Giáo án Tin học khối 7 - Tiết học 29, 30: Bài tập

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến Thức

2. Kỹ năng

+ HS biết được các thao tác chỉnh sửa trang tính

 + Biết cch sao chp v di chuyển dữ liệu cơng thức

3. Thái độ

 + Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học

II. CHUẨN BỊ:

GV: SGK, gio n, bi tập.

HS: Học kỹ lý thuyết, lm cc bi tập trong SGK

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 188Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Tiết học 29, 30: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 15 	 Ngày soạn: 23/11/2015
Tiết: 29 - 30	Ngày dạy : 24/11/2015	
BAØI TAÄP
I. MUÏC TIEÂU:
1. Kiến Thức
Häc sinh biÕt c¸ch lµm mét sè bµi tËp:
+ D¹ng lÝ thuyÕt
+ D¹ng thùc hµnh
2. Kỹ năng
+ HS biết được các thao tác chỉnh sửa trang tính
	+ Biết cách sao chép và di chuyển dữ liệu công thức
3. Thái độ
	+ Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học
II. CHUẨN BỊ:
GV: SGK, giáo án, bài tập.
HS: Học kỹ lý thuyết, làm các bài tập trong SGK
II. Néi dung:
1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
2. KiÓm tra sü sè: (1’)
3. Bµi tËp:
TG
Ho¹t ®éng cña GV vµ néi dung
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung
39’
Gv yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp1.10 (T8) s¸ch bµi tËp vµo ®Ó lµm
Yªu cÇu häc sinh nèi
Bµi 2.10 (SBT – T12)
Trang tÝnh cã thÓ chøa c¸c d÷ liÖu thuéc kiÓu nµo sau ®©y:
 A. KÝ tù; B. Sè;
C. Thêi gian; D. TÊt c¶ A,B,C
H·y chän ph­¬ng ¸n ®óng tr¶ lêi.
Bµi 2.13(T13- SBT):
Khi chiÒu dµi d÷ liÖu chiÒu sè lín h¬nchiÒu réng cña « th× Excel sÏ hiÓn thÞ c¸c kÝ tù trong «:
A. &; B. *; C. #; D. %
Bµi 4.2(T20- SBT):
Cho biÕt kÕt qu¶ cña hµm SUM trªn trang tÝnh h×nh 10?
GV: Yªu cÇu hs lµm Bµi 4.3 SBT trang 20:
Häc sinh ghi ®Ò
Thùc hiÖn nèi
Häc sinh ch÷a bµi vµo vë cña m×nh nÕu tr­íc ®ã lµm sai.
Häc sinh chän ph­¬ng ¸n ®óng(D)
Häc sinh chän ph­¬ng ¸n ®óng (C)
A
25
50
Test
75
A
25
50
75
100
1. Bµi tËp 1.10 (SBT)
1-b
2-e
3-d
4-a
5-c
2. Bµi tËp 2.10 (SBT)
Ph­¬ng ¸n ®óng: D
3. Bµi tËp 2.13 (SBT)
Ph­¬ng ¸n ®óng: C
4. Bµi tËp 4.2(SBT):
1, =SUM(A1: A3) (150)
2, =SUM(A1: A3: 100) (250)
3, = SUM(A1+A4) lçi
4, =SUM(A1: A2, A5) 75
5. Bµi tËp 4.3 (SBT)
1, = AVERAGE(A1:A4) (62,5)
2,= AVERAGE(A1:A4, 300) (110)
3,= AVERAGE(A1:A5) (62,5)
4,= AVERAGE(A1:A2, A4) (58,3333)
IV: Cñng cè, h­íng dÉn: (4’)
VÒ nhµ xem l¹i c¸c bµi ®· ch÷a
Lµm thªm mét sè bµi cã sö dông hµm ®Ó tÝnh to¸n trong bµi tËp
ChuÈn bÞ tèt dÓ tiÕt sau kiÓm tra.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM
Tuaàn: 16	Ngaøy soaïn: 01/12/2013
Tieát: 32KIEÅM TRA (THÖÏC HAØNH)
	Ngaøy day: 02/12/2013
I. Môc tiªu:
Trªn c¬ së ®· häc lÝ thuyÕt vµ thùc hµnh, häc sinh ph¶i lµm ®­îc bµi kiÓm tra nµy tèt nhÊt ®Ó kh¼ng ®Þnh kiÕn thøc cña m×nh ®· häc.
II. C¸c b­íc tiÕn hµnh:
- KiÓm tra phßng m¸y
- Ổn ®Þnh chæ ngåi.
- Khëi ®éng m¸y
- Néi dung kiÓm tra:
§Ò ra:
T¹o b¶ng tÝnh sau: 
SỐ VỞ CÁC LỚP ĐƯỢC NHẬN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
Tuần
Lớp 6/1
Lớp 6/2
Lớp 7/1
Lớp 7/2
Giá trị lớn nhất
2
Tuần 1
7
4
8
9
3
Tuần 2
4
7
5
4
4
Tuần 3
8
3
7
12
5
Tuần 4
5
6
8
7
6
Tổng cộng:
7
Trung bình:
8
9
10
11
TÝnh tæng sè l­îng vở các lớp nhận được. ( tổng số lượng của lớp 6/1 vào ô B6, lớp 6/2 vào ô C6, lớp 7/1 vào ô D6, lớp 7/2 vào ô E6.
Xác định lớp nào ủng hộ nhiều hơn. (tìm giá trị lớn nhất của hàng tổng cộng vào ô F6)
Tính trung bình vở các lớp ủng hộ là bao nhiêu, (lớp 6/1 vào ô B7, lớp 6/2 vào ô C7, lớp 7/1 vào ô D7, lớp 7/2 vào ô E7).
Sao chép công thức trong ô F6 vào ô F7
III. THOÁNG KEÂ KEÁT QUAÛ:
Lôùp 
Só soá
Gioûi
Khaù
T.Bình
Yeáu
Keùm
7/1
34
7/2
34
IV. DẶN DÒ 	(1’)
- Veà nhaø hoïc baøi cuõ.
- Xem tröôùc noäi dung phaàn 3 vaø 4.
- Laøm baøi taäp saùch giaùo khoa
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM
— — —»@@&??«— — —

Tài liệu đính kèm:

  • doctuần 16 bai tap.doc