Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

I/ MỤC TIÊU BI HỌC

1/Kiến thức.

HS nắm được:

- Tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ hai.

- Cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân Bắc kì nhất l trận Cầu giấy lần thứ hai.

- Nội dung hiệp ước và thương ước 1883 - 1884 của triều đình gy sự phẩn nộ của Nhn dn cả nước. Đất nước ta mất dần vào tay pháp ( trở thành thuộc địa).

2/ Kỹ năng

Tường thuật sự kiện lịch sử , nêu vấn đề, giải quyết vấn đề. Sử dụng bản đồ, tranh ảnh lịch sử khi thuyết trình và trả lời câu hỏi

3/ Thái độ, tư tưởng.

-Tự hào trước tinh thần bất khuất kiên cường chống ngoại xâm của nhân dân ta trong những ngày đầu tiên chống Pháp. Cũng như thái độ hèn yếu, bạc nhược của giai cấp phong kiến.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 612Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn : 15 / 1/ 2015.
 Ngày dạy: 
 TUẤN 23
 TIẾT 39 - LS8 
 Bài 25: 
KHAÙNG CHIEÁN LAN ROÄNG RA TOAØN QUOÁC
(1873-1884)TT.
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC
1/Kiến thức.
HS nắm được:
- Tình hình Vieät Nam tröôùc khi thöïc daân Phaùp ñaùnh Baéc Kỳ lần thứ hai.
- Cuoäc chieán ñaáu anh duõng cuûa nhaân daân Baéc kì nhất là trận Cầu giấy lần thứ hai.
- Noäi dung hieäp öôùc vaø thöông öôùc 1883 - 1884 của triều đình gây sự phẩn nộ của Nhân dân cả nước. Đất nước ta mất dần vào tay pháp ( trở thành thuộc địa).
2/ Kỹ năng
Töôøng thuaät söï kieän lòch söû , neâu vaán ñeà, giaûi quyeát vaán ñeà. Söû duïng baûn ñoà, tranh aûnh lòch söû khi thuyeát trình vaø traû lôøi caâu hoûi
3/ Thái độ, tư tưởng.
-Tự hào trước tinh thaàn baát khuaát kieân cöôøng choáng ngoaïi xaâm cuûa nhaân daân ta trong nhöõng ngaøy ñaàu tieân choáng Phaùp. Cuõng nhö thaùi ñoä heøn yeáu, baïc nhöôïc cuûa giai caáp phong kieán.
I/ CHUẨN BỊ.
GV: Bảng phụ. Sưu tầm thêm tranh ảnh.
HS. Bảng nhóm. Soạn trước các câu hỏi.
III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP.
1/Ổn định tổ chức lớp: GV kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.	
2/Kiểm tra bài cũ: 
 ? Hãy cho biết nguyên nhân điều kiện Pháp đánh chiếm bắc kì lần thứ nhất.
 (- Phaùp laáy côù giaûi quyeát vuï Ñuy –Puy, cöû.
 Gaùc –ni-eâ keùo quan ra Baéc.
-20/11/1873: Phaùp noå suùng ñaùnh vaø chieám thaønh Haø Noäi. 
-Phaùp nhanh choùng chieám ñöïôc caùc tænh Haûi Döông, Höng Yeân, Ninh Bình)
3/ Bài mới.
	a/ Giới thiệu bài. 
	b/ Nội dung bài mới.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Hoạt động của Thầy
Hoạt động cuả Trò.
Ghi bảng.
 Hoạt động 1.
Cho HS đọc SGK.
?Tình hình nöôùc ta sau Hieäp öôùc 1874
? Vì sao thöïc daân Phaùp quyeát taâm xaâm chieám Baéc Kì
?Phaùp laáy côù gì ñeå ñöa quaân ra Baéc Kì laàn 2. 
GV söû duïng keânh hình chaân dung Hoaøng Dieäu
?Thaùi ñoä cuûa trieàu ñình Hueá sau khi Phaùp taán coâng?
Hoaït ñoäng 2.
? Tröôùc söï laán chieám cuûa thöïc daân Phaùp, nhaân daân Baéc kì coù thaùi ñoä nhö theá naøo.
? Traän Caàu Giaáy laàn thöù hai coù yù nghóa nhö theá naøo?
 GV cho HSKG thaûo luaän: Cuoäc chieán ñaáu baûo veä Haø Noäi 1882 coù gì khaùc naêm 1873?
 Taêng cöôøng phoøng thuû, phoái hôïp chaët cheõ trong ngoaøi, moät soá ngöôøii chuû tröông ñaùnh ñòch laâu daøi.
 GV noäi boä trieàu ñình Hueá luïc ñuïc => Phaùp ñem quaân taán coâng Thuaän An. Quaân Thanh keùo vaøo Vieät Nam
Hoaït ñoäng 3:
?Khi Phaùp taán coâng Thuaän An thaùi ñoä trieàu ñình Hueá nhö theá naøo. 
? Nhaân daân ta coù phaûn öùng gì qua baûn hieäp ưôùc treân.
 ? Hieäp öôùc Patô noát ñöôïc kí keát trong hoaøn caûnh naøo?
GV sô keát : Hieäp öôùc Patônoát ñaõ chaám döùt söï toàn taïi cuû
HS dựa vào SGK trình bày.
HSKG: Vì chúng Muoán chieám toaøn boä ñaát nöôùc ta. Beân ngoaøi thöïc daân Taây Ban Nha, Anh, Ñöùc ñang coù yù ñònh thöông thuyeát vôùi trieàu ñình Hueá khieán cho thöïc daân Phaùp noùng loøng muoán haønh ñoäng gaáp.
HS: Laáy côù trieàu ñình Hueá vi phaïm hieäp öôùc 1874. Ngaøy 3/4/1882, Rivie cho quaân ñoå boä leân Haø Noäi. Ngaøy 25/4/1882: Phaùp göûi toái haäu thö cho ta. Hoaøng Dieäu chöa traû lôøi , Phaùp ñaõ noå suùng ñeá coâng thaønh => thaønh bò chieám, Hoaøng Dieäu thaét coå töï töû.
HS: quan sát thể hiện thái độ tôn kính Hoàng Diệu.
HS: Caàu cöùu nhaø Thanh giúp đỡ rồi cho quân ruùt quaân leân mieàn ngöôïc, troáng mieàn xuôi cho quaân Phaùp chieám daàn.
HS đọc bài.
HS: Tích cöïc phoái hôïp vôùi quan quaân trieàu ñình, ñoát nhaø, taïo thaønh böùc töôøng löûa ñeå chaën giaëc
HS: Naùo nöùc loøng nhaân daâ, thöïc daân Phaùp hoang mang
HSKG: thảo luận cặp nhóm phát biểu sau 1 phút.
HS nghe hiểu, ghi nhận bài học.
HS đọc nội dung bài.
HS: Hoaûng hoát, xin ñình chieán, chaáp nhaän Hieäp öôùc 25/81883 ( Hieäp öùôc Haéc maêng)
HS: Nhaân daân ta tieáp tuïc choáng Phaùp vaø choáng laïi trieàu ñình, ñeå xoa dòu. Phaùp phaûi söûa ñoåi hieäp öôùc Haùc – mang thaønh hieäp öôùc Patanoát (1884). Keát thuùc söï toàn taïi cuûa nhaø nöôùc phong kieán Nguyeãn vôùi tö caùch laø moät vöông trieàu ñoäc laäp.
HS: Sau khi thöïc daân Phaùp chieám caùc vuøng coøn laïi cuûa Baéc Kì. Quaân Thanh thoaû thuaän vôùi quaân Phaùp .seõ ruùt khoûi Baéc Kì nhöôøng cho Phaùp qua Quy öôùc Thieân Taân.
HS nghe hiểu ghi nhận bài học.
II.Thöïc daân Phaùp ñaùnh chieám baéc kì laàn thöù hai, nhaân daân Baéc Kì tieáp tuïc khaùng chieán trong nhöõng naêm 1882-1884
1. Thöïc daân Phaùp ñaùnh chieám Baéc Kì laàn thöù hai(1882)
- 25/4/1882, Rivie göûi toái haäu thö cho Hoaøng Dieäu. Quaân Phaùp noå suùng taán coâng 
Tröa25/4/1882 thaønh Haø Noäi thaát thuû, Hoaøng Dieäu töï vaãn.
- Pháp chiếm dần một số tỉnh ở miền bắc.
2. Nhaân daân Baéc Kì tieáp tuïc khaùng Phaùp
-Nhaân daân tieáp tuïc choáng Phaùp 
=> chieán thaéng Caàu Giaáy laàn 2(5/1883)
Trieàu ñình Hueá baïc nhöôïc => Phaùp laán löôùt taán coâng Thuaän An.
3. Hieäp öôùc Patônoát. Nhaø nöôùc phong kieán Vieät Nam suïp ñoå (1884)
-25/8/1883: Hieäp öôùc Haéc – maêng ñöôïc kí
-Phaùp chieám caùc trung taâm coøn laïi: Thaùi Nguyeân, Tuyeân Quang =>6/6/1884: Hieäp öôùc Patô noát ñöôïc kí
Keát quaû:
Nhaø Nguyeãn ñaàu haøng hoaøn toaøn => Nöôùc ta trôû thaønh nöôùc thuoäc ñòa nöûa phong kieán.
4/Củng cố - luyện tập.
GV cho hs chơi trò chơi trắc nghiệm trí nhớ để hệ thống sự kiện chính trong bài học vừa qua. Nhắc nhở hướng dẫn HS lập bảng thống kê.
5/Dặn dò.
Yêu cầu HS làm bài tập đầy đủ, học bài tốt.
 Xem trước bài mới bài 26.
IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Phần ký duyệt.
 Nhận xét
 Phần ký duyệt BGH

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 23 - LS8.doc