Kế hoạch giảng dạy môn: Địa lý lớp 8 - Năm học 2015 - 2016

I. Những thuận lợi và khó khăn:

1. Thuận lợi:

 - Có nhiều văn bản hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ

- Bộ GD và ĐT ban hành hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức và kĩ năng môn Địa lí THCS và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học để phù hợp với chuẩn kiến thức và kĩ năng.

- Toàn ngành GD tiếp tục triển khai các cuộc vận động: Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức và tự học.

- Nhà trường đã có bề dày thành tích. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tương đối đầy đủ, trường lớp khang trang, sạch đẹp.

- Tổ, nhóm chuyên môn đã triển khai bồi dưỡng thường xuyên, thảo luận, thống nhất về nội dung, phương pháp giảng dạy bộ môn Địa lí.

- Được học tập các văn bản, chỉ thị của cấp trên về công tác chuyên môn nghiệp vụ: Chương trình bộ môn, chế độ cho điểm, soạn bài .

- Đại đa số HS ngoan, nhận thức khá nhanh, SGK, vở ghi đầy đủ.

 

doc 28 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 240Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch giảng dạy môn: Địa lý lớp 8 - Năm học 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ủa các khu vực Tây Nam Á
- KÜ n¨ng: Biết x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å vÞ trÝ, giíi h¹n cña KV T©y Nam ¸. NhËn xÐt, ph©n tÝch vai trß cña VT§L khu vùc trong ph¸t triÓn KT-XH. KÜ n¨ng x¸c lËp mqh gi÷a VTDL, ®Þa h×nh vµ KS trong khu vùc.
- Th¸i ®é: Yªu thÝch t×m hiÓu các khu vực cña Ch©u ¸
- Năng lực hướng tới: Nhận xét, phân tích bản đồ.
- Phân tích tổng hợp
- Trực quan, vấn đáp
- Cá nhân, nhóm
- GV: B§TN; hµnh chÝnh T©y Nam ¸
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
12
12
Bµi 10
Điều kiện tự nhiên khu vùc Nam ¸
- KiÕn thøc: Biết được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên khu vực Nam ¸.
- KÜ n¨ng: Biết khai th¸c th«ng tin qua kªnh h×nh:
- Th¸i ®é: Yªu thÝch t×m hiÓu các khu vực cña Ch©u ¸
- Năng lực hướng tới: Nhận xét, phân tích bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ, lát cắt địa lí.
- Phân tích tổng hợp, phát hiện và giải quyết vấn đề
- Phát vấn
- Cá nhân
- Hợp tác nhóm nhỏ
- GV: B§TN khu vùc Nam ¸; L§ ph©n bè m­a ë Nam ¸
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
Tranh ¶nh vÒ c¶nh quan Nam ¸
13
 13
Bµi 11
D©n c­ vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ khu vùc Nam Á
- KiÕn thøc: Biết trình bày được những đặc điểm nổi bật về: dân cư, kinh tế - xã hội của khu vực Nam Á
+ Biết ®­îc ®©y lµ khu vùc ®«ng d©n bËc nhÊt Ch©u ¸ vµ thÕ giíi. D©n c­ Nam ¸ chñ yÕu theo Ên §é gi¸o vµ Håi gi¸o. T«n gi¸o cã ¶nh h­ëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn KT-XH ë Nam ¸.
+ Biết c¸c n­íc trong KV cã nÒn KT ®ang ph¸t triÓn, trong ®ã Ên §é cã nÒn KT ph¸t triÓn nhÊt.
- KÜ n¨ng: Biết ph©n tÝch l­îc ®å
+ Biết ph©n tÝch b¶ng sè liÖu thèng kª ®Ó nhËn biÕt vµ tr×nh bµy ®ùơc Nam ¸ cã ®Æc ®iÓm d©n c­ tËp trung ®«ng vµ mËt ®é DS lớn nhÊt TG.
- Th¸i ®é: Yªu thÝch t×m hiÓu các khu vực cña Ch©u ¸
- Năng lực hướng tới: Phân tích bảng số liệu.
- Phân tích tổng hợp
- Trực quan, vấn đáp
- Cá nhân, nhóm
- GV: L§ ph©n bè d©n c­ KV NA. - Th«ng tin vÒ KT-XH KV Nam Á
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
14
14
Bµi 12
§Æc ®iÓm tù nhiªn khu vùc §«ng ¸.
- KiÕn thøc: Biết được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên Đông Á.
- KÜ n¨ng: Cñng cè vµ ph¸t triÓn kÜ n¨ng ®äc ph©n tÝch b¶n ®å vµ mét sè ¶nh vÒ TN
- Th¸i ®é: Yªu thÝch t×m hiÓu các khu vực cña Ch©u ¸
- Năng lực hướng tới: Ph¸t triÓn kÜ n¨ng ®äc ph©n tÝch b¶n ®å vµ mét sè ¶nh vÒ TN
- Phân tích tổng hợp
- Trực quan, vấn đáp
- Cá nhân, nhóm
- GV: B§TN khu vùc §«ng ¸; c¶nh quan TN khu vùc §«ng ¸ Tr. ¶nh
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
15
15
Bµi 13: T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi khu vùc ®«ng¸
- KiÕn thøc: Biết được những đặc điểm nổi bật về dân cư, kinh tế - xã hội của các khu vực Đông Á.
- KÜ n¨ng: Biết phân tích các bảng thống kê về dân số, kinh tế.
- Th¸i ®é: Yªu thÝch t×m hiÓu các khu vực cña Ch©u ¸
- Năng lực hướng tới: Phân tích bảng số liệuthống kê về dân số, kinh tế.
- Phân tích tổng hợp
- Trực quan, vấn đáp
- Cá nhân, nhóm
- GV: B§ §«ng ¸; th«ng tin vÒ KT - XH §«ng ¸
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
16
16
LuyÖn tËp: Khu vùc T©y Nam ¸, Nam ¸, §«ng ¸
- KiÕn thøc: Biết hÖ thèng l¹i néi dung ®· ®­îc häc vÒ ®Æc ®iÓm tù nhiªn vµ x· héi cña c¸c khu vùc Ch©u ¸: T©y Nam ¸, Nam ¸, §«ng ¸.
- KÜ n¨ng: Cñng cè, n©ng cao kÜ n¨ng t¸i hiªn, tæng hîp, ph©n tÝch 
- Th¸i ®é: Yªu thÝch t×m hiÓu các khu vực cña Ch©u ¸
- Năng lực hướng tới: Nhận xét, phân tích bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ.
- Phân tích tổng hợp
- Trực quan, vấn đáp
- Cá nhân, nhóm
- GV: B§TN vµ kinh tÕ ch©u ¸. B§ c¸c khu vùc ch©u ¸
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
17
17
¤n tËp häc k× I
- KiÕn thøc: Biết hÖ thèng l¹i néi dung ®· ®­îc häc vÒ ®Æc ®iÓm tù nhiªn vµ x· héi cña Ch©u ¸ vµ c¸c khu vùc cña Ch©u ¸: T©y Nam ¸, Nam ¸, §«ng ¸.
- KÜ n¨ng: Cñng cè, n©ng cao kÜ n¨ng t¸i hiªn, tæng hîp, ph©n tÝch.
- Th¸i ®é: RÌn th¸i ®é «n tËp nghiªm tóc
- Năng lực hướng tới: Nhận xét, phân tích bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ, lát cắt địa lí.
- Phân tích tổng hợp
- Trực quan, vấn đáp
- Cá nhân, nhóm
- GV: B§TN ch©u ¸. ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc tõ bµi 1 - bµi 13
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập. ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc
18
18
KiÓm tra häc k× I
- KiÕn thøc: KiÓm tra ®¸nh gi¸ kiÕn thøc cña häc sinh vÒ m«n ®Þa lÝ 8 trong toµn bé häc k× I, ph©n lo¹i häc sinh.
- KÜ n¨ng: Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra, tự giác, độc lập suy nghĩ 
- Th¸i ®é: Rèn thái độ nghiêm túc làm bài
- Năng lực hướng tới: Có kh¶ n¨ng t¸i hiÖn, th«ng hiÓu, vËn dông tæng hîp kiÕn thøc ®Þa lÝ.
- GV: In sao ®Ò ( TNKQ + tù luËn)
- HS: Dông cô häc tËp
19
6. Kế hoạch thực hiện HKII
TuÇn
TiÕt
PPCT
Chương/chuyên đề/
Bài dạy
Môc tiªu 
Phương pháp dạy học và HTTCDH
ChuÈn bÞ cña GV và HS
Điều chỉnh
 20
19
Bµi 14
§«ng Nam ¸ - ®Êt liÒn vµ h¶i ®¶o
- KiÕn thøc: Biết vÞ trÝ l·nh thæ khu vùc §«ng Nam ¸ ( Gåm B¸n ®¶o Trung Ên vµ quÇn ®¶o M· Lai ) vµ ý nghÜa cña vÞ trÝ ®ã. 
+ §Æc ®iÓm tù nhiªn cña khu vùc: §Þa h×nh ®åi nói lµ chÝnh, ®ång b»ng mÇu mì n»m trong vµnh ®ai khÝ hËu xÝch ®¹o vµ nhiÖt ®íi giã mïa, s«ng ngßi cã chÕ ®é n­íc theo mïa, rõng rËm th­êng xanh chiÕm phÇn lín diÖn tÝch .
- KÜ n¨ng: Biết ph©n tÝch l­îc ®å, b¶n ®å, biÓu ®å ®Ó nhËn biÕt vÞ trÝ khu vùc §«ng Nam ¸ trong Ch©u ¸ vµ trªn thÕ giíi, rót ra ý nghÜa lín lao cña vÞ trÝ. RÌn luyÖn kÜ n¨ng mèi quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè tù nhiªn ®Ó gi¶i thÝch mét sè ®Æc ®iÓm khÝ hËu, chÕ ®é n­íc vµ c¶nh quan khu vùc 
- Th¸i ®é: Yêu thích tìm hiểu khu vực Đông Nam Á
- Năng lực hướng tới: Nhận xét, phân tích biểu đồ, bản đồ.
- Trực quan, vấn đáp
- Cá nhân, nhóm
- GV: B§ khu vực §NA; L§ ®Þa h×nh vµ h­íng giã §NA...
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập. T×m hiÓu TN §NA; c¶nh quan TN§NA
20
Bµi 15
®Æc ®iÓm d©n c­ , x· héi ®«ng nam ¸
- KiÕn thøc: Biết ®«ng nam ¸: cã sè d©n ®«ng, d©n sè t¨ng kh¸ nhanh, d©n c­ tËp trung t¹i c¸c ®ång b»ng vµ vïng ven biÓn. §Æc ®iÓm d©n sè g¾n liÒn víi ®Æc ®iÓm nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp víi ngµnh chñ ®¹o lµ n«ng nghiÖp lóa n­íc. 
+ C¸c n­íc võa cã nh÷ng nÐt chung, võa cã nhiÒu phong tôc, tËp qu¸n riªng trong s¶n xuÊt, sinh ho¹t, tÝn ng­ìng t¹o nªn sù da d¹ng vÒ v¨n hãa trong khu vùc 
- KÜ n¨ng: Ph©n tÝch b¶ng sè liÖu tÝch kª . RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®äc b¶n ®å 
- Th¸i ®é: Yêu thích tìm hiểu khu vực Đông Nam Á
- Năng lực hướng tới: Phân tích bảng số liệu, bản đồ.
- GV: B§ c¸c n­íc §NA. Th«ng tin vÒ ®Æc ®iÓm d©n c­ XH §NA
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập. 
 21
21
Bµi 16
®Æc ®iÓm kinh tÕ c¸c n­íc ®«ng nam ¸
 - KiÕn thøc: BiÕt møc t¨ng tr­ëng ®¹t kh¸ cao trong thêi gian t­¬ng ®èi dµi. N«ng nghiÖp víi ngµnh chñ ®¹o lµ trång trät vÉn gi÷ vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ nhiÒu n­íc .C«ng nghiÖp míi trë thµnh ngµnh kinh tÕ quan träng ë mét sè n­íc. Kinh tÕ ph¸t triÓn ch­a v÷ng ch¾c 
+ Gi¶i thÝch ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn cña kinh tÕ c¸c n­íc khu vùc ĐNÁ: Do cã sù thay ®æi trong ®Þnh h­íng & chÝnh s¸ch ph¸t triÓnkinh tÕ do ngµnh n«ng nghiÖp vÉn ®ãng gãp tØ lÖ ®¸ng kÓ trong tæng s¶n phÈm trong n­íc ; Do nÒn kinh tÕ bÞ t¸c ®éng tõ bªn ngoµi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ nh­ng ch­a chó ý ®Õn b¶o vÖ m«i tr­êng 
- KÜ n¨ng: Biết ph©n tÝch sè liÖu, l­îc ®å, t­ liÖu 
+ Phân tích mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế với vấn đề khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường của các nước Đông Nam Á
- Th¸i ®é: Yêu thích tìm hiểu khu vực Đông Nam ÁPhân tích mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế với vấn đề khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường của các nước Đông Nam Á
- Năng lực hướng tới: 
 - Trực quan, vấn đáp
- Cá nhân, nhóm
- GV: B§ c¸c n­íc §NA. Th«ng tin KT ®«ng nam ¸
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
22
Bµi 17
HiÖp héi c¸c n­íc ®«ng nam ¸
- KiÕn thøc: BiÕt một số đặc điểm nổi bật về HiÖp héi c¸c n­íc §«ng Nam ¸: sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn vÒ sè l­îng c¸c thµnh viªn, môc tiªu ho¹t ®éng cña hiÖp héi. C¸c nước ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ trong kinh tÕ mét phÇn lµ do cã sù hîp t¸c hãa. 
+ ThuËn lîi vµ th¸ch thøc ®èi víi ViÖt Nam khi gia nhËp HiÖp héi.
- KÜ n¨ng: BiÕt ph©n tÝch t­ liÖu, sè liÖu, ¶nh.
- Th¸i ®é: Yêu thích tìm hiểu khu vực Đông Nam Á
- Năng lực hướng tới: Nhận xét, t­ liÖu, sè liÖu, ¶nh.
- Phân tích tổng hợp
- Trực quan, vấn đáp
- Cá nhân, nhóm
- GV: B§ c¸c n­íc §NA. T­ liÖu, h×nh ¶nh vÒ c¸c n­íc ASEAN
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập. T×m hiÓu vÒ c¸c n­íc 
ASEAN
22
23
Bµi 18 Thùc hµnh
T×m hiÓu lµo vµ cam- pu- chia
- KiÕn thøc: HS biÕt tËp hîp vµ sö dông c¸c t­ liÖu về đặc điểm vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, ®Ó t×m hiÓu ®Þa lý của nước Lào và Campu chia, tr×nh bµy l¹i kÕt qu¶ lµm viÖc b»ng v¨n b¶n.
- KÜ n¨ng: RÌn kü n¨ng ®äc, ph©n tÝch b¶n ®å ®Þa lý, X§ vÞ trÝ ®Þa lý, sù ph©n bè c¸c ®èi t­îng ®Þa lý, nhËn xÐt quan hÖ gi÷a thµnh phÇn tù nhiªn vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. §äc, ph©n tÝch, nhËn xÐt c¸c b¶ng sè liÖu thèng kª, c¸c tranh ¶nh vÒ tù nhiªn d©n c­ kinh tÕ cña Lµo vµ Campuchia.
- Th¸i ®é: Rèn thái độ làm bài thực hành nghiêm túc 
- Năng lực hướng tới: Nhận xét, phân tích bảng số liệu, bản đồ.
- Phân tích tổng hợp
- Trực quan, vấn đáp
- Cá nhân, nhóm
- GV: B¶n ®å c¸c n­íc §«ng Nam ¸.
L­îc ®å kinh tÕ Lµo vµ Campuchia. T­ liÖu, tranh, ¶nh vÒ kinh tÕ, x· héi cña Lµo vµ Campuchia.
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
PHẦN II: ĐỊA LÍ VIỆT NAM
24
Bµi 22
viÖt nam - ®Êt n­íc – con ng­êi
- KiÕn thøc: Biết vị trí của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Biết Việt Nam là một trong những quốc gia mang đậm bản sắc thiên nhiên, văn hoá, lịch sử của khu vực Đông Nam Á. 
+ BiÕt ®­îc néi dung, ph­¬ng ph¸p chung vÒ häc tËp §Þa lÝ VN
- KÜ n¨ng: Biết xác định vị trí nước ta trên bản đồ thế giới
- Th¸i ®é: Có thái độ yêu thích tìm hiểu quê hương, đất nước mình.
- Năng lực hướng tới: xác định vị trí nước ta trên bản đồ thế giới
- Phân tích tổng hợp
- Trực quan, vấn đáp
- Cá nhân, nhóm
- GV: Bản đồ thế giới. B§ hµnh chÝnh VN
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
PhÇn II: §Þa lÝ TN ViÖt Nam
- KiÕn thøc: Biết đặc điểm địa lí tự nhiên và nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam. Thông qua kiến thức nói trên, học sinh sẽ hiểu được tính đa dạng của tự nhiên, các mối quan hệ tương tác giữa các thành phần tự nhiên với nhau, vai trò của các điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và các tác động của con người đối với môi trường xung quanh.
- KÜ n¨ng: Biết đọc, sử dụng bản đồ địa lí.. Đọc, phân tích, nhận xét các biểu đồ địa lí, các lát cắt địa lí, các bảng số liệu thống kê, các tranh, ảnh về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của các châu lục, các quốc gia, khu vực trên thế giới và của Việt Nam.
+ Biết vẽ được một số biểu đồ liên quan đến các hiện tượng tự nhiên và kinh tế- xã hội. Vận dụng các kiến thức đã học để hiểu và giải thích các hiện tượng, các vấn đề tự nhiên, kinh tế- xã hội xảy ra trên thế giới và ở Việt Nam.
+ Hình thành thói quen quan sát, theo dõi, thu thập các thông tin, tài liệu về địa lí qua sách, báo, tranh ảnh, truyền hình, bước đầu tổng hợp và trình bày lại các tài liệu đó.
- Th¸i ®é: Có tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước thông qua việc ứng sử thích hợp với thiên nhiên và tôn trọng các thành quả kinh tế - văn hóa của nhân dân Việt Nam cũng như của nhân loại
+ Có niềm tin vào khoa học, ham học hỏi, hứng thú, say mê tìm hiểu các sự vật, hiện tượng địa lí.
+ Có ý chí tự cường dân tộc, niềm tin vào tương lai của đất nước, tâm thế sẵn sàng tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; ý thức trách nhiệm và tham gia tích cực vào các hoạt động sử dụng hợp lí, bảo vệ, cải tạo môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình cộng đồng
- Năng lực hướng tới: Nhận xét, phân tích bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ, lát cắt địa lí.
- Phân tích tổng hợp, phát hiện và giải quyết vấn đề
- Phát vấn
- Cá nhân
- Hợp tác nhóm nhỏ
- GV: Bản đồ thế giới. B§ hµnh chÝnh, tự nhiên VN
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
23
25
CHUYÊN ĐỀ BIÊN GIỚI, BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM
(2 TIẾT)
Bµi 23
VÞ trÝ, giíi h¹n, h×nh d¹ng l·nh thæ ViÖt Nam
Bµi 24
Vïng biÓn ViÖt Nam
- KiÕn thøc: Biết vÞ trÝ, giíi h¹n, phạm vi lãnh thổ nước ta. Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế- xã hội. Trình bày được đặc điểm lãnh thổ nước ta.
+ Biết diện tích; trình bày được một số đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta.
+ Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, đa dạng; một số thiên tai thường xảy ra trên vùng biển nước ta ; sự cần thiết phải bảo vệ môi trường biển. 
+ Biết vùng ven biển nước ta bị ô nhiễm, nguyên nhân của sự ô nhiễm, hậu quả
- KÜ n¨ng: Biết sử dụng bản đồ Khu vực Đông Nam Á, bản đồ Tự nhiên Việt Nam để xác định vị trí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ, nhận xét hình dạng, lãnh thổ và nêu một số đặc điểm của biển Việt Nam. Sử dụng bản đồ Khu vực Đông Nam Á, bản đồ Tự nhiên Việt Nam để nêu một số đặc điểm của biển Việt Nam.
+ Nhận biêt sự ô nhiễm các vùng biển của nước ta và nguyên nhân của nó qua tranh ảnh, thực tế
- Th¸i ®é: Có thái độ yêu thích tìm hiểu quê hương, đất nước mình. Phát huy và bảo vệ các di sản thiên nhiên của nước ta
+ Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước
- Năng lực hướng tới: Biết sử dụng bản đồ Khu vực Đông Nam Á, bản đồ Tự nhiên Việt Nam. Nhận biêt sự ô nhiễm các vùng biển của nước ta và nguyên nhân của nó qua tranh ảnh, thực tế 
- Hình thức: học tại lớp học
- Phương pháp: nêu và giải quyết vấn đề, sử dụng phương tiện trực quan.
- Kĩ thuật dạy học: nêu câu hỏi, học tập hợp tác.
- GV: Bản đồ Khu vực Đông Nam Á. B§TN; hµnh chÝnh VN 
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
26
 24
27
Bµi 25
LÞch sö ph¸t triÓn cña tù nhiªn Việt Nam
- KiÕn thøc: Biết sơ lược về quá trình hình thành lãnh thổ nước ta qua ba giai đoạn chính và kết quả của mỗi giai đoạn.: Tiền Cambri, cổ kiến tạo, tân kiến tạo
- KÜ n¨ng: Biết đọc sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo (phần đất liền), bản đồ địa chất Việt Nam.
- Th¸i ®é: Có thái độ yêu thích tìm hiểu lịch sử địa chất của đất nước mình.
- Năng lực hướng tới: Biết đọc sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo (phần đất liền), bản đồ địa chất Việt Nam.
- Phân tích tổng hợp, phát hiện và giải quyết vấn đề
- Phát vấn
- Cá nhân
- Hợp tác nhóm nhỏ
- GV: B¶n ®å tự nhiên ViÖt Nam 
S¬ ®å c¸c vïng ®Þa chÊt kiÕn t¹o VN
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập. T×m hiÓu vÒ lÞch sö PT TNVN
28
Bµi 26
§Æc ®iÓm tµi nguyªn kho¸ng s¶n Việt Nam
- KiÕn thøc: Biết được nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng, quan trọng trong việc phát triển kinh tế của đất nước, là loại tài nguyên không thể phục hồi, phải khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 
+ Vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản, khai thác khoáng sản phải đi đôi với bảo vệ môi trường.
- KÜ n¨ng: Đọc bản đồ khoáng sản Việt Nam: nhận xét sự phân bố khoáng sản ở nước ta; xác định được các mỏ khoáng sản lớn và các vùng mỏ trên bản đồ.
+ Xác lập mối quan hệ giữa tài nguyên khoáng sản và một số ngành sản xuất.
- Th¸i ®é: B¶o vÖ, khai th¸c cã hiÖu qu¶ và sử dụng tiÕt kiÖm nguồn kho¸ng s¶n quý gi¸ cña n­íc ta. Không đồng tình với việc khai thác khoáng sản trái phép.
- Phân tích tổng hợp, phát hiện và giải quyết vấn đề
- Phát vấn
- Cá nhân
- Hợp tác nhóm nhỏ
- GV: B§ kho¸ng s¶n VN
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, t×m hiÓu c¸c lo¹i KSVN
29
Bµi 27
Thực hành: §äc b¶n ®å Việt Nam (Phần hµnh chÝnh vµ kho¸ng s¶n)
- KT: Cñng cè kiÕn thøc vÒ vÞ trÝ ®Þa lÝ, ph¹m vi l·nh thæ, tæ chøc hµnh chÝnh cña n­íc ta Cñng cè kiÕn thøc vÒ tµi nguyªn kho¸ng s¶n VN, nhËn xÐt sù ph©n bè kho¸ng s¶n VN
- KN: RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®äc b¶n ®å, x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c ®iÓm cùc, c¸c ®iÓm chuÈn trªn b¶n ®å. N¾m v÷ng c¸c kÝ hiÖu vµ c¸c chó gi¶i cña b¶n ®å hµnh chÝnh: B¶n ®å kho¸ng s¶n VN
- TĐ: Rèn thái độ làm bài thực hành nghiêm túc 
- Năng lực hướng tới: KÜ n¨ng ®äc b¶n ®å, x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c ®iÓm cùc, c¸c ®iÓm chuÈn trªn b¶n ®å. 
- Trực quan, vấn đáp
- Cá nhân, nhóm
- GV: B§TN, hµnh chÝnh VN
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập. T×m hiÓu néi dung bµi 27 SGK; dông cô häc tËp
30
¤n tËp
- KT: HS biết hÖ thèng l¹i ®­îc kiÕn thøc vÒ: Khu vực Đông Nam Á. VÞ trÝ ®Þa lÝ, h×nh d¹ng l·nh thæ Việt Nam Vïng biÓn ViÖt Nam. N¾m ch¾c ®­îc c¸c giai ®o¹n lÞch sö ph¸t triÓn cña tù nhiªn ViÖt Nam. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
- KN: Biết đäc vµ ph©n tÝch thµnh th¹o vÒ l­îc ®å, biÓu ®å 
- Th¸i ®é: RÌn th¸i ®é học tập nghiªm tóc.
- Năng lực hướng tới: Nhận xét, phân tích bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ, lát cắt địa lí.
- Phân tích tổng hợp, phát hiện và giải quyết vấn đề
- Phát vấn
- Cá nhân
- Hợp tác nhóm nhỏ
- GV: B§TN ch©u ¸; B§TNVN; B§ hµnh chÝnh VN
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
¤n tËp c¸c néi dung ®· häc: tõ bµi 1 - bµi 27
26
31
KiÓm tra 1 tiÕt
- KiÕn thøc: KiÓm tra møc ®é kiÕn thøc cña HS vÒ: Khu vực Đông Nam Á, vÞ trÝ ®Þa lÝ, h×nh d¹ng l·nh thæ Việt Nam, vïng biÓn ViÖt Nam, n¾m ch¾c ®­îc c¸c giai ®o¹n lÞch sö ph¸t triÓn cña tù nhiªn ViÖt Nam, đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
- KÜ n¨ng: §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng t¸i hiÖn, th«ng hiÓu, vËn dông tæng hîp kiÕn thøc ®Þa lÝ.
- Th¸i ®é: RÌn th¸i ®é lµm bµi nghiªm tóc.
- Năng lực hướng tới: Có kh¶ n¨ng t¸i hiÖn, th«ng hiÓu, vËn dông tæng hîp kiÕn thøc ®Þa lÝ.
Phát hiện và giải quyết vấn đề
- GV: In sao ®Ò (TNKQ + tù luËn)
- HS: Dông cô häc tËp
32
Bµi 28
§Æc ®iÓm ®Þa h×nh Việt Nam
- KiÕn thøc: Biết trình bày và giải thích được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.
- Sử dụng bản đồ địa hình Việt Nam để làm rõ một số đặc điểm chung của địa hình, 
- Biết vai trò của địa hình đối với đời sống, sản xuất của con người; một số tác động tích cực, tiêu cực của con người tới địa hình nước ta, sự cần thiết phải bảo vệ địa hình.
- KÜ n¨ng: Biết sử dụng bản đồ địa hình Việt Nam để làm rõ một số đặc điểm chung của địa hình, 
- Biết nhận xét tác động của con người tới địa hình qua tranh ảnh, thực tế.
-Th¸i ®é: Có hành động tích cực trước những việc làm có tác động xấu tới địa hình. Phát huy và bảo vệ các di sản thiên nhiên của nước ta
+ Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước
- Năng lực hướng tới: Nhận xét tác động của con người tới địa hình qua tranh ảnh, thực tế.
- Phân tích tổng hợp, phát hiện và giải quyết vấn đề
- Phát vấn
- Cá nhân
- Hợp tác nhóm nhỏ
- GV: B§TNVN; L§ ®Þa h×nh VN
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập. T­ liÖu, h×nh ¶nh vÒ ®Þa h×nh VN
27
33
Bµi 29
§Æc ®iÓm c¸c khu vùc ®Þa h×nh (mục 1) 
- KiÕn thøc: Nêu được vị trí, đặc điểm cơ bản của khu vực đồi núi, 
- KÜ n¨ng: Biết sử dụng bản đồ địa hình Việt Nam để làm rõ đặc điểm và sự phân bố các khu vực địa hình ở nước ta. 
- Th¸i ®é: Có thái độ yêu thích tìm hiểu các khu vực địa hình trên đất nước. Phát huy và bảo vệ các di sản thiên nhiên của nước ta
- Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước
- Năng lực hướng tới: Biết sử dụng bản đồ địa hình Việt Nam 
- Trực quan, vấn đáp
- Cá nhân, nhóm
- GV:B§TNVN; c¶nh ®Ñp vïng biÓn VN
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập. T­ liÖu, h×nh ¶nh vÒ c¸c khu vùc ®Þa h×nh
34
Bµi 29
§Æc ®iÓm c¸c khu vùc ®Þa h×nh (mục 2,3) 
- KiÕn thøc: Nêu được vị trí, đặc điểm cơ bản của 
khu vực đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa. 
- KÜ n¨ng: Biết sử dụng bản đồ địa hình Việt Nam để làm rõ đặc điểm và sự phân bố các khu vực địa hình ở nước ta. 
- Th¸i ®é: Có thái độ yêu thích tìm hiểu các khu vực địa hình trên đất nước. Phát huy và bảo vệ các di sản thiên nhiên của nước ta
- Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước
- Năng lực hướng tới: Biết sử dụng bản đồ địa hình Việt Nam 
- Trực quan, vấn đáp
- Cá nhân, nhóm
- GV:B§TNVN; c¶nh ®Ñp vïng biÓn VN
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập. T­ liÖu, h×nh ¶nh vÒ c¸c khu vùc ®Þa h×nh
35
Bµi 30 Thực hành: §äc b¶n ®å ®Þa h×nh Việt Nam
- KT: RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®äc b¶n ®å ®Þa h×nh ViÖt Nam. NhËn biÕt c¸c ®¬n vÞ ®Þa hình c¬ b¶n 
- KN: Biết liªn hÖ ®Þa h×nh tù nhiªn vµ ®Þa h×nh nh©n t¹o
- Th¸i ®é: Rèn thái độ thực hành nghiêm túc
- Năng lực hướng tới: Liªn hÖ ®Þa h×nh tù nhiªn vµ ®Þa h×nh nh©n t¹o
- Phân tích tổng hợp, phát hiện và giải quyết vấn đề
- Phát vấn
- Cá nhân
- Hợp tác nhóm nhỏ
- GV:B§TNVN; L¸t c¾t ®Þa h×nh däc KT 108o§
H 28.1; H 33.1; AL§LVN.
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập
28
36
Bµi 31
§Æc ®iÓm khÝ hËu Việt Nam
- KT: Biết trình bày và giải thích được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam : nhiệt đới gió mùa ẩm, phân hoá đa dạng và thất thường. 
+ Biết một số ảnh hưởng của khí hậu với đời sống, sản xuất của người dân Việt Nam.
+ Biết thời tiết khí hậu Việt nam trong những năm gần đây biến động phức tạp và nguyên nhân của nó. Biết một số biện pháp bảo vệ bầu không khí trong lành
- KÜ n¨ng: Biết xác lập mối quan hệ giữa khí hậu với các yếu tố tự nhiên khác
- Th¸i ®é: Không đồng tình với những hành vi gây ô nhiễm môi trường không khí 
- Năng lực hướng tới: Biết xác lập mối quan hệ giữa khí hậu với các yếu tố tự nhiên khác
- Trực quan, vấn đáp
- Cá nhân, nhóm
- GV:
B¶ng nhiÖt ®é, l­îng m­a ë HN, HuÕ, TPHCM
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập. T×m hiÓu KHVN; ca dao, tôc ng÷ vÒ KHVN
37
Bµi 32
C¸c mïa khÝ hËu vµ thêi tiÕt ë n­íc ta
- KT: Biết trình bày được những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa ; sự khác biệt về khí hậu, thời tiết của các miền.
+ Nêu được những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống và sản xuất ở Việt Nam.
+ Biết một số biện pháp phòng chống thiên tai do thời tiết, khí hậu gây ra
- KÜ n¨ng: Biết xác định trên bản đồ Việt Nam các miền khí hậu, đường di chuyển của bão
- Th¸i ®é: Có ý thức tìm hiểu thời tiết, khí hậu
+ Có tinh thần tương thân tương ái.
- Năng lực hướng tới: Xác định trên bản đồ Việt Nam các miền khí hậu, đường di chuyển của bão
- Trực quan, vấn đáp
- Cá nhân, nhóm
- GV:B§TNVN; tranh ¶nh vÒ ¶nh h­ëng cña KH ®Õn SX vµ ®êi sèng.
- HS: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
29
38
Bµi 33
§Æc ®iÓm s«ng ngßi Việt Nam
- KiÕn thøc: Biết trình bày và giải thích được đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam.
+ Biết giá trị kinh tế của sông ngòi và việc khai thác các nguồn lợi của sông ngòi của nước ta
+ Biết sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm và nguyên nhân của nó
- KÜ n¨ng: Biết phân tích mối liên hệ giữa sông ngòi với các yếu tố tự nhiên khác và hoạt động kinh tế của con người
+ Nhận biết được hiện tượng nước sông bị ô nhiễm qua tranh ảnh và trên thực tế
- Th¸i ®é: Có ý thức giữ gìn, bảo vệ nguồn nước ngọt và các sông, hồ của quê hương đất nước mình. Không đổ chất thải vào các sông hồ
- Năng lực hướng tới: Nhận biết được hiện tượng nước sông bị ô nhiễm qua 

Tài liệu đính kèm:

  • docKHGD_Dia_8_2015_16_VT.doc