Giáo án Kĩ thuật 4 - Tuần 13 đến 18

TUẦN 13

(Từ ngày././.đến ngày././.)

KĨ THUẬT

THÊU MÓC XÍCH

 I. Mục tiêu:

- HS biết cách thêu móc xích.

- Thêu được các mũi thêu móc xích. Caùc muõi theâu taïo thaønh nhöõng voøng chæ moùc noái tieáp töông ñoái ñeàu nhau. Theâu ñöôïc ít nhaát naêm voøng moùc xích. Ñöôøng theâu coù theå bò duùm.

- Khoâng baét buoäc HS nam thöïc haønh theâu ñeå taïo saûn phaåm theâu. HS nam coù theå thöïc haønh khaâu.

- Vôùi HS kheùo tay:

+Thêu được các mũi thêu móc xích. Caùc muõi theâu taïo thaønh nhöõng voøng chæ moùc noái tieáp töông ñoái ñeàu nhau. Theâu ñöôïc ít nhaát taùm voøng moùc xích vaø ñöôøng theâu ít bò duùm.

+Coù theå öùng duïng thêu móc xích ñeå taïo thaønh saûn phaåm ñôn giaûn.

 II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh quy trình thêu móc xích.

-Mẫu thêu móc xích được thêu bằng len(hoặc sợi ) trên bìa, vải khác màu có kích thước đủ lớn và một số sản phẩm được thêu trang trí bằng mũi thêu móc xích.

- Vật liệu và dụng cụ cần thiết:

+ Một mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu, kích thước 20cm x 30cm.

+ Len, chỉ thêu khác màu vải.

+ Kim khâu len và kim thêu.

+ Phấn vạch, thước, kéo.

 

doc 7 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 06/01/2021 Lượt xem 586Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Kĩ thuật 4 - Tuần 13 đến 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 13
(Từ ngày..../......../........đến ngày....../......./.......)
KĨ THUẬT
THÊU MÓC XÍCH
 I. Mục tiêu:
- HS biết cách thêu móc xích. 
- Thêu được các mũi thêu móc xích. Caùc muõi theâu taïo thaønh nhöõng voøng chæ moùc noái tieáp töông ñoái ñeàu nhau. Theâu ñöôïc ít nhaát naêm voøng moùc xích. Ñöôøng theâu coù theå bò duùm.
- Khoâng baét buoäc HS nam thöïc haønh theâu ñeå taïo saûn phaåm theâu. HS nam coù theå thöïc haønh khaâu.
- Vôùi HS kheùo tay: 
+Thêu được các mũi thêu móc xích. Caùc muõi theâu taïo thaønh nhöõng voøng chæ moùc noái tieáp töông ñoái ñeàu nhau. Theâu ñöôïc ít nhaát taùm voøng moùc xích vaø ñöôøng theâu ít bò duùm.
+Coù theå öùng duïng thêu móc xích ñeå taïo thaønh saûn phaåm ñôn giaûn.
 II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh quy trình thêu móc xích.
-Mẫu thêu móc xích được thêu bằng len(hoặc sợi ) trên bìa, vải khác màu có kích thước đủ lớn và một số sản phẩm được thêu trang trí bằng mũi thêu móc xích.
- Vật liệu và dụng cụ cần thiết:
+ Một mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu, kích thước 20cm x 30cm.
+ Len, chỉ thêu khác màu vải.
+ Kim khâu len và kim thêu.
+ Phấn vạch, thước, kéo.
 III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của học sinh
Bổ sung
A. Giới thiệu bài:
B. Bài mới:
HĐ1: GV giới thiệu học sinh quan sát và nhận xét mẫu
- GV giới thiệu mẫu và kết hợp hướng dẫn HS quan sát hai mặt của đường thêu móc xích mẫu với quan sát hình 1/Sgk để trả lời câu hỏi về đặc điểm của đường thêu móc xích
- GV nhận xét và nêu tóm tắt đặc điểm của đường thêu móc xích:
- GV đặt câu hỏi và gợi ý để HS rút ra khái niệm thêu móc xích.
- GV giới thiệu 1 số sản phẩm thêu móc xích và yêu cầu HS nêu ứng dụng của thêu móc xích.
- GV bổ sung và nêu ứng dụng thực tế.
HĐ2: GV hướng dẫn thao tác kĩ thuật
- GV treo tranh quy trình thêu móc xích, hướng dẫn HS quan sát hình2/Sgk để trả lời câu hỏi về cách vạch dấu đường thêu móc xích; so sánh với cách vạch dấu các đường khâu đã học.
- GV nhận xét và bổ sung.
- GV vạch dấu trên mảnh vải ghim trên bảng. Chấm các điểm trên đường vạch dấu cách đều 2cm
- GV hướng dẫn HS kết hợp đọc nội dung 2 với quan sát hình 3a,3b,3c/Sgk để trả lời các câu hỏi trong Sgk.
- GV hướng dẫn HS thao tác bắt đầu thêu, thêu mũi thứ nhất, thêu mũi thứ hai theo Sgk.
-GV hướng dẫn HS quan sát hình 4/Sgk để trả lời câu hỏi về cách kết thúc đường thêu móc xích.
- GV hướng dẫn HS thao tác kết thúc đường thêu móc xích theo Sgk.
- GV hướng dẫn nhanh lần hai các thao tác thêu và kết thúc đường thêu móc xích.
- Gọi HS đọc phần ghi nhớ ở cuối bài.
- Tổ chức cho HS tập thêu móc xích.
HĐ3: HS thực hành thêu móc xích
- GV gọi 1 HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện các bước thêu móc xích..
- GV nhận xét, củng cố kĩ thuật thêu móc xích theo các bước:
+ Bước 1: Vạch dấu đường thêu.
+ Bước 2: Thêu móc xích theo đường vạch dấu.
- GV kiểm tra vật liệu, dụng cụ thực hành của HS và nêu yêu cầu, thời gian hoàn thành sản phẩm.
GV quan sát, uốn nắn thao tác chưa đúng hoặc chỉ dẫn thêm cho những HS còn lúng túng.
HĐ4: Đánh giá kết quả học tập của HS 
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm
- GV nêu các tiêu chẩn đánh giá sản phẩm:
+ Thêu đúng kĩ thuật.
+ Các vòng chỉ của mũi thêu móc nối vào nhau như chuỗi mắt xích và tương đối bằng nhau.
+ Đường thêu phẳng, không bị dúm.
+ Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS.
 * Nhận xét, dặn dò:
- Bài sau: Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn.
- Quan sát và trả lời
- Nhận xét và bổ sung.
- Lắng nghe
- HS trả lời
- Quan sát và trả lời
- Nhận xét và bổ sung
- Quan sát và trả lời
- Nhận xét và bổ sung
- Quan sát và trả lời
- Nhận xét và bổ sung
- Quan sát và trả lời
- Nhận xét và bổ sung
- Quan sát
- Vài HS đọc ghi nhớ Sgk.
- HS trả lời và thực hiện các thao tác.
- Lắng nghe
- HS thực hành.
- HS trưng bày sản phẩm.
- HS tự đánh giá kết quả theo tiêu chuẩn
TUẦN 14
(Từ ngày..../......../........đến ngày....../......./.......)
KĨ THUẬT
THÊU MÓC XÍCH (TT)
 I. Mục tiêu:
- HS biết cách thêu móc xích. 
- Thêu được các mũi thêu móc xích. Caùc muõi theâu taïo thaønh nhöõng voøng chæ moùc noái tieáp töông ñoái ñeàu nhau. Theâu ñöôïc ít nhaát naêm voøng moùc xích. Ñöôøng theâu coù theå bò duùm.
- Khoâng baét buoäc HS nam thöïc haønh theâu ñeå taïo saûn phaåm theâu. HS nam coù theå thöïc haønh khaâu.
- Vôùi HS kheùo tay: 
+Thêu được các mũi thêu móc xích. Caùc muõi theâu taïo thaønh nhöõng voøng chæ moùc noái tieáp töông ñoái ñeàu nhau. Theâu ñöôïc ít nhaát taùm voøng moùc xích vaø ñöôøng theâu ít bò duùm.
+Coù theå öùng duïng thêu móc xích ñeå taïo thaønh saûn phaåm ñôn giaûn.
 II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh quy trình thêu móc xích.
-Mẫu thêu móc xích được thêu bằng len(hoặc sợi ) trên bìa, vải khác màu có kích thước đủ lớn và một số sản phẩm được thêu trang trí bằng mũi thêu móc xích.
- Vật liệu và dụng cụ cần thiết:
+ Một mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu, kích thước 20cm x 30cm.
+ Len, chỉ thêu khác màu vải.
+ Kim khâu len và kim thêu.
+ Phấn vạch, thước, kéo.
 III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của học sinh
Bổ sung
A. Giới thiệu bài:
B. Bài mới:
HĐ1: GV giới thiệu học sinh quan sát và nhận xét mẫu
- GV giới thiệu mẫu và kết hợp hướng dẫn HS quan sát hai mặt của đường thêu móc xích mẫu với quan sát hình 1/Sgk để trả lời câu hỏi về đặc điểm của đường thêu móc xích
- GV nhận xét và nêu tóm tắt đặc điểm của đường thêu móc xích:
- GV đặt câu hỏi và gợi ý để HS rút ra khái niệm thêu móc xích.
- GV giới thiệu 1 số sản phẩm thêu móc xích và yêu cầu HS nêu ứng dụng của thêu móc xích.
- GV bổ sung và nêu ứng dụng thực tế.
HĐ2: GV hướng dẫn thao tác kĩ thuật
- GV treo tranh quy trình thêu móc xích, hướng dẫn HS quan sát hình2/Sgk để trả lời câu hỏi về cách vạch dấu đường thêu móc xích; so sánh với cách vạch dấu các đường khâu đã học.
- GV nhận xét và bổ sung.
- GV vạch dấu trên mảnh vải ghim trên bảng. Chấm các điểm trên đường vạch dấu cách đều 2cm
- GV hướng dẫn HS kết hợp đọc nội dung 2 với quan sát hình 3a,3b,3c/Sgk để trả lời các câu hỏi trong Sgk.
- GV hướng dẫn HS thao tác bắt đầu thêu, thêu mũi thứ nhất, thêu mũi thứ hai theo Sgk.
-GV hướng dẫn HS quan sát hình 4/Sgk để trả lời câu hỏi về cách kết thúc đường thêu móc xích.
- GV hướng dẫn HS thao tác kết thúc đường thêu móc xích theo Sgk.
- GV hướng dẫn nhanh lần hai các thao tác thêu và kết thúc đường thêu móc xích.
- Gọi HS đọc phần ghi nhớ ở cuối bài.
- Tổ chức cho HS tập thêu móc xích.
HĐ3: HS thực hành thêu móc xích
- GV gọi 1 HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện các bước thêu móc xích..
- GV nhận xét, củng cố kĩ thuật thêu móc xích theo các bước:
+ Bước 1: Vạch dấu đường thêu.
+ Bước 2: Thêu móc xích theo đường vạch dấu.
- GV kiểm tra vật liệu, dụng cụ thực hành của HS và nêu yêu cầu, thời gian hoàn thành sản phẩm.
GV quan sát, uốn nắn thao tác chưa đúng hoặc chỉ dẫn thêm cho những HS còn lúng túng.
HĐ4: Đánh giá kết quả học tập của HS 
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm
- GV nêu các tiêu chẩn đánh giá sản phẩm:
+ Thêu đúng kĩ thuật.
+ Các vòng chỉ của mũi thêu móc nối vào nhau như chuỗi mắt xích và tương đối bằng nhau.
+ Đường thêu phẳng, không bị dúm.
+ Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS.
 * Nhận xét, dặn dò:
- Bài sau: Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn.
- Quan sát và trả lời
- Nhận xét và bổ sung.
- Lắng nghe
- HS trả lời
- Quan sát và trả lời
- Nhận xét và bổ sung
- Quan sát và trả lời
- Nhận xét và bổ sung
- Quan sát và trả lời
- Nhận xét và bổ sung
- Quan sát và trả lời
- Nhận xét và bổ sung
- Quan sát
- Vài HS đọc ghi nhớ Sgk.
- HS trả lời và thực hiện các thao tác.
- Lắng nghe
- HS thực hành.
- HS trưng bày sản phẩm.
- HS tự đánh giá kết quả theo tiêu chuẩn
TUẦN 15
(Từ ngày..../......../........đến ngày....../......./.......)
KĨ THUẬT
CẮT, KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN (t1)
 I. Mục tiêu:
- Söû duïng ñöôïc moät soá duïng cuï, vaät lieäu caét, khaâu, theâu ñeå taïo thaønh saûn phaåm ñôn giaûn. Coù theå chæ vaän duïng hai trong ba kó naêng caét, khaâu, theâu ñaõ hoïc.
- Khoâng baét buoäc HS nam theâu.
- Vôùi HS kheùo tay: vaän duïng kieán thöùc, kó naêng caét, khaâu, theâu ñeå laøm ñöôïc ñoà duøng ñôn giaûn, phuø hôïp vôùi HS. 
 II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh quy trình của các bài trong chương.
- Mẫu khâu, thêu đã học.
 III. Các hoạt động dạy học:
- Tiết 1,2: Ôn tập các bài đã học trong chương 1.
- Tiết 3,4: HS cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn và đánh giá sản phẩm.
Hoạt động của GV
Hoạt động của học sinh
Bổ sung
A. Giới thiệu bài:
B. Bài mới:
HĐ1: GV tổ chức ôn tập các bài đã học trong chương 1.
- GV yêu cầu học sinh nhắc lại các loại mũi khâu.
- GV đặt câu hỏi và gọi 1 số HS nhắc lại quy trình và cách cắt vải theo đường vạch dấu; khâu thường; khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường; khâu đột thưa;khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột; thêu móc xích.
- GV nhận xét và sử dụng tranh quy trình để củng cố những kiến thức cơ bản về cắt, khâu, thêu đã học.
HĐ2: HS tự chọn sản phẩm và thực hành làm sản phẩm tự chọn
- GV nêu: Trong giờ học trước, các em đã ôn lại cách thực hiện các mũi khâu thêu đã học. Sau đây, mỗi em sẽ tự chọn và tiến hành cắt, khâu, thêu một sản phẩm mình đã chọn.
- GV nêu yêu cầu thực hành và hướng dẫn lựa chọn sản phẩm: Sản phẩm tự chọn được thực hiện bằng cách vận dụng những kĩ thuật cắt, khâu, thêu đã học.
 IV. Đánh giá
- GV đánh giá kết quả kiểm tra theo hai mức: hoàn thành và chưa hoàn thành.
- HS nhắc lại
- Nhận xét, bổ sung
- Lắng nghe
- HS chọn và cắt, khâu, thêu những sản phẩm đơn giản.
TUẦN 16
(Từ ngày..../......../........đến ngày....../......./.......)
KĨ THUẬT
CẮT, KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN (t2)
 I. Mục tiêu:
- Söû duïng ñöôïc moät soá duïng cuï, vaät lieäu caét, khaâu, theâu ñeå taïo thaønh saûn phaåm ñôn giaûn. Coù theå chæ vaän duïng hai trong ba kó naêng caét, khaâu, theâu ñaõ hoïc.
- Khoâng baét buoäc HS nam theâu.
- Vôùi HS kheùo tay: vaän duïng kieán thöùc, kó naêng caét, khaâu, theâu ñeå laøm ñöôïc ñoà duøng ñôn giaûn, phuø hôïp vôùi HS. 
 II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh quy trình của các bài trong chương.
- Mẫu khâu, thêu đã học.
 III. Các hoạt động dạy học:
- Tiết 1,2: Ôn tập các bài đã học trong chương 1.
- Tiết 3,4: HS cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn và đánh giá sản phẩm.
Hoạt động của GV
Hoạt động của học sinh
Bổ sung
A. Giới thiệu bài:
B. Bài mới:
HĐ1: GV tổ chức ôn tập các bài đã học trong chương 1.
- GV yêu cầu học sinh nhắc lại các loại mũi khâu.
- GV đặt câu hỏi và gọi 1 số HS nhắc lại quy trình và cách cắt vải theo đường vạch dấu; khâu thường; khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường; khâu đột thưa;khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột; thêu móc xích.
- GV nhận xét và sử dụng tranh quy trình để củng cố những kiến thức cơ bản về cắt, khâu, thêu đã học.
HĐ2: HS tự chọn sản phẩm và thực hành làm sản phẩm tự chọn
- GV nêu: Trong giờ học trước, các em đã ôn lại cách thực hiện các mũi khâu thêu đã học. Sau đây, mỗi em sẽ tự chọn và tiến hành cắt, khâu, thêu một sản phẩm mình đã chọn.
- GV nêu yêu cầu thực hành và hướng dẫn lựa chọn sản phẩm: Sản phẩm tự chọn được thực hiện bằng cách vận dụng những kĩ thuật cắt, khâu, thêu đã học.
 IV. Đánh giá
- GV đánh giá kết quả kiểm tra theo hai mức: hoàn thành và chưa hoàn thành.
- HS nhắc lại
- Nhận xét, bổ sung
- Lắng nghe
- HS chọn và cắt, khâu, thêu những sản phẩm đơn giản.
TUẦN 17
(Từ ngày..../......../........đến ngày....../......./.......)
KĨ THUẬT
CẮT, KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN (t3)
 I. Mục tiêu:
- Söû duïng ñöôïc moät soá duïng cuï, vaät lieäu caét, khaâu, theâu ñeå taïo thaønh saûn phaåm ñôn giaûn. Coù theå chæ vaän duïng hai trong ba kó naêng caét, khaâu, theâu ñaõ hoïc.
- Khoâng baét buoäc HS nam theâu.
- Vôùi HS kheùo tay: vaän duïng kieán thöùc, kó naêng caét, khaâu, theâu ñeå laøm ñöôïc ñoà duøng ñôn giaûn, phuø hôïp vôùi HS. 
 II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh quy trình của các bài trong chương.
- Mẫu khâu, thêu đã học.
 III. Các hoạt động dạy học:
- Tiết 1,2: Ôn tập các bài đã học trong chương 1.
- Tiết 3,4: HS cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn và đánh giá sản phẩm.
Hoạt động của GV
Hoạt động của học sinh
Bổ sung
A. Giới thiệu bài:
B. Bài mới:
HĐ1: GV tổ chức ôn tập các bài đã học trong chương 1.
- GV yêu cầu học sinh nhắc lại các loại mũi khâu.
- GV đặt câu hỏi và gọi 1 số HS nhắc lại quy trình và cách cắt vải theo đường vạch dấu; khâu thường; khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường; khâu đột thưa;khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột; thêu móc xích.
- GV nhận xét và sử dụng tranh quy trình để củng cố những kiến thức cơ bản về cắt, khâu, thêu đã học.
HĐ2: HS tự chọn sản phẩm và thực hành làm sản phẩm tự chọn
- GV nêu: Trong giờ học trước, các em đã ôn lại cách thực hiện các mũi khâu thêu đã học. Sau đây, mỗi em sẽ tự chọn và tiến hành cắt, khâu, thêu một sản phẩm mình đã chọn.
- GV nêu yêu cầu thực hành và hướng dẫn lựa chọn sản phẩm: Sản phẩm tự chọn được thực hiện bằng cách vận dụng những kĩ thuật cắt, khâu, thêu đã học.
 IV. Đánh giá
- GV đánh giá kết quả kiểm tra theo hai mức: hoàn thành và chưa hoàn thành.
- HS nhắc lại
- Nhận xét, bổ sung
- Lắng nghe
- HS chọn và cắt, khâu, thêu những sản phẩm đơn giản.
TUẦN 18
(Từ ngày..../......../........đến ngày....../......./.......)
KĨ THUẬT
CẮT, KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN (t4)
 I. Mục tiêu:
- Söû duïng ñöôïc moät soá duïng cuï, vaät lieäu caét, khaâu, theâu ñeå taïo thaønh saûn phaåm ñôn giaûn. Coù theå chæ vaän duïng hai trong ba kó naêng caét, khaâu, theâu ñaõ hoïc.
- Khoâng baét buoäc HS nam theâu.
- Vôùi HS kheùo tay: vaän duïng kieán thöùc, kó naêng caét, khaâu, theâu ñeå laøm ñöôïc ñoà duøng ñôn giaûn, phuø hôïp vôùi HS. 
 II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh quy trình của các bài trong chương.
- Mẫu khâu, thêu đã học.
 III. Các hoạt động dạy học:
- Tiết 1,2: Ôn tập các bài đã học trong chương 1.
- Tiết 3,4: HS cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn và đánh giá sản phẩm.
Hoạt động của GV
Hoạt động của học sinh
Bổ sung
A. Giới thiệu bài:
B. Bài mới:
HĐ1: GV tổ chức ôn tập các bài đã học trong chương 1.
- GV yêu cầu học sinh nhắc lại các loại mũi khâu.
- GV đặt câu hỏi và gọi 1 số HS nhắc lại quy trình và cách cắt vải theo đường vạch dấu; khâu thường; khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường; khâu đột thưa;khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột; thêu móc xích.
- GV nhận xét và sử dụng tranh quy trình để củng cố những kiến thức cơ bản về cắt, khâu, thêu đã học.
HĐ2: HS tự chọn sản phẩm và thực hành làm sản phẩm tự chọn
- GV nêu: Trong giờ học trước, các em đã ôn lại cách thực hiện các mũi khâu thêu đã học. Sau đây, mỗi em sẽ tự chọn và tiến hành cắt, khâu, thêu một sản phẩm mình đã chọn.
- GV nêu yêu cầu thực hành và hướng dẫn lựa chọn sản phẩm: Sản phẩm tự chọn được thực hiện bằng cách vận dụng những kĩ thuật cắt, khâu, thêu đã học.
 IV. Đánh giá
- GV đánh giá kết quả kiểm tra theo hai mức: hoàn thành và chưa hoàn thành.
- HS nhắc lại
- Nhận xét, bổ sung
- Lắng nghe
- HS chọn và cắt, khâu, thêu những sản phẩm đơn giản.
	Toå tröôûng kieåm tra 	 Ban giaùm hieäu
 (Duyeät)

Tài liệu đính kèm:

  • docKi_thuat_4 HKI(Tuan 13-18).doc