Tiết 53, Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - Bùi Công Luân

- Cắt một tam giác bằng giấy.

- Gấp lại để xác định trung điểm một cạnh của nó.

 Kẻ đoạn thẳng nối điểm này với đỉnh đối diện.

 Bằng cách tương tự vẽ tiếp hai trung tuyến còn lại.

 

ppt 15 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 445Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 53, Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - Bùi Công Luân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP!Giáo viên: Bùi Công LuânMÔN: HÌNH HỌC 7LỚP: 7B1KIỂM TRA BÀI CŨ? Viết các bất đẳng thức tam giác.	Cho bộ ba các đoạn thẳng có độ dài như sau: 2cm, 4cm, 5cm.	Hỏi bộ ba các đoạn thẳng trên có thể là ba cạnh của tam giác hay không? Giải thích?2G3TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁCTiết 53 – Bài 4ABCPNM* Khái niệm: Đường trung tuyến của tam giác là đoạn thẳng nối đỉnh với trung điểm của cạnh đối diện với đỉnh ấy.4TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁCTiết 53 – Bài 4ABMCK	Cho hình vẽ. Chọn đáp án đúng trong các câu sau: a) CK là trung tuyến của ABC b) AM là trung tuyến của ABC c) KM là trung tuyến của ABC5?2 Quan sát tam giác vừa cắt (trên đó đã vẽ ba đường trung tuyến).Cho biết : Ba đường trung tuyến của tam giác này có cùng đi qua một điểm hay không?TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁCTiết 53 – Bài 4Thực hành 1:- Cắt một tam giác bằng giấy.- Gấp lại để xác định trung điểm một cạnh của nó. Kẻ đoạn thẳng nối điểm này với đỉnh đối diện. Bằng cách tương tự vẽ tiếp hai trung tuyến còn lại.ABCPNMG6TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁCTiết 53 – Bài 4Thực hành 2: Trên mảnh giấy kẻ ô vuông, mỗi chiều 10 ô. Đếm dòng, đánh dấu các đỉnh A, B, C rồi vẽ tam giác ABC như hình vẽ bên.ABCEFDG....... Vẽ hai trung tuyến BE và CF. Hai trung tuyến này cắt nhau tại G. Tia AG cắt cạnh BC tại D. * AD có là đường trung tuyến của tam giác ABC hay không? * Tính các tỉ số: 7TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁCTiết 53 – Bài 4ABCEFDG.....KH * AD là đường trung tuyến của tam giác ABC..1231238TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁCTiết 53 – Bài 4?9TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁCTiết 53 – Bài 4 Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng bằng độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy. Định lý:10TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁCTiết 53 – Bài 4Em hãy nêu cách vẽ trọng tâm của một tam giác?ECBAFGBACMG11TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁCTiết 53 – Bài 4Luyện tậpBµi 23 SGK/66:Cho G lµ träng t©m cña tam gi¸c DEF víi ®­êng trung tuyÕn DH. 1. Trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau, kh¼ng ®Þnh nµo ®óng?HEDFxxG	Bµi 24 SGK/66Cho h×nh vÏ, h·y ®iÒn sè thÝch hîp vµo chç trèng: MG =  MR; NS =  NG; GR =  MR; NS =  GS; GR =  MG; NG =  GS;NRPSGM12TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁCTiết 53 – Bài 4Bµi 25 SGK/66:BiÕt r»ng: Trong mét tam gi¸c vu«ng, ®­êng trung tuyÕn øng víi c¹nh huyÒn b»ng mét nöa c¹nh huyÒn. H·y gi¶i bµi to¸n sau:	Cho tam gi¸c vu«ng ABC cã hai c¹nh gãc vu«ng AB = 3cm; AC = 4 cm. H·y tÝnh kho¶ng c¸ch tõ ®Ønh A tíi träng t©m G cña tam gi¸c ABC ?H­íng dÉn bµi 25:+ TÝnh ®é dµi c¹nh huyÒn BC.+ Suy ra ®é dµi trung tuyÕn AM.+ TÝnh ®é dµi AG. BACMG .13 * Về nhà nắm định nghĩa đường trung tuyến của tam giác, cách vẽ đường trung tuyến của tam giác. * Nắm tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.DẶN DÒ VỀ NHÀ * Làm bài tập 25, 26, 27, 28, 29, 30 trang 67 SGK. Đọc phần có thể em chưa biết.TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁCTiết 53 – Bài 414BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC!Kính chúc quý thầy cô giáo mạnh khỏe!Chúc toàn thể các em chăm ngoan học giỏi!15

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 4. Tình chất ba đường trung tuyến của tam giác - Bùi Công Luân.ppt