Bài giảng Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 15: Chỉnh sửa văn bản

Ưu điểm của soạn thảo văn bản trên máy tính:

1. Chỉnh sửa văn bản một cách dễ dàng và nhanh chóng.

2. Có nhiều kiểu chữ rất đẹp.

3. Trình bày lúc nào cũng được.

4. Chèn thêm hình ảnh minh họa.

5. Lưu trữ và phổ biến.

6. Có nhiều công cụ hỗ trợ.

 

ppt 32 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1494Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 15: Chỉnh sửa văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kính chào quý thầy cô giáo và các em học sinh!Bài 1: Chọn câu trả lời đúng: Để mở văn bản đã được lưu trong máy tính, em sử dụng nút lệnh.a. Saveb. Openc. NewĐÚNGSAISAId. CopySAIBài 2: Chọn câu trả lời đúng: Để lưu văn bản vào đĩa, em sử dụng nút lệnh.b. Opena. Savec. NewĐÚNGSAISAId. CopySAIBài 3: Chọn câu trả lời đúng: Để mở văn bản mới, em sử dụng nút lệnh.a. Savec. Newb. OpenĐÚNGSAISAId. CopySAI* Ưu điểm của soạn thảo văn bản trên máy tính:1. Chỉnh sửa văn bản một cách dễ dàng và nhanh chóng.2. Có nhiều kiểu chữ rất đẹp. 3. Trình bày lúc nào cũng được.4. Chèn thêm hình ảnh minh họa.5. Lưu trữ và phổ biến.6. Có nhiều công cụ hỗ trợ. Bài 15: CHỈNH SỬA VĂN BẢN 4Xoá và chèn thêm văn bảnXoá và chèn thêm văn bảnSao chépSao chépChọn phần văn bảnChọn phần văn bản123Di chuyểnDi chuyểnBài 15CHỈNH SỬA VĂN BẢNBài 15CHỈNH SỬA VĂN BẢNNhấn phím Backspace1. Xoùa vaø cheøn theâm vaên baûn:a/ Xoùa vaên baûn:Trời nanắngNhấn phím Delete Phím Bacskspace và Delete có chức năng gì ? Để xoá kí tự trong văn bản, ta dùng một trong hai phím: Backspace hoặc Delete Phím Bacskspace, Delete xoá ký tự ở vị trí nào trong văn bản* Lưu ý: - Cần nhận biết vị trí con trỏ soạn thảo để không bị xoá nhầm và suy nghĩ cẩn thận trước khi thực hiện thao tác xoá.Trời nnắngTrời anắng + Backspace (): Dùng để xoá kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo + Delete: Dùng để xoá kí tự ngay sau con trỏ soạn thảoBackSpaceDeleteBài 15CHỈNH SỬA VĂN BẢNBài 15CHỈNH SỬA VĂN BẢN1. Xoùa vaø cheøn theâm vaên baûn:a/ Xoùa vaên baûn: Để xoá kí tự trong văn bản, ta dùng một trong hai phím:BACKSPACE hoặc DELETE Xoá kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo. Xoá kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo.Giả sử các em đã xóa nhầm một nội dung quan trọng, làm cách nào để khôi phục lại trạng thái của văn bản trước đó?*Lưu ý:- Nếu làm sai thao tác có thể nháy nút Undo để khôi phục thao tác trước đó.Bài 15CHỈNH SỬA VĂN BẢN1. Xoùa vaø cheøn theâm vaên baûn:a/ Xoùa vaên baûn: Để xoá kí tự trong văn bản, ta dùng một trong hai phím:BACKSPACE hoặc DELETE Xoá kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo. Xoá kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo.b/ Cheøn theâm vaên baûn : Muoán cheøn caâu sau ñaây vaøo vò trí ñaàu ñoaïn vaên thì thöïc hieän nhö theá naøo? Buổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.Moät ngaøy môùi baét ñaàu. Bài 15CHỈNH SỬA VĂN BẢNQuan sát và điền nội dung vào chỗ trống sauĐặt con trỏ tại vị trí cần chènGõ nội dungtừ bàn phímTHBài 15CHỈNH SỬA VĂN BẢN1. Xoùa vaø cheøn theâm vaên baûn:a/ Xoùa vaên baûn: Để xoá kí tự trong văn bản, ta dùng một trong hai phím:BACKSPACE hoặc DELETE Xoá kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo. Xoá kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo.b/ Cheøn theâm vaên baûn :- Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn. -Gõ thêm nội dung từ bàn phímMột lần nhấn phím BackSpace hoặc phím Delete em thấy xóa được mấy kí tự?Chỉ xóa được 1 kí tự.Bài 15CHỈNH SỬA VĂN BẢN1. Xoùa vaø cheøn theâm vaên baûn:a/ Xoùa vaên baûn: Để xoá kí tự trong văn bản, ta dùng một trong hai phím:BACKSPACE hoặc. DELETE Xoá kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo. Xoá kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo.b/ Cheøn theâm vaên baûn :- Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn. - Gõ thêm nội dung từ bàn phímMuốn xóa một đoạn văn gồm 100 kí tự thì em phải nhấn phím BackSpcace hoặc phím Delete bao nhiêu lần?100 lần, như vậy phải mất thời gian thực hiện nhiều lần mới xóa được đoạn văn đó. Theo em có cách nào để xóa được đoạn văn đó một cách nhanh chóng hay không?Bài 15CHỈNH SỬA VĂN BẢN1. Xoùa vaø cheøn theâm vaên baûn:a/ Xoùa vaên baûnb/ Cheøn theâm vaên baûn2. Chọn phần văn bản: Các em hãy nhớ lại cách sao chép 1 tệp tin vào 1 thư mục khác. Thao tác đầu tiên cần thực hiện là gì?Cần phải chọn (đánh dấu) phần văn bản hay đối tượng trước khi thực hiện các thao tác có tác dụng đến chúng.Nguyên tắc: Khi muốn thực hiện một thao tác (xóa, chuyển vị trí, thay đổi cách trình bày,...) trước hết phải chọn văn bản hoặc đối tượng đó (còn gọi là đánh dấu)Chọn 1 tệp tin cần sao chép.2. Chọn phần văn bản:Bài 15CHỈNH SỬA VĂN BẢNBác Hồ ở chiến khu 	Một nhà sàn đơn sơ vách nứa	Bốn bên suối chảy cá bơi vui	Đêm đêm cháy hồng bên bếp lữa	Ánh đèn khuya còn sáng trên đồi.Hãy quan sát1. Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí bắt đầu2. Kéo thả chuột đến vị trí cuối phần VB cần chọnBài 15CHỈNH SỬA VĂN BẢN2. Chọn phần văn bản: Nguyên tắc: SGK Để chọn phần văn bản, em thực hiện: 2 bước:Nháy chuột tại vị trí bắt đầu.Kéo thả chuột đến vị trí cuối phần văn bản cần chọn.12Bài 15CHỈNH SỬA VĂN BẢN Biển đẹp Buổi sáng nắng sớm. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.1 Biển đẹpNhững cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.21. Ñoaïn vaên trong hình 1 vaø hình 2 khaùc nhau ñieåm naøo ?2. Töø ñoaïn vaên trong hình 1, em laøm gì ñeå coù ñöôïc ñoaïn vaên gioáng hình 2?3. Töø ñoaïn vaên trong hình 2, em laøm gì ñeå coù ñöôïc ñoaïn vaên gioáng hình 1?Thảo luận nhómBài 15CHỈNH SỬA VĂN BẢNXoá ( nhấn phím delete) Biển đẹp Buổi sáng nắng sớm. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.1 Biển đẹpNhững cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.2Thảo luận nhómchèn thêm văn bản Luật chơi Trong moãi số sẽ chöùa moät caâu hoûi vaø moät phaàn quaø haáp daãn.Neáu traû lôøi ñuùng thì hieän ra 1 phaàn thöôûngNeáu traû lôøi sai thì khoâng coù quaø.Thôøi gian suy nghó cho moãi caâu laø 30 giaây.CỦNG CỐBạn hãy chọn một số đi nào!1423Next 25A Xoá cả đoạn vănBCâu 1: Phím Delete và phím Backspace trong soạn thảo văn bản có chức năng gì giống nhau ?CDXoá ký tự Xoá ký tự bên trái Xoá ký tự bên phảiABiªn tËp hay chØnh söa văn b¶nBChọn văn bảnC©u 2: Thay ®æi c¸c phÇn néi dung, söa lçi chÝnh t¶ vµ lçi ngữ ph¸p trong văn b¶n ®­îc gäi c¸c thao t¸cCXo¸ v¨n b¶n DChèn thêm văn bản AB 	Câu 3: Khi thực hiện một thao tác (xoá, sao chép, di chuyển) phần văn bản nào đó, trước hết cần phải làm gì ?C DNháy nút UndoNháy phím BackspaceNhấn phím DeleteChọn phần văn bảnANgay trước chữ EBCâu 4: Sử dụng phím Backspace để xoá từ ONE, em cần đặt con trỏ soạnthảo ở đâu?CNgay trước chữ OD Ngay cuối từ ONENgay trước chữ NEm h·y nªu sù gièng nhau vµ kh¸c nhau vÒ chøc n¨ng gi÷a phÝm Backspace vµ phÝm Delete?§Ó xo¸ mét ®o¹n hoÆc mét trang v¨n b¶n, ta nªn lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t kÕt qu¶ nhanh nhÊt?CỦNG CỐTrả lời:* Giống nhau: dùng để xóa kí tự .* Khác nhau: Phím Backspace ( ): xóa kí tự ngay trước con trỏ (xóa trái) Phím Delete: xóa ký tự ngay sau con trỏ. (xóa phải)* Để xoá phần văn bản lớn (một đoạn, một trang, toàn bộ văn bản), ta chọn phần văn bản đó và nhấn phím Backspace hoặc Phím DeleteEm h·y chØ ra c¸c phÝm t­¬ng øng ®· sö dông trong 2 tr­êng hîp sau ®©y?NguyÔn V¨n CõNguyÔn ¨n CõNguyÔn Vn CõDïng phÝm BackspaceDïng phÝm DeletePhần thưởng là: Điểm 10Phần thưởng là: Tràn pháo tay của lớpPhần thưởng là: Điểm 10DẶN DÒ Học thuộc bài vừa ghi, thực hành thêm ở nhà các thao tác (nếu có thể). Làm bài tập SGK và SBT Đọc bài đọc thêm 7 (Sách giáo khoa trang 82)Xem trước nội dung còn lại của bài “CHỈNH SỬA VĂN BẢN”TRƯỜNG THCS VĨNH HOÀKÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 15. Chỉnh sửa văn bản (2).ppt