Giáo án môn Vật lý 8 - Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều

1/MỤC TIÊU

1.1/ Kieán thöùc :

* HS biết

- Hoạt động 1,2: Phân biệt được chuyển động đều và chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ.

 * HS hiểu:

- Hoạt động 1,2: Nêu được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình.

1.2/ Kyõ naêng :

* HS thực hiện được:

- Hoạt động 1,2,3

 - Xác định được tốc độ trung bình bằng thí nghiệm

 - Tính được tốc độ trung bình của chuyển động không đều

* HS thực hiện thành thạo

- Hoạt động 1,2: Quan sát thí nghiệm và rút ra nội dung bài học.

1.3/ Thaùi ñoä :

- Có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm

- Giaùo duïc hs tính caån thaän, nghieâm tuùc.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 164Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 8 - Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn daïy: 04
Ngaøy daïy: 16/09/2015
Tiết 3	
BAØI 3: CHUYEÅN ÑOÄNG ÑEÀU – CHUYEÅN ÑOÄNG KHOÂNG ÑEÀU
1/MỤC TIÊU
1.1/ Kieán thöùc : 
* HS biết
- Hoạt động 1,2: Phân biệt được chuyển động đều và chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ.
 * HS hiểu:
- Hoạt động 1,2: Nêu được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình.
1.2/ Kyõ naêng : 
* HS thực hiện được:
- Hoạt động 1,2,3 
 - Xác định được tốc độ trung bình bằng thí nghiệm
 - Tính được tốc độ trung bình của chuyển động không đều
* HS thực hiện thành thạo
- Hoạt động 1,2: Quan sát thí nghiệm và rút ra nội dung bài học.
1.3/ Thaùi ñoä : 
- Có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm
- Giaùo duïc hs tính caån thaän, nghieâm tuùc.
2/ NỘI DUNG HỌC TẬP 
- Coâng thöùc tính vaän toác trung bình
- Khaùi nieäm veà chuyeån ñoäng ñeàu vaø chuyeån ñoäng khoâng ñeàu
3/ CHUẨN BỊ 
3.1/ GV: Baûng 3.1/12 
 Moãi nhoùm caàn: 1 maùng nghieâng, baùnh xe, ñoàng hoà baám coù kim giaây
3.2/ HS : SGK, xem baøi tröôùc ôû nhaø
4/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TÂP
4.1. OÅn ñònh toå chöùc : GV kieåm dieän
Lôùp 81 : 
Lôùp 82 : 
 Lôùp 83 :
 Lôùp 84 : 
4.2. Kieåm tra mieäng :
+ Neâu khaùi nieäm vaän toác ?	 + Quaõng ñöôøng ñi ñöôïc trong moät ñôn vò thôøi 
 ñöôïc goïi laø vaän toác
 Coâng thöùc, ñôn vò tính?	 +Coâng thöùc: V=
 + Ñôn vò tính laø m/s hoaëc Km/h
 Laøm baøi 2.1/5SBT(10 ñ)	 BT: 2.1 . Choïn C
4.3 .Tiến trình bài học 
F Cung caáp thoâng tin veà daáu hieäu cuûa chuyeån ñoäng ñeàu, chuyeån ñoäng khoâng ñeàu nhö giaùo vieân ñöa 2 ví duï: Chuyeån ñoäng quay cuûa kim ñoàng hoà Þ chuyeån ñoäng ñeàu	- Chuyeån ñoäng cuûa xe ñang ñoå doác Þ chuyeån ñoäng khoâng ñeàu 
 	] Vaäy nhö theá naøo thì ñöôïc goïi laø chuyeån ñoäng ñeàu vaø nhö theà naøo thì ñöôïc goïi laø chuyeån ñoäng khoâng ñeàu? Ta tìm hieåu trong baøi hoïc hoâm nay
Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS
Noäi dung baøi hoïc
* Hoaït ñoäng 1 Tìm hieåu veà chuyeån ñoäng ñeàu vaø chuyeån ñoäng khoâng ñeàu
I. Ñònh nghóa
PP:Quan saùt, laøm thí nghieäm, thaûo luaän nhoùm, vaán ñaùp
	- GV: höôùng daãn hoïc sinh laøm thí nghieäm, h3.1/11 SGK. Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt sau 3s baùnh xe ñi ñöôïc quaõng ñöôøng bao nhieâu ghi vaøo baûng 3.1 
	- GV: phaùt duïng cuï thí nghieäm cho töøng nhoùm tieán haønh thí nghieäm thaûo luaän nhoùm traû lôøi caâu C1, C2
	- GV: treo baûng 3.1 /12 SGK sau khi thaûo luaän song caùc nhoùm laàn löôït traû lôøi
	- GV: choát laïi yù ñuùng
	- HS: traû lôøi caù nhaân
- Theá naøo laø chuyeån ñoäng ñeàu? Chuyeån ñoäng khoâng ñeàu?
? Cho ví duï veà chuyeån ñoäng ñeàu? Chuyeån ñoäng khoâng ñeàu?
	- Chuyeån ñoäng cuûa kim ñoàng hoà; chuyeån ñoäng cuûa ñaàu caùnh quaït maùy khi quaït ñang chaïy oån ñònh
	- Chuyeån ñoäng cuûa xe ñang xuoáng doác, chuyeån ñoäng cuûa vaän ñoäng vieân chaïy ñieàn kinh
 ] Vaän toác trung bình ñöôïc hieåu nhö theá naøo? Ta tìm hieåu hoaït ñoäng 3.
 * Hoaït ñoäng2: Tìm hieåu veà vaän toác trung bình cuûa chuyeån ñoäng khoâng ñeàu
PP: Vaán ñaùp
- HS: ñoïc thoâng tin SGK/12 traû lôøi caâu C3
 (vAB = 0,017 m/s
	vBC = 0,05 m/s
	vCD = 0,08 m/s)
Þ truïc baùnh xe chuyeån ñoäng nhanh leân.
? Treân ñoaïn ñöôøng AB 1s truïc baùnh xe laên ñöôïc bao nhieâu meùt(0.017m). vaäy vaän toác trung bình cuûa baùnh xe treân ñoaïn ñöôøng AB laø bao nhieâu 
C1: chuyeån ñoäng cuûa truïc baùn xe treân quaõng ñöôøng AD laø chuyeån ñoäng khoâng ñeàu, treân quaõng ñöôøng DF laø chuyeån ñoäng ñeàu
C2: Chuyeån ñoäng ñeàu: a
 Chuyeån ñoäng khoâng ñeàu: b, c, d
- Chuyeån ñoäng ñeàu laø chuyeån ñoäng maø vaän toác coù ñoä lôùn khoâng thay ñoåi theo thôøi gian
- Chuyeån ñoäng khoâng ñeàu laø chuyeån ñoäng maø vaän toác coù ñoä lôùn thay ñoåi theo thôøi gian
II. Vaän toác trung bình cuûa chuyeån ñoäng khoâng ñeàu
C3 :VAB = = 0,017 m/s
VBC = =0,05 m/s
VCD = = 0,08 m/s
	- GV: choát laïi noäi dung phaàn naøy vaø giôùi thieäu cho hoïc sinh. Vaän toác trung bình kí hieäu laø vtb
? t, s laø kí hieäu cuûa ñaïi löôïng naøo? Ñôn vò ?
	- Trong tröôøng hôïp S ñöôïc chia thaønh 2 hay nhieàu quaõng ñöôøng nhoû thì tính ntn?
 	Vtb=
	Haõy tính Vtb treân ñoaïn AD?
	HD: ñoaïn AD ñöôïc chia laøm maáy s?
	VtbAD = = 	= 0,05m/s
Hoaït ñoäng3: Vaän duïng
PP: thaûo luaän
-GV höôùng daãn HS thaûo luaän
 Yeâu caàu hoïc sinh hoaït ñoäng caù nhaân traû lôøi caâu C4, C5, C6
HD. C5: S1 = 120m ; t1 = 30s
	S2 = 60m ; t2= 24s
Vtb1 ; Vtb1 ; Vtb =?
C6: töø coâng thöùc Vtb = Þ S = Vtb.t
Sau ñoù thay soá vaøo coâng thöùc treân ta ñöôïc keát quaû
- Trong chuyeån ñoäng khoâng ñeàu trung bình moãi giaây vaät chuyeån ñoâng ñöôïc bao nhieâu meùt thi ta noùi vaän toác trung bình cuûa chuyeån ñoäng naøy laø baáy nhieâu meùt treân giaây.
	vtb= 
*. Chuù yù: khi quaõng ñöôøng ñöôïc chia thaønh hai quaõng ñöôøng nhoû thì vaän toác trung bình Vtb ñöôïc tính baèng coâng thöùc 
	Vtb = 
III. Vaän duïng
C4 chuyeån ñoäng cuûa oâtoâ töø Haø Noäi ñeán Haûi phoøng laø chuyeån ñoäng khoâng ñeàu 50km/h laø vaâïn toác trung bình
C5 : S1 = 120m ; t1 =30 s
 S2 =60m ; t2 =24 s
Vtb1 = 4m/s ; Vtb2 = 2,5m/s ; Vtb = 3,3m/s
C6 : s = Vtb .t = 30.5 = 150Km
4.4. Tổng kết 
- Hoïc sinh ñoïc phaàn ghi nhôù SGK/13
- Laøm baøi 3.2/6SBT	BT: 3.2 C. Vtb = 	
4.5. Hướng dẫn học tập 
* Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy:
- Hoïc baøi, hoïc thuoäc ghi nhôù, xem phaàn coù theå em chöa bieát 
- Laøm baøi taäp 3.1_ 3.6 / 7 SBT
* Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo:
- Chuaån bò : Bieåu dieãn löïc
	+ Chuaån bò thöôùc coù chia ñoä, xem kó phaàn 2
	+ Tìm hieåu caùc yeáu toá ñeå bieåu dieãn vectô löïc?
5/ PHỤ LỤC 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_3_Chuyen_dong_deu_Chuyen_dong_khong_deu.doc