Đề thi chọn học sinh giỏi môn Giáo dục công dân - Chủ đề 4: Sống hội nhập – Liên hệ giáo dục môi trường

Chủ đề 4: Sống hội nhập – Liên hệ giáo dục môi trường.

Câu 4.1 :(4.0 điểm)

a) Vì sao hợp tác quốc tế là một vấn đề quan trọng và tất yếu của các quốc gia, các dân tộc trên thế giới ? Trong quan hệ hợp tác quốc tế, Đảng và Nhà nước ta tuân thủ theo những nguyên tắc nào?

 Em hiểu như thế nào về quan điểm: “Hòa nhập chứ không hòa tan” trong quan hệ giao lưu hợp tác quốc tế?

b) Môi trường và tài nguyên thiên nhiên là gì? Vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên đối với con người? Nêu các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

 

doc 15 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 28/12/2020 Lượt xem 462Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi môn Giáo dục công dân - Chủ đề 4: Sống hội nhập – Liên hệ giáo dục môi trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD – ĐT BÙ ĐĂNG	ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC SINH GIỎI TỈNH
 	 MÔN: GDCD 
	NĂM HỌC 2017 – 2018
Chủ đề 4: Sống hội nhập – Liên hệ giáo dục môi trường.
Câu 4.1 :(4.0 điểm)
a) Vì sao hợp tác quốc tế là một vấn đề quan trọng và tất yếu của các quốc gia, các dân tộc trên thế giới ? Trong quan hệ hợp tác quốc tế, Đảng và Nhà nước ta tuân thủ theo những nguyên tắc nào?
 Em hiểu như thế nào về quan điểm: “Hòa nhập chứ không hòa tan” trong quan hệ giao lưu hợp tác quốc tế?
b) Môi trường và tài nguyên thiên nhiên là gì? Vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên đối với con người? Nêu các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? 
Câu 4. 1
(2.0điểm)
A
b
- Hợp tác quốc tế là một vấn đề quan trọng và tất yếu của các quốc gia, các dân tộc trên thế giới vì hiện nay thế giới đang đứng trước những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu( bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ dân số, khắc phục tình trạng đói nghèo, phòng ngừa và đẩy lùi những bệnh hiểm nghèo...) mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự giải quyết được
- Trong quan hệ hợp tác quốc tế, Đảng và Nhà nước ta tuân thủ theo những nguyên tắc:
+ Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn ven lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực. 
+ Bình đẳng và cùng có lợi. 
+ Giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng hòa bình. 
+ Phản đối mọi âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền.
- Câu: “Hòa nhập chứ không hòa tan” là quan điểm của chúng ta trong quá trình hội nhập quốc tế. Được hiểu như sau:
+ Trong xu thế hội nhập, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, chúng ta muốn phát triển phải có sự giao lưu với các dân tộc khác, với nền văn hóa khác. Trong quá trình giao lưu đó, dân tộc ta sẽ tiếp thu tinh hoa văn hóa và những thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến của nhân loại đó là hòa nhập. 
+ Tuy nhiên trong quá trình ấy chúng ta luôn biết kế thừa, giữ gìn, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, không đánh mất bản sắc riêng của mình, không bị đồng hóa bởi các dân tộc khác đó là không hòa tan. 
Môi trường: Là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người 
Tài nguyên thiên nhiên: Là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng 
Vai trò: 
+ Tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 
+ Tạo cho con người phương tiện sống, phát triển trí tuệ, đạo đức
Các biện pháp để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là: 
+ Giữ cho môi trường trong sạch, đảm bảo cân bằng sinh thái 
+ Cải thiện môi trường, ngăn chặn, khắc phục hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra. 
+ Khai thác tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên 
+ Cấm mọi hoạt động làm suy giảm, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và làm ô nhiễm môi trường. 
0,5 điểm
0,25 điểm 
0,25 điểm
0,25 điểm 
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
C©u 4.2: ( 4,0 ®iÓm ) B»ng kiÕn thøc ®· häc vµ sù hiÓu biÕt cña m×nh, em h·y lµm s¸ng tá:
a) Môc tiªu vµ ý nghÜa cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ta.
b) Tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn ®èi víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.
c) Lµ häc sinh líp 9 trung häc c¬ së, em ph¶i lµm g× ®Ó gãp phÇn vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.
Néi dung tr¶ lêi câu 4.2
§iÓm
a) Môc tiªu cña CNH, H§H ®Êt n­íc lµ:
- §Êt n­íc ta ®ang ë giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña nÒn v¨n minh n«ng nghiÖp. Thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc lµ qu¸ tr×nh chuyÓn tõ nÒn v¨n minh n«ng nghiÖp sang v¨n minh hËu c«ng nghiÖp, x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ tri thøc.
 - NhiÖm vô cña CNH, H§H lµ øng dông c«ng nghÖ míi, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i (nhÊt lµ c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ sinh häc, c«ng nghÖ vËt liÖu míi...) vµo mäi lÜnh vùc cña cuéc sèng x· héi vµ s¶n xuÊt vËt chÊt (c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, chÕ biÕn)
- Nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho toµn d©n, xo¸ dÇn sù chªnh lÖch gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ, gi÷a miÒn nói vµ miÒn xu«i 
* ý nghÜa cña sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc:
+ Thùc hiÖn céng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc lµ nhiÖm vô trung t©m cña c¶ thêi kú qu¸ ®é tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta 
+ T¹o tiÒn ®Ò vÒ mäi mÆt (kinh tÕ, x· héi, con ng­êi), ®Ó thùc hiÖn lÝ t­ëng “D©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”
b)Thùc hiÖn CNH, H§H lµ qu¸ tr×nh khã kh¨n, phøc t¹p. Nã ®ßi hái sù ®ãng gãp tÝch cùc cña nh©n d©n c¶ n­íc nãi chung vµ cña thanh niªn nãi riªng. CNH, H§H lµ mét th¸ch thøc, lµ mét c¬ héi cña thanh niªn v× hä lµ lùc l­îng nång cèt kh¬i dËy hoµ khÝ ViÖt Nam, lµ lùc l­îng xung kÝch gãp phÇn to lín vµo môc tiªu phÊn ®Êu cña toµn d©n téc. V× vËy, tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc lµ:
+ Ra søc häc tËp v¨n ho¸, khoa häc kØ thuËt, tu d­ìng ®¹o ®øc, t­ t­ëng chÝnh trÞ, cã lèi sèng lµnh m¹nh, rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng ph¸t triÓn c¸c n¨ng lùc, cã ý thøc rÌn luyÖn søc khoÎ, v­¬n lªn chiÕm lÜnh ®Ønh cao v¨n ho¸ - khoa häc ®Ó ®¶m nhËn sø m¹ng lÞch sö cña tuæi trÎ nh­ ®ång chÝ Tæng bÝ th­ N«ng §øc M¹nh ®· nãi.
+ Thanh niªn ph¶i tÝch cùc, tù gi¸c tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ- x· héi, lao ®éng s¶n xuÊt ®Ó gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiªn ®¹i ho¸; x©y dùng n­íc ta trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, cã c¬ cÊu kinh tÕ hîp lÝ, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cao, quèc phßng vµ an ninh v÷ng ch¾c, d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. X©y dùng thµnh c«ng vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa.
c) §Ó gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­íc ®ßi hái thanh niªn häc sinh líp 9 THCS cÇn ph¶i:
+ Ra søc häc tËp, tu d­ìng rÌn luþÖn toµn diÖn vÒ ®øc , trÝ, thÓ , mÜ, v­¬n lªn chiÕm lÜnh ®Ønh cao v¨n ho¸ - khoa häc ®Ó chuÈn bÞ hµnh trang vµo ®êi thùc hiÖn lÝ t­ëng cao ®Ñp cña thanh niªn ngµy nay ®ã lµ phÊn ®Êu thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng n­íc ViÖt Nam ®éc lËp, d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨m minh.Thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa
+ Tr­íc m¾t lµ häc sinh líp 9, ph¶i x¸c ®Þnh lÝ t­ëng sèng ®óng ®¾n, cã th¸i ®é, ®éng c¬ vµ x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp, tu d­ìng, rÌn luyÖn ®óng ®¾n. PhÊn ®Êu hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô cña ng­êi häc sinh, trë thµnh con ngoan, trß giái, ch¸u ngoan cña B¸c Hå kÝnh yªu.
0.5
0.25
0.25
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
C©u 4.3 : ( 4 ®iÓm )
a, V× sao cÇn ph¶i hîp t¸c quèc tÕ? H·y nªu c¸c vÝ dô vÒ hîp t¸c quèc tÕ trong c¸c lÜnh vùc b¶o vÖ m«i tr­êng, chèng ®ãi nghÌo, phßng chèng HIV/AIDS .
b, Cã ý kiÕn cho r»ng ngoµi truyÒn thèng ®¸nh giÆc ra d©n téc ta cã truyÒn thèng g× ®¸ng tù hµo ®©u. v¶ l¹i trong thêi ®¹i më cöa vµ héi nhËp hiÖn nay, truyÒn thèng d©n téc kh«ng cßn quan träng n÷a .
Em cã ®ång ý víi ý kiÕn ®ã kh«ng? V× sao? 
Câu 
4.3
Nội dung
Điểm
a, ( 1,5 ®iÓm )
* Trong bèi c¶nh thÕ giíi ®ang ®øng tríc nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cã tÝnh toµn cÇu ( b¶o vÖ m«i tr­êng, h¹n chÕ bïng næ d©n sè, kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo, phßng ngõa vµ ®Èy lïi nh÷ng bÖnh hiÓm nghÌo) mµ kh«ng mét quèc gia, mét d©n téc riªng lÎ nµo cã thÓ tù gi¶i quyÕt th× sù hîp t¸c quèc tÕ lµ mét vÊn ®Ò quan träng vµ tÊt yÕu. 
* VÝ dô vÒ sù hîp t¸c quèc tÕ :
- B¶o vÖ m«i tr­êng : Tham gia “ngµy tr¸i ®Êt” tæ chøc vµo 22/4 hµng n¨m víi néi dung thiÕt thùc b¶o vÖ m«i tr­êng. 
- Chèng ®ãi nghÌo : Ch­¬ng tr×nh l­¬ng thùc thÕ giíi WFP . 
- Chèng HIV/ AIDS :
+ Ch­¬ng tr×nh kiÓm so¸t ma tuý cña liªn hîp quèc t¹i ViÖt Nam ( UNDCP )
+ Ngµy 1 /12 hµng n¨m : Ngµy thÕ giíi phßng chèng HIV/ AIDS
b, ( 2,5 ®iÓm )
- Kh«ng ®ång ý víi ý kiÕn ®ã. §ã lµ th¸i ®é thiÕu t«n träng, phñ nhËn, xa rêi truyÒn thèng d©n téc. 
- D©n téc ViÖt Nam cã nhiÒu truyÒn thèng tèt ®Ñp ®¸ng tù hµo. Ngoµi truyÒn thèng yªu n­íc chèng giÆc ngo¹i x©m cßn cã truyÒn thèng : §oµn kÕt, nh©n nghÜa, cÇn cï lao ®éng, hiÕu häc,t«n s­ träng ®¹o, hiÕu th¶o, c¸c truyÒn thèng vÒ v¨n ho¸, vÒ nghÖ thuËt. 
- TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta lµ v« cïng quÝ gi¸, gãp phÇn tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña d©n téc, vµ mçi c¸ nh©n.
+ Mçi d©n téc muèn ph¸t triÓn cÇn cã sù giao l­u víi c¸c d©n téc kh¸c. Trong qu¸ tr×nh giao l­u ®ã, d©n téc nµo còng cÇn tiÕp thu tinh hoa cña d©n téc kh¸c mµ vÉn gi÷ ®­îc b¶n s¾c riªng cña m×nh. §ã chÝnh lµ yÕu tè lµm nªn c¸i riªng cña, c¸i b¶n s¾c cña d©n téc HiÖn nay n­íc ta ®ang ®æi míi, ë thêi k× më cöa vµ giao lu­ réng r·i víi thÕ giíi, nÕu chóng ta kh«ng chó ý gi÷ g×n truyÒn thèng,b¶n s¾c d©n téc, ch¹y theo c¸i míi l¹, coi th­êng vµ xa rêi nh÷ng gi¸ trÞ tèt ®Ñp bao ®êi nay, chóng ta sÏ cã nguy c¬ ®¸nh mÊt b¶n s¾c d©n téc . 
+ §èi víi c¸ nh©n, kÕ thõa ph¸t huy truyÒn thèng d©n téc gióp ta dÔ dµng hoµ nhËp víi céng ®ång d©n téc . 
Chóng ta ph¶i b¶o vÖ, kÕ thõa, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, lªn ¸n, ng¨n chÆn nh÷ng hµnh vi lµm tæn h¹i ®Õn truyÒn thèng d©n téc. 
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25
1.0
0.25
0.25
C©u 4.4: (4 ®iÓm) Ph©n tÝch ý nghÜa cña viÖc kÕ thõa, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc vµ t«n träng, häc hái , còng nh hîp t¸c quèc tÕ. ChÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc vµ nh©n d©n ta vÒ c¸c vÊn ®Ò ®ã?
Câu 4.4
Nội dung
Điểm 
- Søc m¹nh cña viÖc kÕt hîp gi÷a kÕ thõa, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc víi viÖc t«n träng häc hái vµ hîp t¸c quèc tÕ : lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c quèc gia, d©n téc ph¸t triÓn . Ngµy nay thÕ giíi ®ang cã xu thÕ nh vËy.
HS ph©n tÝch
+ KÕ thõa , ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc lµ lµm theo, ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn tèt ®Ñp ®· ®îc h×nh thµnh tõ rÊt l©u ®êi. Nhê cã viÖc kÕ thõa, ph¸t huy truyÒn thèng ®ã mµ chóng ta gi÷ ®îc b¶n s¾c riªng cña m×nh, kh«ng bÞ ®¸nh mÊt m×nh. Thùc tÕ cho thÊy nh÷ng quèc gia d©n téc bá qua yÕu tè nµy sÏ dÔ dµng bÞ lÖ thuéc. Nø¬c ta ®· chiÕn th¾ng biÕt bao kÎ thï bëi nhê cã viÖc kÕ thõa truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc nh : truyÒn thèng yªu níc, c¨m thï giÆc, yªu hßa b×nh, yªu tù do, ®éc lËp, ®oµn kÕt, cÇn cï trong lao ®éng, anh dòng, mu trÝ trong chiÕn ®Êu....Kh«ng nãi ®©u xa, tríc n¨m 1945 thùc d©n ph¸p muèn ®ång ho¸ d©n téc ta, xo¸ tªn níc ta trªn b¶n ®å thÕ giíi . Nhng tÊt c¶ ®Òu bÞ ®¸nh b¹i, vÉn cßn mét ViÖt Nam m¸u ®á, da vµng, cong cong h×nh ch÷ S , ®éc lËp , thèng nhÊt, mu«n ngêi nh mét.(HS cã thÓ lÊy dÉn chøng thªm) 
+ T«n träng, häc hái, hîp t¸c quèc tÕ còng kh«ng thÓ bá qua trªn con ®êng x©y dùng níc nhµ. Bëi lÏ thÕ giíi cã nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u vÒ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸. Mét lÏ ®¬ng nhiªn ai còng thÊy, cã t«n träng t«i t«i míi t«n träng anh, cã t«n träng t«i th× t«i míi s½n sµng chia sÎ víi anh. H¬n n÷a, chóng ta häc hái, hîp t¸c quèc tÕ chóng ta sÏ thu ho¹ch ®ùoc nhiÒu kinh nghiÖm, gi¶i quyÕt ®ù¬c c¸c vÊn ®Ò cÊp b¸ch. Nhê häc hái, hîp t¸c chóng ta cã kinh nghiÖm trong x©y dùng cÇu, ®êng, nh÷ng ng«i nhµ cao tÇng, gi¸o dôc, y tÕ , nh÷ng bé trang phôc ®Õn c¸ch trang trÝ, råi c«ng nghÖ th«ng tin....: cÇu Long Biªn- chøng nh©n lÞch sö, cÇu Mü ThuËn mang lîi ®Õn hµng tØ ®ång, ®êng quèc lé B¾c Nam th«ng suèt, råi ®æi míi SGK, ph¬ng ph¸p d¹y häc ®îc c¶i tiÕn nhiÒu ®Ó råi ta ®¹t nhiÒu gi¶i vµng quèc tÕ, nhµ m¸y läc dÇu ®Çu tiªn cña ViÖt Nam Dung QuÊt - Qu¶ng Ng·i, c¸c ca mæ tim, ghÐp gan, ghÐp thËn..... råi tÇn sè ph¸t sãng kªnh truyÒn h×nh n©ng cÊp, ng¨n chÆn ®¹i dÞch HIV/AIDS, truy t×m téi ph¹m nguy hiÓm quèc tÕ (HS cã thÓ lÊy dÉn chøng thªm) 
+ Tuy nhiªn chóng ta häc hái cÇn ph¶i cã chän läc, phï hîp víi ®Êt níc con ngêi ViÖt Nam. NÕu kh«ng häc hái sÏ tù bã m×nh, c« ®éc, tù cung tù cÊp vµ ®¬ng nhiªn kh«ng ph¸t triÓn. NÕu häc hái, hîp t¸c mét c¸ch tho¸i qóa(sÝnh ngo¹i), ta sÏ ®¸nh mÊt m×nh. NÕu ta cø kh kh gi÷ l¹i nh÷ng g× cña d©n téc kh«ng cßn phï hîp (x· héi lu«n ph¸t triÓn) th× ta l¹i trë thµnh mét ®Êt níc, d©n téc l¹c hËu, mµ l¹c hËu th× dÔ bÒ bÞ cai trÞ.HiÖn nay thÕ giíi ®ang cã xu thÕ héi nhËp, nÕu ta cø bã m×nh lµ ®i ngîc l¹i xu thÕ. 
- ChÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc vµ nh©n d©n ta vÒ c¸c vÊn ®Ò ®ã : 
+ TÝch cùc tuyªn truyÒn , gi¸o dôc truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc trong nh©n d©n ®Ó nh©n d©n hiÓu, häc tËp vµ lµm theo.
+ KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn nh÷ng lµng nghÒ truyÒn thèng, cho phÐp kh«i phôc l¹i nh÷ng nÐt v¨n ho¸ tiªu biÓu nhí ¬n céi nguån...., dÑp bá, bµi trõ c¸c tËp tôc l¹c hËu nh ch÷a bÖnh b»ng cóng b¸i, hµnh nghÒ mª tÝn dÞ ®oan, cíi hái linh ®×nh....
+ §¶ng vµ Nhµ níc ta lu«n coi träng viÖc t¨ng cêng hîp t¸c víi c¸c níc XHCN, c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi theo nguyªn t¾c t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn toµn vÑn l·nh thæ cña nhau, kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña nhau, kh«ng dïng vò lùc hoÆc ®e do¹ dïng vò lùc; b×nh ®¼ng cïng cã lîi; gi¶i quyÕt c¸c bÊt ®ång vµ tranh chÊp b»ng th¬ng lîng, hoµ b×nh; ph¶n ®èi mäi ©m mu vµ hµnh ®éng g©y søc Ðp, ¸p ®Æt vµ cêng quyÒn.
0.5
1.0
1.0
0.5
0.25
0.25
0.5
Câu 4.5: ( 4 điểm)
Trình bày khái niệm, chức năng cơ bản của môi trường? Tình hình môi trường hiện nay như thế nào ? Em hãy nêu một số biện pháp giữ gìn, bảo vệ môi trường, cải thiện và xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp của Đảng và nhà nước ta hiện nay? Là học sinh em có trách nhiệm gì đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?
Câu 4.5
Nội dung trả lời
Điểm
* Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất bao quanh con người có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sự tồn tại phát triển của con người và sinh vật
 Vd: Khoáng sản, đất đai, rừng núi, động vật, thực vật, nước, không khí, ánh sáng...
* Chức năng cơ bản của môi trường:
- Môi trường là không gian sinh sống cho con người và thế giới sinh vật
- Môi trường là nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống và sản xuất của con người
-Môi trường là nơi chứa đựng các chất thải của đời sống và sản xuất
- Môi trường là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người
* Tình hình môi trường hiện nay
- Tài nguyên rừng, biển, khoáng sản bị khai thác ngày càng cạn kiệt; Môi trường nước, không khí bị ô nhiễm nặng nề
- Mưa lớn, bão lũ, mưa đá, tầng ô-zôn bị chọc thủng, trái đất có xu hướng nóng dần lên...
* Một số biện pháp giữ gìn, bảo vệ môi trường, cải thiện và xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp
- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường
-Tăng cường công tác quản lý nhà nước; Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường
- Áp dụng các biện pháp kĩ thuật trong bảo vệ môi trường
- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực về môi trường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
* Trách nhiệm của học sinh:
- Giữ gìn vệ sinh lớp học, trường học, nơi ở và nơi công cộng như: Không xả rác, vứt rac bừa bãi
- Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ động thực vật, không tham gia mua bán động vật quý hiếm
- Không đốt phá rừng, không dùng chất nổ để đánh bắt cá
-Tích cực trồng cây, trồng rừng phủ xanh đồi trọc; Đấu tranh phê phán hành vi phá hoại môi trường
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

Tài liệu đính kèm:

  • docDE HSG TINH GDCD CHU DE 4.doc