Ngữ Văn 7 Bài 11

Kết quả cần đạt Qua Bài ca nhà tranh bị gió thu phá, cảm nhận được tinh thần nhân đạo và lòng vị tha cao cả của nhà thơ Đỗ Phủ, bước đầu thấy được vị trí và ý nghãi của những yếu tố miêu tả và tự sự trong thơ trữ tình. Củng cố và nâng cao kiến thức về từ đồng âm và kĩ năng sử dụng từ đồng âm đã học ở bậc Tiểu học. Đánh gái được chất lượng bài tập làm văn số 2 theo yêu cầu của bài văn biểu cảm. Hiểu vai trò và biết vận dụng yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.