Bài 1. Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của cha ông ta - Có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vè vang của dân tộc, có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc