Bài giải Toán 5 - Vòng 13 _ Năm học: 2013-2014

BÀI THI SỐ 2

Giải

Chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng bằng 0 hoặc 5. Để số nhỏ nhất ta có thể chọn 10 nên chữ số tận cùng là 5. Số đó là: 1035

Giải

Thương là: 12,56.

Số dư là: 1086,46 – (86,5 x 12,56) = 0,02

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 477Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giải Toán 5 - Vòng 13 _ Năm học: 2013-2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài giải _ Vòng 13 _ Năm học: 2013-2014
BÀI THI SỐ 1 
0,3
0,708333
0,433333
0,708333
1,333333
0,96
0,8
0,366667
0,366667
0,766667
0,96
0,8
0,645833
0,3
4,05
1,333333
0,433333
0,766667
4,05
0,645833
BÀI THI SỐ 2
Giải
Chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng bằng 0 hoặc 5. Để số nhỏ nhất ta có thể chọn 10 nên chữ số tận cùng là 5. Số đó là: 1035
Giải
Thương là: 12,56.	
Số dư là: 1086,46 – (86,5 x 12,56) = 0,02
Giải
Các số tự nhiên nhỏ hơn 2014  là : 0 ;1 ;2 ;3 ;. ;2012 ;2013	
TBC của chúng là: (0+2013) : 2 = 1006,5
Giải
Đường kình hình tròn mới: 175,84 : 3,14 = 56 (cm)
Đường kính hình tròn đã cho: 56 – 5x2 = 46 (cm)
Chu vi hình tròn đã cho: 46 x 3,14 = 144,44 (cm)
Giải
Tóm tắt:	500 người _ 40 ngày
	800 người	_ ? ngày
Nếu 1 người ăn thì: 40 x 500 = 20 000 (ngày)
Thời gian 800 người ăn: 20 000 : 800 = 25 (ngày)
Giải
21 x 22 x 23 x 24 x a = 3 x 7 x 22 x 23 x 3 x 8 x a 
= 9 x 7 x 22 x 23 x 8 x a chia hết cho 9
Giá trị của * = 5	(1275120)
Giải
3 + 3 = 6 (năm) ứng với 100% - 60% = 40%
Tuổi 3 năm sau: 6 : 40% = 15 (tuổi)
Tuổi hiện nay của An: 15 – 3 = 12 (tuổi)
Giải
Đã xóa đi 3000 ứng với 100% - 4% = 96%
Số phải tìm: 3000 : 96% = 3125
Giải
Vòi thứ nhất 1 giờ chảy được 1/6 bể. Còn lại 1 – 1/6 = 5/6 (bể)
Cả 2 vòi 1 giờ chảy được: 1/6 + 1/9 = 5/18 (bể)
Thời gian cả 2 vòi chảy tiếp để đầy bể: 5/6 : 5/18 = 3 (giờ)
Giải
75%=3/4 ; 80%=4/5
Vậy 12/16 số thứ nhất bằng 12/15 số thứ hai hay nếu số thứ nhất có 15 phần thì số thứ hai có 16 phần. (16-15 = 1 (phần))
Số thứ nhât: 8,6 x 16 = 137,6
BÀI THI SỐ 3
Giải
Bán kính: 15 : 2 = 7,5 (dm)
Diện tích: 7,5 x 7,5 x 3,14 = 176,625 (dm2)
Giải
2abc + 2214 = abc2 => 2000+abc+2214 = abc x 10 + 2
abc x 9 = 2000+2214-2 = 4212
abc = 4212 : 9 => abc = 468
Giải
Bán kính hình tròn giảm đi 20% thì còn 80%
Diện tích hình tròn mới: rx80% x rx80% x 3,14 = 64% x r x r x 3,14.
Tỉ số phần trăm đã giảm: 100% - 64% = 36%
Giải
50% = ½ ; 40% = 2/5. Vậy 2/4 số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai
Hay số thứ nhất 4 phần thì số thứ hai có 5 phần.
Tổng số phần bằng nhau: 5 + 4 = 9 (phần)
Số thứ nhất: 2013,3 : 9 x 4 = 894,8

Tài liệu đính kèm:

  • docBai giaiToan 5Vong 131314.doc