Đề kiểm tra học kì I năm học 2014 - 2015 môn: Tin học 7

Câu 1: ( 2điểm)

a) Dùng hàm và địa chỉ ô để tính điểm trung bình cho bạn Lê Thái Anh vào ô G7. (1đ)

b) Dùng hàm và địa chỉ ô để tính tổng cột điểm: Tin học vào ô F12 ? (1đ)

Câu 2: ( 8 điểm)

Cho bảng dữ liệu sau:

a) Hãy lập bảng tính như hình trên? (3.75đ)

b) Tính tổng cộng cho cột tổng cộng? (1.75đ)

c) Tính trung bình chung cho dòng trung bình chung? (2.5đ)

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 643Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I năm học 2014 - 2015 môn: Tin học 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TIN HỌC 7
THỜI GIAN: 60 PHÚT
 Mức
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Làm việc với bảng tính điện tử
 - Biết cách chọn các đối tượng trên trang tính. 
- Trình bày trang tính. 
- Lưu bài kiểm tra theo đúng tên và địa chỉ.
Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %
 1
 2 điểm
 20 %
 1
 2 điểm
 20 %
Tính toán trong bảng tính điện tử
 Chuyển công thức toán học thành công thức toán học trong bảng tính Excel.
 - Sử dụng hàm và địa chỉ ô để tính toán trong Excel.
- Vận dụng các kiến thức đã họ, các hàm tính toán để giải quyết các yêu cầu.
Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %
 2
 2 điểm
 20 %
 3
 4 điểm
 40 %
 5
 6 điểm
 60 %
Tổng số câu 
Tổng số điềm 
 Tỉ lệ %
 1 Câu
 2 điểm
 20 %
 2 Câu
 2 điểm
 20 %
 4 Câu
 6 điểm
 60 %
 7 Câu
 10 điểm
 100 %
 Giáo viên bộ môn
 Nguyễn Hữu Khoa
 PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TIN HỌC 7
THỜI GIAN: 60 PHÚT
 ĐỀ BÀI
Câu 1: ( 2điểm)
a) Dùng hàm và địa chỉ ô để tính điểm trung bình cho bạn Lê Thái Anh vào ô G7. (1đ)
b) Dùng hàm và địa chỉ ô để tính tổng cột điểm: Tin học vào ô F12 ? (1đ)
Câu 2: ( 8 điểm)
Cho bảng dữ liệu sau:
a) Hãy lập bảng tính như hình trên? 	(3.75đ)	
b) Tính tổng cộng cho cột tổng cộng?	(1.75đ)	
c) Tính trung bình chung cho dòng trung bình chung? 	(2.5đ)	
 * Chú giải: Lưu bài trong ổ đĩa D với tên có dạng: Tên của em_Lớp (Ví dụ: NguyenLeAn_7A1)
Giáo viên bộ môn
 Nguyễn Hữu Khoa
 PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TIN HỌC 7
THỜI GIAN: 60 PHÚT
CÂU 
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI
ĐIỂM
1
a) Tại ô G9 nhập “=AVERAGE(C7,D7,E7,F7)” 
hoặc “=AVERAGE(C7:F7)” 
1 điểm
 b) Tại ô F12 nhập “=SUM(F5:F11)” hoặc “=SUM(F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11)” 
1 điểm
2
a) Nhập vào bảng tính hoàn chỉnh; Trình bày, trang trí phù hợp, đẹp mắt. Điểm tối đa 3.73đ
3.75 điểm
b) Tính tổng cộng cho cột tổng cộng. Mỗi ô đúng được 0.25đ
 1.75 điểm
c) Tính trung bình chung cho dòng trung bình chung. Mỗi ô đúng được 0.5đ
1.5 điểm
Cộng
 10 điểm
 Giáo viên bộ môn
 Nguyễn Hữu Khoa

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 35_36.doc