Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 29: Lọc dữ liệu từ danh sách dữ liệu

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1) Kiến thức:

Hiểu khái niệm lọc dữ liệu từ danh sách dữ liệu.

Biết các bước thực hiện để lọc dữ liệu từ một danh sách dữ liệu

2) Kỹ năng:

Lọc dữ liệu từ một danh sách dữ liệu.

Sử dụng các tuỳ chọn (Top 10,.), (Custom.) để lọc dữ liệu.

B/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

Máy tính và máy chiếu.

Sách và tài liệu.

Bảng.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 177Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 10 - Bài 29: Lọc dữ liệu từ danh sách dữ liệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 33
Tiết: 84, 85, 86
Bµi 29: Läc d÷ liƯu tõ danh s¸ch d÷ liƯu
A/ Mơc ®Ých, yªu cÇu
1) KiÕn thøc:
HiĨu kh¸i niƯm läc d÷ liƯu tõ danh s¸ch d÷ liƯu.
BiÕt c¸c b­íc thùc hiƯn ®Ĩ läc d÷ liƯu tõ mét danh s¸ch d÷ liƯu
2) Kü n¨ng:
Läc d÷ liƯu tõ mét danh s¸ch d÷ liƯu.
Sư dơng c¸c tuú chän (Top 10,...), (Custom...) ®Ĩ läc d÷ liƯu.
B/ Ph­¬ng tiƯn d¹y häc
M¸y tÝnh vµ m¸y chiÕu.
S¸ch vµ tµi liƯu.
B¶ng.
C/ Néi dung
I/ Tỉ chøc líp: ỉn ®Þnh vµ kiĨm tra sÜ sè.
Ngày thực hiện
Lớp
Sĩ số
Số học sinh vắng
Cĩ lý do
Khơng cĩ lý do
II/ KiĨm tra bµi cị: Thùc hiƯn trong qu¸ tr×nh häc.
III/ Bµi häc
TiÕt 82
Ho¹t ®éng GV
Ho¹t ®éng HS
§­a ra danh s¸ch d÷ liƯu vỊ ®iĨm thi cđa 1 khèi àMuèn cã danh s¸ch nh÷ng b¹n cã ®iĨm cao hay ®iĨm thÊp nhÊt lµm c¸ch nµo lµ nhanh nhÊt? àCÇn läc d÷ liƯu.
§­a ra c¸c b­íc ®Ĩ thùc hiƯn viƯc läc d÷ liƯu vµ c¸c kiĨu läc d÷ liƯu: Víi gi¸ trÞ cơ thĨ, víi gi¸ trÞ lín nhÊt hoỈc nhá nhÊt, trong kho¶ng gi¸ trÞ.
Thùc hiƯn vÝ dơ vỊ viƯc t×m danh s¸ch cã gi¸ trÞ cơ thĨ àGäi hs lªn b¶ng lµm víi yªu cÇu vỊ gi¸ trÞ kh¸c ®Ĩ hs biÕt c¸ch lµm.
Víi läc theo Top 10 àThùc hiƯn läc víi danh s¸ch gi¸ trÞ max ®Ĩ hs quan s¸t víi sè l­ỵng hµng Ýt nhÊt cÇn läc. àGäi hs lªn lµm víi min vµ víi sè l­ỵng yªu cÇu àThùc hiƯn l¹i víi nh÷ng cét kh¸c.
Muèn lÊy nh÷ng hs cã ®iĨm trong kho¶ng th× lµm thÕ nµo? ৭a ra c¸ch sư dơng vµ tiÕn hµnh thùc hiƯn tõng b­íc kÕt hỵp víi h­íng dÉn ®Ĩ hs cã thĨ n¾m ®­ỵc vµ quan s¸t ®­ỵc. àGäi hs lªn lµm theo yªu cÇu.
Bµi 29: Läc d÷ liƯu tõ danh s¸ch d÷ liƯu
I/ Läc d÷ liƯu tõ danh s¸ch
1) B­íc 1: Vµo Data àFilter à Autofilter.
àKq: Hµng tiªu ®Ị xuÊt hiƯn c¸c nĩt mịi tªn Đ.
2) B­íc 2: Chän tiªu chuÈn läc (Läc d÷ liƯu theo cét nµo àNh¸y vµo mịi tªn trªn cét ®ã).
3) B­íc 3: 
a) Läc víi d÷ liƯu cơ thĨ: Chän gi¸ trÞ muèn läc àKq: C¸c hµng cã gi¸ trÞ ®­ỵc chän sÏ hiĨn thÞ, c¸c hµng cßn l¹i sÏ ®­ỵc Èn 
b) Läc theo Top 10: 
Trong khung Show: top (bottom) àLäc 1 sè hµng cã gi¸ trÞ max (min) theo d÷ liƯu cét ®· läc.
Khung bªn c¹ch chän sè l­ỵng cÇn läc: VD: Chän 5 tèi ®a thu ®­ỵc n¨m hµng sau khi läc.
c) Läc theo Custom (Cã thĨ läc theo kho¶ng gi¸ trÞ tù ®Ỉt).
Khung 1: Chän lo¹i phÐp so s¸nh.
Tªn
ý nghÜa
Equals
=
Does not equals
≠
Is greater than
>
Is less than
<
Is greater or equal to
>=
Is less or equal to
<=
Begins with
B¾t ®Çu =
Ends with
KÕt thĩc =
Khung 2: Chän hoỈc nhËp gi¸ trÞ cÇn so s¸nh.
Chĩ ý: NÕu muèn läc d÷ liƯu tho¶ m·n 2 ®iỊu kiƯn (chän add) hoỈc 1 trong 2 ®iỊu kiƯn (chän or) àChän phÐp so s¸nh vµ gi¸ trÞ cho ®iỊu kiƯn thø 2.
Ên OK
4) B­íc 4: Quay l¹i d÷ liƯu ban ®Çu
Vµo Data àFilter àShow all.
5) B­íc 5: Tho¸t khái chÕ ®é läc tù ®éng.
Vµo Data àFilter ành¸y bá chän Autofilter.
TiÕt 83 - 84
Ho¹t ®éng GV
Ho¹t ®éng HS
Yªu cÇu më c¸c b¶ng d÷ liƯu ®· t¹o ë nh÷ng giê tr­íc vµ tiÕn hµnh läc theo yªu cÇu ®­a ra.
ViƯc ®­a ra c¸c néi dung ®Ĩ häc sinh cÇn sư dơng c¶ 3 c¸ch ®Ĩ cã thĨ lµm ®­ỵc nh÷ng yªu cÇu ®­a ra
Víi nh÷ng néi dung c©u hái yªu cÇu häc sinh th¶o luËn vµ ®­a ra c¸ch lµm ®Ĩ cã thĨ thùc hiƯn ®­ỵc tõng néi dung
Quan s¸t häc sinh thùc hiƯn.
Gäi häc sinh ch­a lµm ®­ỵc vµ häc sinh lµm tèt lªn thùc hiƯn ®Ĩ c¶ líp quan s¸t vµ hç trỵ b¹n.
Yªu cÇu häc sinh bá chÕ ®é kÕt xuÊt khi kh«ng thùc hµnh n÷a.
II/ Thùc hµnh.
1) Më b¶ng tÝnh Nghe_lop11A vµ läc d÷ liƯu theo yªu cÇu sau:
a) Läc nh÷ng häc sinh lµ n÷, nam.
b) Läc nh÷ng häc sinh cã ®Þa chØ ë §«ng Phong - §«ng H­ng.
c) Läc nh÷ng häc sinh cã ®iĨm trung b×nh >=7,5 vµ sao chÐp sang trang tÝnh ®Ỉt víi tªn Diem_cao.
d) Läc nh÷ng häc sinh cã ®iĨm trung b×nh <5 vµ sao chÐp sang trang tÝnh míi ®Ỉt víi tªn Diem_thap.
e) Läc nh÷ng häc sinh cã ®iĨm cao nhÊt (Ýt nhÊt 3 häc sinh).
f) Läc nh÷ng häc sinh cã ®iĨm thÊp nhÊt (Ýt nhÊt cã 5 häc sinh).
2) Më b¶ng tÝnh Thu_nhap_tuan ®· l­u ë nh÷ng giê tr­íc.
a) Läc danh s¸ch nh÷ng mỈt hµng cã thu nhËp cao nhÊt (Ýt nhÊt 5 mỈt hµng).
b) Läc danh s¸ch nh÷ng mỈt hµng cã thu nhËp thÊp nhÊt (Ýt nh©t 5 mỈt hµng).
c) Läc danh s¸ch ngµy cã thu nhËp cao nhÊt (Ýt nhÊt 1 ngµy).
d) Läc danh s¸ch ngµy cã thu nhËp thÊp nhÊt (Ýt nhÊt 1 ngµy).
3) Më b¶ng tÝnh Thu_nhap_thang ®· l­u ë nh÷ng giê tr­íc.
a) Läc danh s¸ch nh÷ng mỈt hµng cã thu nhËp cao nhÊt
b) Läc danh s¸ch nh÷ng mỈt hµng cã thu nhËp thÊp nhÊt.
c) Läc danh s¸ch nh÷ng mỈt hµng cã thu nhËp cao nhÊt trong th¸ng 1, 12, 5.
d) Läc th¸ng cã thu nhËp cao nhÊt.
D/ Cđng cè vµ bµi tËp vỊ nhµ.
Nh¾c l¹i c¸c c¸ch läc vµ khi nµo th× sư dơng c¸ch nµo lµ hỵp lý.
Yªu cÇu cÇn nhí c¶ 3 kiĨu läc ®Ĩ cã thĨ thùc hiƯn ®­ỵc khi lµm viƯc.
E. Rĩt kinh nghiƯm giê d¹y
Ng­êi duyƯt
Yªn b¸i, ngµy th¸ng n¨m 2014
(Ng­êi so¹n)
§ç §øc HËu

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 29 G33.doc