Giáo án Khối 1 - Tuần 19

BUỔI SÁNG

Hoïc vaàn

ÁC- ẮC

(Thời gian:45 phút)

A.Muïc tieâu:

- Đọc được: ăc, âc, mắc áo, quả gấc; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: ăc, âc, mắc áo, quả gấc.

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Ruộng bậc thang. TCTV

B.Ñoà duøng daïy hoïc: -Boä gheùp vaàn cuûa GV vaø hoïc sinh.

-Tranh minh hoaï töø khoùa, tranh minh hoaï caâu öùng duïng.

-Tranh minh hoaï luyeän noùi: Ruoäng baäc thang.

C.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :

I.Hoaït ñoäng ñaàu tieân: Nhận xeùt baøi kiểm tra cuối kì 1.

II.Hoaït ñoäng daïy hoïc baøi môùi:

-GV ghi baûng: aêc. * Gv ñọc mẫu-hs lắng nghe.

-Goïi 1 HS phaân tích vaàn aêc. Lôùp caøi vaàn aêc. GV nhaän xeùt .

Hs ñọc trôn treân baûng caøi ñaõ hình thaønh.

- Gv caøi bảng nĩ. Hs ñọc trôn bảng nĩ: ñaùnh vần, ñọc trơn.

+Coù aêc, muoán coù tieáng maéc ta laøm theá naøo? Hs caøi tieáng maéc. GV nhaän xeùt.

-Hs ñọc treân baûng caøi. -Gv caøi bảng nĩ. Goïi phaân tích tieáng chuoät.

GV höôùng daãn ñaùnh vaàn, ñọc trơn. -Duøng tranh giôùi thieäu töø “maéc aùo ”.

 

doc 14 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 389Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khối 1 - Tuần 19", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: Hoûi vaàn môùi hoïc. NX tieát 1
Tieát 2
Luyeän ñoïc baûng lôùp: Ñoïc vaàn, tieáng, töø loän xoän.
Luyeän caâu : GT tranh ruùt caâu ghi baûng.
Nhöõng ñaøn chim ngoùi
Maëc aùo maøu naâu
Ñeo cöôøm ôû coå
Chaân ñaát hoàng hoàng
Nhö nung qua löûa.
Hs ñọc caùc tieáng khoù ñọc. Tìm tiếng coù vần vừa học.
Hs ñọc theo caù nhaân, nhoùm, lớp. GV nhaän xeùt vaø söûa sai.
Luyeän noùi : Chuû ñeà “Ruoäng baäc thang.”
GV giôùi thieäu tranh vaø gôïi yù baèng heä thoáng caùc caâu hoûi, giuùp hoïc sinh noùi toát theo chuû ñeà. GV giaùo duïc, nhaän xeùt luyeän noùi.
Ñoïc saùch keát hôïp baûng.
Luyeän vieát vôû TV (3 phuùt): GV thu vôû 5 em ñeå sửa bài.Nhaän xeùt caùch vieát .
III.Hoạt ñộng cuối cuøng: 
Goïi ñoïc baøi. Tìm tieáng môùi mang vaàn môùi hoïc: aêc- aâc.
Nhaän xeùt, daën doø: Hoïc baøi, xem baøi ôû nhaø.
Bổ sung: 	 
---------OOOOO---------
Thứ ba ngày 10 tháng 01 năm 2017
BUỔI SÁNG
TOÁN
MƯỜI BA, MƯỜI BỐN, MƯỜI LĂM
Tiết:74 Tgdk:40’
A.Muïc tieâu : Nhận biết được mỗi số 13, 14, 15 gồm 1 chục và một số đơn vị (3, 4, 5); biết đọc, viết các số đó.
- Bài 1,2/VBT/5. Bài: 1a, 3/sgk/104.
B.Ñoà duøng daïy hoïc:-Baûng phuï, SGK, tranh veõ. Boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi.-Boä ñoà duøng toaùn 1.
C.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc 
I.Hoaït ñoäng ñaàu tieân:
Soá 11 goàm maáy chuïc, maáy ñôn vò?
Soá 12 goàm maáy chuïc, maáy ñôn vò?
Goïi hoïc sinh leân baûng vieát soá 11, soá 12.
-Nhaän xeùt böôùc kieåm tra baøi cuõ.
II.Hoaït ñoäng daïy hoïc baøi môùi :Giôùi thieäu tröïc tieáp, ghi töïa.
a. Giôùi thieäu soá 13
Giaùo vieân cho hoïc sinh laáy 1 boù chuïc que tính vaø 3 que tính rôøi. Hoûi taát caû coù maáy que tính?
Giaùo vieân ghi baûng : 13. Ñoïc laø : Möôøi ba
Giaùo vieân giôùi thieäu cho hoïc sinh thaáy:
Soá 13 goàm 1 chuïc vaø 3 ñôn vò. Soá 13 coù 2 chöõ soá laø 1 vaø 3 vieát lieàn nhau töø traùi sang phaûi.
b. Giôùi thieäu soá 14
Giaùo vieân cho hoïc sinh laáy 1 boù chuïc que tính vaø 4 que tính rôøi. Hoûi taát caû coù maáy que tính?
Giaùo vieân ghi baûng : 14. Ñoïc laø : Möôøi boán.
Giaùo vieân giôùi thieäu cho hoïc sinh thaáy:
Soá 14 goàm 1 chuïc vaø 4 ñôn vò. Soá 14 coù 2 chöõ soá laø 1 vaø 4 vieát lieàn nhau töø traùi sang phaûi.
c. Giôùi thieäu soá 15: töông töï nhö giôùi thieäu soá 13 vaø 14.
*Löu yù ñoïc “ Möôøi laêm hoaëc möôøi nhaêm”, khoâng ñoïc “ Möôøi naêm”
 Luyeän taäp: 
Baøi 1a/sgk/103: Viết số:
Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
-Cho hoïc sinh taäp vieát caùcsố từ 10 đến 15.
-Nhaän xeùt,chænh söûa.
Baøi 1: Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
-Cho hoïc sinh taäp vieát caùc soá theo thöù töï töø beù ñeán lôùn.
-Vieát soá theo thöù töï vaøo oâ troáng taêng daàn, giaûm daàn.
-Nhaän xeùt,chænh söûa.
Baøi 2: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan saùt ñeám soá ngoâi sao vaø ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng.
Baøi 3/sgk/104: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Cho hoïc sinh ñeám soá con vaät ôû moãi tranh veõ roài noái vôùi soá theo yeâu caàu cuûa baøi.
-Chữa moät soá baøi.
III.Hoaït ñoäng cuoái cuøng:Hoûi teân baøi.
-Goïi caù nhaân ñoïc caùc soá vöøa hoïc. -Yeâu caàu neâu caáu taïo cuûa caùc soá 13,14,15.
Bổ sung: 	 
---------OOOOO---------
HỌC VẦN
ÚC - ỨC
(Thời gian: 80 phút)
A.Muïc tieâu:	
- Đọc được: uc, ưc, cần trục, lực sĩ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: uc, ưc, cần trục, lực sĩ.
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Ai thức dậy sớm. TCTV
B.Ñoà duøng daïy hoïc: -Boä gheùp vaàn cuûa GV vaø hoïc sinh.
-Tranh minh hoaï töø khoùa, tranh minh hoaï caâu öùng duïng.
-Tranh minh hoaï luyeän noùi: Ai thöùc daäy sôùm nhaát.
C.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
I.Hoaït ñoäng ñaàu tieân: Hoûi baøi tröôùc. Cho hs ñoïc, vieát baøi: aêc, aâc, maéc aùo, quaû gaác, töø vaø caâu öùng duïng. GV nhaän xeùt chung.
II.Hoaït ñoäng daïy hoïc baøi môùi: 
* GV ghi baûng:uc. * Gv ñọc mẫu-hs lắng nghe.
-Goïi 1 HS phaân tích vaàn uc. Lôùp caøi vaàn uc. GV nhaän xeùt .
Hs ñọc trôn treân baûng caøi ñaõ hình thaønh.
- Gv caøi bảng nĩ. Hs ñọc trôn bảng nĩ: ñaùnh vần, ñọc trơn.
+Coù uc, muoán coù tieáng truïc ta laøm theá naøo? Hs caøi tieáng truïc. GV nhaän xeùt. 
-Hs ñọc treân baûng caøi. -Gv caøi bảng nĩ. Goïi phaân tích tieáng truïc. 
GV höôùng daãn ñaùnh vaàn, ñọc trơn. -Duøng tranh giôùi thieäu töø “caàn truïc ”.
Hoûi: Trong töø coù tieáng naøo mang vaàn môùi hoïc.
Goïi 3 hs ñoïc sô ñoà treân baûng: uc- truïc- caàn truïc.
* GV ghi baûng: öc: Dạy tương tự như vần uc.
* Ñoïc laïi toaøn 2 vaàn: caù nhaân- ñoàng thanh.
* So saùnh: uc- öc.
 * Nghæ giöõa tieát
*HD vieát baûng con :uc- öc- caàn truïc- löïc só. GV nhaän xeùt vaø söûa sai.
*Daïy töø öùng duïng: maùy xuùc- cuùc vaïn thoï- loï möïc- noùng nöïc.
Hs ñoïc laàn löôït töøng töø. Giaûi nghóa töø: cuùc vaïn thoï.
Hoûi tieáng mang vaàn môùi hoïc trong töø. Goïi ñaùnh vaàn tieáng vaø ñoïc trôn töø.
Hs ñoïc khoâng theo thöù töï: caù nhaân- nhoùm- ñoàng thanh.
Goïi ñoïc toaøn baûng.
*Cuûng coá tieát 1: Hoûi vaàn môùi hoïc. NX tieát 1
Tieát 2
Luyeän ñoïc baûng lôùp: Ñoïc vaàn, tieáng, töø loän xoän.
Luyeän caâu: GT tranh ruùt caâu ghi baûng.
Con gì maøo ñoû
Loâng möôït nhö tô
Saùng sôùm tinh mô
Goïi ngöôøi thöùc daäy.
Hs ñọc caùc tieáng khoù ñọc. Tìm tiếng coù vần vừa học.
Hs ñọc theo caù nhaân, nhoùm, lớp. GV nhaän xeùt vaø söûa sai.
Luyeän noùi : Chuû ñeà “Ai thöùc daäy sôùm nhaát.”
GV giôùi thieäu tranh vaø gôïi yù baèng heä thoáng caùc caâu hoûi, giuùp hoïc sinh noùi toát theo chuû ñeà.
GV giaùo duïc, nhaän xeùt luyeän noùi.
Ñoïc saùch keát hôïp baûng.
Luyeän vieát vôû TV (3 phuùt): GV thu vôû 5 em ñeå chữa bài.Nhaän xeùt caùch vieát .
III.Hoạt ñộng cuối cuøng: 
Goïi ñoïc baøi. Tìm tieáng môùi mang vaàn môùi hoïc: uc- öc.
Nhaän xeùt, daën doø: Hoïc baøi, xem baøi ôû nhaø.
Bổ sung: 	 
---------OOOOO---------
THỦ CÔNG
GẤP MŨ CA LÔ (T1)
( Thời gian: 35 phút.)
A.Mục tiêu :
- Biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy.
- Gấp được cái mũ ca lô bằng giấy. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.
- HS khéo tay: gấp được cái mũ ca lô bằng giấy, mũ cân đối; các nếp gấp thẳng, phẳng. 
* GDNGLL.
 B. Đồ dùng dạy học :
Cái mũ ca lô bằng giấy. Giấy màu.
C. Các hoạt động dạy học 
I. HĐ đầu tiên:
Kiểm tra dụng cụ học thủ công.
II. HĐ dạy bài mới:
 1/Giới thiệu bài.
2/ Quan sát, nhận xét:
- Giới thiệu mẫu gấp mũ ca lô giấy, giới thiệu mũ ca lô gồm có 1 ngăn được gấp từ tờ giấy vuông.
- Mũ ca lô giống vật gì? Mũ ca lô dùng để làm gì?
- Kết luận: mũ ca lô có hình dáng giống chiếc thuyền, dùng để đội.
3/ H/dẫn mẫu: GV thao tác + nêu từng bước gấp một cách chậm rãi trên giấy màu:	
* H/ dẫn cách tạo tờ giấy hình vuông; gấp chéo tờ giấy hình chữ nhật; gấp theo đường dấu giữa. Miết nhiều lần đường vừa gấp, sau đó xé bỏ phần giấy thừa được tờ giấy hình vuông.
*H/ dẫn gấp mũ ca lô:
 B1: Đặt tờ giấy hình vuông xuống mặt bàn (mặt màu úp xuống).
B2: Gấp đôi hình vuông theo đường gấp chéo.
B3: Gấp đôi để lấy đường dấu giữa, mở ra gấp một phần của cạnh bên phải vào sao cho phần mép giấy cách đều với cạnh trên và điểm đầu của cạnh đó chạm vào đường dấu giữa.
B4: Lật hình ra mặt sau và gấp tương tự như trên.
Cho HS quan sát cái mũ đã gấp xong.
Nghỉ giữa tiết
4/ Thực hành
- HS nêu lại các bước gấp mũ ca lô.
- HS thực hành trên giấy nháp, GV theo dõi, giúp đỡ.
- Nhận xét, t/dương sản phẩm nháp.
III. HĐ cuối cùng: 
* NGLL: G/thiệu Nghề làm nón lá. 
- Chuẩn bị tiết sau thực hành
 - GV nhận xét tiết học.
Bổ sung: 	 
---------OOOOO---------
BUỔI CHIỀU 
TNXH: 
CUỘC SỐNG XUNG QUANH (TT)
(Thời gian: 35 phút) 
I. Mục tiêu:
- Nêu được một số nét về cảnh quan thiên nhiên và công việc của người dân nơi học sinh ở.
- HS vượt trội: Nêu được một số điểm giống và khác giữa cuộc sống ở nông thôn và thành thị. GD: KNS, MT, BĐ, BĐKH.
II. Đồ dùng dạy học:
III. Các HĐ dạy học:
A. HĐ đầu tiên:
- Kể về cuộc sống của nhân dân địa phương: họ làm nghề gì? Nhận xét.
B. HĐ bài mới:
*Giới thiệu bài:
1. HĐ 1: TL nhóm đôi.
*Mục tiêu: biết 1 số công việc mà người dân địa phương nơi em ở.
*Các thao tác:
- Em hãy kể các việc mà người dân nơi em ở hay làm.
- HS kể theo nhóm 2.
- Một số nhóm trình bày, NX, bổ sung.
- HS vượt trội: Em hãy nêu một số điểm giống và khác giữa cuộc sống ở nông thôn và thành thị.
* GV NX, KL: việc làm chủ yếu của người dân của địa phương là làm nông như: trồng mì, trồng rau, một số người làm thanh long, làm công nhân gạch; buôn bán.
Nghỉ giữa tiết.
2. HĐ 2: Động não
*MT: nhận ra những nét nổi bật về cuộc sống ở địa phương mình nhằm giúp các em hình thành những biểu tượng ban đầu.
* Tiến hành:
- Hãy kể 1 số nghề truyền thống của địa phương em.
- GV NX; giới thiệu các nghề truyền thống của địa phương.
GD BDKH: Tất cả mọi hoạt động của con người đều tác động đến môi trường, các em hay tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường xung quang và thực hiện lối sống thân thiện với môi trường.
C. HĐ cuối cùng:
- HS thi kể về các công việc của người dân địa phương em ở.
- NX tuyên dương.NX, dặn dò.
D.Phaàn boå sung:	.
.
. HỌC VẦN ( BS )
ÔN UC, ƯC
( Thời gian: 35phút.)
A.Mục tiêu :
Củng cố đọc, viết uc, ưc, máy xúc, lọ mực...
B. Đồ dùng dạy học: 
Thẻ từ, bảng phụ.
C. Các hoạt động dạy học 
1/ Giới thiệu bài: HS hát, GV giới thiệu bài.
2/ Ôn đọc vần và từ: 
- HS nhìn bảng phụ đọc cả bài: CN, ĐT. 
- HS đọc nối tiếp vần, từ.
- 3 dãy thi đọc: bốc thẻ từ và đọc từ, vần ghi trên thẻ. NX, TD.
- Thi tìm nêu tiếng có chứa vần oc, ac. NX, t/dương.
Nghỉ giữa tiết
3/ Nôi:
- GV đưa tranh lên bảng.
-HS lên bảng nối từ thích hợp.
4/ Điền vào chỗ trống: 
- GV cho HS chơi trò chơi : Ai nhanh hơn.
-GV nhận xét, tuyên dương.
D.Phaàn boå sung:	.
TOÁN (BS)
ÔN : MƯỜI BA, MƯỜI BỐN, MƯỜI LĂM
( Thời gian: 35 phút.)
A.Mục tiêu :
Củng cố nhận biết số lượng, cấu tạo số 13, 14, 15. Đọc, viết 13, 14, 15. 
B. Đồ dùng dạy học
Thẻ từ, bảng phụ 
C. Các hoạt động dạy học 
I. HĐ đầu tiên: 
HS hát 1 bài, GV nêu yêu cầu bài học. 
II. HĐ bài mới: 
1. Giới thiệu bài:
2. Thực hành:
BT 1 :Ôn 
* Đọc, viết 13, 14, 15: GV đọc số, HS viết bảng con. NX, HS đọc lại.
* Củng cố cấu tạo số 13, 14, 15: HS hát chuyền hoa, trả lời:
- Số 13 gồm mấy chục? mấy đơn vị?
- Phân tích cấu tạo số 15.
- Số 13 là số có mấy chữ số?Đó là chữ số nào?
- Số 14 là số có mấy chữ số?Đó là chữ số nào?
- Số 15 là số có mấy chữ số?Đó là chữ số nào?
* Củng cố nhận biết số lượng: 13, 14, 15
Nghỉ giữa tiết
- BT2: Điền số thích hợp vào ô trống:
 HS quan sát tranh, ghi số trên bảng con. Gv NX.
- BT3: Nối( theo mẫu):
- HS nêu yêu cầu - đọc mẫu. HS làm pht.GV chấm chữa bài. 
- Chữa bài: trò chơi tiếp nối: 2 đội/ 4 em. NX, TD.
III. HĐ cuối cùng:
- GV nhận xét tiết học.
Bổ sung: 	 
---------OOOOO---------
Thứ tư ngày 04 tháng 11 năm 2017
BUỔI SÁNG
HỌC VẦN
ỐC – UỐC
A.Muïc tieâu:	
- Đọc được: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc.
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Tiêm chủng, uống thuốc. TCTV
B.Ñoà duøng daïy hoïc: Boä gheùp vaàn cuûa GV vaø hoïc sinh.
-Tranh minh hoaï töø khoùa, tranh minh hoaï caâu öùng duïng.
-Tranh minh hoaï luyeän noùi: Tieâm chuûng, uoáng thuoác.
C.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
I.Hoaït ñoäng ñaàu tieân: Hoûi baøi tröôùc. Cho hs ñoïc, vieát baøi: uc, öc, caàn truïc, löïc só, töø vaø caâu öùng duïng. GV nhaän xeùt chung.
II.Hoaït ñoäng daïy hoïc baøi môùi: 
$ GV ghi baûng:oâc
* Gv đọc mẫu-hs lắng nghe.
-Goïi 1 HS phaân tích vaàn oâc. Lôùp caøi vaàn oâc. GV nhaän xeùt .
Hs ñọc trôn treân baûng caøi ñaõ hình thaønh.
- Gv caøi bảng nĩ. Hs đñọc trôn bảng nĩ: ñaùnh vần, đñọc trơn.
+Coù oâc, muoán coù tieáng moäïc ta laøm theá naøo? Hs caøi tieáng moäc. GV nhaän xeùt. 
-Hs đñọc treân baûng caøi. -Gv caøi bảng nĩ. Goïi phaân tích tieáng moäc. 
GV höôùng daãn ñaùnh vaàn, ñọc trơn
-Duøng tranh giôùi thieäu töø “thôï moäc ”. Hoûi: Trong töø coù tieáng naøo mang vaàn môùi hoïc.
Goïi 3 hs ñoïc sô ñoà treân baûng: oâc- moäc- thôï moäc.
$ GV ghi baûng: uoâc: Dạy tương tự như vần oâc.
$ Ñoïc laïi toaøn 2 vaàn: caù nhaân- ñoàng thanh.
$ So saùnh: oâc- uoâc.
 $ Nghæ giöõa tieát
*HD vieát baûng con :oâc- uoâc- thôï moäc- ngoïn ñuoác. GV nhaän xeùt vaø söûa sai.
*Daïy töø öùng duïng: con oác- goác caây- ñoâi guoác- thuoäc baøi.
Hs ñoïc laàn löôït töøng töø. Giaûi nghóa töø: thuoäc baøi.
Hoûi tieáng mang vaàn môùi hoïc trong töø. Goïi ñaùnh vaàn tieáng vaø ñoïc trôn töø.
Hs ñoïc khoâng theo thöù töï: caù nhaân- nhoùm- ñoàng thanh.
Goïi ñoïc toaøn baûng.
*Cuûng coá tieát 1: Hoûi vaàn môùi hoïc. NX tieát 1
Tieát 2
Luyeän ñoïc baûng lôùp: Ñoïc vaàn, tieáng, töø loän xoän.
Luyeän caâu : GT tranh ruùt caâu ghi baûng.
Maùi nhaø cuûa oác
Troøn vo beân mình
Maùi nhaø cuûa em
Nghieâng giaøn gaác ñoû.
Hs ñọc caùc tieáng khoù đñọc. Tìm tiếng coù vần vừa học.
Hs đọc theo caù nhaân, nhoùm, lớp.
GV nhaän xeùt vaø söûa sai.
Luyeän noùi : Chuû ñeà “Tieâm chuûng, uoáng thuoác.”
GV giôùi thieäu tranh vaø gôïi yù baèng heä thoáng caùc caâu hoûi, giuùp hoïc sinh noùi toát theo chuû ñeà. GV giaùo duïc, nhaän xeùt luyeän noùi.
Ñoïc saùch keát hôïp baûng.
Luyeän vieát vôû TV (3 phuùt): GV thu vôû 5 em ñeå sửa bài. Nhaän xeùt caùch vieát .
III.Hoạt ñộng cuối cuøng: 
Goïi ñoïc baøi. Tìm tieáng môùi mang vaàn môùi hoïc: oâc- uoâc.
Nhaän xeùt, daën doø: Hoïc baøi, xem baøi ôû nhaø.
D.Phần bổ sung:	
TNXH (BS)
ÔN: CUỘC SỐNG XUNG QUANH	(TT) 
I. Mục tiêu:
 - Củng cố một số nét về cảnh quan thiên nhiên và công việc của người dân nơi học sinh ở.
- HS vượt trội: Nêu được một số điểm giống và khác giữa cuộc sống ở nông thôn và thành thị. GD: KNS, MT, BĐ, BĐKH.
	II. Đồ dùng dạy học:
III. Các HĐ dạy học:
A. HĐ đầu tiên: 	
- Kể về cuộc sống của nhân dân địa phương: họ làm nghề gì? Nhận xét.
B. HĐ bài mới: 
*Giới thiệu bài: 
1. HĐ 1: TL nhóm đôi.
*Mục tiêu: biết 1 số công việc mà người dân địa phương nơi em ở.
 *Các thao tác:
- Em hãy kể các việc mà người dân nơi em ở hay làm.
- HS kể theo nhóm 2.
- Một số nhóm trình bày, NX, bổ sung.
- HS vượt trội: Em hãy nêu một số điểm giống và khác giữa cuộc sống ở nông thôn và thành thị.
* GV NX, KL: việc làm chủ yếu của người dân của địa phương là làm nông như: trồng mì, trồng rau, một số người làm thanh long, làm công nhân gạch; buôn bán.
Nghỉ giữa tiết.
2. HĐ 2: Động não
*MT: nhận ra những nét nổi bật về cuộc sống ở địa phương mình nhằm giúp các em hình thành những biểu tượng ban đầu.
* Tiến hành:
- Hãy kể 1 số nghề truyền thống của địa phương em.
- GV NX; giới thiệu các nghề truyền thống của địa phương.
GD BDKH: Tất cả mọi hoạt động của con người đều tác động đến môi trường, các em hay tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường xung quang và thực hiện lối sống thân thiện với môi trường.
C. HĐ cuối cùng: 
	- HS thi kể về các công việc của người dân địa phương em ở.
- NX tuyên dương.NX, dặn dò.
D.Phaàn boå sung:	.
..
ÂM NHẠC
HỌC HÁT BÀI : BẦU TRỜI XANH
( Thời gian: 35 phút.)
A.Mục tiêu :
- Biết hát theo giai điệu và lời ca. 
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách.
- HS Biết gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca.
*GDNGLl.
B. Đồ dùng dạy học
Thanh phách, trống rung.
C. Các hoạt động dạy học 
I. HĐ đầu tiên: 
3 HS xung phong biểu diễn 1 bài hát mà em đã học.
II. HĐ dạy bài mới:
1/ Giới thiệu bàì hát, tác giả:
2/ Dạy hát: 
- Hát mẫu. H/dẫn đọc lời ca
- Dạy hát từng câu theo lối móc xích: câu 1,2; câu 3,4; hát cả bài.
- Chia tổ, 2 nhóm hát cả bài. Nhận xét, sửa sai. HS xung phong hát. NX.
3/ H/dẫn hát + vỗ tay theo nhịp và theo tiết tấu:
* Hát + vỗ tay theo nhịp: Gv làm mẫu
- Cho lớp hát.
- Chia 2 dãy hát, bắt nhịp, HS hát vỗ tay theo nhịp. Nhận xét.
Nghỉ giữa tiết.
4/ H/dẫn hát + gõ đệm theo phách:
- Làm mẫu.
- HS thực hành theo GV
- HS xung phong hát hát kết hợp gõ đệm theo phách. NX, t/ dương.
* Hát + vận động phụ họa.: GV làm mẫu, HS tập. NX.
- Nhận xét, t/dương.
III. HĐ cuối cùng: 
* NGLL: chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường.
- Ôn lại các bài đã học, tập biểu diễn, gõ đệm.
- GV nhận xét tiết học.
Bổ sung: 	 
---------OOOOO---------
BUỔI CHIỀU
HỌC VẦN ( BS )
ÔN: ÔC, UÔC
( Thời gian: 35 phút.)
A.Mục tiêu :
Củng cố đọc, viết vần, từ, câu có ôc, uôc và câu ứng dụng.
B. Đồ dùng dạy học :
Bảng phụ, thẻ từ.
C. Các hoạt động dạy học 
I.HĐ đầu tiên: 
II. HĐ bài mới:
1/ Giới thiệu bài:
2/ Ôn đọc vần và từ: 
- HS nhìn bảng phụ đọc cả bài: CN, ĐT. 
- HS đọc nối tiếp vần, từ.
- 3 dãy thi đọc: bốc thẻ từ và đọc từ, vần ghi trên thẻ. NX, TD.
- Thi tìm nêu tiếng có chứa vần ôc, uôc. NX, t/dương.
Nghỉ giữa tiết
3/ Điền vào chỗ trống
- GV ghi bài tập lên bảng, HS điền các vần thích hợp vào chỗ trống.
III. HĐ cuối cùng:
- GV nhận xét tiết học.
- Bổ sung................................................................................................................................................
TOÁN (BS)
ÔN TẬP
A.Muïc tieâu : Củng cố mỗi số 11, 12, 13, 14, 15 gồm 1 chục và một số đơn vị (1, 2, 3, 4, 5); biết đọc, viết các số đó.
B.Ñoà duøng daïy hoïc:-Baûng phuï
C.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc 
I.Củng cố các số
a. Củng cố soá 11
Soá 11 goàm mấy chuïc vaø mấy ñôn vò. 
b. Củng cố soá 12
Soá 12 goàm mấy chuïc vaø mấy ñôn vò. 
c. Củng cố soá13: töông töï nhö củng cố soá 11 vaø 12.
d. Củng cố số 14, 15: tương tự như trên
*Löu yù ñoïc “ Möôøi laêm hoaëc möôøi nhaêm”, khoâng ñoïc “ Möôøi naêm”
II. Luyện tập
Học sinh làm vở
Baøi 1: Viết các số 10 đến 15. 15 đến 10
Baøi 2: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan saùt ñeám soá ngoâi sao vaø ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng.
Baøi 3: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Học sinh làm bài, giáo viên theo giỏi, nhận xét, chữa bài.
III.Hoaït ñoäng cuoái cuøng:Hoûi teân baøi.
-Goïi caù nhaân ñoïc caùc soá vöøa hoïc. -Yeâu caàu neâu caáu taïo cuûa caùc soá 10,11,12, 13,14,15.
D.Phaàn boå sung:	
BUỒI SÁNG
	Thứ sáu ngày 13 tháng 01 năm 2017
TẬP VIẾT
TUỐT LÚA, HẠT THÓC,... CON ỐC, ĐÔI GUỐC, RƯỚC ĐÈN 
KÊNH RẠCH, VUI THÍCH, XE ĐẠP
(Thời gian: 70 phút)
A.Muïc tieâu :
-Viết đúng các chữ: tuốt lúa, hạt thóc, màu sắc,... kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập hai.
-Viết đúng các chữ: con ốc, đôi guốc, cá diếc,... kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập hai. TCTV
B.Ñoà duøng daïy hoïc:-Maãu baøi vieát, vôû vieát, baûng  .
C.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc 
I.Hoaït ñoäng ñaàu tieân:Nhaän xeùt baøi vieát hoïc kyø I.
Ñaùnh giaù chung vieäc hoïc moân taäp vieát ôû hoïc kyø I. Kieåm tra söï chuaån bò hoïc moân taäp vieát ôû hoïc kyø II.
II.Hoaït ñoäng daïy hoïc baøi môùi :
a.Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi.
GV höôùng daãn HS quan saùt baøi vieát.
GV vieát maãu, vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát.
Goïi hoïc sinh ñoïc noäi dung baøi vieát.
Phaân tích ñoä cao, khoaûng caùch caùc chöõ ôû baøi vieát.
Yeâu caàu hoïc sinh vieát baûng con. GV nhaän xeùt söûa sai.
Neâu yeâu caàu soá löôïng vieát ôû vôû taäp vieát cho hoïc sinh thöïc haønh.
b.Thöïc haønh :
Cho hoïc sinh vieát baøi vaøo taäp.
GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát.
III.Hoaït ñoäng cuoái cuøng:
Goïi hoïc sinh ñoïc laïi noäi dung baøi vieát. Thu vôû chữa moät soá em.
Nhaän xeùt tuyeân döông. Daën doø: Vieát baøi ôû nhaø, xem baøi môùi
D. Phần bổ sung:	
 ***************************
 TOÁN
HAI MƯƠI, HAI CHỤC
 ( Thời gian: 40 phút.)
A.Mục tiêu :
Nhận biết được số 20 gồm 2 chục; biết đọc, viết số 20; phân biệt số chục, số đơn vị. 
BT 2 VBT/7; bài 1, 3 SGK/107.
B. Đồ dùng dạy học
Một số bó chục và que tính rời. Bảng phụ.
C. Các hoạt động dạy học 
I. HĐ đầu tiên: 
- Gọi 1 HS viết số 16, 17, 18, 19. Đọc các số đó.
- 1 HS viết số trên tia số từ 10 đến 15. Số 16 gồm mấy chục, mấy đơn vị?
II. HĐ bài mới: 
1/ Giới thiệu số 20
- Yêu cầu HS lấy 2 bó chục que tính. GV NX, đính bảng 2 chục que tính.
+ Em vừa lấy tất cả mấy que tính?
+ Hai mươi que tính còn gọi là gì?
- GV giới thiệu cách viết, đọc số 20. HS đọc CN, ĐT.
- HS phân tích số 20. GV NX. Kết luận: số 20 là số có hai chữ số.
Nghỉ giữa tiết
2/ Thực hành:
*Bài 1 : Viết các số từ 10 đến 20.
- HS nêu yêu cầu, làm vở trắng.
GV chấm, chữa bài.
* Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống	
- GV cho HS trả lời miệng: hỏi - đáp theo nhóm đôi.
- Nhận xét, t/dương.
*Bài 3: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:
HS làm pht, đại diện 3 tổ thi đua viết cá nhân nối tiếp ở bảng phụ. Nhận xét.
III. HĐ cuối cùng: 
- 2 em đọc các số từ 10 đên 20 và ngược lại.NX tiết học, dặn dò.
-GV nhận xét tiết học.
Bổ sung: 	 
---------OOOOO---------
ÂM NHẠC (BS)
ÔN: Học hát bài: Bầu trời xanh 
(Thời gian: 35 phút)
I. Mục tiêu: 
- Biết hát theo giai điệu và lời ca. 
	- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách.
	- HS vượt trội: Biết gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca.
* NGLL: chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường.	
II. Đồ dùng dạy học: thanh phách. Động tác phụ họa.
III. Các HĐ dạy học:
HĐ đầu tiên: 3 HS xung phong biểu diễn 1 bài hát mà em đã học.
B. HĐ dạy bài mới:
 1/ Giới thiệu bàì:
2/ Ôn hát: 
- Chia tổ, 2 nhóm hát cả bài. Nhận xét, sửa sai. HS xung phong hát. NX.
3/ H/dẫn hát + vỗ tay theo nhịp và theo tiết tấu:
* Hát + vỗ tay theo nhịp: Gv làm mẫu, cá nhân hát.
- Cho lớp hát.
- Chia 2 dãy hát, bắt nhịp, HS hát vỗ tay theo nhịp. Nhận xét.
4/ H/dẫn hát + gõ đệm theo phách: HS vượt trội
- HS thực hành.
- Cho HS vượt trội: HS xung phong hát hát kết hợp gõ đệm theo phách. NX, t/ dương.
* Hát + vận động phụ họa.: GV làm mẫu, HS tập. NX.
- Nhận xét, t/dương.
C. HĐ cuối cùng: 
* NGLL: chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường.
- NX tiết học, dặn về tập hát và vận động phụ họa bài hát.
D. Bổ sung:.
 ********************
BUỔI CHIỀU
 TOÁN (BS)
ÔN : HAI MƯƠI, HAI CHỤC
 ( Thời gian: 35 phút.)
A.Mục tiêu :
Củng cố nhận biết cấu tạo, đọc viết số 20.
B. Đồ dùng dạy học
Thẻ từ, bảng phụ, hoa giấy.
C. Các hoạt động dạy học 
I. HĐ đầu tiên: 
HS hát 1 bài, GV nêu yêu cầu bài học. 
II. HĐ bài mới: 
1. Giới thiệu bài:
2. Thực hành:
*GV đọc, HS viết số 20 vào bảng con. Phân tích cấu tạo. NX.
*BT1: Viết( theo mẫ

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 19.doc