Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp for…do

I. Mục tiêu

Kiến thức:

- Học sinh biết và hiểu từng câu lệnh trong 2 chương trình; hiểu hơn quá trình hoạt động của câu lệnh lặp For do trong chương trình.

- Học sinh biết thao tác với phần mềm Pascal để thực hiện viết chương trình, dịch, chạy và lưu chương trình.

- Học sinh biết và hiểu từng câu lệnh trong chương trình; hiểu hơn quá trình hoạt động của câu lệnh lặp For do trong chương trình.

- Học sinh biết viết chương trình Pascal có câu lệnh lặp For do.

Kĩ năng:

- Học sinh thực hiện được các thao tác với phần mềm Pascal để thực hiện viết chương trình, dịch, chạy và lưu chương trình; viết chương trình Pascal có câu lệnh lặp For do.

- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác với phần mềm Pascal để thực hiện viết chương trình, dịch, chạy và lưu chương trình; viết chương trình Pascal có câu lệnh lặp For do.

Thái độ:

- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học.

- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.

II. Chuẩn bị:

Thầy: Phòng máy. Phần mềm Pascal hoạt động tốt.

Trò: Học bài cũ, xem trước bài mới.

III. Các bước lên lớp

1. Ổn định lớp.

Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 1418Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp for…do", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 	 Tuần 22
Tiết 41; 42
	Tên bài dạy
Bài thực hành 5.
SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR  DO
I. Mục tiêu
Kiến thức:
- Học sinh biết và hiểu từng câu lệnh trong 2 chương trình; hiểu hơn quá trình hoạt động của câu lệnh lặp For  do trong chương trình.
- Học sinh biết thao tác với phần mềm Pascal để thực hiện viết chương trình, dịch, chạy và lưu chương trình.
- Học sinh biết và hiểu từng câu lệnh trong chương trình; hiểu hơn quá trình hoạt động của câu lệnh lặp For  do trong chương trình.
- Học sinh biết viết chương trình Pascal có câu lệnh lặp For do. 
Kĩ năng: 
- Học sinh thực hiện được các thao tác với phần mềm Pascal để thực hiện viết chương trình, dịch, chạy và lưu chương trình; viết chương trình Pascal có câu lệnh lặp For do.
- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác với phần mềm Pascal để thực hiện viết chương trình, dịch, chạy và lưu chương trình; viết chương trình Pascal có câu lệnh lặp For do.
Thái độ:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
II. Chuẩn bị: 
Thầy: Phòng máy. Phần mềm Pascal hoạt động tốt.
Trò: Học bài cũ, xem trước bài mới.
III. Các bước lên lớp
1. Ổn định lớp. 
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
Nội dung cơ bản
Hoạt động 1: Viết chương trình chạy thử cho các bài tập đã giải quyết trong 2 tiết bài tập
Gv: Chia dãy và yêu cầu mỗi dãy đánh một bài vào máy 
Gv: Hỗ trợ học sinh trong quá trình thực hành.
 Yêu cầu học sinh chạy chương trình với các số N nhập từ bàn phím khác nhau để hiểu chương trình và câu lệnh lặp hơn.
Hs: Đánh chương trình vào máy, chạy thử chương trình, và báo cáo kết quả.
Hs: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
Bài 1:Viết chương trình tính tổng S sau bằng câu lệnh lặp: S= 1 + 1/2 + 1/3 ++ 1/N
Câu 2: Viết chương trình tính tổng biểu thức A sau bằng câu lệnh lặp:
Hoạt động 2: Bảng cửu chương
Gv: Yêu cầu học sinh đọc hiểu chương trình sách giáo khoa.
Gv: Yêu cầu một học sinh đứng tại vị trí trình bày hoạt động của chương trình.
Gv: Yêu cầu học sinh lập bảng hoạt động của chương trình theo mẫu:
Giả sử N=2:
Bước
i
i<=10
Writeln(n,’.’,i,’=’,n*i)
1
1
đúng
2.1=2
Hs: Các nhóm lập bảng và đại diện nhóm báo cáo kết quả.
Gv: Nhận xét. Cho học sinh viết và chạy thử chương trình trên máy.
Hs: Viết chương trình, chạy thử chương trình.
Hs: Đọc, phân tích câu lệnh tìm hiểu hoạt động của chương trình.
Hs: Tham gia hoạt động của giáo viên
Bài tập : Bảng cửu chương.
Viết chương trình in ra màn hình bảng nhân của một số từ 1 đến 9, và dừng màn hình để có thể quan sát kết quả.
Program Bang_cuu_chuong;
Uses crt;
Var i, n: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘Nhap vao so n’); readln(n);
Writeln(‘Bang nha’,n);
Writeln;
For i:=1 to 10 do
Writeln(n,’x’,i:2,’=’,n*i:3); 
Readln;
End.
	4. Củng cố: 
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
5. Hướng dẫn học sinh tự học, làm bài tập và soạn bài mới ở nhà: 
- Về nhà xem lại các chương trình đã được thực hành hôm nay.
- Về nhà viết lại và chạy thử chương trình với các dữ liệu vào khác nhau để hiểu hơn chương trình và câu lệnh lặp (nếu có điều kiện).
- Xem trước các bài tập 2 và bài 3 của bài để tiết sau chúng ta thực hành: Tìm hiểu câu lệnh GotoXY(a,b) và WhereX.
IV. Rút kinh nghiệm
Tuần 22
Duyệt Tổ trưởng CM
Ngày tháng 01 năm 2015
Đào Anh Thư

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp for…do.doc