Ngữ Văn 7 Bài 10

Kết quả cần đạt Cảm nhận tình quê hương được biểu hiện một cách chân thành, sâu sắc qua bài thơ Tĩnh dạ tứ của Lí Bạch và Hồi hương ngẫu thư của Hạ Tri Chương, thấy được tác dụng của nghệ thuật đối trong thơ Đường và tầm quan trọng của câu cuối trong một bài thơ tuyệt cú. Củng cố và nâng cao kiến thức về từ trái nghĩa và kĩ năng sử dụng từ trái nghĩa đã học ở bậc Tiểu học. Biết lập dàn bài phát biểu miệng : cảm nghĩ về sự vật và con người. Biết phải biểu cảm tưởng bằng lời nói.