Kiểm tra cuối học kì I – Môn Toán 4

Câu 2: ( 1 điểm) 2 tấn 5 yến= . kg

 A. 250 B. 2500 C. 2050 D. 2000

Câu 3: ( 1 điểm ) Tổng hai số là 45 và hiệu hai số đó là 9 thì số lớn là:

A. 34 B. 54 C. 27 D. 36

Câu 4: (1 điểm) Tìm x:

 a) 42 x x = 15 792 b) x : 255 = 203

 

doc 6 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 21/12/2020 Lượt xem 38Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra cuối học kì I – Môn Toán 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học ....................................................
Họ và tên:........................
 Lớp: 4. 
 Thứ ngày  tháng.......... năm 2015
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – MÔN TOÁN
 NĂM HỌC: 2015-2016
 Thời gian: 40 phút
Giáo viên coi chấm thi
Điểm
Nhận xét của giáo viên
1.
2.
Câu 1: Đặt tính rồi tính.(2 điểm)
 a) 37 052 + 28 456 b/ 596 178 - 44 695 c/ 487 x 215 d/ 14790 : 34 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: ( 1 điểm) 2 tấn 5 yến= ... kg
 A. 250 B. 2500 C. 2050 D. 2000
Câu 3: ( 1 điểm ) Tổng hai số là 45 và hiệu hai số đó là 9 thì số lớn là:
A. 34 B. 54 C. 27 D. 36
Câu 4: (1 điểm) Tìm x: 
 a) 42 x x = 15 792 b) x : 255 = 203
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: (3 điểm) Một đội công nhân hai ngày sửa được 3 450m đường. Ngày thứ nhất sửa ít hơn ngày thứ hai là 170m đường. Hỏi mỗi ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường?
 Bài giải
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: (2 điểm) Tính nhanh
a/ 2010 x 3+ 2010 x 6 + 2010	b/ 2011 x 89 + 10 x 2011 + 2011
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I - NĂM HỌC: 2013-2014
Họ và tên:. Lớp:. Số báo danh: Số phách:..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng GD&ĐT Kim Động 
Trường Tiểu học Toàn Thắng	Số phách:..
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I - NĂM HỌC: 2013-2014
Điểm 
GV chấm
 Môn: Toán –Lớp 4	Thời gian: 90 phút 
	ĐỀ CHẴN
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
 Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
 Câu 1: Chữ số hàng chục nghìn của số 905 432 là:
 A. 4	B. 9	 C. 0	 D.5	 
Câu 2: Tìm số tròn chục x biết: 27 < x < 55
 	A. 50, 60, 70	B. 30, 40, 50	
C. 40, 50, 60,	D. 20, 30, 40 	 
Câu 3: Tổng hai số là 45 và hiệu hai số đó là 9 thì số lớn là:
A. 36	B. 34 C. 54 D. 27 
Câu 4: Trong các số 98; 100; 365; 752; 565 số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 là:
A. 98; 100; 752	B. 98; 100	 C. 365; 565	 D. 98; 100; 365	 
Câu 5: Trung bình cộng của hai số là 27. Số bé là 19 thì số lớn là: 
 A. 23	B. 54 C. 35 D. 46 
Câu 6: 2tấn 5yến=... kg
 A. 2000	B. 250 D. 2500 D. 2050 
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 7: Đặt tính rồi tính.(2 điểm)
 a) 37 062 + 29 454 b/ 596 158 - 45 495 c/ 487 x 314 d/ 14868 : 42 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8: Tìm x: (1 điểm)
 a) 38 x x = 12 958 b) x : 255 = 105
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9: (3 điểm) Một đội công nhân hai ngày sửa được 3 480m đường. Ngày thứ nhất sửa ít hơn ngày thứ hai là 160m đường. Hỏi mỗi ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường?
 Bài giải
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: (1điểm) Tính nhanh
a/ 2011 x 3+ 2011 x 6 + 2011	b/ 2010 x 89 + 10 x 2010 + 2010
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
MÔN TOÁN LỚP 4
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm; mỗi câu đúng 0,5 điểm)
 Câu 1: đáp án B Câu 2: đáp án D
 Câu 3: đáp án C Câu 4: đáp án D
 Câu 5: đáp án B Câu 6: đáp án C
II. PHẦN TỰ LUẬN
 Biểu điểm
Nội dung cần đạt
Câu 7: 2 điểm
-Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm
Câu 8: 1điểm
Câu 9: 3điểm
- Trả lời đúng 0,5đ
 + Phép tính đúng 0,75đ
 - Trả lời đúng 0,5đ
 + Phép tính đúng 0,75đ
 Đáp số: 0,5 đ
 37052 596178 487 14790 34
+ - x 119 435 
 28456 344695 215 170
 65508 251483 2435 00
 487 
 974
 104705
A, 42 x X = 15792	X : 255 = 203
 X = 15792 : 42 X = 203 x 255 
 X = 376	
 X = 5176
 Bài giải
Ngày thứ nhất đội công nhân sửa được số mét đường là:
 ( 3450 – 170) : 2 = 1640 (m)
Ngày thứ hai đội công nhân sửa được số mét đường là :
 3450 – 1640 = 1810 (m)
Đáp số : - 1640 mét đường
 -1810 mét đường.
Câu 10: 1điểm
a/ 2010 x3 + 2010 x 6 + 2010	b/ 2011x 89 + 11 x 2011 
= 2010 x 3 + 2010 x 6 + 2010 x1	= 2011 x ( 89 + 11 ) 
= 2010 x (3 +6+1)	= 2011 x 100
= 2010 x 10 	= 201100
= 20100	

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 4.doc