Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán 5 - Đề số 2

Câu 5: (1 điểm)

a) 3km5m = km Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A. 3,5 B. 3,05 C. 3,005

b) 8 tấn 2kg = .tấn Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A. 8,2 B. 8,02 C. 8,002

Câu 6: (1 điểm) Một bạn tính: 250 m x 400m= Kết quả phép tính đó là:

 A. 1ha B. 10ha C. 1km2

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7: (1 điểm) Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 45,538; 45,835; 45,358; 45,385

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 495Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán 5 - Đề số 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH .......... BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Họ và tên:.......... MÔN TOÁN
Lớp 5A Năm học: 2017-2018 
 Thời gian:40 phút
Điểm
Chữ kí của giám thị
 Lời nhận xét, chữ kí của giám khảo
PHẦN TRẮC NGHIỆM 
 Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (1 điểm) Chữ số 5 trong số thập phân 3,759 có giá trị là: 
A. 	B. 	C. 	 
Câu 2: (1 điểm) Điền dấu >,<,= thích hợp vào 
58,90  58,9 b) 83,2  83,19 c) 7,843  7,85 d) 80,6  79,6
Câu 3: (1 điểm) Số: “ Hai đơn vị mười bảy phần nghìn” được viết như sau:
 A. 2,017	 B. 2,17 	 C. 20,17
Câu 4: (1 điểm) Kết quả phép tính : x x 
 A. 	 B. 	 C. 0,2
Câu 5: (1 điểm) 
3km5m =  km Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:
 A. 3,5	 B. 3,05 	 C. 3,005
8 tấn 2kg = .tấn Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:
 A. 8,2	 B. 8,02 	 C. 8,002 
Câu 6: (1 điểm) Một bạn tính: 250 m x 400m=  Kết quả phép tính đó là:
 A. 1ha	 B. 10ha	 C. 1km2 
PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 7: (1 điểm) Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 45,538; 45,835; 45,358; 45,385
. 
Câu 8: (1 điểm) Tính: 
..
..
..
..
..
Câu 9: (1 điểm) Tổng của hai số bằng 1485. Tìm hai số đó, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 bên phải số bé thì được số lớn.
Bài giải
 ....
	 ....
 ....
 ....
 ....
....
	 ....
 ....
 ....
 ....
....
 ....
Câu 10: (1 điểm) Một bếp ăn chuẩn bị đủ thực phẩm cho 300 người ăn trong 4 ngày. Vì có thêm một số người đến ăn nên số thực phẩm đó chỉ đủ ăn trong 3 ngày. Hỏi số người mới đến là bao nhiêu?( Mức ăn như nhau)
	Bài giải
 ...
	 ....
 ....
 ....
 ....
 ....
 ....
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5
GIỮA HỌC KÌ I - NH 2017–2018
PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1 : B 1điểm
Câu 2: 
58,90 = 58,9 0,25điểm
b) 83,2 > 83,19 0,25điểm
c) 7,843 < 7,85 0,25điểm 
d) 80,6 >79,6 0,25điểm
Câu 3: A 1điểm
Câu 4: Chọn A, hoặc B hoặc C đều đúng nếu chọn cả 3 câu thì ghi 1 điểm 
Câu 5: 
C 0,5điểm
C 0,5điểm
Câu 6: B 1điểm 
 B.PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 7: 45,835; 45,538; 45,385; 45,358 1điểm
Câu 8: = 0,2 điểm
 = 	0,2 điểm
 = 0,2 điểm
 = 0,2 điểm
 = 0,2 điểm
Câu 9: 
Khi viết số 0 vào bên phải một số thì số đó được gấp lên 10 lần.	0,1 điểm
Theo bài ta có số lớn bằng 10 lần số bé.	0,1 điểm
Ta có sơ đồ:	0,1 điểm
Số lớn
Số bé 1485
Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là	0,1 điểm
10 + 1 = 11 ( phần)	0,1 điểm
Số bé là:	 0,1 điểm
1485 : 11 = 135	 0,1 điểm
Số lớn là:	 0,1 điểm
135 x 10 = 1350	 0,1 điểm
Đáp số; số lớn: 1350; số bé: 135	 0,1 điểm
Câu 10: 
Nếu chỉ 1 người ăn thì sẽ dùng hết số thực phẩm đó trong số ngày là: 0,1 điểm
	300 x 4 = 1200 ( ngày)	0,1 điểm
Số người ăn trong 3 ngày là:	0,2 điểm
1200 : 3 = 400 ( người)	0,2 điểm
Số người đến thêm là:	0,2 điểm
400 – 300 = 100 ( người)	0,2 điểm
Đáp số: 100 người	

Tài liệu đính kèm:

  • docDe-thi-giua-hoc-ki-1-mon-toan-lop-5-nam-2017-2018-de-so-2.doc