Chương 3: CACBON - SILIC

Vị trí của cacbon, silic trong bảng tuần hoàn có liên quan như thế nào tới cấu tạo nguyên tử của chúng? Các đơn chất và hợp chất của cácbon, silic có những tính chất cơ bản nào? Giải thích những tính chất đó như thế nào trên cơ sở lí thuyết đã học? Làm thế nào điều chế được cacbon, silic và một số hợp chất quan trọng của các nguyên tố này