Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Hiểu bản chất, điều kiênh xảy ra phản ứng trao đổi ion trong các dung dịch các chất điện li và viết được phương trình ion rút gọn các phản ứng I - Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li 1. Phản ứng tạo thành chất kết tủa 2. Phản ứng tạo thành chất điện ly yếu a) Phản ứng tạo thành nước