Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán 5 - Đề số 3

6. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1 đ)

a. 3 m 4 dm = . m. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 0,34 B. 3,4 C. 34 D. 340

b. Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 347 g = . kg là:

A. 34,7 B. 3,47 C. 0,347 D. 0,0347

7. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: ( 1 đ)

a. 5000m2 = . ha. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 0,5 B. 5 C. 50 D. 500

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 714Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán 5 - Đề số 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mạch kiến thức, kỹ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Đọc, viết, so sánh phân số, số thập phân.
Số câu
2
2
Số điểm
2,0
2,0
Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số.
Số câu
1
1
2
Số điểm
1,0
1,0
2,0
Tính giá trị của biểu thức .
Số câu
1
1
Số điểm
1,0
1,0
Đo độ dài, khối lượng và diện tích.
Số câu
1
1
2
Số điểm
1,0
1,0
2,0
Giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ . Giải bài toán Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
Số câu
2
2
Số điểm
2,0
2,0
 Giải bài toán có nội dung hình học.
Số câu
1
1
Số điểm
1,0
1,0
Tổng
Số câu
3
1
1
1
3
1
4
6
Số điểm
3,0
1,0
1,0
1,0
3,0
1,0
4,0
6,0
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017 - 2018 
LỚP 5
Trường: ......
Lớp: .................................................
Họ và tên: .
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán lớp 5
NĂM HỌC: 2017 - 2018
Thời gian 40 phút ( không kể thời gian phát đề)
ĐIỂM 
BẰNG SỐ
ĐIỂM 
BẰNG CHỮ
Nhận xét
1.Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: ( 1 đ)
a. 3 viết dưới dạng số thập phân là:
A. 	3,900	B. 	3,09	C. 3,009	D. 3,90
b. Hỗn số 3 được chuyển thành phân số là?
A.	B. 	C. 	D. 
2. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1 đ)
a. Chữ số 5 trong số thập phân 12,25 có giá trị là?
A. 	B. 	C. 	D. 
b. Chín đơn vị, hai phần trăm được viết là:
A. 9,200 	B. 9,2 	C. 9,002 	D. 9,02
3. Tính: (1đ)
 a). + = ------- = ---- 	b) 3 x = ------- = ---- 	
 4. Tính : (1đ)	
 a) 	1 - ( + ) = ------ = -----	 b) 1 : 1 = ------ = -----
5. Tính gia trị của biểu thức: (1 đ) + x = .......................... = ............
6. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1 đ)
a. 3 m 4 dm = .......... m. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 0,34 	B. 3,4 	C. 34	D. 340
b. Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 347 g = ........ kg là:
A. 34,7 	B. 3,47 	C. 0,347 	D. 0,0347
7. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: ( 1 đ)
a. 5000m2 = .......... ha. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 0,5 	B. 5 	C. 50	D. 500
b Trong các số đo độ dài dưới đây, số nào bằng 11,02 km:
A. 11,20 km 	B. 11200m 	 	C. 11km 20m 	D. 1120m
8. Bài toán: Một người thợ may 30 bộ quần áo đồng phục hết 75 m vải. Hỏi nếu người thợ đó may 60 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải ? (1đ)
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
9. Bài toán: Hiệu của hai số là 210. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
10. Bài toán: Chu vi của một hình chữ nhật là 180 m. Chiều rộng kém chiều dài 20 m. Tính diện tích của hình chữ nhật đó? 
---------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
Hướng dẫn chấm Môn Toán lớp 5 GK 1
Năm học 2017 -2018
1. Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm:	a) 	 ( B) 	b) 	(A) 	
2. Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm:	a) 	 ( C) 	b) 	(D)
3, 4 Tính : (2đ) – Tính đúng mỗi bài được (0,5đ)
 3a). + = = 4a) 1 - ( + ) = 1 - ( + ) = 1 - = 
 3b) 3 x = = 4b) 1 : 1 = : = 
5. Tính đúng giá trị của biểu thức: ( 1 đ) 
 + x = + = = 
6. Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm:	a) 	( B) 	b) 	(C) 	
7. Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm: 	a) 	 (A) 	b) 	(C)
 8. Bài toán : (1đ) Bài giải 
60 bộ quần áo gấp 30 bộ quần áo số lần là :
 	 60 : 30 = 2 (lần) (0,5đ)
May 60 bộ quần áo như thế thì cần số mét vải là :
 	 75 x 2 = 150 (m) (0,5đ)
 	 Đáp số : 150 mét vải
9. Bài toán (1 đ) 	Bài giải
	Hiệu số phần bằng nhau :
5 - 2 = 3(phần) (0,25đ)
Số thứ nhất là :
	210 : 3 x 2 = 140 (0,5 đ)
Số thứ hai là :
	210 + 140 = 350 (0,25đ)
	Đáp số : Số thứ nhất : 140
	 Số thứ hai : 350	
10. Bài toán : (1đ)
	Bài giải
	Nửa chu vi hình chữ nhật là: (0,25 đ)
 : 2 = 90 (m)
	Chiều rộng hình chữ nhật là: ( 0,25 đ)
	( 90 – 20) : 2 = 35 (m)
	Chiều dài hình chữ nhật là:	 (0,25 đ)
	35 + 20 = 55 (m)
	Diện tích của hình chữ nhật là:
	55 x 35 = 1925 (m2) (0,25 đ)
	Đáp số : 1925 m2
Bài 8, 9, 10 Học sinh có cách giải khác phù hợp với đề bài, đúng được tính đủ điểm theo yêu cầu.
* Phụ ghi : Làm tròn điểm VD : 5,5 = 6	

Tài liệu đính kèm:

  • docDe-thi-giua-hoc-ki-1-mon-toan-lop-5-theo-TT-22-nam-2017-2018.doc