Bài 11. Vẽ trang trí - Trình bày bìa sách

I - Quan sắt, nhận xét - Bìa sách thể hiện nội dung tác phẩm qua cách trình bày: hình vẽ, chữ và màu sắc - Có nhiều loại bìa sách - Trên bìa sách thường có + Tên cuốn sách + Tên tác giả + Hình minh họa