Giáo án môn Đại số lớp 9 - Tiết 7: Luyện tập

I. Mục tiêu:

 - HS biết vận dụng quy tắc khai phương một thương và quy tắc chia các căn bậc hai để làm các bài tập và các dạng bài tập khác.

 - Rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính toán, các bài tập.

II. Chuẩn bị của GV và HS:

 - GV: SGK, phấn màu, thiết kế bài giảng, thước thẳng.

 - HS: SGK, làm các bài tập về nhà.

III. Hoạt động của GV và HS:

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 10/04/2019 Lượt xem 98Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số lớp 9 - Tiết 7: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tuần : 4 Tiết: 7
 LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
	- HS biết vận dụng quy tắc khai phương một thương và quy tắc chia các căn bậc hai để làm các bài tập và các dạng bài tập khác.
	- Rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính toán, các bài tập.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
	- GV: SGK, phấn màu, thiết kế bài giảng, thước thẳng.
	- HS: SGK, làm các bài tập về nhà.
III. Hoạt động của GV và HS:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 
- GV: Nêu quy tắc khai phương một thương và quy tắc chia các căn bậc hai.
Áp dụng Tính:
- HS trả lời ...
=
=
Hoạt động 2: Luyện tập tại lớp
- Bài tập 32b: Tính
- Bài tập 33:
a)
b) 
- HS: 
= 
- HS: 
Vậy x = 5
- Bài tập 32a, tính
= 
=Bài tập 33:a, b
Vậy x = 5
- Bài tập 34: Rút gọn các biểu thức sau:
a) với a < 0, b0
b) với a > 3
-HS: 
- HS: a) 
=
- HS: b) 
vì a > 3
Vậy x = 4
Bài tập 34: Rút gọn các biểu thức sau:
a) 
b) 
vì a > 3
Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà
- Về nhà ôn lại quy tắc khai phương một thương và quy tắc chia hai căn bậc hai.
- Làm các bài tập 32(c, d), 33(c, d), 34(c, d), 35, 36, 37.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
TUẦN 4
Ngµy so¹n: 05/09/2015
Ngµy gi¶ng: 
TiÕt 8: BiÕn ®ỉi ®¬n gi¶n biĨu thøc chøa c¨n thøc bËc hai
I . Mơc tiªu:
HS biÕt ®­ỵc c¬ së cđa viƯc ®­a thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n vµ ®­a thõa sè vµo trong dÊu c¨n
N¾m ®­ỵc kü n¨ng ®­a thõa sè ra ngoµi hay vµo trong dÊu c¨n 
VËn dơng c¸c phÐp biÕn ®ỉi trªn ®Ĩ so s¸nh 2 sè vµ rĩt gän 
II . Phương tiện : GV B¶ng phơ , b¶ng sè 
 HS b¶ng nhãm, b¶ng sè 
III . TiÕn tr×nh lên lớp:
ỉn ®Þnh :
KiĨm tra: ? Dïng máy tính t×m x biÕt x2 = 15 ? 
3) Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
Ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1: §­a thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n 
GV cho HS lµm ?1 sgk 
? §¼ng thøc trªn c/m ®­ỵc dùa trªn c¬ së nµo ?
GV lµ biÕn ®ỉi ®­a thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n
? Thõa sè nµo ®· ®­ỵc ®­a ra ngoµi dÊu c¨n ? 
? ¸p dơng lµmm VD 1 sgk ?
GV l­u ý HS ®«i khi ph¶i biÕn ®ỉi biĨu thøc d­íi dÊu c¨n thµnh b×nh ph­¬ng cđa 1sè hoỈc 1 biĨu thøc råi míi ®­a thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n 
? ¸p dơng lµm VD 2 ?
GV øng dơng cđa phÐp biÕn ®ỉi trªn lµ rĩt gän biĨu thøc chøa c¨n thøc bËc hai.
GV cho HS lµm ?2 theo nhãm
GV nhËn xÐt bỉ xung vµ giíi thiƯu c¨n thøc ®ång d¹ng vµ thùc hiƯn céng c¸c c¨n thøc ®ång d¹ng
GV kh¸i qu¸t víi biÕt thøc A, B
GV cho HS ¸p dơng tỉng qu¸t lµm c¸c VD
a) (x ³ 0 ; y ³ 0) 
b) (x ³ 0 ; y < 0 )
c) (b ³ 0) 
d) (a < 0)
HS thùc hiƯn ?1 
 v× a ³ 0 ; b ³ 0 
HS khai ph­¬ng 1 tÝch
HS thõa sè a
HS thùc hiƯn 
HS thùc hiƯn 
HS ho¹t ®éng nhãm
KÕt qu¶: 
§¹i diƯn nhãm tr×nh bµy 
HS ®äc tỉng qu¸t 
4 HS lªn b¶ng lµm
a, 2x
b, - 3y 
c, 2a2b
d, - 6ab2
1) §­a thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n
* VD1: (sgk /24)
= = 2
* VD 2: (sgk/25)
3 + + 
= 3 + 2 + = 6
* Tỉng qu¸t :( sgk /25)
A, B
 = A nÕu A; B 
 - A nÕu A < 0; B ³ 0 
* VD 3: (sgk/25)
Ho¹t ®éng 2 : §­a thõa sè vµo trong dÊu c¨n 
GV ®Ỉt vÊn ®Ị nh­ sgk vµ giíi thiƯu tỉng qu¸t
GV yªu cÇu HS ®äc VD 4 sgk 
? Qua VD cho biÕt ®Ĩ ®­a thõa sè vµo trong dÊu c¨n ta lµm ntn?
GV l­u ý HS khi ®­a thõa sè vµo trong dÊu c¨n chØ ®­a c¸c thõa sè d­¬ng vµo trong dÊu c¨n khi ®· n©ng lªn luü thõa bËc hai
GV cho HS lµm ?4 sgk
GV – HS nhËn xÐt 
GV PhÐp biĨn ®ỉi ®­a thõa sè vµo trong dÊu c¨n cã øng dơng g× ?
Yªu cÇu HS ®äc VD 5
HS ®äc tỉng qu¸t 
HS tù t×m hiĨu VD 4
HS b×nh ph­¬ng sè ®ã råi viÕt vµo trong dÊu c¨n 
HS nghe hiĨu 
HS thùc hiƯn trƯn b¶ng 
HS t×m hiĨu VD5
2) §­a thõa sè vµo trong dÊu c¨n
* Tỉng qu¸t: (sgk/ 26) 
Víi A ³ 0 ; B ³ 0 ta cã 
 Víi A < 0 ; B ³ 0 ta cã 
 * VD4: ( sgk / 26)
a) 
b) 
c) 
d) 
* VD 5: (sgk / 26)
 4) Cđng cè 
GV yªu cÇu HS lªn b¶ng thùc hiƯn 
? §Ĩ so s¸nh 2 sè trªn ta lµm ntn ? 
GV yªu cÇu HS thùc hiƯn 
GV l­u ý HS khi so s¸nh hai sè cã thĨ ®­a thõa sè vµo trong hoỈc ra ngoµi dÊu c¨n 
? Thùc hiƯn rĩt gän ta lµm ntn ? 
 T¹i sao x ³ 0 ?
HS ®äc ®Ị bµi 
HS thùc hiƯn 
HS kh¸c cïng lµm vµ nhËn xÐt
HS ®­a thõa sè ra ngoµi hoỈc vµo trong dÊu c¨n 
1HS thùc hiƯn trªn b¶ng
HS c¶ líp cïng lµm vµ nhËn xÐt 
HS céng c¨n thøc ®ång d¹ng
HS ®Ĩ cã nghÜa
Bµi tËp 43 (sgk / 27) Rĩt gän 
d) – 0,05.
 = - 0,05. 
e) 
Bµi tËp 45 (sgk / 27) So s¸nh 
a) vµ 
 VËy > 
d) vµ 
; 
VËy > 
Bµi tËp 46 (sgk /27 ) Rĩt gän biĨu thøc víi x ³ 0 
5) H­íng dÉn vỊ nhµ: 
Häc thuéc hai phÐp biÕn ®ỉi ®¬n gi¶n c¨n thøc bËc hai vµ ghi nhí c«ng thøc tỉng qu¸t
Lµm bµi tËp 44; 45; 47 ( Sgk27) 59 ; 60 (sbt / 12)
IV. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_I_4_Lien_he_giua_phep_chia_va_phep_khai_phuong.doc