Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

Cần phải chọn (đánh dấu) phần văn bản hay đối tượng trước khi thực hiện các lệnh tác động đến chúng Có thể sử dụng các nút lệnh Copy, Cut, Paste để sao chép hay di chuyển các phần văn bản