Đề kiểm tra Tin học 7 năm học 2014 – 2015

I. Trắc nghiệm khách quan. (4 điểm)Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

 Câu 1: (0,5 điểm Để ngắt trang tính ta sử dụng lệnh nào?

 A. Page Break Preview B. Print Preview

 C. Print D. Cả A, B, C đều sai

Câu 2: (0,5 điểm) Để căn chỉnh nội dung vào chính giữa ô ta sử dụng nút lệnh:

 A. B. C. D.

 Câu 3: (0,5 điểm) Chọn câu đúng:

A. Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nào đó.

B. Kết quả lọc dữ liệu sắp xếp lại dữ liệu.

C. Để lọc dữ liệu em chọn lệnh Filter

D. Tất cả câu trên đúng.

Câu 4: (0,5 điểm) Nút lệnh nào sau đây dùng để chọn kiểu chữ in đậm?

A. Nút lệnh . B. Nút lệnh

C. Nút lệnh D. Nút lệnh

 

doc 1 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 626Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Tin học 7 năm học 2014 – 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Thạnh Đông
Họ và tên: 	 ĐỀ KIỂM TRA. Tin học 7
Lớp 7	 Năm học 2014 – 2015
Điểm
I. Trắc nghiệm khách quan. (4 điểm)Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.	
	Câu 1: (0,5 điểm Để ngắt trang tính ta sử dụng lệnh nào?
	A. Page Break Preview	B. Print Preview
	C. Print	D. Cả A, B, C đều sai
Câu 2: (0,5 điểm) Để căn chỉnh nội dung vào chính giữa ô ta sử dụng nút lệnh:
	A. 	B.	C.	D. 
	Câu 3: (0,5 điểm) Chọn câu đúng:
A. Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nào đó.
B. Kết quả lọc dữ liệu sắp xếp lại dữ liệu.
C. Để lọc dữ liệu em chọn lệnh Filter
D. Tất cả câu trên đúng.
Câu 4: (0,5 điểm) Nút lệnh nào sau đây dùng để chọn kiểu chữ in đậm?
A. Nút lệnh .	B. Nút lệnh 
C. Nút lệnh 	D. Nút lệnh 
	Câu 5: Lệnh nào cho phép đặt lề và hướng giấy in:
A. File®Page 
B. Format®Page...
C. File ® Print
D. Format® Cells
	Câu 6: (0,5 điểm) Nút lệnh nào dùng để thay đổi màu phông chữ:
A. 
B. 
C. 
D. 
C©u 7: (0,5 ®iÓm) Muèn kiÓm tra néi dung ®­îc in ra tr­íc khi in em chän:
	A. Nh¸y vµo nót Preview.
	B. Chän File/Print.
	C. Chän File/page setup /print preview.
	D. C©u A vµ C ®óng.
C©u 8: (0,5 ®iÓm) Nót lÖnh nµo sau ®©y dïng ®Ó chän kiÓu ch÷ in ®Ëm?
A. Nót lÖnh .	B. Nót lÖnh 
C. Nót lÖnh 	D. Nót lÖnh 
II. Tự luận. (6 điểm)
 Thực hiện trang trí bảng tính sau đó trình bày lại “bang diem 7A2” căn lề: trên: 1.5. dưới : 1.5 trái và phải: 2.0; Hướng giấy ngang. Nội dung in ra nằm trên một trang giấy.

Tài liệu đính kèm:

  • dockiemtra.doc