Giáo án Tin học 8 - Bài 10: Luyện gõ phím nhanh với finger breakout - Nguyễn Thị Thanh Vân - Trường THCS Đông Thành

I. Mục tiêu:

• Giúp HS hiểu mục đích và ý nghĩa của phần mềm và có thể tự khởi động, tự mở các bài và chơi, ôn luyện gõ bàn phím.

• HS hiểu và rèn luyện được kỹ năng gõ bàn phím nhanh và chính xác hơn.

II. Chuẩn bị:

• GV: giáo án, máy chiếu, phần mềm trò chơi.

• HS: sách giáo khoa.

III. Tiến trình giảng dạy:

1. Kiểm tra bài: GV ổn định lớp, phân công nhóm thực hành

2. Bài mới:

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 669Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 10: Luyện gõ phím nhanh với finger breakout - Nguyễn Thị Thanh Vân - Trường THCS Đông Thành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 – Tiết 1,2
NS: ... / ... / ...
ND: ... / ... / ...
 Bài: LUYỆN GÕ PHÍM NHANH VỚI FINGER BREAK OUT
I. Mục tiêu:
Giúp HS hiểu mục đích và ý nghĩa của phần mềm và có thể tự khởi động, tự mở các bài và chơi, ôn luyện gõ bàn phím.
HS hiểu và rèn luyện được kỹ năng gõ bàn phím nhanh và chính xác hơn.
II. Chuẩn bị:
GV: giáo án, máy chiếu, phần mềm trò chơi.
HS: sách giáo khoa.
III. Tiến trình giảng dạy:
1. Kiểm tra bài: GV ổn định lớp, phân công nhóm thực hành
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu phần mềm
HĐ của thầy và trò
Néi dung
Gv giới thiệu về mục đích sử dụng của phầm mềm, hướng dẫn HS cài đặt phần mềm.
Hs: lắng nghe.
I. Giới thiệu phần mềm:
Môc ®Ých cña trß ch¬i nµy lµ luyÖn gâ bµn phÝm nhanh, chÝnh x¸c.
HĐ 2: Màn hình chính của phần mềm
HĐ của thầy và trò
Nội Dung 
- Muốn khởi động một phần mềm em thực hiện như thế nào?
- HS: nhắp đúp chuột lên biểu tượng của phần mềm trên màn hình Desktop.
- Gv gợi ý: cách khởi động phần mềm Finger Break Out cũng giống như các phần mềm khác và gọi Hs khởi động phần mềm.
- Hs thực hiện.
- Gv giới thiệu các thành phần chính của phần mềm.
- Hs chú ý lắng nghe và ghi nhớ.
- Gv gọi Hs nhắc lại các thành phần chính của phần mềm.
- Hs trả lời
- Gv gọi HS nhận xét.
- Hs nhận xét.
- Gv nhắc lại. 
- Hs chú ý lắng nghe.
- Gv thực hiện mẫu thao tác để dừng trò chơi.
- Hs: chú ý quan sát.
- Gv gọi Hs thực hiện lại.
- Gv thực hiện.
- Gv gọi Hs khác nhận xét.
- Hs nhận xét.
- Gv nhận xét.
- Hs lắng nghe và ghi nhớ.
- Gv yêu cầu Hs nhắc lại cách để thoát khỏi một phần mềm.
- Hs trả lời àHs khác nhận xét.
- Gv nhận xét.
- Gv gọi Hs thực hiện lại cách để thoát khỏi phần mềm.
- Hs: thực hiện à HS khác nhận xét
II. Màn hình chính của phần mềm:
 1. Khởi động phần mềm:
Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu t­îng của phần mềm trên màn hình Desktop.
2. Giới thiệu màn hình chính:
Trong mµn h×nh giíi thiÖu, nhÊn phÝm Enter hoÆc nh¸y nót OK ®Ó chuyÓn sang mµn h×nh chÝnh cña phÇn mÒm.
C¸c thµnh phÇn trong mµn h×nh chÝnh cña phÇn mÒm gåm:
H×nh bµn phÝm ë vÞ trÝ trung t©m víi c¸c phÝm cã vÞ trÝ nh­ trªn bµn phÝm. C¸c phÝm ®­îc t« mµu øng víi ngãn tay gâ phÝm.
Khung trèng phÝa trªn h×nh bµn phÝm lµ khu vùc ch¬i.
Khung bªn ph¶i chøa c¸c lÖnh vµ th«ng tin cña l­ît ch¬i. VÝ dô, t¹i « Level cã thÓ chän c¸c møc khã kh¸c nhau cña trß ch¬i: B¾t ®Çu (Beginner), Trung b×nh (Intermediate) vµ N©ng cao (Advanced).
c) Tho¸t khái phÇn mÒm
- NÕu muèn dõng ch¬i, h·y nh¸y chuét lªn nót Stop ë khung bªn ph¶i. 
- Muèn tho¸t khái phÇn mÒm, nh¸y nót 
hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Alt+F4.
HĐ 3: Hướng dẫn sử dụng
HĐ của thầy và trò
Nội Dung ghi bảng
GV hướng dẫn HS cách ngồi và cách chơi.
HS quan sát trên màn hình các thao tác GV thực hiện.
GV lưu ý HS:Trên màn hình còn có thể có các quả cầu lớn. Nếu quả cầu chạm đất, em sẽ mất một lượt chơi. Nếu chơi được điểm cao thì người chơi sẽ được thưởng thêm các quả cầu lớn.
HS tiến hành chơi trên máy cá nhân. Mỗi nhóm 2 HS/máy.
Điểm khuyến khích khi chơi đạt điểm cao:
10 đ: 6000đ (tối đa 2 lượt chơi)
 9đ: 5000đ (tối đa 2 lượt chơi)
 8đ: 4000đ (tối đa 3 lượt chơi)
 7đ: 3000đ (tối đa 3 lượt chơi)
 6đ: 2000đ (tối đa 3 lượt chơi)
 5đ: 1000đ (tối đa 3 lượt chơi)
Dưới 5: không đạt yêu cầu.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò
- Gv nêu câu hỏi củng cố:
Mục đích sử dụng của phần mềm.
Các thành phần chính của phần mềm.
Cách để ngừng trò chơi.
- Hs trả lời theo cách hiểu của mình.
- Gv dặn dò: 
Về nhà xem lại bài (tiết 12).
Xem trước các phần còn lại của bài.
- Hs lắng nghe.
V. Rót kinh nghiªm

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 10. Luyện gõ phím nhanh với finger breakout - Nguyễn Thị Thanh Vân - Trường THCS Đông Thành.doc