Giáo án Lịch sử 9 - Tiết 2: Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX (tiếp)

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức :

- Thành lập nước dân chủ nhân dân.Quá trình xây dựng CNXH của Đông Âu:

 - Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới.

2. Tư tưởng:

 Khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc xd CNXH ở LX. Ở các nước này đã có những thay đổi căn bản và sâu sắc, đó là những sự thật lịch sử.

3. Kĩ năng: Rèn kỹ năng phân tích và nhận định các sự kiện, các vấn đề lịch sử.

II. Phương tiện dạy học: Bản đổ châu Âu. Tranh ảnh liên quan

III. Tiến trình dạy học:

 

docx 3 trang Người đăng trung218 Lượt xem 1380Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 9 - Tiết 2: Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:22/8/2015	 	 Ngày dạy: 25/8/2015 
Bài 1: Tiết : 2
 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945
ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX(tiếp)
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức :
- Thành lập nước dân chủ nhân dân.Quá trình xây dựng CNXH của Đông Âu:	
 - Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới.
2. Tư tưởng: 
 Khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc xd CNXH ở LX. Ở các nước này đã có những thay đổi căn bản và sâu sắc, đó là những sự thật lịch sử....
3. Kĩ năng: Rèn kỹ năng phân tích và nhận định các sự kiện, các vấn đề lịch sử.
II. Phương tiện dạy học: Bản đổ châu Âu. Tranh ảnh liên quan
III. Tiến trình dạy học: 
1. Ổn định lớp. 
2. Kiểm tra bài cũ: 
-Hãy nêu những thành tựu chính của Liên Xô trong xay dựng CNXH từ 1950 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX?
3.Bài mới:
 *Giới thiệu bài:Gv khái quát bài cũ ,vào bài mới 
HĐ1:
? Sau chiến tranh Liên Xô đã có những chính sách về đối ngoại như thế nào ?
HS trả lời, GV tóm ý.
HĐ2: 
? Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào ?
? Tại sao gọi là Nhà nước dân chủ nhân dân 
? Sự ra đời của nước Đức diễn ra khác với 7 nước Đông Âu như thế nào ?
 HS xác định vị trí...
(Học sinh: Thảo luận)
? Từ 1945-1949 các nước Đông Âu đã làm gì để hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng dân chủ nhân dân ?
HS trả lời, GV nhấn mạnh:
? Sự thành lập các nước dân chủ nhân dân Đông Âu có ý nghĩa như thế nào ? (Đánh dấu XHCN vượt ra khỏi phạm vi 1 nước, bắt đầu hình thành 1 hệ thống trên thế giới).
HS suy nghĩ trả lời.
? Em hãy nêu sự thay đổi ở một số nước dân chủ nhân dân mà em biết ?
Mục 2 hướng dẫn hs đọc thêm
HĐ III
? Cơ sở của sự hợp tác giữa Liên Xô và các nước Đông Âu là gì ? (Cùng mục tiêu. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng - Mác).
+? Trên cơ cở đó Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời vào thời gian nào ? Nhằm mục đích gì ?
? Trong thời gian họat động SEV đã đạt được những thành tựu gì ?
(Học sinh thảo luận)
? Trước tình hình căng thẳng của Mĩ và khối NATO, Liên Xô và các nước Đông Âu đã làm gì ?
? Tổ chức này ra đời nhằm mục đích gì ?
.II/ ĐÔNG ÂU
1- Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu:
-Trong thời kì CTTG II, ND ở hầu hết các nước Đông Âu tiến hành cuộc đấu tranh chống PX và đã giành được thắng lợi: giải phóng đất nước, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân (Ba Lan 7/1944, Tiệp Khắc 5/1945).
-Từ 1945-1949 các nước Đông Âu hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ cách mạng dân chủ nhân dân:
+Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân.
- Tiến hành cải cách ruộng đất.
- Quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của TB trong và ngoài nước.
- Thực hiện các quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống ND.
III/SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN
-Cơ sở của sự hợp tác:
+Cùng mục tiêu là xd CNXH
+Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng
+Cùng hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin
- 8/1/1949 Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) thành lập.
- Mục đích - tác dụng: Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ nhau, hình thành hệ thống XHCN.
-Thành tựu (SGK)
- 5/1955 thành lập tổ chức Hiệp ước Vácsava.
- Mục đích: Bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH, duy trì nền hòa bình của châu Âu và thế giới.
4 Củng cố: 
 -Hãy tốm tát những thành tựu chính của nhân dân Liên Xô trong quá trình xây dựng CNXH
 5 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : 
- Học bài theo sách giáo khoa. 
 - Đọc trước bài 2 : LX và các nước Đông Âu.đầu những năm 90 của TK.XX và trả lời câu hỏi cuối mục và làm BT cuối bài

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_1_Lien_Xo_va_cac_nuoc_Dong_Au_tu_nam_1945_den_giua_nhung_nam_70_cua_the_ki_XX.docx