Bài tập Toán 5 ôn tết

Câu 2(2đ): Cho biểu thức A= 13,8: (5,6- x). Tìm giá trị của x khi A= 4

Câu 3(2đ): Hai vòi nước cùng chảy vào bể nước thì sau 1giờ 12 phút sẽ đầy bể. Nếu một mình vòi thứ nhất chảy thì sau 2 giờ sẽ đầy bể. Hỏi một mình vòi thứ hai chảy thì sau bao lâu sẽ đầy bể?

Câu 4(2đ): Trung bình cộng của tuổi bà, tuổi mẹ và tuổi cháu là 36 tuổi. Trung bình cộng của tuổi mẹ và tuổi cháu là 23 tuổi, bà hơn cháu 54 tuổi. Hỏi tuổi của mỗi người là bao nhiêu?

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 415Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Toán 5 ôn tết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tờn: 
Đề thi: Số 1
Câu 2(2đ): Cho biểu thức A= 13,8: (5,6- x). Tìm giá trị của x khi A= 4
Câu 3(2đ): Hai vòi nước cùng chảy vào bể nước thì sau 1giờ 12 phút sẽ đầy bể. Nếu một mình vòi thứ nhất chảy thì sau 2 giờ sẽ đầy bể. Hỏi một mình vòi thứ hai chảy thì sau bao lâu sẽ đầy bể?
BÀI TẠP TẾT NGUYEN ĐÁN
Câu 4(2đ): Trung bình cộng của tuổi bà, tuổi mẹ và tuổi cháu là 36 tuổi. Trung bình cộng của tuổi mẹ và tuổi cháu là 23 tuổi, bà hơn cháu 54 tuổi. Hỏi tuổi của mỗi người là bao nhiêu?
Câu 5(2đ): Tính nhanh
 ++ + ...... + 
Câu 6(2đ): Trong lớp có 50 học sinh. Trong đó có 30 học sinh tham gia chơi cầu lông, 25 học sinh tham gia chơi bóng bàn, còn 7 học sinh không chơi cầu lông cũng không chơi bóng bàn. Hỏi có mấy học sinh vừa chơi cầu lông, vừa chơi bóng bàn?
Câu 7(2đ): Một khối lượng gạo đủ cho 16 người ăn trong 9 ngày. Vì số người thực ăn đông hơn dự kiến nên số gạo chỉ đủ ăn trong 4 ngày. Tính số người đến thêm. (Biết khẩu phần của của mỗi người là như nhau).
Câu 8(2đ): Nếu chia mỗi người 3,6 kg tỏo thỡ cũn thừa 3,1kg. Nếu chia mỗi người 4,1kg tỏo thỡ thiếu 3,9kg. Hỏi cú bao nhiờu người được chia tỏo?
Câu 10(2đ): Cho tam giỏc ABC, trờn AC lấy điểm M sao cho AM = MC. Trờn BC lấy điểm P sao cho BP = BC. Trờn BM lấy N sao cho BN = NM. Biết diện tớch tam giỏc BNP bằng 7 cm2. Hỏi diện tớch tam giỏc ABC là bao nhiờu? 
Câu 12(2đ): Bố đi mua hai đụi giày cho Nam nhưng đều bị nhỏ nờn bố lại bỏn hai đụi giày đi. Mỗi đụi giày đều bỏn với giỏ 300 000 đồng trong đú một đụi bỏn được nhiều hơn 20% giỏ mua, đụi kia bỏn được ớt hơn 20% giỏ mua. Hỏi bố Nam cú lói hay lỗ và lói hay lỗ bao nhiờu tiền ? 
Câu 13(6đ): Ba thùng chứa tất cả 108l dầu. Nếu chuyển ở thùng thứ nhất sang thùng thứ hai số dầu hiện có ở thùng thứ hai, sau đó chuyển từ thùng thứ hai sang thùng thứ ba số dầu hiện có ở thùng thứ ba, rồi lại chuyển ở thùng thứ ba sang thùng thứ nhất số dầu hiện có ở thùng thứ nhất thì lúc đó số dầu ở ba thùng bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?
Đề thi: Số 2
Câu 2(2đ): So sánh giá trị biểu thức sau :
A = 3,445 x 344,9 B = 34,47 x 34,47
Câu 4(2đ): Tổng của hai số thập phân là 16,26. Nếu ta tăng số thứ nhất lên 5 lần và số thứ hai lên 2 lần thì được hai số có tổng là 43,2. Tìm hai số đó.
Câu 5(2đ): 12 chị công nhân dệt may 3 ngày được 120 cái áo. Hỏi muốn dệt 180 cái áo trong 2 ngày thì cần bao nhiêu công nhân biết rằng năng suất mỗi người đều như nhau? 
Câu 6(2đ): Hai người cùng làm chung một công việc sau 12 giờ thì hoàn thành. Nếu người thứ nhất làm một mình 2/3 công việc thì mất 10 giờ. Hỏi ngươì thứ hai làm 1/3 công việc còn lại mất bao lâu?
Câu 8(2đ): Nước biển chứa 5% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lã vào 200g nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%.
Câu 10(2đ): Một người bán khoai cho 3 người: Người thứ nhất mua 
số khoai và 10kg, người thứ hai mua số khoai còn lại và 10kg, người thứ ba mua 50kg thì vừa hết. Hỏi số lượng khoai đã bán là bao nhiêu?
Câu 11(2đ): Có bao nhiêu hình tam giác?
 A
 G
 B D E F C
Câu 12(2đ): Tìm X: ( x + 1 ) + (x + 4) + (x + 7) +........+ (x + 28) = 155
Câu 13(6đ): Cho tam giác ABC. M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC.
So sánh diện tích tam giác MBC và diện tích tam giác NBC.
Từ B kẻ đường thẳng song song với MC cắt AC kéo dài tại D. Hãy so sánh độ dài đoạn BD với đoạn MC biết đoạn AC = CD.
Đề thi: Số 3
Cõu 1: Tỡm một số tự nhiờn cú hai chữ số,biết rằng nếu viết thờm chữ số 9 vào bờn trỏi số đú ta được một số lớn gấp 13 lần số đó cho .
Cõu 2 : Tớnh 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x ............ x 48 x 49 tận cựng là bao nhiờu chữ số 0?
Cõu 3: Bạn Mai mua 2 cái bút và 6 quyển vở hết 60 000 đồng. Bạn Hà mua 4 cái bút và 9 quyển vở hết 96 000 đồng. Hỏi giá tiền 1 quyển vở nhiều hơn giá 1 cái bút là bao nhiêu đồng biết rằng số bút và số vở hai bạn mua là cùng loại ?
Cõu 6 : Tổng số HS khối 1 của một trường tiểu học là 1 số cú 3 chữ số và chữ số hàng trăm là 3. Nếu xếp hàng 10 và hàng 12 đều dư 8, mà xếp hàng 8 thỡ khụng cũn dư. Tớnh số HS khối 1 của trường đú.
Cõu 7 : Hai vũi nước cựng chảy vào bể thỡ sau 1 giờ 12 phỳt sẽ đầy bể. Nếu một mỡnh vũi thứ nhất chảy thỡ sau 2 giờ sẽ đầy bể. Hỏi một mỡnh vũi thứ hai chảy thỡ mấy giờ sẽ đầy bể?
Cõu 10 : Lượng nước trong cỏ tươi là 55%, trong cỏ khụ là 10%. Hỏi phơi 100 kg cỏ tươi ta được bao nhiờu ki lụ gam cỏ khụ?
Câu 13: Cho tam giác ABC có cạnh AC dài 6cm , trên cạnh BC lấy điểm E, sao cho 
EB = EC. BH là đường cao hạ từ đỉnh B của tam giác ABC và BH = 3cm. EH chia tam giác ABC thành hai phần và diện tích tứ giác ABEH gấp đôi diện tích tam giác CEH.
a/ Tính độ dài đoạn thẳng AH. b/ Tính diện tam giác AHE.
Đề thi: Số 4
Câu 1 (4 điểm): Tính tổng sau bằng cách hợp lý:
102 + 105 + 108 + ... + 129	b) + + + 
 Câu 2 (4 điểm): Giải bằng hai cách bài toán sau:
 Tìm x 3,16 : (x x 0,4) = 7,9
 Câu 3 (4điểm): Hai hình chữ nhật có cùng diện tích và có các chiều rộng lần lượt là 3 dm, 4 dm. Tính chiều dài của mỗi hình,biết tổng chu vi của hai hình chữ nhật này là 56 dm.
 Câu 4 (4 điểm): Cho hình thang ABCD (AB và CD là hai đáy), AC và BD gặp nhau ở M(như hình vẽ). Hỏi trong hình đó có những cặp tam giác nào bằng nhau? 
 A	B
	M
	D	C
Câu 5(4 điểm): Cho các chữ số: 0, 1, 3, 5, 6.
 Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho, sao cho mỗi số đều chia hết cho 9.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai tap on tap Tet nguyen dan_12276245.doc