Bài 1. Chuyển động cơ học

Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác gọi là chuyển động cơ học Chuyển động và đứng yên có tính chất tương đối tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc. Người ta thường chọn những vật gắn với Trái Đất làm vật mốc Các dạng chuyển động cơ học thường gặp là chuyển động thẳng, chuyển động cong