Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 1 đến tiết 10

1. Mục tiêu:

 1.1. Về kiến thức

 - Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập.

 - Biết các chức năng chung của chương trình bảng tính

1.2. Về kỹ năng

 - Hiểu được tính năng của bảng tính

 - Nhận biết các thành phần cơ bản của trang tính

1.3. Thái độ.

 - Học sinh hiểu bài, hứng thú với bài học

 - Học sinh ngày càng yêu thích môn học

2. Nội dung học tập :

 

doc 29 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 506Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 1 đến tiết 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 dữ liệu vào trang tính
Gv: Giới thiệu và hướng dẫn học sinh các cách nhập và sửa sữ liệu trên trang tính.
Gv: Giới thiệu các cách di chuyển trên trang tính.
Gv: Nêu các kiểu gõ chữ Việt trong Word?
Hs:
Gv: Trong Excel cũng gõ chữ Việt giống như trong Word.
 3. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính
- Thanh công thức: Nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính.
- Bảng chọn Data: Các lệnh để xử lí dữ liệu.
- Trang tính: Gồm các cột, các dòng, các ô tính, khối.
+ Các cột: Có địa chỉ cột A,B,C,
+ Các dòng: Có địa chỉ dòng 1,2,3,
+ Ô tính: Vùng giao nhau giữa dòng và cột. Mỗi ô có địa chỉ ô được xác định bởi địa chỉ cột (A,B,C,) và địa chỉ dòng (1,2,3,). Ví dụ: A1, B5, AC3,
+ Khối: Nhiều ô liền kề được chọn. Khối có địa chỉ khối xác định bởi địa chỉ ô đầu khối và địa chỉ ô cuối khối cách nhau bởi dấu hai chấm (:). Ví dụ: A2:B4
4. Nhập dữ liệu vào trang tính
a) Nhập và sửa dữ liệu
- Nhập: Click vào ô và nhập dữ liệu từ bàn phím.
- Sửa: Double click vào ô cần sửa và thực hiện thao tác sửa như với Word.
b) Di chuyển trên trang tính
- Sử dụng bàn phím: Các phím mũi tên; phím Tab; phím Enter.
- Sử dụng chuột và các thanh cuốn.
- Nhập địa chỉ ô vào hộp tên.
c) Gõ chữ Việt trên trang tính
Để gõ chữ tiếng Việt cần có chương trình gõ và Font tiếng Việt. Có hai kiểu gõ:
- Gõ kiểu TELEX: aa=â, aw=ă, ee=ê,
- Gõ kiểu VNI: a1=á; a2=à, a6=â, a8=ă,
5./ TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
 5.1 Tổng kết: 7p
* Kiến thức cần nhớ:
- Màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
- Nhập và dữ liệu trong bảng tính
* Một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan:
Câu 1: Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây khi nói về ô trong bảng tính
Ô chỉ nằm trên hàng
Ô chỉ nằm trên cột
Ô là giao của hàng và cột
Cả A, B và C đều đúng
Câu 2: Hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây
Trang tính gồm các cột và các hàng là miền làm việc chính của bảng tính
Trang tính chỉ gồm một cột và một hàng là miền làm việc chính của bảng tính
Khối là tập hợp các ô tính liền kề nhau tạo thành một vùng hình chữ nhật
Địa chỉ của khối là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải, được cách nhau bởi dấu hai chấm.
5.2/ Hướng dẫn học tập: 3’
Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát naøy :
- Ôn tập lại bài học hôm nay
- Trả lời các câu hỏi trong SGK – trang 9
Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát sau :
 - Chuẩn bị luyện tập
RÚT KINH NGHIỆM:
6. PHỤ LỤC
Baøi thöïc haønh 1: LÀM QUEN VỚI EXCEL
Tieát 3
Tuần dạy: 2
1. Muïc tieâu: 
 1.1/ Về kiến thức
Nhận biết các ô, hàng, cột trên trạng tính
Biết di chuyển trên trang tính
 1.2/ Về kỹ năng
Khởi động và kết thúc chương trình bảng tính Excel
Biết nhập dữ liệu vào trang tính
 1.3/ Về thái độ
Xác định thái độ nghiêm túc trong học bài và làm bài
 - Uốn nắn học sinh có ý thức làm bài
2. Nội dung học tập: 
Khởi động và kết thúc Excel.
 Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính Excel.
3.Chuaån bò :
 Giáo viên:
- Phòng máy cho học sinh thực hành, bài tập..
 Học sinh: 
 - Hoïc thuoäc vaø ghi nhôù caùc kieán thöùc baøi 1, ôn lại khởi động, kết thúc, lưu văn bản đã học lớp
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän : 2p
 	 Kieåm tra vieäc chuaån bò baøi cuûa hoïc sinh
4.2/ Kieåm tra mieäng: 
 Lồng ghép vào tiết luyện tập
 4.3/ Tiến trình bài học:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS
NOÄI DUNG
HÑ 1 :Vào bài: 2’
Qua bài học trước các em đã được làm quen với khái niệm về chương trình bảng tính và biết được nhu cầu xử lý thông tin dưới dạng bảng rồi. Bài thực hành hôm nay sẽ giúp em nâng cao nhận thức về bảng tính Excel.
HÑ 2 : Tìm hiểu thao tác khởi động, lưu kết quả và thoát khỏi Excel: 26’
MT: HS biết Khởi động và kết thúc Excel
Gv: Yêu cầu học sinh khởi động máy, mở chương trình Excel.
Gv: Hướng dẫn học sinh các cách khởi động Excel.
Gv: Để lưu kết quả trên Word ta làm như thế nào?
Hs:
Gv: Cách lưu kết quả trên Excel cũng làm tương tự.
Gv: Để thoát khỏi Word ta làm như thế nào?
Gv: Thoát khỏi Excel cũng làm tương tự
HÑ 3 : Tìm hiều hoạt động nhập dữ liệu vào ô tính: 10’
MT: HS Nhận biết các ô, hàng, cột trên trạng tính
GV: thuyết trình
Yêu cầu hs đọc nội dung bài tập 2_SGK trang 11
? Nhập dữ liệu, nhấn phím enter em thấy gì?
HS: thực hiện – trả lời
? Nếu sử dụng các phím mũi tên để kết thúc việc nhập dữ liệu, em có nhận xét gì?
HS: thực hiện – trả lời
1. Kh ởi đ ộng Excel
C1: Start ® Program ® Microsoft Excel.
C2: Nháy đúp vào biểu tượng của Excel trên màn hình nền. 
* Lưu kết quả
C1: File ® Save
C2: Nháy chuột vào biểu tượng Save trên thanh công cụ 
2. Thoát khỏi Excel
C1: Nháy chuột vào nút ô vuông (gạch chéo ở giữa) 
C2: File ® Exit
Caùch 3: Nhaán toå hôïp phim Alt + F4
* Lưu ý: Khi thoaùt khoûi Excel neáu trong baûng tính coù döõ lieäu chöa löu hoaëc coù chænh söûa nhöng chöa löu caäp nhaät thì seõ coù hoäp thoaïi xuaát hieän hỏi có lưu dữ liệu không thì nhaùy chuoät vaøo nuùt YES.
3. Nhập dữ liệu vào ô tính
Nhập dữ liệu vào ô tính
Ô tính khác đang được kích hoạt
 - Ô tính khác sẽ được kích hoạt
5./ TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
 5.1 Tổng kết: 3p
Trong bài thực hành hôm nay các em cần nắm vững một số thao tác
Khởi động và thoát khỏi phần mềm
Nhập dữ liệu và xóa dữ liệu
 5.2/ Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: (2’)
Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát naøy :
Làm lại bài thực hành
Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát tieáp theo :
 Đọc trước bài thực hành sau
 Ruùt kinh nghieäm:
6. PHỤ LỤC
Baøi thöïc haønh 1: LÀM QUEN VỚI EXCEL
( Tiếp theo )
Tieát 4
Tuần dạy: 2
1. Muïc tieâu: 
1.1 Kiến thức: 
 - Khởi động và kết thúc Excel.
 1.2. Kỹ năng:
 - Biết cách di chuyển trên trang tính, biết cách nhập, sửa, xoá dữ liệu.
 1.3. Thái độ: 
 - Hướng dẫn cho học sinh cách làm việc khoa học, có hệ thống. Nghiêm túc 
2. Nội dung học tập: 
 - Cách nhập, sửa, xoá dữ liệu.
3.Chuaån bò :
GV: Một số bảng tính cơ bản, phòng thực hành.
HS: Sách giáo khoa.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän : 2p
 	Kieåm dieän 
	Kieåm tra vieäc chuaån bò baøi cuûa hoïc sinh.
 4.2/ Kieåm tra mieäng : 
 4.3/ Tiến trình bài học:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS
NOÄI DUNG BAØI HOÏC
HĐ 1: Vào bài: 2’
Qua bài học trước các em đã được làm quen với khái niệm về chương trình bảng tính và biết được nhu cầu xử lý thông tin dưới dạng bảng rồi. Bài thực hành hôm nay sẽ giúp em nâng cao nhận thức về bảng tính Excel.
HĐ 2: Nhập dử liệu vào trang tính và lưu dử liệu: 20’
MT: HS biết cách nhập, sửa, xoá dữ liệu.
- Giaùo vieân xöû lyù hoaït ñoäng nhoùm
Goïi nhoùm 1 neâu ñieåm gioáng nhau cuûa maøn hình Word vaø Excel.
Nhoùm 1 neâu keát quaû nhaän xeùt
Goïi nhoùm 2: neâu ñieåm khaùc nhau cuûa maøn hình Word vaø Excel
Nhoùm 2 neâu keát quaû nhaän xeùt
Goïi nhoùm 3 vaø nhoùm 4 nhaän xeùt.
Nhoùm 3+ Nhoùm 4 nhaän xeùt vaø boå sung
- Giaùo vieân neâu nhaän xeùt chung veà nhöõng ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau cuûa maøn hình word vaø excel
Cho hoïc sinh khôûi ñoäng excel, thöïc haønh theo yeâu caàu sau:
a) Kích hoaït moät oâ tính vaø thöïc hieän di chuyeån treân trang tính baèng chuoät vaø baøn phím, quan saùt vaø nhaän xeùt söï thay ñoåi caùc nuùt teân haøng vaø teân coät?
b) Nhaäp döõ lieäu tuøy yù vaøo 1 oâ treân trang tính.
- Duøng phím enter ñeå keát thuùc vieäc nhaäp döõ lieäu quan saùt oâ kích hoaït keá tieáp laø oâ naøo?
- Duøng phím muõi teân ñeå keát thuùc vieäc nhaäp döõ lieäu quan saùt oâ kích hoaït keát tieáp laø oâ naøo?
- Choïn oâ vöøa nhaäp döõ lieäu nhaán phím delete quan saùt vaø traû lôøi xem döõ lieäu coøn hay maát.
- Choïn 1 oâ coù döõ lieäu goû noäi dung môùi vaøo roài nhaän xeùt?
-Giaùo vieân sau khi caùc nhoùm thöïc haønh xong giaùo vieân hoûi laïi caùc thao taùc tuaàn töï vöøa laøm vaø goïi hoïc sinh caùc nhoùm cho bieát nhaän xeùt.
-Giaùo vieân toång keát caùc keát quaû öùng vôùi caùc thao taùc thöïc haønh trong hoaït ñoäng nhoùm.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh löu keát quaû.
- Giaùo vieân goïi hoïc sinh nhaéc laïi caùch löu keát quaû trong Excel.
HĐ 3: Tạo bảng tính mới theo nội dung trong SGK: 16’
MT: HS biết tạo bảng tính mới theo nội dung trong SGK: 
Yeâu caàu: Nhaäp ñaày ñuû baûng ñieåm lôùp 7A. Hình 3 trang 11 SGK.
- Tieán haønh:
a) Khôûi ñoäng Excel
b) Nhaäp döõ lieäu: ( Em thöù nhaát nhaäp töø STT 1 ñeán 7, em thöù 2 nhaäp töø soá thöù töï 8 ñeán 14 vaø löu keát quaû.
- Giaùo vieân ñi kieåm tra vaø uoán naén nhöõng sai soùt.
1. Nhập dử liệu vào trang tính và lưu dử liệu
Caùch 1: Vaøo File choïn Save
Caùch 2: Nhaùy chuoät vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï.
- Sao ñoù choïn oå ñóa ñeå löu vaø ñaët teân cho taäp tin, nhaùy nuùt save.
2. Tạo bảng tính mới theo nội dung trong SGK
5./ TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
 5.1 Tổng kết: 3p
Trong bài thực hành hôm nay các em cần nắm vững một số thao tác
Khởi động và thoát khỏi phần mềm
Nhập dữ liệu và xóa dữ liệu
 5.2/ Höôùng daãn hoïc tập : 2’
Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát naøy :
Làm lại bài thực hành
Đọc bài đọc them 1_ Chuyện cổ tích về Visicalc
 Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát naøy :
 - Ñoïc tröôùc baøi 2 trang 15 SGK 
 Ruùt kinh nghieäm
6. PHỤ LỤC
CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ
DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH.
Tieát 5
Tuần dạy: 3
1. Muïc tieâu: 
1.1. Về kiến thức
- Biết được các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính như: hộp tên, khối, thanh công thức..
- Biết các chức năng chung của hộp tên, thanh công thức
1.2. Về kỹ năng
- Hiểu được vị trí và tính năng của hộp tên, thanh công thức
- Hiểu được bảng tính và các trang tính.
1.3. Thái độ.
- Học sinh hiểu bài, hứng thú với bài học
- Học sinh ngày càng yêu thích môn học
2. Nội dung học tập: 
Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính như: hộp tên, khối, thanh công thức..
3. Chuaån bò :
 a. Giáo viên:
- Phòng máy, Giáo án điện tử, tranh chọn các đối tượng trên trang tính.
 b. Học sinh: 
	- Xem bài trước khi đến lớp
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän : 
 	Kieåm dieän 
4.2.Kieåm tra mieäng: 5’
Câu 1: Em hãy trình bày thao tác khởi động và kết thúc Excel.
Câu 2: Em hãy trình bày cách lưu Excel.
 4.3/ Tiến trình bài học:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS
NOÄI DUNG
HÑ 1 : Vào bài : 3’
Trong bài học trước các em đã được làm quen với bảng và tìm hiểu các thao tác trên bảng rồi. Trong bài học hôm nay, Thầy sẽ cùng các em tìm hiểu sâu hơn về bảng tính và các thành phần của bảng tính. Cũng như các dạng dữ liệu mà bảng tính có thể lưu giữ và xử lý
 HĐ 2: Bảng tính: 11’
MT: HS hiểu được bảng tính và các trang tính. 
- Trong bài học trước, chúng ta đã được làm quen với chương trình bảng tính và những chức năng của bảng tính. Em hãy cho biết chương trình bảng tính có thể làm được những gì?
- Học sinh: trả lời
- Giáo viên: Các em hãy mở bảng tính Excel và cho biết có bao nhiêu trang tính trên bảng tính?
- Học sinh: trả lời 3
- Giaùo vieân giôùi thieäu: 
+ Khi môû moät baûng tính môùi, thöôøng chæ goàm ba trang tính.
+ Caùc trang tính ñöôïc phaân bieät baèng teân treân caùc nhaõn phía döôùi maøn hình (hình 13 SGK). 
- Em hãy cho biết các nhãn có tên là gì?
- Học sinh: Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3.
- Hoïc sinh laéng nghe, quan saùt hình 13
- Ñeå kích hoaït moät trang tính, em caàn nhaùy chuoät vaøo nhaõn töông öùng.
- Em hãy cho biết trang tính đang được kích hoạt sẽ có kiểu chữ gì?
- Học sinh: chữ đậm.
- Hoïc sinh thöïc hieän môû moät baûng tính môùi, phaân bieät baûng tính vaø trang tính, kích hoaït trang tính.
 - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän treân maùy .
HĐ 3: Caùc thaønh phaàn chính treân trang tính: 20’
MT: HS biết các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính như: hộp tên, khối, thanh công thức..
- Em ñaõ bieát moät soá thaønh phaàn cuûa trang tính. Haõy neâu caùc thaønh phaàn ñoù? 
Ñòa chæ
oâ choïn
Hoäp teân
Thanh coâng thöùc
OÂ ñang ñöôïc choïn
- Hoïc sinh ñoù laø caùc haøng, caùc coät vaø caùc oâ tính. 
- Giaùo vieân ngoaøi ra, treân trang tính coøn coù moät soá thaønh phaàn khaùc (h.14 SGK):
1. Bảng tính
- Moät baûng tính coù theå coù nhieàu trang tính.
- Trang tính ñang ñöôïc kích hoaït(hay ñang ñöôïc môû ñeå saün saøng nhaän döõ lieäu) laø trang tính ñang ñöôïc hieån thò treân maøn hình, coù nhaõn maøu traéng, teân trang vieát baèng chöõ ñaäm.
2. Caùc thaønh phaàn chính treân trang tính
 a. Hoäp teân: Laø oâ ôû goùc treân,beân traùi trang tính, hieån thò ñòa chæ cuûa oâ ñöôïc choïn.
 b. Khoái: Laø moät nhoùm caùc oâ lieàn keà nhau taïo thaønh hình chöõ nhaät. Khoái coù theå laø moät oâ, moät haøng, moät coät hay moät phaàn cuûa haøng hoaëc cuûa coät.
 c.Thanh coâng thöùc:Thanh coâng thöùc cho bieát noäi dung cuûa oâ ñang ñöôïc choïn.
5./ TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
 5.1 Tổng kết: 3p
GV: Đưa ra câu hỏi trắc nghiệm cho học sinh hoàn thành bài
Câu 1: các thành phần chính của trang tính
Các hàng, cột và các ô tính
Hộp tên
Khối và thanh công thức
Tất cả các thành phần trên
Câu 2: Hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây về thanh công thức.
a. Cho biết nội dung của ô đang được chọn
b. Cho biết tọa độ của ô được chọn
c. Không sửa chữa dữ liệu của ô được chọn
d. Có thể sửa chữa dữ liệu của ô được chọn
5.2.Höôùng daãn hoïc tập: (2’)
Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát naøy :
Ôn lại bài học
Trả lời câu hỏi số 1, 2 – SGK
 Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát naøy :
Đọc trước phần 3, phần 4 – SGK
 Ruùt kinh nghieäm:
6. PHỤ LỤC
Tieát 6
Tuần dạy: 3
CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ
DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH (tt)
1. Muïc tieâu: 
 1.1. Về kiến thức
- Biết các chọn các đối tượng trên trang tính
- Biết các dạng dữ liệu mà Excel có thể xử lý
 1.2. Về kỹ năng
- Hiểu được định dạng của các dữ liệu trong excel
 1.3. Thái độ.
- Học sinh hiểu bài, hứng thú với bài học
- Học sinh ngày càng yêu thích môn học
2. Nội dung học tập: 
 Định dạng của các dữ liệu trong excel
3.Chuaån bò :
 a. Giáo viên:
- Phòng máy, Giáo án điện tử.
 b. Học sinh: 
	- Xem bài trước khi đến lớp
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän :1p
 Kieåm dieän 
 4.2. Kieåm tra mieäng : (5p)
HS1: Em có nhận xét gì về một bảng tính
HS2: Hãy nêu các thành phần chính trên trang tính
 4.3/ Tiến trình bài học:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS
NOÄI DUNG
 HĐ 1: Vào bài: 3p
Trong bài học trước các em đã được làm quen với bảng và tìm hiểu các thao tác trên bảng rồi. Trong bài học hôm nay, Thầy sẽ cùng các em tìm hiểu sâu hơn về bảng tính và các thành phần của bảng tính. Cũng như các dạng dữ liệu mà bảng tính có thể lưu giữ và xử lý
HĐ2 : Caùc ñoái töôïng treân trang tính: 15p
MT: HS biết các chọn các đối tượng trên trang tính
 - Giaùo vieân chohoïc sinh töï ñoïc baøi theo nhoùm,thaûo luaän vaø phaùt bieåu caùch choïn ñoái töôïng.
-Hoïc sinh ñoïc baøi theo nhoùm
- Hoïc sinh thaûo luaän
- Hoïc sinh phaùt bieåu veà caùch choïn ñoái töôïng
- Sau ñoù, giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh xem laïi caùch choïn töøng ñoái töôïng, quan saùt söï thay ñoåi hình daïng cuûa con troû chuoät vaø söï thay ñoåi maøu saéc treân haøng, teân coät vaø maøu saéc cuûa ñoái töôïng ñöôïc choïn.
Coät C ñaõ ñöôïc choïn
- Hoïc sinh quan saùt hình 15 – 16-17-18 SGK vaø laéng nghe höôùng daãn cuûa giaùo vieân
Oâ B4 ñaõ ñöôïc chon
Haøng thöù 6 ñaõ ñöôïc choïn
Khoái C6:D9 ñaõ ñöôïc choïn
- Giaùo vieân cho töøng nhoùm hoïc sinh thao taùc treân maùy.
HĐ 3: Döõ lieäu treân trang tính: 15p
MT: HS Biết các dạng dữ liệu mà Excel có thể xử lý
GV: Yêu cầu hs đọc nội dung SGK
HS: Đọc
? Nêu các dạng dữ liệu trên trang tính mà em biết
? Lấy ví dụ về các dữ liệu số mà em biết
Dữ liệu kí tự được tạo ra từ đâu?
Cho ví dụ?
? 02/9/1945, đây là gì
HS: Chỉ mốc thời gian
GV: Ngoài các dạng dữ liệu trên, thì còn có dạng dữ liệu công thức, tìm hiểu trong bài sau.
Caùc ñoái töôïng treân trang tính 
a. Choïn moät oâ: Ñöa con troû tôùi oâ ñoù vaø nhaùy chuoät.
b. Choïn moät haøng:Nhaùy chuoät taïi nuùt treân haøng.
c.Choïn moät coät: Nhaùy chuoät taïi nuùt treân coät.
d. Choïn moät khoái: Keùo thaû chuoät töø moät oâ goùc (ví duï, oâ goùc traùi treân) ñeán oâ ôû goùc ñoái dieän (oâ goùc phaûi döôùi). OÂ choïn ñaàu tieân seõ laø oâ ñöôïc kích hoaït.
Löu yù: Neáu muoán choïn ñoàng thôøi nhieàu khoái khaùc nhau, em haõy choïn khoái ñaàu tieân, nhaán giöõ phím Ctrl vaø laàn löôït choïn caùc khoái tieáp theo (h.19 SGK).
2. Döõ lieäu treân trang tính
a. Dữ liệu số
- Bao gồm các số từ 0 -> 9, dấu (+) để chỉ số dương, dấu (-) để chỉ số âm, dấu % để chỉ tỉ lệ phần trăm
VD: 120, +38, -50, 100%, 0.5, 100,000
- Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được căn thẳng lề phải trong ô tính.
- thông thường, dấu (,) để phân cách hàng nghìn, hàng triệu Dấu (.) để phân cách phần thập phân và phần nguyên.
b. Dữ liệu kí tự
- Là dữ các chữ cái, chữ số và kí hiệu
VD: Lớp 7A, bảng điểm, họ và tên
- Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kí tự được căn thẳng lề trái trong ô tính
c. Dữ liệu thời gian
- Là dữ liệu chỉ các mốc như ngày /tháng/ năm, giờ: phút: giây.
VD: ngày 30/4/1975, 09h20 phút
- Ở chế độ ngầm định, dữ liệu thời gian được căn thẳng lề phải trong ô tính.
5./ TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
 5.1 Tổng kết: 3p
 Trong bài học hôm nay các em cần nắm vững một số điểm sau
Bảng tính gồm nhiều trang tính
Các thành phần chính trên trang tính gồm ô, hàng, cột, khối, hộp tên và thanh công thức
 5.2.Höôùng daãn hoïc tập : (3p)
Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát naøy :
Ôn lại bài học
Trả lời câu hỏi số 3, 4, 5 – SGK
 Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát tieáp theo : 
 Đọc trước Bài thực hành số 2.
Ruùt kinh nghieäm:
6. PHỤ LỤC
BTH2 :
LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN
TRANG TÍNH
Tieát 7
Tuần dạy: 4
1. Muïc tieâu: 
 1.1. Về kiến thức
- Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần trên trang tính
- Biết mở và lưu 1 bảng tính trên máy
1.2. Về kỹ năng
 - Xác định được vị trí, thành phần trang tính
1.3. Thái độ.
 - Học sinh hiểu bài, hứng thú với bài học
 - Học sinh ngày càng yêu thích môn học
2. Nội dung học tập : 
Mở bảng tính
 Chọn các đối tượng trên trang tính
3.Chuaån bò :
	GV :Giaùo aùn , thöôùc,phaán maøu ,baûng phuï.
	HS: SGK + vôû ghi baøi ,baûng nhoùm.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: 2p
 4.2. Kieåm tra mieäng: Lồng vào tiết thự hành
 4.3/ Tiến trình bài học:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS
NOÄI DUNG
HÑ 1: Vào bài: 3p
Trong bài học trước các em đã được làm quen với bảng tính và các kiểu dữ liệu trên trang tính. Bài thực hành hôm nay, cô sẽ cùng các em làm quen với các mở trang tính, chọn các đối tượng trên trang tính.
HÑ 2 : Tìm hiểu cách mở bảng tính : 20p
MT: HS Biết mở và lưu 1 bảng tính trên máy 
GV: Yêu cầu hs đọc nội dung
HS: Đọc
GV: Thực hiện thao tác mẫu trên máy về:
- Mở bảng tính mới
- Mở bảng tính đã lưu
HS: Tập trung lắng nghe, thực hiện lại
GV: Đặt câu hỏi
? Nêu cách mở bảng tính mới
HS: nêu lại các thao tác mình vừa làm
? Cách mở bảng tính đã lưu
HS: Nêu lại thao tác đã làm
GV: yêu cầu hs thực hiện lưu bảng tính với 1 tên khác
HS: Thực hiện
GV: yêu cầu hs đọc nội dung
HS: Đọc
? Nêu các thành phần chính trên trang tính?
HS: Ô, hàng, cột, khối, hộp tên, thanh công thức
? Nêu chức năng của hộp tên
? Quan sát nội dung của ô và thanh công thức
? So sánh nội dung dữ liệu trong ô và trên thanh công thức?
HĐ 3: Tìm hiểu cách chọn các đối tượng trên trang tính: 15p
MT: Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần trên trang tính
GV: Yêu cầu hs đọc nội dung bài 2
HS: Đọc
? Các chọn 1 đối tượng, ô, hàng, cột, khối
? Em cần thực hiện thao tác gì để chọn 3 cột A, B, C
?Khi chọn đối tượng có sử dụng kết hợp phím Ctrl, em nhận thấy như thế nào?
Mở bảng tính
- Vào File/ New (Ctrl + N)
- Vào File/Open/ chọn tên tệp/ open
- Lưu bảng tính với 1 tên khác
Vào File/ Save As
Bài 1: Tìm hiểu các thành phần chính của trang tính
* Khởi động Excel, nhận biết các thành phần chính trên trang tính
* Nháy chuột kích hoạt các ô, quan sát sự thay đổi trên hộp tên
* Nhập dữ liệu vào ô, quan sát sự thay đổi nội dung trên thanh công thức
* Gõ =5+7 vào ô và nhấn phím enter
Bài 2: Chọn các đối tượng trên trang tính
* Chọn 1 ô, 1 hàng, 1 cột, 1 khối trên trang tính.
* Chọn cả 3 cột A, B, C
* Chọn 1 đối tượng rồi nhấn giữ phím Ctrl và chọn 1 đối tượng khác. 
* Nháy chuột vào hộp tên nhập dãy B100, nhấn phím enter.
5./ TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
 5.1 Tổng kết: 8p
 Trong bài thực hành hôm nay các em cần nắm vững một số điểm sau
Mở và lưu một bảng tính
Biết được các thành phần chính trên ô tính
Các chọn các đối tượng trên trang tính
5.2.Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïcôû nhaø : 2p
Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát naøy :
 Ôn lại bài học
Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát tieáp theo :
Đọc trước bài tập 3 và bài tập 4.
 Ruùt kinh nghieäm:
6. PHỤ LỤC
BTH2 :
LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN
TRANG TÍNH
Tieát 8
Tuần dạy: 4
1. Muïc tieâu: 
1.1. Về kiến thức
- Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần trên trang tính
- Biết mở và lưu 1 bảng tính trên máy
1.2. Về kỹ năng
- Xác định được vị trí, thành phần trang tính
- Nhập và phân loại các dạng dữ liệu vào trang tính
1.3. Thái độ.
- Học sinh hiểu bài, hứng thú với bài học
- Học sinh ngày càng yêu thích môn học
2. Nội dung học tập : 
Mở bảng tính
Nhập dữ liệu vào trang tính
3.Chuaån bò :
GV: Phòng thực hành.
HS: Sách giáo khoa.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: 2p
 	Kieåm dieän hoïc sinh
 4.2. Kieåm tra mieäng :
 Khong kiểm tra đầu giờ. 
 4.3/ Tiến trình bài học:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS
NOÄI DUNG
HĐ 1: Vào bài: 3p
 Tiếp tục với bài thực hành, hôm nay chúng ta sẽ được làm them các thao tác cơ bản. Cụ thể như thế nào? 
HĐ 2: Tìm hiểu mở một bảng tính: 10p
MT: HS Biết mở và lưu 1 bảng tính trên máy
GV: Yêu cầu hs đọc nội dung bài 3
HS: Đọc
GV: Yêu cầu hs tự giác làm bài
HS: Tự giác làm bài
HĐ 3: Tìm hiểu Nhập dữ liệu vào trang tính: 20p
MT: Nhập và phân loại các dạng dữ liệu vào trang tính
GV: Yêu cầu hs đọc nội dung bài 4
HS: Đọc
GV: yêu cầu hs mở trang tính mới và nhập dữ liệu như hình 21 _ SGK vào trang tính
HS: Tự giác làm bài
GV: Theo dõi, uốn nắn các lỗi sai của hs.
- Yêu cầu hs lưu với 1 tên mới
HS: Thực hiện
GV: Nhận 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Chuong_trinh_bang_tinh_la_gi.doc