Mẫu Bản kiểm điểm đảng viên năm 2017

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Năm 2017

Họ và tên: Bùi Thị Hiền.

Chức vụ Đảng:.

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: .

Đơn vị công tác: Trường PTDTBT THCS Đắk Tăng.

Chi bộ: Trường THCS Đắk Tăng.

I. Ưu điểm, kết quả công tác.

1. Về tư tưởng chính trị:

- Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đaị chúng

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 895Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu Bản kiểm điểm đảng viên năm 2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẢNG BỘ XÃ ĐẮK TĂNG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS ĐẮK TĂNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 Đắk Tăng, ngày 09 tháng 12 năm 2017
	BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Năm 2017
Họ và tên: Bùi Thị Hiền.
Chức vụ Đảng:...............................................................................................
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:..
Đơn vị công tác: Trường PTDTBT THCS Đắk Tăng.
Chi bộ: Trường THCS Đắk Tăng.
I. Ưu điểm, kết quả công tác.
1. Về tư tưởng chính trị:
- Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối,  chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
- Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đaị chúng
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
Đã thực hiện đăng kí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện:
+ Cần cù trong công việc, thực hiện hiệu quả các công việc được giao.
+ Biết tiết kiệm của công “Tiết kiệm điện, nước, giấy mực, tiết kiệm thời gian, tiền bạc ” tại cơ quan cũng như tại gia đình, không tiêu xài xa hoa lãng phí. Sử dụng có hiệu quả tài sản của cơ quan.
+ Liêm khiết trong công tác, không nhũng nhiễu, không tham ô, hối lộ. 
+ Lối sống chính trực, biết bảo vệ lẽ phải, chấp hành pháp luật của nhà nước. Không đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể.
+ Thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở. Giải quyết công việc công bằng, chính xác, vô tư.
+ Gương mẫu trong công việc, tận tụy với công việc được giao.
+ Góp phần thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, xây dựng môi trường đạo đức trong sáng.
+ Vận động gia đình thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
+ Trong công việc luôn nêu gương, thể hiện rõ thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể, biết tự chỉ trích để tiến bộ. Bản thân luôn có lối sống trong sáng lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên. Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện các Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.
Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.
Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
Luôn luôn học tập để có thêm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và ôn luyện học sinh giỏi. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Thường xuyên thay đổi phương pháp dạy học, học tập nghiêm túc các khóa chuyên đề và bồi dưỡng thường xuyên.
Có tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc. Luôn đảm bảo khối lượng và hiệu quả công việc được giao phó.
Có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị công tác.
4. Về tổ chức kỷ luật:
Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.
Chấp hành đúng qui định, quy chế về thời gian giờ giấc làm việc của trường, của ngành.
Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.
Không vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm.
II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.
1. Khuyết điểm, hạn chế.
- Tinh thần tự phê bình và phê bình còn hạn chế.
- Chưa thật mạnh dạn tham mưu, đề xuất với lãnh đạo các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
2. Nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế gắn với giải trình những nội dung chưa khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau khuyết điểm (năm trước) và những nội dung chưa khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế hoặc sai phạm xảy ra trong năm.
- Giải quyết công việc chưa linh hoạt.
- Công tác phê bình và tự phê bình chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục.
III. Phương hướng, biện pháp khắc phục.
Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chung của trường và nhiệm vụ chính trị được giao. Nêu cao tinh thần phê và tự phê bình.
Phải luôn cố gắng tự rèn luyện, học tập nâng cao hiểu biết và nâng cao chuyên môn.
IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng: Qua kiểm điểm, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm theo 04 nội dung nêu trên, tôi tự nhận loại hoàn thành tốt nhiệm vụ;
 NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
 (ký, ghi rõ họ tên)
I. Đánh giá phân loại chất lượng đảng viên
- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:
...
- Chi bộ phân loại chất lượng:.
 Đắk Tăng, ngày tháng năm 2017 
 T/M CHI BỘ TRƯỜNG THCS
 Bí thư
II. ĐẢNG ỦY CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN
1. Quyết định xếp loại đảng viên:
2. Quyết định biểu dương, khen thưởng:.
 Đắk Tăng, ngày tháng năm 2017 
 T/M ĐẢNG ỦY
 Bí thư
 (ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

  • docBản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2017.doc