Kế hoạch dạy học lớp 4 - Tuần 4

Kế hoạch dạy học

Môn: Tiếng Việt

Bài 5A. Làm người trung thực, dũng cảm

( Tiết 1)

Các hoạt động Nội dung điều chỉnh ĐDDH & dụng cụ học tập của HS Phương án điều chỉnh

A. Hoạt động cơ bản:

HĐ 1: Nhóm Tranh SGK Trang 74

HĐ2: Cả lớp Trang SGK Trang 75

HĐ3: Nhóm Bảng 75

HĐ4: Nhóm Sgk Trang 76

HĐ5: Nhóm

B. Hoạt động thực hành:

C. Hoạt động ứng dụng:

 

doc 13 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 07/01/2021 Lượt xem 159Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học lớp 4 - Tuần 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 5A. Làm người trung thực, dũng cảm 
( Tiết 1)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1: Nhóm
Tranh SGK Trang 74
HĐ2: Cả lớp
Trang SGK Trang 75
HĐ3: Nhóm
Bảng 75
HĐ4: Nhóm
Sgk Trang 76
HĐ5: Nhóm
B. Hoạt động thực hành:
C. Hoạt động ứng dụng:
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 5A. Làm người trung thực, dũng cảm 
( Tiết 2)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1: Cả lớp
Tranh SGK Trang 77
HĐ2: Cá nhân
Tranh SGK Trang 77
HĐ3: Nhóm
Tranh SGK Trang 77
C. Hoạt động ứng dụng:
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 5A. Làm người trung thực, dũng cảm 
( Tiết 3)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 4: Cả lớp
Tranh SGK Trang 78
HĐ 5: Cập đôi
Tranh SGK Trang 78
C. Hoạt động ứng dụng:
HĐ 1.
HĐ 2.
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 5B. Đừng vội tin những lời ngọt ngào 
( Tiết 1)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1: Cả lớp
Trang 79
HĐ2: Cả lớp
Trang 79
HĐ3: Cập đôi
Trang 80
HĐ4: Nhóm 
Trang 80
HĐ5: Nhóm
Trang 81
HĐ6: Cả lớp
B. Hoạt động thực hành:
C. Hoạt động ứng dụng:
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 5B. Đừng vội tin những lời ngọt ngào 
( Tiết 2)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1: Cá nhân
Trang 82
C. Hoạt động ứng dụng:
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 5B. Đừng vội tin những lời ngọt ngào 
( Tiết 3)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 2: Cá nhân
Trang 83
HĐ 3. Cập đôi
Trang 83
HĐ 4. Cả lớp
Thi kể chuyện
C. Hoạt động ứng dụng:
HĐ 1. Cộng đồng
HĐ 2. Cộng đồng
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 5C. Ở hiền gặp lành
( Tiết 1)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1: Cả lớp
Bảng trang 85
HĐ2: Cá nhân
SGK trang 86
HĐ3: Cá nhân
SGK trang 86
B. Hoạt động thực hành:
C. Hoạt động ứng dụng:
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 5C. Ở hiền gặp lành
( Tiết 2)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 4: Cả lớp
Bảng trang 86
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1. Nhóm
Trang tang 87
HĐ 2.Nhóm
Bảng trang 87
HĐ3. Cá nhân
HĐ 4. Cập đôi
Đổi tập sót lỗi
C. Hoạt động ứng dụng:
HĐ 1. Cộng đồng
Tranh 88
HĐ 2. Cộng đồng
Tranh 88
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: Toán
Bài 13. Tìm số trung bình cộng ( Tiết 1)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1: Nhóm
Bảng trang 48
HĐ 2. Nhóm
Báo cáo cả lớp
HĐ 3. Cặp đôi
B. Hoạt động thực hành:
C. Hoạt động ứng dụng:
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: Toán
Bài 13. Tìm số trung bình cộng ( Tiết 2)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1: Cá nhân
SGK trang 50
HĐ 2. 
SGK trang 50
HĐ 3. 
SGK trang 50
HĐ 4. Cặp đôi
C. Hoạt động ứng dụng:
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: Toán
Bài 14. Biểu đồ tranh
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
Cả lớp
Hình SHK trang 51
B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1: Cá nhân
Tranh SGK trang 52
HĐ 2. 
Bảng SGK trang 52
HĐ 3. Nhóm
SGK trang 50
C. Hoạt động ứng dụng:
Hoạt động cộng đồng 
Phiếu
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: Toán
Bài 14. Biểu đồ cột – Tiết 1
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1. Cả lơp
Hình SHK trang 54
HĐ 2. Nhóm
Biểu đồ trang 55
B. Hoạt động thực hành
HĐ 1: Cá nhân
Biểu đồ SGK trang 56
C. Hoạt động ứng dụng:
Rút kinh nghiệm: 
Kế hoạch dạy học
Môn: Toán
Bài 14. Biểu đồ cột – Tiết 2
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh
A. Hoạt động cơ bản:
B. Hoạt động thực hành
HĐ 2. 
Biểu đồ SGK trang 57
HĐ 3. 
Biểu đồ SGK trang 58
HĐ 4. 
Biểu đồ SGK trang 59
C. Hoạt động ứng dụng:
Cộng đồng 
Rút kinh nghiệm: 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 4_12189300.doc