Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 - Tuần 1 đến tuần 19

 -Hiểu được thân thể, sức khỏe là tài sản quý nhất của mỗi người, cần phải tự chăm sóc, rèn luyện để phát triển tốt.

 -Hiểu được ý nghĩa của việc tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể.

 -Nêu được cách tự chăm sóc, rèn luyện thân thể của bản thân.

 2- Kĩ năng:

 -Biết nhận xét, đánh giá hành vi tự chăm sóc, rèn luyện thân thể của bản thân và của người khác.

 -Biết đưa ra cách xử lý phù hợp trong các tình huống để tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.

 -Biết đặt kế hoạch tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể.bản thân và thực hiện theo kế hoạch đó.

 3- Thái độ:

 -Có ý thức tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể.

*KNS

 -Kĩ năng đặt mục tiêu rèn luyện sức khỏe. Kĩ năng lập kế hoạch rèn luyện sức khỏe.

 -Kĩ năng tư duy phê phán, đánh giá về việc chăm sóc, rèn luyện thân thể của bản thân và bạn bè.

 

doc 67 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 02/04/2019 Lượt xem 245Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 - Tuần 1 đến tuần 19", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g bieát ôn cuûa Baùc ñoái vôùi nhöõng ngöôøi thöông binh ñöôïc theå hieän nhö theá naøo ?
 HÑ4- Tìm hieåu yù nghóa cuûa loøng bieát ôn (10 phuùt)
 -Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc yù nghóa cuûa loøng bieát ôn.
 -GV: Ñaët caâu hoûi cho HS ñoäng naõo:
+ Ta phaûi bieát ôn nhöõng ai ? Vì sao ? 
+ Neâu yù nghóa cuûa loøng bieát ôn ?
 -HS: Traû lôøi caù nhaân.
 -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung.
 -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. 
 4- Cuûng coá: (6 phuùt)
 -GV: Cho HS nhaéc laïi khaùi nieäm vaø yù nghóa cuûa loøng bieát ôn.
 -GV cho hs laáy ví duï trong thöïc teá nhöõng vieäc laøm theå hieän loøng bieát ôn.
 -GV löu yù cho HS phaân bieät bieát ôn vôùi ban ôn.
 -Tìm caâu tuïc ngö,õ ca dao noùi veà loøng bieát ôn vaø khoâng bieát ôn ?
 5- Daën doø: (3 phuùt)
 HS laøm baøi taäp trong SGK vaø ñoïc tröôùc muïc truyeän ñoïc: “ Moät ngaøy chuû nhaät boå ích” cuûa baøi “ Yeâu thieân nhieân, soáng hoøa hôïp vôùi thieân nhieân ” ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau.
Noäi dung chính
 Gioã toå Huøng Vöông.
 Quoác teá phuï nöõ.
 Thöông binh lieät só.
 Phuï nöõ Vieät Nam.
 Nhaø giaùo Vieät Nam 
 -Nhaéc chuùng ta nhôù ñeán: Vua Huøng coù coâng döïng nöôùc, nhöõng ngöôøi ñaõ hy sinh cho ñoäc laäp daân toäc vaø nhôù coâng lao cuûa cha, meï vaø thaày coâ. YÙ nghóa ñoù theå hieän loøng bieát ôn.
 Truyeän ñoïc: “Thö cuûa moät hoïc sinh cuõ” 
 1- Chò Hoàng quen vieát tay traùi, thaày Phan thöôøng xuyeân söûa baèng caùch caàm tay phaûi ñeå höôùng daãn chò Hoàng vieát. Thaày khuyeân chò Hoàng: “Neùt chöõ laø neát ngöôøi” 
 2- Chò Hoàng hoái haän vì laøm traùi lôøi thaày, sau ñoù chò quyeát taâm taäp vieát baèng tay phaûi.
 3- Vì thaày Phan laø ngöôøi ñaàu tieân giuùp chò reøn vieát tay phaûi vaø khuyeân nhuû Hoàng bao ñieàu. Chò raát bieát ôn söï chaêm soùc, daïy doã cuûa thaày.
 4- Theå hieän loøng bieát ôn thaày, laø truyeàn thoáng ñaïo ñöùc cuûa daân toäc ta “ AÊn quaû nhôù keû troàng caây”.
 - Phaûi bieát ôn oâng baø, cha meï, thaày coâ, nhöõng ngöôøi ñaõ giuùp ñôõ mình, nhöõng ngöôøi coù coâng vôùi daân toäc, ñaát nöôùc.
 *Bieát ôn laø söï baøy toû thaùi ñoä traân troïng, tình caûm vaø nhöõng vieäc laøm ñeàn ôn ñaùp nghóa vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ giuùp ñôõ mình, vôùi nhöõng ngöôøi coù coâng vôùi daân toäc, ñaát nöôùc.
 Ví duï: Thaêm hoûi thaày (coâ) giaùo cuõ. Vaâng lôøi, hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï
 -Kính troïng, vaâng lôøi, hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï. Laøm nhöõng vieäc vöøa söùc mình, chaêm soùc oâng baø, cha meï khi oám ñau
 -Vaän ñoäng thaêm hoûi, giuùp ñôõ baïn khi gaêäp khoù khaên, hoaïn naïn. Toå chöùc thaêm hoûi thaày coâ nhaân ngaøy 20 -11.
 -Coù vieäc laøm cuï theå nhö: quan taâm thaêm hoûi hoaëc giuùp ñôõ khi caàn thieát.
 a) Baùc xoùt xa tröôùc caùc thöông binh, lieät só ñaõ hy sinh xöông maùu cuûa mình ñeå baûo veä toå quoác.
 b) Baùc ñeà nghò chính phuû choïn moät ngaøy naøo ñoù trong naêm laøm “Ngaøy thöông binh”.Vaän ñoäng ñoàng baøo nhöôøng côm seû aùo, giuùp ñôõ thöông binh
 c) Baûn thaân Baùc laø taám göông maãu möïc veà loøng bieát ôn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ hy sinh xöông maùu cho Toå quoác.
 -Bieát ôn oâng baø, cha meï vì ñaõ sinh thaønh vaø nuoâi döôõng ta. Bieát ôn thaày coâ ñaõ daïy doã chuùng ta. Nhöõng ngöôøi ñaõ giuùp ñôõ ta luùc khoù khaên, hoaïn naïn, nhöõng anh huøng, lieät só coù coâng baûo veä Toå quoác. Ñaûng CSVN vaø Baùc Hoà ñem laïi ñoäc laäp, töï do, haïnh phuùc cho daân toäc
 +Loøng bieát ôn taïo neân moái quan heä toát ñeïp giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi.
 * Bieát ôn:
 - AÊn khoai nhôù keû cho daây maø troàng.
 - AÊn baùt côm deûo nhôù neûo ñöôøng ñi.
 - Ôn cha troïng laém ai ôi
Nghóa meï baèng trôøi mang naëng ñeû ñau.
 * Khoâng bieát ôn:
 -AÊn chaùo ñaù baùt.
 - Qua caàu ruùt vaùn.
Teân baøi soaïn: YEÂU THIEÂN NHIEÂN, SOÁNG HOAØ HÔÏP VÔÙI THIEÂN NHIEÂN
Ngaøy soaïn : 
Tuaàn: 8
Tieát theo PPCT: 8
I- Muïc tieâu: 
 1- Kieán thöùc:
 -Nêu được thế nào là yêu thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên . 
 -Hiểu được vì sao phải yêu thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên .
 -Nêu được một số biện pháp cần làm để bảo vệ thiên nhiên.
 2- Kó naêng:
 -Biết nhận xét ,đánh giáhành vi của bản thân và của người khác đối với thiên nhiên.
 -Biết cách sống hòa hợp với thiên nhiên, thể hiện tình yêu đối với thiên nhiên.
 -Biết bảo vệ thiên nhiên và tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động mọi người bảo vệ thiên nhiên.
 3- Thaùi ñoä:
 -Yêu thiên nhiên, tích cực bảo vệ thiên nhiên.
 -Biết phản đối những hành vi phá hoại thiên nhiên.
 *KNS:
 -Kó naêng giải quyết vấn đề trong việc bảo vệ thiên nhiên
 -Kó naêng tư duy phê phán, đánh giá hành vi bảo vệ thiên nhiên và hành vi phá hoại thiên nhiên.
 -Kó naêng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên. 
II- Chuẩn bị của GV vaø HS:
 1- Giaùo vieân:
 -SGK, SGV GDCD 6. Luaät baûo veä moâi tröôøng.
 -Số liệu, sự kiện, ví dụ thực tế về tác hại của việc tàn phá thiên nhiên.
 -Tranh ảnh về ô nhiễm môi trường, phá hoại thiên nhiên hoặc thiên nhiên tươi đẹp.
 2- Hoïc sinh:
 -SGK GDCD 6. Tìm hiểu tình hình bảo vệ môi trường ở trường học và nơi cư trú. Söu taàm tranh aûnh veà caûnh quan thieân nhieân.
 -Đọc mục truyện ñoïc “ Một ngày chủ nhật bổ ích” và chuẩn bị các câu hỏi ở phần gợi ý trong SGK trước ở nhà.
III- Tổ chức caùc hoaït ñoäng Hoïc taäp:
 1- OÅn ñònh lôùp:
 2- KTBC: 
 -Neâu khaùi niệm và ý nghĩa của lòng biết ơn ?
 -Neâu ca dao, tuïc ngöõ noùi veà loøng bieát ôn.
 3- Tieán haønh baøi hoïc:
 a- Phöông phaùp giảng dạy:
 -Thaûo luaän nhoùm. Neâu vaán ñeà.
 -Ñaøm thoaïi. Lieân heä thöïc teá.
 b- Caùc bước cuûa hoạt ñộng:
 Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS
 Noäi dung chính 
 HÑ1- Giôùi thieäu baøi: (3 phuùt)
 -GV: Cho HS giôùi quan saùt moät soá tranh aûnh veà caûnh quan thieân nhieân töôi ñeïp cuûa ñaát nöôùc vaø yeâu caàu HS neâu caûm nghó cuûa mình veà caûnh ñeïp ñoù.
 -HS: Traû lôøi töï do.
 -GV: Nhaän xeùt,ù keát luaän.
 -GV: Ñeå hieåu roõ hôn veà vai troø cuûa thieân nhieân ñoái vôùi dôøi soáng con ngöôøi vaø traùch nhieäm cuûa con ngöôøi ñoái vôùi thieân nhieân, chuùng ta seõ tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay.
 HĐ2-Thế nào là yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên: (10 phuùt)
 Mục tieâu: HS neâu ñöôïc theá nào là yeâu vaø soáng hoøa hôïp vôùi thiên nhiên.
 -GV: Cho HS ñoïc truyeän trong SGK.
 -HS: Ñoïc baøi, caû lôùp theo doõi ôû SGK.
 -GV: chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi sau :
 N1- Cảnh thiên nhiên trong truyện được miêu tả như thế naøo ?
 N2- Các bạn trong truyện ñaõ có tâm trạng như thế nào khi ra về ?
 N3- Em haõy cho biết thế nào là thiên nhieân vaø thieân nhieân bao goàm nhöõng gì ?
 N4- Em coù suy nghó vaø caûm xuùc gì tröôùc veû ñeïp cuûa thieân nhieân ñöôïc moâ taû trong truyeän treân ?
 -HS: Caùc nhoùm thaûo luaän vaø cöû ñaïi dieän trình baøy yù kieán cuûa nhoùm mình.
 -HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.
 -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính.
 -GV: Em hieåu theá naøo laø yeâu thieân nhieân vaø soáng hoøa hôïp vôùi thieân nhieân ? Cho ví duï.
 HÑ3- Tìm hieåu vì sao phaûi yeâu vaø soáng hoøa hôïp vôùi thieân nhieân: (13 phuùt)
 Mục tiêu: HS hiểu Vì sao phải yêu thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên. 
 -GV: Cho HS caû lôùp thaûo luaän caùc caâu hoûi sau:
 -Thieân nhieân coù caàn thieát cho cuoäc soáng cuûa con ngöôøi nhö theá naøo ? 
 -Cuoäc soáng cuûa con ngöôøi seõ ra sao neáu thieân nhieân bò taøn phaù ?
 -Theo em, vì sao phaûi yeâu vaø soáng hoøa hôïp vôùi thieân nhieân ?
 -HS: Trả lời cá nhân.
 -HS: Cả lớp nhận xét, bổ sung.
 -GV: Kết luận, chốt lại ý chính. 
 HÑ4- Caùc bieän phaùp baûo veä thieân nhieân: (10 phuùt) 
 -Mục tiêu: HS hieåu ñöôïc traùch nhieäm cuûa con ngöôøi ñoái vôùi thieân nhieân vaø các biện pháp để bảo vệ thiên nhiên.
 -GV: Treo 3 böùc tranh cho HS quan saùt: 
 Tranh 1: Röøng bò ñoát phaù laøm nöông raãy.
 Tranh 2: Chuùng em tham gia phuû xanh ñoài troïc.
 Tranh 3: Sau côn luõ.
 -GV: Em haùy nhaän xeùt haønh ñoäng cuûa con ngöôøi ñoái vôùi thiên nhiên ?
 -GV: Theo em, chuùng ta phaûi laøm gì ñeå baûo veä thieân nhieân ?
 -HS: Traû lôøi caù nhaân. 
 -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung.
 -GV: Keát luaän, chốt lại ý chính. 
 -GV keát luaän: Thieân nhieân laø taøi saûn voâ giaù, laø nguoàn soáng cuûa con ngöôøi, con ngöôøi chæ coù theå toàn taïi vaø phaùt trieån giöõa thieân nhieân.Thieân nhieân bò taøn phaù seõ aûnh höôûng ñeán chaát löôïng cuoäc soáng vaø söï toàn taïi cuûa con ngöôøi, Vì vaäy, con ngöôøi phaûi bieát yeâu quyù vaø baûo veä thieân nhieân.
 4-Cuûng coá: (6 phuùt)
 -Theo em, vì sao cần phải yêu quý ,bảo vệ thiên nhiên ?
 -Neâu nhöõng vieäc laøm baûo veä thieân nhieân vaø taøn phaù thieân nhieân maø em bieát.
 - HS laøm baøi taäp a trong SGK.
 5-Daën doø: (3 phuùt)
 HS laøm baøi taäp coøn laïi trong SGK vaø oân taäp laïi caùc baøi ñaõ hoïc ñeå chuaån bò cho tieát kieåm tra vieát 1 tieát vaøo tuaàn sau.
 Truyeän ñoïc: “Moät ngaøy chuû nhaät boå ích”.
 1- Thiên nhiên ở Tam Ñaûo thaät tươi ñeïp vaø huøng vó: đồng ruộng xanh ngắt một màu, những tia nắng vàng rực rôõ, nhöõng vuøng ñoài, nhöõng vuøng ñaát xanh möôùt ngoâ, khoai, cheø, daõy Tam Ñaûo huøng vó môø trong söông...
 2- Vui tươi, thoải mái, thấy người khỏe ra, thêm yêu thiên nhiên
 3- Thieân nhieân là những gì tự nhiên có, tồn tại xung quanh con người mà không phải do con người tạo ra. Thieân nhieân bao goàm: Khoâng khí, baàu trôøi, soâng, suoái, röøng caây, ñoài, nuùi, ñoäng-thöïc vaät...
 4- Toå quoác ta, thieân nhieân nöôùc ta thaät ñeïp. Chuùng ta phaûi coù yù thöùc traùch nhieäm giöõ gìn, baûo veä caûnh ñeïp cuûa thieân nhieân, baûo veä moâi tröôøng soáng, soáng gaàn guõi vaø hoøa hôïp vôùi thieân nhieân.
 Sống gần gũi, gắn bó với thiên nhiên, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, khoâng laøm nhöõng ñieàu coù haïi cho thieân nhieân, biết khai thác từ thiên nhiên những gì có lợi cho con người và khắc phục, haïn cheá những tác hại do thiên nhiên gây ra.
 Ví duï: Baûo veä röøng, troàng vaø chaêm soùc caây xanh, khai thaùc thuûy haûi saûn, khai thaùc röøng coù keá hoaïch.
 - Thieân nhieân raát caàn thieát cho cuoäc soáng cuûa con ngöôøi. Bôûi vì thieân nhieân cho con ngöôøi thöùc aên, nöôùc uoáng, khoâng khí ñeå hít thô, ñeå vui chôi giaûi trí, tham quan du lòch, phaùt trieån kinh teá
 -Thieân nhieân bò taøn phaù seõ laøm cho cuoäc soáng cuûa con ngöôøi gaëp raát nhieàu khoù khaên, aûnh höôûng xaáu ñeán söùc khoûe, thieät haïi veà taøi saûn, tính maïng
 -Thieân nhieân cung caáp cho con ngöôøi nhöõng thöù caàn thieestcho cuoäc soáng, ñaùp öùng nhu caàu tinh thaàn cuûa con ngöôøi; thieân nhieân chính laø moâi tröôøng soáng cuûa con ngöôøi, khoâng coù thieân nhieân, con ngöôøi khoâng theå toàn taïi ñöôïc.
 -Thieân nhieân bò taøn phaù seõ laøm oâ nhieãm moâi tröôøng, maát caân baèng sinh thasdi, gaây ra nhöõng haäu quaû naëng neà maø con ngöôøi phaûi gaùnh chòu.
 Tranh 1: Haønh ñoäng taøn phaù thieân nhieân cuûa con ngöôøi.
 Tranh 2: Haønh ñoäng baûo veä, giöõ gìn, taùi taïo thieân nhieân cuûa con ngöôøi.
 Tranh 3: Con ngöôøi phaûi gaùnh chòu haäu quaû cuûa vieäc taøn phaù thieân nhieân.
 Troàng vaø chaêm soùc caây xanh, khai thaùc röøng coù keá hoaïch, keát hôïp giöõa khai thaùc vaø troàng röøng, baûo veä ñoäng- thöïc vaät, khoâng ñaùnh baét haûi saûn baèng phöông phaùp huûy dieät (noå mìn, xung ñieän)
 -Baûo veä thieân nhieân: Troàng caây gaây röøng, baûo veä ñoäng-thöïc vaät quyù hieám, khai thaùc röøng, thuûy haûi saûn coù keá hoaïch
 -Taøn phaù thieân nhieân: Ñaùnh baét thuûy haûi saûn baèng noå mìn, xung ñieän, saên baét, baén gieát caùc loaøi ñoäng vaät
 -BT a: caùc caâu ñuùng: 1, 2, 3, 4.
IV- Ñeà kieåm tra:	
PHẦN I - Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)
 Câu 1: (1 điểm)
 Điền những cụm từ còn thiếu vào chỗ trống sao cho đúng với nội dung bài học:
 -Siêng năng là trong công việc, làm việc một cách , không tiếc công sức.
 -Kiên trì là ., không bỏ dở giữa chừng mặc dù có . hoặc trở ngại.
 Câu 2: (0,5 điểm)
 Theo em, biểu hiện nào sau đây thể hiện tính tiết kiệm ? (khoanh tròn chữ cái trước câu em chọn):
 a) Ăn chơi, đua đòi theo mốt. c) Vừa làm, vừa chơi.
 b) Tiêu xài theo ý thích. d) Tranh thủ từng phút để học bài.
 Câu 3: (0,5 điểm)
 Theo em, việc làm nào dưới đây là vô kỉ luật ? (khoanh tròn chữ cái trước câu em chọn):
 a) Đi học đúng giờ. c) Làm tốt nhiệm vụ trực nhật hằng ngày.
 b) Làm việc riêng trong giờ học. d) Viết đơn xin phép nghỉ học khi bị bệnh.
PHẦN II- Tự luận: (8 điểm)
 Caâu 4: (1 ñieåm)
 Neâu hai vieäc laøm cuûa em theå hieän söï sieâng naêng, kieân trì trong hoïc taäp.
 Caâu 5: (1,5 ñieåm)
 Theá naøo laø tieát kieäm ? Neâu hai vieäc laøm cuûa em theå hieän söï tieát kieäm ôû gia ñình vaø nhaø tröôøng.
 Caâu 6: (1,5 ñieåm)
 Theá naøo laø leã ñoä ? Ñeå laø ngöôøi coù phaåm chaát leã ñoä, em caàn phaûi öùng xöû nhö theá naøo vôùi moïi ngöôøi trong giao tieáp ?
 Caâu 7: (2 ñieåm)
 Em ñaõ thöïc hieän toân troïng kyû luaät ôû tröôøng, ôû lôùp, ôû nôi coâng coäng nhö theá naøo ? ( Neâu 4 vieäc laøm cuï theå ).
 Caâu 8: (2 ñieåm)
 Cho tình huoáng: 
 Hoâm nay trôøi laïnh, aên côm xong Hoøa ngaïi röûa cheùn lieàn laáy côù hoïc baøi vaø nhôø meï röûa hoä. Hoûi:
 a/ Em coù ñoàng tình vôùi baïn Hoøa khoâng ? Vì sao ? 
 b/ Neáu em laø baïn Hoaø em seõ laøm gì ? 
V- Ñaùp aùn, thang điểm và hướng dẫn chấm: 
PHẦN I - Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)
 Caâu 1: (1 ñieåm)
 ..Caàn cuø, töï giaùc, mieät maøi (0,25 ñ)
 .thöôøng xuyeân, ñeàu ñaën.. (0,25ñ)
 .quyeát taâm laøm ñeán cuøng.. (0,25ñ)
 .khoù khaên, gian khoå.. (0,25ñ)
 Caâu 2: (0,5 ñieåm)
 Tranh thủ từng phút để học bài.
 Caâu 3: (0,5 ñieåm)
 Laøm vieäc rieâng trong giôø hoïc.
PHẦN II -Töï luaän: (8 ñieåm)
 Caâu 4: (1 ñieåm)
 -Sieâng naêng: Moãi ngaøy An ñeán lôùp ñuùng giôø qui ñònh. (0,5 ñ)
 -Kieân trì: Gaëp baøi toaùn khoù Bình coá suy nghó tìm ra ñöôïc caùch giaûi môùi thoâi. (0,5 ñ)
 Caâu 5: (1,5 ñieåm)
 -Tieát kieäm laø bieát söû duïng moät caùch hôïp lyù, ñuùng möùc cuûa caûi vaät chaát, thôøi gian, söùc löïc cuûa mình vaø cuûa ngöôøi khaùc. (1 ñ)
 -ÔÛ gia ñình: AÊn maëc giaûn dò. (0,25ñ)
 -ÔÛ nhaø tröôøng: Taét quaït, ñieän khi ra veà. (0,25 ñ)
 Caâu 6: (1,5 ñieåm)
 -Leã ñoä laø caùch cö xöû ñuùng möïc cuûa moãi ngöôøi trong khi giao tieáp vôùi ngöôøi khaùc. (0,75 ñ)
 -Phaûi coù thaùi ñoä,cöû chæ, lôøi noùi phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa tính leã ñoä. (0,75ñ)
 Caâu 7: (2 ñieåm)
 HS neâu ñöôïc 4 vieäc laøm ñuùng moãi vieäc ñaït 0,5 ñ.
 -Maëc ñoàng phuïc khi ñeán tröôøng.
 -Khoâng noùi chuyeän trong giôø hoïc.
 -Giöõ traät töï nôi coâng coäng.
 -Chaáp haønh luaät giao thoâng.
 Caâu 8: (2 ñieåm)
 Em khoâng ñoàng tình vôùi Hoøa .Vì: (0,5ñ )
 -Baïn Hoøa troán traùnh coâng vieäc vaø yû laïi vaøo cha meï. (0,75ñ) 
 -Neáu laø baïn Hoøa, em seõ röûa cheùn roài môùi ñi hoïc baøi. (0,75ñ)
 THOÁNG KEÂ ÑIEÅM
Lôùp
Toång soá baøi 
Gioûi
Khaù
Trung bình
Yeáu
Keùm
8 -> 10 
6,5 -> 7,8
5-> 6,4 
3,5 -> 4,8 
0 -> 3,3 
 SL
TL 
SL 
 TL
 SL
 TL
 SL
 TL
 SL
TL 
6/1 
6/2
6/3
 Nhaän xeùt:
- Öu ñieåm: 
..
.
- Toàn taïi: .
- Bieän phaùp khaéc phuïc: 
..
....
Teân baøi soaïn: SOÁNG CHAN HOAØ VÔÙI MOÏI NGÖÔØI
Ngaøy soaïn : 
Tuaàn: 10
Tieát theo PPCT : 10
I-Muïc tieâu: 
1- Kieán thöùc:
 -Neâu ñöôïc caùc bieåu hieän cuï theå cuûa soáng chan hoaø vôùi moïi ngöôøi .
 -Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc soáng chan hoaø vôùi moïi ngöôøi.
2- Kó naêng:
 Bieát soáng chan hoøa vôùi baïn beø vaø moïi ngöôøi xung quanh.
3- Thaùi ñoä:
 Yeâu thích loái soáng vui veû, côûi môû, chan hoøa vôùi moïi ngöôøi.
*KNS:
 -Kó naêng trình baøy suy nghó / yù töôûng.
 -Kó naêng trình baøy suy nghó.
 -Kó naêng giao tieáp öùng xöû chan hoøa vôùi moïi ngöôøi.
 -Kó naêng phaûn hoài/ laéng nghe tích cöïc.
 -Kó naêng theå hieän söï caûm thoâng vôùi ngöôøi khaùc
II- Chuẩn bị của GV vaø HS:
 1- Giaùo vieân:
 -SGK, SGV GDCD 6. Tranh “ Thöông ngöôøi nhö theå thöông thaân” 
 -Tranh aûnh ghi laïi nhöõng hoaït ñoäng cuûa Ñoäi, cuûa Ñoaøn, nhöõng cuoäc giao löu truyeàn thoáng cuûa tröôøng, cuûa lôùp hoïc.
 2- Hoïc sinh:
 -SGK GDCD 6. Söu taàm nhöõng truyeän tranh, aûnh ghi laïi nhöõng hoaït ñoäng cuûa Ñoäi
 -Đọc mục truyện ñoïc “ Baùc Hoà vôùi moïi ngöôøi ” và chuẩn bị các câu hỏi ở phần gợi ý trong SGK trước ở nhà.
III- Tổ chức caùc hoaït ñoäng Hoïc taäp:	
 1- OÅn ñònh lôùp:
 2- KTBC: 
 -Vì sao ta phaûi baûo veä vaø soáng hoaø hôïp vôùi thieân nhieân ?
 -Em ñaõ laøm gì ñeå goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng ôû ñòa phöông ?
 3- Tieán haønh baøi hoïc:
 a- Phöông phaùp giảng dạy:
 -Thaûo luaän nhoùm. Xöû lyù tình huoáng. Ñoäng naõo.
 -Nghieân cöùu tröôøng hôïp ñieån hình. Lieân heä thöïc teá.
 b- Caùc bước cuûa hoạt ñộng:
Hoaït ñoâng cuûa GV vaø HS	
 Noäi dung chính
 HÑ1- Giôùi thieäu baøi: (5 phuùt)
-GV: Truyeän keå raèng coù hai anh em sinh ñoâi:ngöôøi em thì deã gaàn,luoân gaàn giuõ quan taâm ñeán moïi ngöôøi, ngöôøi anh thì laïnh luøng, chæ bieát mình, khoâng quan taâm ñeán ai, giao thieäp vôùi ai. Trong moät laàn xoùm cuûa hai anh em ôû xaûy ra hoûa hoaïn.Caû laøng ai cuõng tham gia giuùp ñôõ ngöôøi em, coøn ngöôøi anh chaúng ai ñeå yù ñeán. 
Trong luùc ñoù, chæ coù moãi ngöôøi em quan taâm giuùp ñôõ anh cuûa mình, ngöôøi anh thaáy vaäy buoàn laém, hoûi ngöôøi em: “ Vì sao moïi ngöôøi khoâng ai giuùp ñôõ anh nhæ?” . Neáu laø em, seõ traû lôøi ra sao ?
Töø ñoù GV daãn daét vaøo baøi.
HÑ2- Tìm hieåu theá naøo laø soáng chan hoøa vôùi moïi ngöôøi: (15 phuùt)
 Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc theá naøo laø soáng chan hoøa vôùi moïi ngöôøi.
-GV: Cho HS ñoïc truyeän trong SGK.
-GV: Chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän caâu hoûi sau:
 N1- Qua caâu chuyeän “Baùc Hoà vôùi moïi ngöôøi” em coù suy nghó gì veà Baùc Hoà ?
 N2- Trong truyeän treân, nhöõng cöû chæ, lôøi noùi naøo cuûa Baùc Hoà chöùng toû Baùc soáng chan hoøa, quan taâm tôùi moïi ngöôøi ?
 N3- Em ruùt ra ñöôïc baøi hoïc gì cho baûn thaân mình qua caâu chuyeän treân ?
 N4- Em hieåu theá naøo laø soáng chan hoøa vôùi moïi ngöôøi ? 
 -HS: Caùc nhoùm thaûo luaän vaø cöû ñaïi dieän trình baøy yù kieán cuûa nhoùm mình.
 -HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeù, boå sung.
 -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính 
 HÑ3- Tìm hieåu bieåu hieän soáng chan hoøa vôùi moïi ngöôøi: (10 phuùt)
 Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc caùc bieåu hieän soáng chan hoøa hoaëc khoâng chan hoøa vôùi moïi ngöôøi.
 -GV: Cho HS laøm baøi taäp b ôû SGK .
 -HS: Traû lôøi caù nhaân. 
 -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung.
 -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính
 HÑ4- YÙ nghóa cuûa vieäc soáng chan hoøa vôùi moïi ngöôøi: (8 phuùt) 
 -Muïc tieâu: HS hieåu yù nghóa cuûa vieäc soáng chan hoøa vôùi moïi ngöôøi. 
 -GV ñaët caâu hoûi cho HS ñoäng naõo:
 -Vieäc soáng chan hoøa vôùi moïi ngöôøi coù taùc duïng gì ñoái vôùi baûn thaân vaø moïi ngöôøi ?
 -Vieäc soáng chan hoøa vôùi moïi ngöôøi coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi baûn thaân vaø xaõ hoäi ?
 -Ñeå soáng chan hoøa vôùi moïi ngöôøi, em thaáy caàn phaûi hoïc taäp, reøn luyeän nhö theá naøo ?
 -HS: Traû lôøi caù nhaân. 
 -HS: Caû lôùp nhaän xeùt.
 -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính.
 4- Cuûng coá: (5 phuùt)
 -Theá naøo laø soáng chan hoøa vôùi moïi ngöôøi ?
 -Khi baïn thaân em coù nhöõng thieáu soùt, em coù thaùi ñoä nhö theá naøo ?
 -Khi em coù khuyeát ñieåm, ñöôïc baïn beø goùp yù, em seõ coù thaùi ñoä theá naøo ?
5- Daën doø:
 HS laøm baøi taäp trong SGK vaø ñoïc tröôùc muïc Tình huoáng cuûa baøi “ Lòch söï, Teá nhò ” ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau.
 Truyeän ñoïc: “Baùc Hoà vôùi moïi ngöôøi”
 1- Duø laø moät vò Chuû tòch nöôùc, Baùc vaãn quan taâm ñeán moïi ngöôøi moät caùch aân caàn, chu ñaùo.
 2- Baùc môøi cuï giaø ngoài, thaêm hoûi gia ñình, ñôøi soáng baø con ñòa phöông, môøi cuï aên côm, nghæ ngôi vaø cho xe ñöa cuï veà nhaø.
 3- Moãi ngöôøi caàn phaûi hoïc taäp taám göông cuûa Baùc, caàn quan taâm ñeán nhöõng ngöôøi xung quanh mình.
 4- Soáng chan hoøa laø soáng vui veû, hoøa hôïp vôùi moïi ngöôøi vaø saün saøng tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng chung coù ích.
 * Bieát soáng chan hoøa:
 -Luoân gaàn guõi, quan taâm ñeán moïi ngöôøi, khoâng xa laùnh,khoâng taïo ra söï caùch bieät vôùi moïi ngöôøi.
 -Ví duï: Coù thaùi ñoä vui veû khi tieáp xuùc vôùi moïi ngöôøi. Saün saøng chia seõ nieàm vui, noãi buoàn, giuùp ñôõ nhau trong cuoäc soáng.
 * Chöa bieát soáng chan hoøa:
 -Soáng taùch bieät, kheùp kín, xa laùnh moïi ngöôøi.
 -Ví duï: Ngaïi tieáp xuùc, khoâng coù nhu caàu chia seõ, khoâng quan taâm ñeán moïi ngöôøi. 
 -Giuùp baûn thaân coù theå töï ñaùnh giaù, ñieàu chænh nhaän thöùc, thaùi ñoä, haønh vi cuûa caù nhaân cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa ccoojng ñoàng xaõ hoäi.. Goùp phaàn taêng cöôøng hieåu bieát laãn nhau, xaây döïng quan heä taäp theå, quan heä xaõ hoäi toát ñeïp, laønh maïnh.
 -Ñoái vôùi baûn thaân: Soáng chan hoaø seõ ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán vaø giuùp ñôõ .
 -Ñoái vôùi xaõ hoäi: Soáng chan hoaø goùp phaàn vaøo vieäc xaây döïng moái quan heä XH toát ñeïp.
* Bieát chaêm lo giuùp ñôõ moïi ngöôøi xung quanh. Choáng loái soáng ích kæ, tham gia caùc hoaït ñoäng taäp theå vaø hoaït ñoäng xaõ hoäi.
 - Em seõ goùp yù chaân thaønh, teá nhò ñeå baïn deã tieáp thu.
 - Em laéng nghe, chaáp nhaän neáu goùp yù cuûa baïn laø ñuùng vaø thaønh thaät caûm ôn söï goùp yù cuûa caùc baïn, höùa seõ söûa chöõa khuyeát ñieåm .
Teân baøi soaïn: LÒCH SÖÏ, TEÁ NHÒ 
Ngaøy soaïn : 
Tuaàn: 11
Tieát theo PPCT: 11
I-Muïc tieâu: 
 1- Kieán thöùc:
 -Neâu ñöôïc thế nào laø lòch söï, teá nhò .
 -Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa lòch söï, teá nhò trong gia ñình, vôùi moïi ngöôøi xung quanh.
 2- Kó naêng:
 -Bieát phaân bieät haønh vi lòch söï, teá nhò vôùi haønh vi chöa lòch söï, teá nhò.
 -Bieát giao tieáp lòch söï, teá nhò vôùi moïi ngöôøixung quanh.
 3- Thaùi ñoä:
 Yeâu meán, quyù troïng nhöõng ngöôøi lòch söï, teá nhò trong giao tieáp.
* KNS:
 -Kó naêng giao tieáp / öùng xöû theå hieän lòch söï teá nhò.
 -Kó naêng theå hieän söï töï troïng trong giao tieáp vôùi ngöôøi khaùc.
 -Kó naêng tö duy pheâ phaùn, ñaùnh giaù haønh vi lòch söï, teá nhò vaø haønh vi chöa lòch söï teá nhò.
II- Chuẩn bị của GV vaø HS:
 1- Giaùo vieân:

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Tu_cham_soc_ren_luyen_than_the.doc