Giáo án dạy Lớp 3 - Tuần 3

Toán (tiết 11)

ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

 I/ MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Củng cố về đường gấp khúc, tính độ dài đường gấp khúc, tính chu vi hình tam giác,hình tứ giác

- Nhận dạng được hình tam giác ,hình tứ giác

- HS có ý thức tự giác,tích cực học tập

2. Mục tiêu riêng:

 Qua hướng dẫn của giáo viên và bạn HS Tài biết đọc độ dài đường gấp khúc, nhận biết hình tam giác,hình tứ giác

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 Sử dụng thiết bị PHTM

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 33 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 26/12/2020 Lượt xem 278Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy Lớp 3 - Tuần 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hực hiện hành vi của bản thân trong việc phòng lây nhiễm bệnh lao từ người bệnh sang người không mắc bệnh. 
III/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	Sử dụng thiết bị PHTM
VI/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
 HS Tài
A. KiÓm tra bµi cò: 5p 
- Nªu c¸c bÖnh đường hô hấp thường gÆp ở trẻ em?
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸
B. Bµi míi: 28p (ActivInspire)
1) Giíi thiÖu bµi:
 Nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña bµi, ghi bµi lªn b¶ng
2) Giảng bài
* Hoạt động 1
+ Yªu cÇu HS ho¹t ®éng c¸ nh©n 
? C¸c h×nh trªn cã mÊy nh©n vËt? 
-Gäi HS ®äc lêi tho¹i gi÷a b¸c sÜ vµ bÖnh nh©n
- GV yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái
+ Nguyªn nh©n g©y ra bÖnh lao phæi lµ g×?
+ BÖnh lao phæi cã biÓu hiÖn như thÕ nµo?
+ BÖnh lao phæi l©y tõ người bÖnh sang người lµnh b»ng con đường nµo?
+ BÖnh lao phæi cã t¸c h¹i g×?
* Hoạt động 2
- GV Y/C HS th¶o luËn nhãm 
- GV đưa ra nhiÖm vô y/c HS TL
- Y/c lµm viÖc c¶ líp
- Y/c cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶ tr¶ lêi
+ KÓ ra nh÷ng viÖc lµm vµ hoµn c¶nh khiÕn ta dÔ m¾c bÖnh lao phæi?
+ KÓ ra nh÷ng viÖc lµm vµ h/c gióp ta tr¸nh bÖnh lao phæi?
- GV chèt vµ nãi thªm: Vi khuÈn lao cã kh¶ n¨ng sèng rÊt l©u ë n¬i tèi t¨m. ChØ sèng 15’ díi ¸nh s¸ng mÆt trêi. V× vËy ph¶i më cöa ®Ó ¸nh s¸ng mÆt trêi chiÕu vµo
- Y/c HS liªn hÖ:
+ Em vµ g® cÇn lµm g× ®Ó ®Ò phßng bÖnh lao phæi
- GV HD HS rót ra KL sgk
* Hoạt động 3
- GV HD c¸ch ch¬i: NhËn t/h vµ ®ãng vai xö lý t/h
- GV treo 2 t/h lªn b¶ng, gäi HS ®äc
- Giao 2 nhãm 1 t×nh huèng
1. NÕu bÞ bÖnh em sÏ nãi g× víi mÑ ®Ó bè mÑ ®a ®i kh¸m bÖnh?
2. Khi ®a ®i kh¸m bÖnh em sÏ nãi g× víi b¸c sÜ?
- Y/c lªn tr×nh diÔn
- Y/c HS nhËn xÐt
-GV nhËn xÐt chung
3. Cñng cè, dÆn dß: 3p
- VÒ nhµ thùc hiÖn phßng bÖnh lao phæi
- Häc bµi, CB bµi sau: “M¸u vµ c¬ quan tuÇn hoµn”
- 2 HS nªu: BÖnh viªm häng, viªm phæi, viªm phÕ qu¶n
a) Nguyªn nh©n l©y bÖnh vµ t¸c h¹i cña bÖnh lao phæi
- HS quan s¸t trên màn hình c¸c h×nh 1, 2, 3, 4, 5 t×m hiÓu néi dung cña tõng h×nh
-> Cã 2 nh©n vËt: B¸c sÜ &bÖnh nh©n
- 2 HS ®äc lêi tho¹i trªn c¸c h×nh: 1 vai b¸c sÜ; 1 vai bÖnh nh©n
->BÖnh lao phæi do vi khuÈn g©y ra( vi khuÈn cã tªn lµ vi khuÈn Cèc_ Tªn b¸c sÜ R«-be- Cèc người ph¸t hiÖn ra vi khuÈn nµy). Nh÷ng ngêi ¨n uèng thiÕu thèn, lµm viÖc qu¸ søc thêng dÔ bÞ vi khuÈn lao tÊn c«ng vµ nhiÔm bÖnh
-> ¡n kh«ng thÊy ngon miÖng, người gÇy ®i vµ hay sèt nhÑ vµo buæi chiÒu. NÆng th× ho ra m¸u, cã thÓ bÞ chÕt nÕu kh«ng ch÷a trÞ kÞp thêi
-> Qua đường h« hÊp
-> Lµm cho søc khoÎ con người bÞ gi¶m sót, tèn kÐm tiÒn cña ®Ó ch÷a bÖnh vµ cßn dÔ lµm l©y cho nh÷ng người trong gia ®×nh vµ nh÷ng người xung quanh nÕu kh«ng cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh chung. Dïng chung ®å dïng c¸ nh©n hoÆc cã thãi quen kh¹c nhæ bõa b·i...
- HS chia lµm nhãm 4
-> Quan s¸t h×nh 6, 7, 8, 9, 10, 11 vµ kÕt hîp víi liªn hÖ thùc tÕ ®Ó tr¶ lêi c©u hái GV ®a ra
- C¸c nhãm cö người tr×nh bµy kÕt qu¶, mçi nhãm tr×nh bµy mét c©u, nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung
- C¸c nhãm cö người tr×nh bµy kÕt qu¶, mçi nhãm tr×nh bµy mét c©u, nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung
-> người hót thuèc l¸ vµ người thêng xuyªn hÝt ph¶i khãi thuèc l¸ do người kh¸c hót, lao ®éng qu¸ søc, ¨n uèng kh«ng ®ñ chÊt, nhµ cöa chËt chéi, Èm thÊp tèi t¨m, kh«ng gän gµng VS....
-> Tiªm phßng, lµm viÖc nghØ ng¬i ®iÒu ®é, nhµ ë s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t lu«n ®îc chiÕu ¸nh s¸ng, kh«ng kh¹c nhæ bõa b·i
- HS ®äc 2 t/h, nhËn 1 trong 2 t/h trªn vµ TL, ph©n vai, bµn xem mçi vai sÏ nãi g×. TËp thö trong nhãm
- VD: MÑ ¬i! D¹o nµy con hay h« mÖt, ¨n kh«ng ngon, bè mÑ ®a con ®i kh¸m bÖnh...
- C¸c nhãm gt vai vµ tr×nh diÔn
- NhËn xÐt nhãm b¹n. B×nh bÇu nhãm diÔn hay, khÐo, xö lý ®óng 
Lắng nghe
Cùng bạn quan sát trên màn hình tranh 1,2,3,4,5
Và tìm hiểu nội dung từng hình
Nghe và nhắc lại
- Lắng nghe
- Lắng nghe.
Cùng bạn quan sát các hình 6,7,8,9,10,11 và liên hệ thức tế trả lời câu hỏi theo khả năng.
Lắng nghe và nhận xét
- Theo dõi các bạn đóng vai.
--------------------------------------------------------
Chính tả : nghe viết(tiết 5)
CHIẾC ÁO LEN
 I/ MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung: 
- Nghe – viết chính xác đoạn 4 ( 63 chữ) của bài: Chiếc áo len.
- Làm các bài tập chính tả phân biệt cách viết các phụ âm đầu hoặc thanh dễ lẫn ( tr /Ch hoặc thanh hỏi/ thanh ngã).
- Điền đúng 9 chữ và tên chữ vào ô trồng trong bảng chữ ( học thêm tên chữ do hai chữ cái ghép lại: Kh).
- Thuộc lòng 9 chữ tiếp theo trong bảng chữ.
Rèn kĩ năng viết chính tả.
- Tích cực trong học tập
2. Mục tiêu riêng:HS Tài:
- Nghe – viết chính một đến hai câu trong đoạn của bài: Chiếc áo len.
- Làm các bài tập chính tả phân biệt cách viết các phụ âm đầu.
II. ĐỒ DÙNG DẬY HỌC:
- Sử dung thiết bị PHTM
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
 HS Tài
A. Kiểm tra bài cũ: (5')
- GV đọc: Xào rau; sà xuống, ngày sinh.
 Nhận xét
B. Dạy bài mới:
1 HS lên bảng viết + lớp viết bảng con. 
Viết bảng con
1. GT bài – ghi đầu bài (2')
2. Hướng dẫn nghe viết (20') 
a. Hướng dẫn chuẩn bị:
1 HS đọc đoạn viết.
Lắng nghe
 - Vì sao Lan ân hận ?
- Vì em đã làm cho mẹ phải lo lắng, làm cho anh phải nhường....
 - Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa?
- Các chữ đầu đoạn, đầu câu, tên riêng của người.
Nghe và nhắc lại
 - Lời Lan muốn nói với mẹ được đặt trong dáu câu gì?
- Dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.
b. Luyện viết tiếng khó:
 - GV đọc: nằm, cuộn tròn, chăn bông...
 HS viết bảng con
Viết bảng con
 - GV nhận xét – sửa sai cho HS 
c. GV đọc bài viết.
 HS nghe đọc – viết bài vào vở.
Nghe GV đọc viết bài vào vở
 - GVtheo dõi, hướng dẫn thêm cho HS.
d. Chấm chữa bài:
 - GV đọc lại bài 
- HS dùng bút chì soát lỗi.
Soát lại lỗi chính tả
 - GV thu vở chấm bài (1tổ)
 - GV nhận xét bài viết. 
3. Hướng dẫn làm bài tập.(5') ( Powpoint)
 Bài 2: 
- HS nêu yêu cầu BT
 - GV phát 3 băng giấy cho 3 HS.
- 3 HS lên bảng làm thi trên băng giấy.
Làm vở
- Lớp làm vào vở.
- Lớp nhận xét
 - GV nhận xét – chốt lại lời giải đúng 
 Bài 3:
- HS nêu yêu cầu BT 
 - GV yêu cầu HS 
- 1HS làm mẫu: gh – giê hát.
Đọc 1 số tên chữ cái
- 1HS lên bảng làm + lớp làm vào vở.
- Lớp nhìn lên bảng đọc 9 chữ và tên chữ .
- HS thi đọc tại lớp.
 - GV nhận xét.
c. Củng cố dặn dò: (3')
- Nhận xét tiết học 
Ngày soạn: 17 / 9 / 2017 	 
Ngày giảng : Thứ tư ngày 20 tháng 9 năm 2017
 Toán (tiết 13)
 XEM ĐỒNG HỒ
 I/ MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung: 
- Giúp HS: Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12.
- Củng cố biểu tượng về thời gian ( chủ yếu là về thời điểm ).
- Bước đầu hiểu biết về sử dụng thời gian trong thực tế đời sống hàng ngày 
Rèn cho HS có kĩ năng xem đồng hồ chính xác
- Tích cực tự giác trong học tập.
2. Mục tiêu riêng:HS Tài:
-Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12
- Hoàn thành bài tập 1, đọc được giờ ghi trên mặt đồng hồ ( bài 3)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Sử dung thiết bị PHMT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
HS Tài
A.Kiểm tra bài cũ: (5') 
GV nhận xét
B.Bài mới:(27') (Powpoint)
1. Ôn tập về cách xem và tính giờ.
- 1HS làm lại BT3
- 1HS đọc bảng cửu chương 5
Đọc một số phép nhân trong bảng nhân 2
- Yêu cầu HS nêu được cách tính giờ và thực hành quay kim đồng hồ đến các giờ chính xác. Nhớ được các vạch chia phút.
- HS thực hành quay kim đồng hồ
Thực hành quay kim đồng hồ cùng bạn
+ Một ngày có bao nhiêu giờ?
- Có 24 giờ 
Nghe và nhắc lại
+ Bắt đầu tính như thế nào ?
- 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.
- GV yêu cầu HS dùng mô hình đồng hồ bằng bìa quay kim tới các vị trí sau:
12 giờ đêm , 8 giờ sáng , 11 giờ trưa, 1 giờ chiều ( 13 giờ) 5 giờ chiều (17 giờ )..
- HS dùng mô hình đồng hồ thực hành.
Thực hành mô hình đồng hồ.
- GV giới thiệu các vạch chia phút.
- HS chú ý quan sát.
2. Xem giờ chính xác đến từng phút.
- Yêu cầu HS xem giờ, phút chia chính xác.
- HS nhìn vào tranh vẽ đồng hồ trong khung để nêu các thời điểm.
+ GV cho HS nhìn vào tranh 1, xác định vị trí kim ngắn trước, rồi đến kim dài.
- Kim ngắn chỉ ở vị trí quá số 8 một ít, kim dài chỉ vào vạch có ghi số 1 là có 5 vạch nhỏ tương ứng với 5 phút. Vậy đồng hồ đang chỉ 8 h 5 phút.
Theo dõi GV hướng dẫn xem kim dài chỉ vào vạch có ghi số 1
+ GV hướng dẫn các hình còn lại tương tự như vậy.
HS thưc hành các đồng hồ còn lại
- GV: Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút xem giờ cần quan sát kĩ vị trí của kim đồng hồ.
Lắng nghe
Lắng nghe
3. Thực hành.:
- Củng cố cách xem giờ chính xác đến từng phút qua bài học ( thực hành )
Bài 1:
- HS nêu yêu cầu BT
- GV hướng dẫn mẫu:
HS quan sát đồng hồ chỉ giờ phút trên mặt đồng hồ
Quan sát mặt đồng hồ đọc thời gian trên mặt đồng hồ
+ Nêu vị trí kim ngắn?
- HS trả lời miệng các câu hỏi ở bài tập 1.
+Nêu vị trí kim dài ?
- Lớp nhận xét bổ xung 
+ Nêu giờ phút tương ứng?
Bài 2:
- HS nêu yêu cầu bài tập
GVgiúp quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ 7 giờ 5 phút
- GV theo dõi, hướng dẫn thêm khi HS thực hành 
- HS dùng mô hình đồng thực hành xem giờ.
- HS kiểm tra chéo bài nhau.
- Lớp chữa bài.
Bài 3:
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV giới thiệu cho HS về đồng hồ điện tử.
-HS quan sát
Quan sát và đọc giờ trên mặt đồng hồ
- HS trả lời các câu hỏi tương ứng.
- Lớp nhận xét.
Bài 4:
- HS nêu yêu cầu BT
Theo dõi cùng bạn làm bài
- GV yêu cầu HS:
- HS quan sát hình vẽ mặt hiện số trên mặt đồng hồ điện tử rồi chọn các mặt đồng hồ chỉ đúng giờ.
- GV nhận xét.
C. Củng cố dặn dò: (3')
- Nhận xét tiết học 
Lắng nghe
Lắng nghe
- Chuẩn bị bài sau.
--------------------------------------------------------
Tập viết (tiết 3)
ÔN CHỮ HOA B
 I/ MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung: 
- Củng cố cách viết chữ hoa B. Viết tên riêng Bố Hạ cỡ nhỏ, hiểu ý nghĩa câu tục ngữ 
Viết đúng mẫu chữ cỡ chữ, viết đẹp 
- Có ý thức viết hoa tên riêng . Giáo dục cho hs tình yêu thương đoàn kết.
2. Mục tiêu riêng: HS Tài:
 Củng cố cách viết chữ hoa B . Viết tên riêng Bố Hạ cỡ nhỏ. 
II, ĐỒ DÙNG DẬY HỌC:
- Mẫu chữ hoa B 
III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
HS Tài
A. Kiểm tra bài cũ: (3')
 Ăn quả , Âu Lạc 
B. Bài mới :35P
 1: Giới thiệu bài (1')
 2: Hướng dẫn tập viết (29')
*Luyện viết chữ h: B, H, T 
* Luyện viết từ ứng dụng : Bố Hạ
 - Bố Hạ là một xã ở huyện Yên Thế, Bắc Giang
* Luyện viết câu ứng dụng :
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
* Viết vào vở tập viết 
* Chấm chữa bài 
Gv chấm 7 bài nhận xét từng bài
D, Củng cố , dặn dò : (2')
Nhận xét tiết học
Nhắc hs về nhà viết bài
 - Hs viết vào bảng con 
- Hs quan sát nhận xét cách viết
 - Mỗi chữ hs viết 2 lần 
- Hs quan sát 
 - 2 hs đọc từ ứng dụng.
- Hs luyện viết vào bảng con 2,3 lần 
 - Hs đọc câu ứng dụng- Nêu ND
 - Hs viết bảng con : Bầu, Tuy
 - Hs quan sát mẫu chữ trong vở tập viết để viết đúng nét , độ cao, khoảng cách giữa các chữ.
Lắng nghe
- Viết hoàn chỉnh bài 3 
- Viết thêm các chữ viết sai vào giấy nháp .
Viết bảng con
Quan sát và nhận xét
Viết từ ứng dụng vào bảng con
Viết bảng con
Đọc câu ứng dụng
Viết vở theo yêu cầu của Gv
--------------------------------------------------------
Ngày soạn: 18 / 9 / 2017 	 
Ngày giảng : Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2017
 Toán (tiết 14) 
XEM ĐỒNG HỒ (Tiếp theo)
 I/ MỤC TIÊU
.Mục tiêu chung: 
Củng cố cách xem đồng hồ khi kim phút chỉ từ số 1 đến số 12 và biểu tượng về thời gian 
Biết xem đồng hồ thành thạo
- Hiểu về thời điểm làm công việc hàng ngày
 2. Mục tiêu riêng: HS Tài:
Củng cố cách xem đồng hồ khi kim phút chỉ từ số 1 đến số 12 và biểu tượng về thời gian 
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Sử dung thiết bị PHMT
III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
HS Tài
A.Kiêm tra bài cũ (3')
 Bài 4 (t. 17)
B. Bài mới: (30')
1. Hướng dẫn xem đồng hồ : (Powpoint)
- Cho HS quan sát trên mặt đồng hồ ở các mốc giờ khác nhau
-Đ hồ : 8 giờ 35 phút hoặc 9 giờ kém 25 phút 
-Đhồ 2: 8 giờ 45 phút hoặc 9 giờ kém 15 phút 
-Đhồ 3: 8 giờ 55 phút hoặc 9 giờ kém 5 phút 
2, Luyện tập :
Bài 1 : Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
A: 6 giờ 55 phút (7 giờ kém 5 phút)
B: 12 giờ 40 phút (1 giờ kém 20 phút)
C: 2 giờ 35 phút (3 giờ kém 25 phút )
D: 5 giờ 50 phút (6 giờ kém 10 phút )
E: 8 giờ 55 phút (9 giờ kém 5 phút )
G: 10 giờ 45 phút (11 giờ kém 15 phút)
 Bài 2 : Quay kim trên mặt đồng hồ dể đồng hồ chỉ :
a, 3 giờ 15 phút 
b, 9 giờ kém 10 phút 
 c, 4 giờ kém 5 phút 
 Bài 4 : Xem tranh rồi TLCH;
GV yêu cầu hs quan sát tranh trong SGK trả lời câu hỏi theo nhóm đôi
C.Củng cố- Dặn dò: (2') 
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc hs về nhà học bài.
 - HS KT chéo- Nhận xét
Lần lượt 3 hs đứng lên đọc giờ
Lớp quan sát, nhận xét
HS đọc yêu cầu bài tập
1 bạn hỏi 1 bạn quan sát đồng hồ trả lời và ngược lại .
Nhận xét chốt lại ý đúng .
- Nêu yêu cầu bài tập 
- Học sinh quay kim trên mô hình đồng hồ theo lệnh của giáo viên.
- HS đọc yêu cầu bài 4 
- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi trong sgk
- Lắng nghe
- Học và làm bài trong VBT 
Làm bài tập cùng bạn 
Xem đồng hồ chỉ các giờ khác nhau
- GV hướng dẫn quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ 
 3 giờ 15 phút
Cùng bạn thảo luận trong nhóm đôi
Lắng nghe
--------------------------------------------------------
ÂM NHẠC
(GVC)
--------------------------------------------------------
Luyện từ và câu (tiết 3)
 SO SÁNH - DẤU CHẤM
 I/ MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung: 
-Tìm được những hình ảnh so sánh trong các câu thơ , câu văn. Nhận biết các từ chỉ sự vật so sánh trong các câu đó . Điền đúng dấu chấm vào những chỗ thích hợp trong đoạn văn chưa đánh dấu chấm
Có kĩ năng sử dụng dấu chấm và nhận biết các từ, hình ảnh trong các câu văn, câu thơ
- Biết sử dụng dấu chấm và hình ảnh so sánh dể có ngôn ngữ phong phú trong cuộc sống
 2. Mục tiêu riêng: HS Tài:
- Nhận biết được một số hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn.
II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Sử dung thiết bị PHMT
III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
HS Tài
A. Kiểm tra bài cũ: (3')
 Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong các câu sau : 
 Chúng em là măng non của đất nước
 Chích bông là bạn của trẻ em 
B. Bài mới :35P ( ActivInspire)
 1. Giới thiệu bài: (2') 
 2. HD làm bài tập (28')
Bài tập 1 : tìm hình ảnh so sánh trong câu thơ, câu văn sau :
a, Mắt hiền sáng tựa vì sao 
 Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời .
b, Em yêu nhà em 
 Hàng xoan trước ngõ 
 Hoa xao xuyến nở 
 Như mây từng chùm 
c, Mùa đông, trời là cái tủ ướp lạnh .
Mùa hè trời là cái bếp lò nung 
Bài 2 : Hãy ghi lại các từ chỉ sự so sánh trong những câu trên: tựa , như, là , là, là. 
Bài 3 : Chép lại đoạn văn dưới đây vào vở sau khi đã đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp.
 Nhận xét- chỉnh sửa
C. củng cố- Dặn dò: (2')
 - Gv hệ thống toàn bài.
 - Nhắc hs về nhà học bài.
2 HS lên bảng đặt câu
Ai là măng non của đất nước ?
 Chích bông là gì ?
Hs đọc yêu cầu bài 1 
Cả lớp theo dõi nội dung bài tập 1 trên bảng 
3 hs lên bảng chưa bài 
Nhận xét , chốt lại ý đúng 
Hs phát biểu 
1hs lên gạch chân các từ chỉ sự so sánh trong bài tập 1 
1hs đọc yêu cầu bài tập 
Cả lớp theo dõi
- Làm bài vào vở
 lên bảng chữa bài
Học bài và làm bài trong VBT
Theo dõi bạn
Nghe và nhắc lại
Đọc yêu cầu và làm bài
Đọc lại 3 câu thơ .
--------------------------------------------------------
Thủ công
GẤP CON ẾCH ( Tiết 1 )
 I.MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu chung: 
- Biết cấp gấp con ếch .
- Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp tương đối phẳng , thẳng
- Gấp được con ếch bằng giấy đúng quy trình kĩ thuật.
2. Mục tiêu riêng:
- Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp phẳng , thẳng . Con ếch cân đối .
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Sử dung thiết bị PHMT
III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
Hoạt động của HS
HS Tài
 A Kiểm tra bài cũ :5p
 - GV kiểm tra giấy màu, kéo, của HS.
\
B Dạy bài mới : 25 (ActivInspire)
1) Giới thiệu bài:
- GV nêu mục tiêu tiết học
2) Giảng bài
a) Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
-GV cho HS xem con ếch gấp bằng giấy và hỏi:
- Con ếch gồm có mấy phần?
b) hướng dẫn mẫu
Bước 1:Gấp, cắt tờ giấy hình vuông
- Gọi 1 HS lên thực hiện vì bước này các em đã học ở những bài trước.
Bước 2: Gấp tạo hai chân trước con ếch.
-Gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đường chéo H2 được hình tam giác H3. Gấp đôi H 3 để lấy đường dấu giữa, sau đó mở ra.
-Gấp hai nửa cạnh đáy về phía trước và phía sau theo đường dấu gấp sao cho đỉnh B và đỉnh C trùng với đỉnh A như H4.
-Lồng hai ngón tay cái vào trong lòng H4 kéo sang hai bên được H5.
-Gấp hai nửa cạnh đáy của hình tam giác ở phía trên H5 theo đường dấu gấp sao cho hai nửa cạnh đáy nằm sát vào đường dấu giữa H6.
-Gấp hai đỉnh của hình vuông trong H6 vào theo đường dấu gấp sao cho hai đỉnh tiếp giáp nhau ở đường giữa hình, được hai chân trước của con ếch H7.
Bước 3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch.
-Lật H7 ra mặt sau được H8. Gấp hai cạnh bên của hình tam giác vào sao cho hai mép đường gấp trùng với hai mép nếp gấp của hai chân trước con ếch. Miết nhẹ theo hai đường gấp để lấy nếp gấp. Mở hai đường gấp ra được H9.
-Gấp hai cạnh bên của hình tam giác theo đường dấu gấp sao cho mép gấp hai cạnh bên nằm đúng đường nếp gấp như H9b
-Lật H9b ra mặt sau được H10. Gấp phần cuối củ H10 lên theo đường dấu gấp, miết nhẹ theo đường gấp được H11.
-Gấp đôi phần vừa gấp lên theo đường dấu gấp ở H11 được hai chân sau của con ếch như H12.
-Lật H12 lên. Dùng bút màu sẫm tô hai mắt của con ếch, được con ếch hoàn chỉnh.
 Giáo viên HD học sinh cách làm cho con ếch nhảy
-Kéo hai chân trước của con ếch dựng lên để đầu của con ếch hướng lên cao. Dùng ngón tay trỏ đặt vào khoảng ô ở giữa nếp gấp của phần cuối thân con ếch, miết nhẹ về phía sau rồi buông ra ngay, con ếch sẽ nhảy về phía trước. Mỗi lần miết như vậy, ếch sẽ nhảy lên một bước.
-Gọi 1-2 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp con ếch để cả lớp cùng quan sát và nhận xét. GV uốn nắn những thao tác chưa đúng cho HS.
- G V tổ chức cho HS tập gấp con ếch theo các bước đã hướng dẫn.
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
GV đánh giá kết quả thực hành của HS
- Với HS khéo tay .
- Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp phẳng , thẳng . Con ếch cân đối .
- Làm cho con ếch nhảy được 
3. Củng cố - Dặn dò :5p
- Dặn học sinh xen và chuẩn bị bài tiết sau bài gấp con ếch ( tiết 2 ) 
+ Học sinh đem đồ dùng học tập để trên bàn , để giáo viên thực hiện nội dung kiểm tra học sinh .
-HS quan sát mẫu của GV
- Con ếch gồm có ba phần: đầu, thân và chân. Đầu có hai mắt, nhọn dần về phía trước. Phần thân phình rộng về phía sau. Hai chân trước và hai chân sau ở phía dưới thân.
- 1 HS lên bảng thực hiện, Cả lớp theo dõi để nắm đước cách gấp con ếch.
 - Học sinh nêu bước 1:Gấp, cắt tờ giấy hình vuông
- Học sinh nêu bước 2: Gấp tạo hai chân trước con ếch
- Học sinh nêu bước 3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch.
- Học sinh thực hiện cách làm cho con ếch nhảy
-1-2 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp con ếch để cả lớp cùng quan sát và nhận xét
-Cả lớp tập gấp con ếch theo các bước đã hướng dẫn.
-Học sinh thực hiện trưng bày sản phẩm .
- Học sinh lắng nghe hoạt động của giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
- Học sinh ghi nhớ dặn dò của GV
- Quan sát.
- Làm theo hướng dẫn của GV.
--------------------------------------------------------
Chính tả: tập chép(tiết 6)
CHỊ EM
 I/ MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung:
Chép và trình bày đúng bài thơ “ chị em”. Làm được các bài tập phân biệt tr/ch 
Viết đúng chính tả , trình bày sạch đẹp
- Thấy đựơc tình cảm và sự chăm sóc em của người chị trong bài thơ
2. Mục tiêu riêng: HS Tài:
-Chép được một đến hai câu và biết trình bày đúng bài thơ “ chị em”. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Sử dung thiết bị PHMT 
III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY:
Hoạt động của GV
Hoạt động củaHS
HS Tài
A. Kiểm tra bài cũ (5')
 Gọi HS lên bảng viết, dưới lớp viết bảng con: trăng tròn , chậm chễ , chào hỏi .
- GV nhận xét bổ sung
B. Bài mới :
1, Giới thiệu bài (2')
2, Hướng dẫn tập chép (20')
*Giáo viên đọc mẫu 
 - Người chị trong bài thơ làm gì ?
 -Bài thơ viết theo thể thơ gì?
Luyện viết từ khó: trải chiếu, lim dim, luống rau * Chép bài vào vở 
 - Giáo viên quan sát , nhắc nhở hs tư thế ngồi viết đúng.
*Chấm, chữa bài 
 - Giáo viên chấm 5 bài, nhận xét từng bài
3, Hướng dẫn làm bài tập (3') (Powpoint)
Bài 2 : Điền vào chỗ chấm: ăc hay oăc 
 đọc ngắc....ngứ , ngoắc... tay nhau, dấu ngoặc....đơn.
Bài 3: 
a, Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu băng tr hoặc ch có nghĩa như sau:
 - Gv đọc từng ý, cho hs viết vào bảng từ cần điền.
 - Trái nghiã với riêng:.chung...
 - Cùng nghĩa với leo:..trèo..
 - Vật đựng nước để rửa mặt:chậu..
C. Củng cố , dặn dò (3') 
 - Gv nhận xét tiết học
 - Nhắc hs về nhà sửa lại những chữ viết sai.
-1hs viết trên bảng lớp
- Cả lớp viết bảng con
 - Lắng nghe
 - Theo dõi trong sgk
 - Hs viết ra bảng con
 - hs nhìn bảng, chép bài vào vở
 - 1 hs đọc yêu cầu bài tập
 - Cả lớp làm bài vào vở bài tập, 1 - hs lên bảng chữa bài
 - Cả lớp nhận xét 
Hs đọc yêu cầu bài tập và từng câu trong bài tập
Hs viết từ cần điền vào bảng con 
Lắng nghe
Viết bảng con theo GV đọc
Được GV nhận xét sửa sai.
Viết bảng con
Chép bài vào vở
Đọc yêu cầu và làm bài tập
Đọc yêu cầu và làm bài
- Từ cùng nghĩa với leo là trèo.
 --------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
GẤP CHIM HÒA BÌNH
I.MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
Thông qua hoạt động gấp chim hòa bình nhằm giáo dục học sinh lòng yru hòa bình, tính kiên nhẫn.
II.QUY MÔ HOẠT ĐỘNG
-Tổ chức theo quy mô lớp.
III.TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
-Giấy trắng hoặc giấy màu để gấp chim hòa bình,mỗi HS có 2-4 tờ
IV.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:
Bước 1:Gấp chim hòa bình
-GV giới thiệu ý nghĩa của chim hòa bình và việc gấp chim hòa bình bằng giấy
-Giới thiệu cho HS quan sát 1 con chim hòa bình bằng giấy hoàn chỉnh
-GV gấp mẫu trước 1 lần để HS quan sát
-GV yêu cầu HS đặt giấy trên bàn và hướng dẫn HS thực hiện từng thao tác gấp chim giấy.
-HS thực hành gấp chim giấy theo sự hướng dẫn của GV
-Sau khi đó gấp xong chim hòa bình lần thứ nhất,HS tiếp tục gấp tiếp các con chim khác
Bước 2: Trưng bày sản phẩm
-HS trưng bày sản phẩm đó gấp được của mình lên bàn
-Cả lớp đi tham quan và bình chọn chim hòa bình đẹp nhất
Bước 3 :Đánh giá
-GVNX kết quả làm việc của HS ,khen ngợi

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 3 ly.doc