Giáo án 2 cột Tuần 16 - Lớp 5

TIẾT: 1. CHÀO CỜ

 (HP)

TIẾT: 2. TẬP ĐỌC

 THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN

I. MỤC TIÊU.

- BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng nhÑ nhµng, chËm r·i.

- HiÓu ý nghÜa bµi v¨n: Ca ngîi tµi n¨ng, tÊm lßng nh©n hËu vµ nh©n c¸ch cao th­îng cña H¶i Th­îng L·n ¤ng. (Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái 1, 2, 3).

- TCTV: Ngù y, danh lîi.

- Em Quyên đọc đúng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Tranh ¶nh minh häa bµi tËp ®äc, b¶ng phô.

III. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.

 

doc 22 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 313Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án 2 cột Tuần 16 - Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HS thực hành.
 __________________________________________________________
Thø 3 ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2017
TIẾT: 1. To¸n
 GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHÂN TRĂM (TT)
I. MỤC TIÊU.
- BiÕt t×m mét sè phÇn tr¨m cña mét sè.
- VËn dông ®­îc ®Ó gi¶i bµi to¸n ®¬n gian vÒ t×m gi¸ trÞ mét sè phÇn tr¨m cña mét sè. HS lµm BT1, BT2 SGK
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
B¶ng nhãm, b¶ng phô.
III. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
 HDHS giải toán TSPT
a) VÝ dô: 
- GV ph©n tÝch c¸ch lµm.
b) Bµi to¸n: 
- NhËn xÐt bµi HS.
 HDHS thực hành
Bài tập: 1.
- GV cho HS tù lµm vµ ch÷a bµi
Bài tập: 2.
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò to¸n GV yªu cÇu HS tù lµm bµi råi ch÷a vµ nhËn xÐt.
4. Cñng cè - dÆn dß:
GV dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.
- HS ®äc vÝ dô vµ tÝnh: 
- 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS c¶ líp lµm vë
 Bµi gi¶i
Sè häc sinh 10 tuæi lµ:
32 x 75 : 100 = 24 (häc sinh)
Sè häc sinh mét tuæi lµ:
 32- 24 = 8 (häc sinh)
 §¸p sè: 8 häc sinh.
- HS lµm bµi c¸ nh©n sau ch÷a bµi
Bµi gi¶i
Sè tiÒn göi l·i tiÕt kiÖm mét th¸ng lµ:
5 000 000 : 100 x 0,5 
 = 25 000 (®ång)
Tæng sè tiÒn göi vµ tiÒn l·i mét th¸ng lµ:
5 000 000 + 25 000 
 = 5 025 000(®ång)
 §¸p sè: 5 025 000 ®ång
 __________________________________________________________
TIẾT: 2. GDKNS
 (GV2)
TIẾT: 3. LuyÖn tõ vµ c©u
 TỔNG KẾT VỐN TỪ
I. MỤC TIÊU.
- T×m ®­îc mét sè tõ ®ång nghÜa vµ tr¸i nghÜa víi c¸c tõ: Nh©n hËu, trung thùc, dòng c¶m, cÇn cï (BT1).
- T×m ®­îc nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ tÝnh c¸ch con ng­êi trong bµi v¨n C« ChÊm (BT2).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- B¶ng nhóm 
III. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
 HDHS làm BT
Bài tập: 1.
- Cho HS nªu yªu cÇu vµ cho HS viÖc theo nhãm.
- Yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy, sau ®ã nhËn xÐt.
Bài tập: 2.
- Cho HS nªu yªu cÇu. 
- H: Bµi tËp cã yªu cÇu g×?
§Ó lµm ®­îc bµi tËp c¸c em cÇn l­u ý: Nªu ®óng tÝnh c¸ch cña c« ChÊm, em ph¶i t×m tõ ng÷ tÝnh c¸ch nãi vÒ c« ChÊm.
- Tæ chøc cho HS thi t×m nh÷ng chi tiÕt vµ tõ ng÷ minh häa cho tõng nÐt tÝnh c¸ch c« ChÊm trong nhãm, mçi nhãm chi t×m tõ minh häa cho 1 tÝnh c¸ch.
- GV cïng c¶ líp nhËn xÐt, bæ sung.
3. Cñng cè - dÆn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- Yªu cÇu HS vÒ nhµ viÕt l¹i ®o¹n v¨n.
- ChuÈn bÞ cho bµi tiÕp theo.
- HS lµm viÖc theo nhãm trao ®æi thùc hiÖn yªu cÇu bµi 1.
- ViÕt vµo b¶ng nhãm.
- Tr×nh bµy, nhËn xÐt.
- TÝnh c¸ch cña c« ChÊm: trung thùc, th¼ng th¾n, ch¨m chØ, gi¶n dÞ, giµu t×nh c¶m, dÔ xóc ®éng.
- H§ trong nhãm, viÕt vµo b¶ng nhãm, HS cßn l¹i cã thÓ viÕt vµo bót ch× hoÆc giÊy nh¸p.
 __________________________________________________________
TIẾT: 4. KÓ chuyÖn
 KC ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. MỤC TIÊU.
- KÓ ®­îc mét buæi sum häp ®Çm Êm trong gia ®×nh theo gîi ý cña SGK.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Một số tranh ảnh về cảnh sum họp gia đình.
- Bảng phụ viết tóm tắt gợi ý trong SGK.
- Tiêu chí đánh giá.
III. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
 HDHS tìm hiểu đề. 
Đề bài: Kể chuyện về một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình.
- GV chép đề bài. Học sinh đọc lại đề bài. 
- Xác định trọng tâm của đề. 
- GV gạch chân các từ: sum họp đầm ấm trong gia đình. 
- GV hướng dẫn: 
+ Đó là buổi sum họp của gia đình ai ? Buổi sum họp đó diễn ra vào thời gian nào?
+ Trong buổi sum họp gia đình có những ai? Mọi người trò chuyện với nhau như thế nào?
+ Không khí đầm ấm của buổi sum họp gia đình đó gợi cho em suy nghĩ gì?
- GV kiểm tra bài chuẩn bị của HS.
HDHS thực hành kể chuyện và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện trước lớp.
3. Củng cố - dặn dò: 
Về nhà chuẩn bị câu chuyện cho giờ học tuần sau.
- Học sinh đọc lại đề bài. 
- Hướng dẫn HS phần gợi ý trong SGK. HS đọc phần gơi ý trong SGK.
- Cho HS nối tiếp nhau nêu tên các câu chuyện sẽ kể.
- HS chuẩn bị kể chuyện: tự viết dàn ý ra nháp.
- Kể theo cặp: Từng cặp HS kể cho nhau nghe câu chuyện của mình. GV đến từng nhóm, hướng dẫn, góp ý.
- Thi kể trước lớp.
- HS nối tiếp nhau thi kể. GV viết lần lượt tên những HS thi kể, tên câu chuyện của các em để cả lớp nhớ khi nhận xét. Cả lớp nhận xét.
- Gọi 1 HS kể cả câu chuyện.
- Cả lớp và GV nhận xét, 
 ___________________________________________________________
 Chiều thứ 3 ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2017
TIẾT: 1. TOÁN (TT)
 LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU.
- HSCĐC biÕt ®Æt tÝnh vµ tÝnh ®óng.
- HSNK t×m ®­îc thµnh phÇn ch­a biÕt trong biÓu thøc.
- T×m ®­îc sè d­ cña phÐp chia.
III. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.
1. Giới thiệu bài
2. HDHS lµm bµi tËp.
1) TÝnh: 
a) 16,92 4,7 b) 12,48 3,2
2) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
a) 4: 0,5 = 4 x b) 15 : 0,5 = 15 x 
c) 7: 0,2 = 7 x  d) 20: 0,2 = 20 x
e)5 : 0,25 = 5 x g) 25 : 0,25 = 25 x
3) §Æt tÝnh råi tÝnh 
a) 36,45 : 2,7 	 b) 365,4 : 1,8
...........................	 ...........................
...........................	 ...........................
...........................	 ...........................
4) T×m x : 
a) x 3,2 = 86,4 b) 0,31 x = 4,65
...................................	...................................
...................................	...................................
3. Cñng cè - dÆn dß:
- Nhận xét kết quả thực hành của HS.
 _________________________________________________________
TIẾT: 2. TIẾNG VIỆT (TT) 
 LUYỆN VIẾT 
I. MỤC TIÊU.
- GV luyện viết cho học sinh.
- Giúp học sinh luyện viết đúng chính tả đẹp đúng mẫu chữ.
- HSNK: Viết chữ nghiêng
- HSCĐC: Chép với mẫu chữ thẳng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC.
- ST mẫu chữ viết đúng, đẹp, mẫu nghiêng cho học sinh xem mẫu chữ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
Hoạt động 1: HD học sinh viết bài 
- GV đọc bài viết 
- GV hướng dẫn học sinh viết theo đúng bảng mẫu chữ 
Hoạt động 2 : GV chia lớp thành 3 nhóm 
Nhóm 1 : HSCĐC (Chiến, Quyên, Phúc)
- Viết bài trong vở 3-4 dòng
- GV quan sát giúp đỡ 
Nhóm 2 : HSĐC Viết 5-6 dòng 
- Yêu cầu viết tương đối đẹp 
Nhóm 3: HSNK Yêu cầu viết thật đẹp 
7-8 dòng
- GV quan sát giúp đỡ các bạn để các bạn viết và sửa lỗi ngay tại chỗ.
- GV nhận xét cách viết của các em
- GV chấm bài cho các em.
- Khuyến khích các em.
Hoạt động 2: Củng cố - dặn dò:
 - VÒ luyÖn viÕt thªm ë nhµ. 
- HS nghe 
- HS Lắng nghe 
- HS Đọc bài: Thầy thuốc như mẹ hiền.
- HS trình bày vào vở 
- HS tr×nh bµy vµo vë 
- HS tr×nh bµy vµo vë 
- HS l¾ng nghe
- HS söa lçi ngay t¹i chç.
- Về thực hiện
 _________________________________________________________
TIẾT: 3. THỂ DỤC
 BÀI THỂ DỤC PTC. TC: “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
I. MỤC TIÊU.
- Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
- Trß ch¬i Lß cß tiÕp søc. Yªu cÇu HS tham gia ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng, nhiÖt t×nh trong khi ch¬i.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN.
- §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng. VÖ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn tËp luyÖn.
- Ph­¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi, kÎ s©n ch¬i trß ch¬i.
III. NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP.
NỘI DUNG
TL
PHƯƠNG PHÁP
A. PhÇn më ®Çu:
- GV nhËn líp phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu. Ch¹y chËm theo ®Þa h×nh tù nhiªn vßng quanh s©n, sau ®ã ®øng thµnh vßng trßn khëi ®éng xoay c¸c khíp cæ ch©n, tay, ®Çu gèi vµ ch¬i Trß ch¬i do HS tù chän.
B. PhÇn c¬ b¶n: 
1) ¤n bµi TD ph¸t triÓn chung.
2) Ch¬i trß ch¬i: “Lß cß tiÕp søc”
 - GV h­íng dÉn HS ch¬i.
C. PhÇn kÕt thóc:
- GV cho HS h¸t mét bµi, võa h¸t võa vç tay theo nhÞp.
- GV cïng HS hÖ thèng bµi.
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi häc vµ giao bµi vÒ nhµ.
5P
25P
5P
- Cho HS tËp hîp 4 hµng däc, ®iÓm sè, b¸o c¸o GV.
- GV cho HS ch¬i trß ch¬i.
- Xoay c¸c cæ ch©n, cæ tay, ®Çu gèi. Ch¹y nhÑ nhµng tù nhiªn ë s©n tr­êng 100-200m.
- GV chia tæ cho HS tù luyÖn tËp chó ý söa sai kÜ h¬n lÇn tr­íc nh¾c c¸c em «n luyÖn cho thËt tèt ®Ó chuÈn bÞ cho giê sau kiÓm tra. Gv cã thÓ dµnh thêi gian 2-3 phót ®Ó c¸c tæ thùc hiÖn kiÓm tra thö vµ tù ®¸nh gi¸.
- Ch¬i trß ch¬i: GV nªu tªn trß ch¬i, cung HS nh¾c l¹i c¸ch ch¬i kÕt hîp chØ dÉn h×nh vÏ trªn s©n vµ cho HS lµm mÉu sau ®ã cho HS ch¬i thö 2-3 lÇn ch¬i chÝnh thøc 1 lÇn sau mçi lÇn ch¬i GV nhËn xÐt bæ sung khen th­ëng HS.
- HS thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng. HS chó ý vÒ nhµ thùc hiÖn «n bµi TD chuÈn bÞ giõo sau kiÓm tra.
 _________________________________________________________
TIẾT: 4. ATGT
 ÔN TẬP	
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức: HS nắm vững các kiến thức đã học về Luật GT đường bộ và Luật giao thông đường thủy nội địa. 
2. Kĩ năng: HS nhận biết và hiểu nội dung các biển báo GT đường bộ, đường thủy, chấp hành đúng về Luật GT đường bộ, đường thủy.
3. Thái độ: Có ý thức thực hiện tốt và nhắc nhở mọi người thực tốt Luật GT đường bộ, đường thủy để tránh tai nạn GT.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Biển báo GT đường bộ, đường thủy đã học.
IIICÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động 1: 
Kĩ thuật hoạt động nhóm - Đồ dùng dạy học
GV chia lớp làm 7 nhóm – mổi nhóm 5 HS.
- Nhóm 1 : Trình bày các biển báo GT đường bộ đã học (báo cấm, nguy hiểm, hiệu lệnh, chỉ dẫn).
Sau khi trình bày về đặc điểm, nội dung các biển báo, nhóm 1 có thể yêu cầu bạn ở nhóm khác chọn một biển báo mỗi loại trình bày nội dung biển đó.
- Nhóm 2: Tương tự nhóm 1, trình bày Những quy định đối với người đi xe đạp an toàn.
- Nhóm 3: Trình bày những đặc điểm thể hiện con đường an toàn và con đường không an toàn.
- Nhóm 4: Những nguyên nhân gây tai nạn GT.
- Nhóm 5: Những việc làm để thực hiện an toàn GT khi đi xe đạp, đi bộ, ngồi trên xe.
- Nhóm 6: Trình bày Luật GT đường thủy nội địa. trường hợp đi ngược hướng phải tránh nhau.
- Nhóm 7: Biền báo hiệu GT đường thủy nội địa. thông báo cấm và thông báo chỉ dẫn.
GV cần bổ sung giúp đỡ HS chưa nằm vững kiến thức.
Hoạt động 2: Kĩ thuật trò chơi.
Mỗi nhóm 4 HS: Một em mang bảng “Đường bộ”, một em mang bảng “Đường thủy”. Hai em còn lại sẽ chọn một biển báo úp trên bàn giơ lên. 
Ví dụ : Đó là biển báo “Đường bộ” thì em mang bảng “Đường bộ” đến đứng kề bên và nêu đặc điểm của biển báo đó về nội dung, hình thức. Nếu em còn lại lật biển thứ 2 và nêu đúng thì nhóm sẽ được khen.
3. Củng cố - dặn dò:
- 2 HS trả lời.
- Đại diện HS mỗi nhóm trình bày. 
- HS lắng nghe.
- HS lớp tham gia trả lời câu hỏi
- HS tham gia trò chơi.
- HS lắng nghe.
 _________________________________________________________
 Thứ 4 ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2017
TIẾT: 1. To¸n 
 LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU.
- BiÕt t×m tØ sè phÇn tr¨m cña mét sè vµ vËn dông trong gi¶i to¸n.
- HS lµm BT1(a,b), BT2, BT3 (SGK).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- B¶ng nhãm, b¶ng phô.
III. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
 HDHS luyÖn tËp
Bài tập: 1 (a,b).
- GV cho HS tù lµm vµ ch÷a bµi.
Bài tập: 2. 
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò to¸n GV yªu cÇu HS tù lµm bµi råi ch÷a vµ nhËn xÐt.
Bài tập: 3.
 - GV cho HS tù lµm vµ gi¸o viªn chÊm mét sè bµi.
3. Cñng cè - dÆn dß:
- NhËn xÐt tiết học.
- HS ®äc ®Çu bµi vµ tù lµm bµi
- KÕt qu¶: 48 kg ; 56,4 m2.
- HS ®äc ®Ò bµi vµ tãm t¾t bµi to¸n sau th¶o luËn cÆp ®«i vÒ c¸ch gi¶i bµi to¸n
 Bµi gi¶i
Sè ki-l«-gam g¹o nÕp b¸n ®­îc lµ:
120 x 35 : 100 = 42 (kg)
 §¸p sè: 42 kg 
- HS ®äc thÇm bµi to¸n sau tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n
 Bµi gi¶i
DiÖn tÝch cña m¶nh ®Êt ®ã lµ:
18 x15 = 270 (m2)
DiÖn tÝch x©y nhµ trªn m¶nh ®Êt ®ã lµ:
270 x 20 : 100 = 54(m2)
 §¸p sè: 54 m2
TIẾT: 2. TËp ®äc
 THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN
I. MỤC TIÊU.
- Biết đọc diễn cảm bài văn.
- Đọc đúng các từ: Cụ Ún ,thuyên giảm, nể lời, lấy sỏi, lâu năm,
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Phê phán cách chữa bệnh bằng cúng bái, khuyên mọi người chữa bệnh phải đi bệnh viện (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
- Giáo dục học sinh không mê tín, dị đoan, phải dựa vào khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Tranh minh họa
III. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
 Mê tín dị đoan có thể gây tai họa chết người, câu chuyện “Thầy cúng đi bệnh viện” kể về chuyÓn biến tư tưởng của một thầy cúng sẽ giúp các em hiểu điều đó.
a. Luyện đọc: 
- Gọi HS đọc toàn bài.
- GV chia làm 3 phần:
+ Đoạn 1: Tõ ®Çu  häc nghÒ cóng b¸i
+ Đoạn 2: TiÕp  còng kh«ng lui
+ Đoạn 3: Đoạn cßn l¹i.
- HS ®äc NT lÇn 1 + Kết hợp rèn phát âm đúng. Ngắt nghỉ câu đúng.
- HS ®äc NT lÇn 2 + HS hiểu nghĩa các từ ở chú giải.
- Luyện đọc nhóm đôi.
- Giáo viên đọc mẫu.
b. Tìm hiểu bài:
- Cho HS đọc thầm đoạn 1
H: Cụ ún làm nghề gì? Cụ là thầy cúng có tiếng như thế nào?
- Yêu cầu học sinh nêu ý đoạn: 1.
- Cho HS đọc đoạn 2.
H. Khi mắc bệnh, cụ Ún đã tự chữa bằng cách nào? Kết quả ra sao?
- Yêu cầu học sinh nêu ý đoạn: 2.
H: Vì sao bị sỏi thận mà cụ ún không chịu mổ, trốn bệnh viện về nhà?
- Cho HS đọc đoạn 3
H: Nhờ đâu cụ Ún khỏi bệnh? Câu nói cuối bµi giúp em hiểu cụ ún đã thay đổi cách nghĩ như thế nào?
- Yêu cầu học sinh nêu ý đoạn: 3.
- Giáo viên cho học sinh thảo luận rút nội dung chính của bài ghi bảng.
3. HDHS đọc diễn cảm.
- Giáo viên treo b¶ng phô đọc mẫu, hướng dÉn HS đọc diễn cảm đoạn 3.
3. Củng cố - dặn dò: 
- Nhận xét tiết học 
- HS lắng nghe
- 1Học sinh NK đọc.
- Cả lớp ®¸nh dÊu ®o¹n trong SGK
- 3 HS Lần lượt đọc nối tiếp các đoạn, kÕt hîp nªu vµ luyÖn phát âm từ khó
- 3 HS Lần lượt đọc nối tiếp bµi, nªu nghÜa tõ trong chó gi¶i
- 3 HS Lần lượt đọc nối tiếp bµi
- Luyện đọc trong nhóm cho nhau nghe.
- Đ¹i diÖn nhãm ®äc tr­íc líp
- Líp NX 
- HS theo dõi 
- Cả lớp đọc thầm
- Cụ ún làm nghề thầy cúng – Nghề lâu năm được dân bản rất tin – đuổi tà ma cho bệnh nhân, tôn cụ làm thầy – theo học nghề của cụ.
* Cụ Ún là thầy cúng được dân bản tin tưởng.
- Khi mắc bệnh cụ cho học trò cúng bái cho mình, kết quả bệnh không thuyên giảm.
- 1 HS nêu trước lớp
* Sự mê tín đã đưa đến bệnh ngày càng nặng hơn.
- Cụ sợ mổ – trốn viện – không tín bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái.
- Cả lớp đọc thầm
- Nhê sự tận tình của bác sĩ, y tá đến động viên thuyết phục cụ trở lại bệnh viện – Nghề thầy cúng không thể chữa bệnh cho con người, chỉ có khoa học mới làm được.
*Sự tận tình của các bác sĩ giúp cụ khỏi bệnh.
- HS nối tiếp nêu và bổ sung. 
- 3HS ®äc l¹i bµi, líp theo dâi 
- L¾ng nghe , theo dâi GV ®äc
- Học sinh đọc diễn cảm, nhấn mạnh ở các từ: đau quặn, thuyên giảm, quằn quại, nói mãi, nể lời, dứt khoát
- Học sinh thi đọc diễn cảm.
 _________________________________________________________
TIẾT: 3. KHOA HỌC 
 (GV2)
TIẾT: 4. TËp lµm v¨n
 TẢ NGƯỜI (KTV)
I. MỤC TIÊU.
Giúp HS:
- ViÕt ®­îc mét bµi v¨n hoµn chØnh, thÓ hiÖn kÕt qu¶ quan s¸t ch©n thùc vµ cã c¸ch diÔn ®¹t tr«i ch¶y.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- HS chän ®Ò chuÈn bÞ dµn ý.
III. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
a. HDHS lµm bµi kiÓm tra
- Mét HS ®äc c¸c ®Ò trong SGK.
- GV nh¾c HS: Néi dung KT kh«ng xa l¹ víi c¸c em v× ®ã lµ c¸c néi dung c¸c em ®· thùc hµnh luyÖn tËp. TiÕt KT nµy yªu cÇu c¸c em viÕt hoµn chØnh mét bµi v¨n.
b. HS lµm bµi kiÓm tra:
- Thu bài chấm
3. Cñng cè - dÆn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc
- GV chÊm ®o¹n v¨n t¶ ho¹t ®éng cña mét ng­êi
- Mét HS ®äc c¸c ®Ò trong SGK.
- Lắng nghe, ghi nhớ.
- HS viết bài
 __________________________________________________________
TIẾT: 5. HDHSTH
 HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN TOÁN + TIẾNG VIỆT
I. MỤC TIÊU.
- HS luyện viết chữ đúng, đẹp.
- HS ôn lai bảng nhân chia và thực hiện được một số PT đơn giản
- HS làm được các bài tập ở vở bài tập thực Toán.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.
 Hoạt động 1: Ôn tập
 - Cả lớp ôn bảng nhân chia.
- GV kiểm tra HS viết.
Hoạt động 2: HDHS tự học
* HDHS luyện viết. Riêng em: Quyên, Phúc, Chiến tập viết trong vở LV
* HDHS làm bài tập ở vở bài tập TH Toán 16.
- HS làm bài.
- Nhận xét, chữa bài
III. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
 _________________________________________________________
 Thứ 5 ngày 21 tháng 12 năm 2017
TIẾT: 1. KHOA HỌC
 (GV2) 
TIẾT: 2. ĐỊA LÍ
 (GV2)
TIẾT: 3. LỊCH SỬ
 (GV2) 
TIẾT: 4. ÂM NHẠC
 (GVC)
 ____________________________________________________________ 
 Chiều thứ 5 ngày 21 tháng 12 năm 2017
TIẾT: 1. TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (TT)
I. MỤC TIÊU.
- C¸ch t×m mét sè khi biÕt mét sè phÇn tr¨m cña nã.
- VËn dông c¸ch t×m mét sè khi biÕt mét sè phÇn tr¨m cña sè ®ã ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan. HS lµm BT1, BT2 SGK
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- B¶ng nhãm, b¶ng phô
III. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
 HDHS tìm hiểu
a) Hướng dẫn tìm một số khi biết 52,5% của nó là 420 
- GV đọc đề toán.
- 1% số HS toàn trường là bao nhiêu em 
- 100% số HS toàn trường là bao nhiêu em?
- Để tính số HS toàn trường khi biết 52,5% số HS toàn trường là 420 em ta làm như thế nào ?
b) Bài toán
- GV nêu đề toán.
- HS tóm tắt, làm bài, cả lớp làm vào nháp.
 HDHS thực hành
Bài tập: 1. 
- Cho HS đọc bài toán 
- Hướng dẫn HS làm bài (1 HS làm bảng phụ 
- Cả lớp làm vào nháp.)
- Gọi HS nhận xét – GV chữa bài.
Bài tập: 2. 
- Yêu cầu HS tìm hiểu đề bài và làm bài vào vở, 1 em trình bày trên bảng lớp
- GV chấm, ch÷a bµi
3. Củng cố - dặn dò: 
- GV tổng kết tiết học.
- HS lắng nghe
- HS nghe và tóm tắt trước lớp.
 420 : 52,5 = 8 (em)
 8 x 100 = 800 (em)
- Lấy 420 : 52,5 để tìm 1% số HS toàn trường, sau đó lất kết quả nhân với 100.
HS giải vào vở nháp, 1 em lên bảng làm.
Bµi gi¶i:
 Sè « t« nhµ m¸y dù ®Þnh s¶n xuÊt lµ:
1590 x 100 : 120 = 1325 («t«)
 §¸p sè: 1325 «t«
- 1HS đọc YC, cả lớp đọc thầm 
 Bµi gi¶i:
Trường Vạn Thịnh có số học sinh là:
 552 x 100 : 92 = 600 (học sinh)
 Đáp số: 600 học sinh
- HS đọc đề, làm bài.
 Bµi gi¶i:
Tổng số sản phẩm của xưởng may:
 732 x 100 : 91,5 = 800 (sản phẩm)
 Đáp số: 800 sản phẩm 
 __________________________________________________________
TIẾT: 2. LuyÖn tõ vµ c©u
 TỔNG KẾT VỐN TỪ
I. MỤC TIÊU.
Gióp HS:
- BiÕt kiÓm tra vèn tõ cña m×nh theo c¸c nhãm tõ ®ång nghÜa ®· cho (BT1).
- §Æt c©u theo yªu cÇu BT2, BT3.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- B¶ng phô. 	
III. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
 HDHS lµm bµi tËp
Bµi tËp: 1.
YC HS lµm.
 Gîi ý:
- Bµi 1(a): XÕp c¸c tiÕng vµo nhãm ®ång nghÜa, mçi nhãm mét dßng.
- Bµi 1(b): §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng.
- Trong thêi gian HS lµm bµi, GV ghi c¸ch cho ®ánh giá trªn b¶ng.
- Yªu cÇu trao ®æi bµi, chÊm chÐo, sau ®ã nép cho GV.
Bµi tËp: 2.
- Gäi HS ®äc bµi v¨n 
Gi¶ng: Nhµ v¨n Ph¹m Hæ bµn víi chóng ta vÒ v¨n ch­¬ng ®ã lµ: trong miªu t¶ ng­êi ta hay so s¸nh kÌm theo nhËn hãa, ng­êi ta cã thÓ so s¸nh hay nh©n hãa ®Ó t¶ bªn ngoµi. trong quan s¸t miªu t¶ ng­êi ta ph¶i t×m ra c¸i míi c¸i riªng, kh«ng ph¶i cã c¸i míi, c¸i riªng b¾t ®Çu t©m sù tù quan s¸t.
Bµi tËp: 3.
- GV yªu cÇu: HS lµm bµi theo nhãm. 
3. Cñng cè - dÆn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- Yªu cÇu HS vÒ nhµ viÕt l¹i ®o¹n v¨n.
- HS lµm bµi ®éc lËp.
 §¸p ¸n:
1a. Đá- ®iÒu - son.
 Tr¾ng - b¹ch
 Xanh - biÕc - lôc
 Hång - ®µo.
1b. 
B¶ng mµu ®en gäi lµ b¶ng ®en
M¾t mµu ®en gäi lµ m¾t huyÒn.
Ngùa mµu ®en gäi lµ ngùa «.
MÌo mµu ®en gäi lµ mÌo nhung.
Chã mµu ®en gäi lµ chã mùc
QuÇn mµu ®en gäi lµ quÇn th©m.
- 3 HS nèi tiÕp nhau ®äc.
- Mçi nhãm ®Æt 3 c©u, 4 nhãm lµm bµi vµo bảng phụ.
VD:
 Dßng s«ng nh­ mét d¶i lôa ®µo v¾t ngang thµnh phè.
 BÐ Nga cã ®«i m¾t trßn xoe, ®en l¸y tr«ng rÊt ®¸ng yªu.
 TIẾT: 3. MỸ THUẬT
 (GVC) 
 _________________________________________________________
 Thứ 6 ngày 22 tháng 12 năm 2017
TIẾT: 1. To¸n
 LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU.
BiÕt lµm ba d¹ng to¸n c¬ b¶n vÒ tØ s« phÇn tr¨m:
- TÝnh tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè
- TÝnh gi¸ trÞ mét sè phÇn tr¨m cña mét sè.
- T×m mét sè khi biÕt gi¸ trÞ mét sè phÇn tr¨m cña sè ®ã. 
- HS lµm BT1(b), Bµi2(b), Bµi 3(a)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- B¶ng nhãm, b¶ng phô. 
III. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
 HDHS luyÖn tËp
Bµi tập: 1(b). (TLN4)
- GV cho HS bảng nhóm
Bµi tập: 2(b)
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò to¸n GV YC HS tù lµm bµi råi ch÷a vµ nhËn xÐt.
- GV cho HS chèt l¹i c¸ch gi¶i tõng d¹ng to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m.
Bµi tập: 3(a)
- GV cho HS tù lµm vµ gi¸o viªn chÊm mét sè bµi.
3. Cñng cè - dÆn dß:
- GV dÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.
- HS th¶o luËn N4 vÒ c¸ch lµm
 Bµi gi¶i
b. TØ sè phÇn tr¨m sè s¶n phÈm cña anh Ba vµ sè s¶n phÈm cña tæ lµ:
126 : 1200 = 0,105
 0,105 = 10,5%
 §¸p sè: b. 10,5%
- HS nhËn d¹ng bµi to¸n vµ nªu c¸ch lµm bµi
Bµi gi¶i
b. Sè tiÒn l·i cña cöa hµng lµ:
6 000 000 x15:10 = 900000 (®ång)
 §¸p sè: b. 900 000 ®ång.
- 1HS lªn b¶ng phụ, HS c¶ líp lµm vµo vë.
Bµi gi¶i
a, Sè ®ã lµ:
72 x 100 : 30 = 240
 §¸p sè: a. 240
 __________________________________________________________
TIẾT: 2. TẬP LÀM VĂN (GIẢM TẢI)
 THAY: LUYỆN VIẾT
I. MỤC TIÊU.
- GV luyện viết cho học sinh.
- Giúp học sinh luyện viết đúng chính tả đẹp đúng mẫu chữ.
- HSNK: Viết chữ nghiêng
- HSCĐC: Chép với mẫu chữ thẳng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC.
- ST mẫu chữ viết đúng, đẹp, mẫu nghiêng cho học sinh xem mẫu chữ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
Hoạt động 1: HD học sinh viết bài 
- GV đọc bài viết 
- GV hướng dẫn học sinh viết theo đúng bảng mẫu chữ 
Hoạt động 2 : GV chia lớp thành 3 nhóm 
Nhóm 1 : HSCĐC (Chiến, Quyên, Phúc)
- Viết bài trong vở 2 - 4 dòng
- GV quan sát giúp đỡ 
Nhóm 2 : HSĐC Viết 5 - 6 dòng
- Yêu cầu viết tương đối đẹp 
Nhóm 3: HSNK Yêu cầu viết thật đẹp 
7-8 dòng
- GV quan sát giúp đỡ các bạn để các bạn viết và sửa lỗi ngay tại chỗ.
- GV nhận xét cách viết của các em
- GV chấm bài cho các em.
- Khuyến khích các em.
Hoạt động 2: Củng cố - dặn dò:
 - VÒ luyÖn viÕt thªm ë nhµ. 
- HS nghe 
- HS Lắng nghe 
- HS Đọc bài: Thầy cúng đi bệnh viện.
- HS trình bày vào vở 
- HS tr×nh bµy vµo vë 
- HS tr×nh bµy vµo vë 
- HS l¾ng nghe
- HS söa lçi ngay t¹i chç.
- Về thực hiện
 _________________________________________________________
TIẾT: 3. ThÓ dôc
BÀI TDPTC.

Tài liệu đính kèm:

  • docT 16_12236479.doc