Giáo án Lớp 5 - Tuần 3 - Trường Tiểu học Xuân Dục

Giáo án khối 5

Tập đọc

Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

I. Mục tiêu bài học:

- Đọc đúng các tên người nươớc ngoài trong bài.

- Bơớc đầu biết đọc diễn cảm đơợc bài văn.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi cụ già người Pháp đã dạy cho tên sĩ quan Đức hống hách một bài học sâu sắc.

II. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

III. Các hoạt động tổ chức:

A. Hoạt động khởi động

- Gọi HS đọc bài Sự sụp đổ của chế độ A- pác- thai và nêu nội dung bài.

- GV nhận xét .

B. HĐ hình thành kiến thức mới

Bước 1: Trải nghiệm

 - Bức tranh vẽ cảnh gì?

- Nét mặt của hai người có gì khác nhau?

- Giới thiệu bài: T¸c phÈm cña Si-le vµ tªn ph¸t xÝt

Bước 2: Phân tích – Khám phá – Rút ra nội dung bài đọc

* Tổ chức cho HS luyện đọc :

- GV theo dõi, hỗ trợ khi cần thiết.

 

doc 76 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 387Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần 3 - Trường Tiểu học Xuân Dục", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Æc ®iÓm chung cña c¸c tõ ®· cho .
- HS TB ch÷a bµi .
- Tõ “ trîn” kh«ng ®ång nghÜa víi c¸c tõ cßn l¹i .
- HS nªu thµnh ng÷ cña m×nh.
- Thµnh ng÷ : KiÕn tha l©u còng ®Çy tæ .
- Tõ ®iÒn ®­îc : tr¾ng tinh .
- HS tr×nh bµy ®o¹n v¨n. 
+ NhËn xÐt, bæ sung.
( HS yÕu cã thÓ ®Æt c©u )
IV- Cñng cè – DÆn dß :- NhËn xÐt giê häc .
- DÆn HS chuÈn bÞ bµi : Tõ tr¸i nghÜa .
***********************************************************
LuyÖn to¸n
¤n tËp vÒ gi¶i to¸n
I- Môc tiªu : Gióp HS «n tËp vÒ :
- C¸ch t×m hai sè biÕt tæng ( hiÖu ) vµ tØ sè cña hai sè ®ã.
- VËn dông gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan.
II - §å dïng d¹y - häc: Vë Bµi tËp tr¾c nghiÖm vµ tù luËn To¸n 5/ tËp 1.
III - Ho¹t ®éng d¹y - häc : 
Ho¹t ®éng 1: GV giao bµi tËp vµ h­íng dÉn HS lµm bµi:
Bµi 1: Yªu cÇu HS ®äc ®Çu bµi.
- Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×?
- GÊp r­ìi lµ nh­ thÕ nµo?
Bµi 2: 
- Muèn t×m ®­îc cã bao nhiªu kg g¹o nÕp ta cÇn tÝnh g× tr­íc?
Bµi 3: - Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi vµ nªu d¹ng to¸n.
- §Ó t×m ®­îc sè trøng mçi lo¹i ta cÇn tÝnh g× ?
Ho¹t ®éng 2: HS lµm bµi tËp trang 12, 13. 
- GV gióp ®ì HS yÕu hoµn thµnh bµi tËp.
Ho¹t ®éng 3: Ch÷a bµi.
Sau bµi 1 : Hái HS vÒ :
+ C¸ch t×m hai sè biÕt tæng vµ tØ sè cña hai sè ®ã .
Bµi 2 :
* NhÊn m¹nh c¸c b­íc t×m hai sè biÕt tæng vµ tØ sè cña hai sè.
Bµi 3 : Yªu cÇu ph©n tÝch, gäi HS giái ch÷a bµi.
- NhËn xÐt, kÕt luËn lêi gi¶i ®óng.
* Cñng cè c¸ch t×m hai sè biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã.
- 1 HS ®äc ®Çu bµi.
- HS nªu vµ vÏ s¬ ®å.
- HS ®äc ®Ò bµi vµ nªu d¹ng to¸n.
- TÝnh tæng sè g¹o sau khi b¸n.
- HS ®äc ®Ò bµi vµ nªu d¹ng to¸n.
+ Sè trøng gµ sau khi b¸n
+ Sè trøng vÞt sau khi b¸n
- HS lµm bµi vµo vë.
- HS yÕu ch÷a bµi tËp 1.
Tæng sè phÇn b»ng nhau lµ :
3 + 2 = 5 (phÇn)
Sè lín lµ : 135 : 5 x 3 = 81
Sè bÐ lµ : 135 - 81 = 54
 §¸p sè : 81 vµ 54 .
HS trung b×nh ch÷a bµi 
Tæng sè g¹o sau khi b¸n lµ :
65 - 20 = 45 (kg)
Tæng sè phÇn b»ng nhau lµ :
2 + 3 = 5 ( phÇn )
Sè g¹o nÕp lµ : 45 : 5 x 2 = 18 ( kg )
 §¸p sè : 18 kg g¹o nÕp.
Bµi gi¶i
HiÖu sè phÇn b»ng nhau lµ : 5 - 3 = 2 (phÇn)
Sè trøng gµ sau khi b¸n :50 : 2 x 5 = 125 (qu¶)
Sè trøng gµ lóc ®Çu lµ : 125 + 20 = 145 (qu¶)
Sè trøng vÞt sau khi b¸n :125 - 50 = 75 (qu¶)
Sè trøng vÞt lóc ®Çu lµ : 75 + 20 = 95 (qu¶) 
 §¸p sè : 145 qu¶ vµ 95 qu¶.
IV- Cñng cè – DÆn dß:
- Nªu l¹i c¸ch t×m hai sè biÕt tæng ( hiÖu ) vµ tØ sè .
 - DÆn HS chuÈn bÞ bµi ¤n tËp vµ bæ sung vÒ gi¶i to¸n ( tiÕp ) .
********************************************************
LÞch sö
Cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ
I- Môc tiªu:
- T­êng thuËt ®­îc s¬ l­îc cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ do T«n ThÊt ThuyÕt vµ mét sè quan l¹i yªu n­íc tæ chøc:
+ Trong néi bé triÒu ®×nh HuÕ cã 2 ph¸i chñ hoµ vµ chñ chiÕn.
+ §ªm mång 4 r¹ng ngµy mång 5 – 7 – 1885, ph¸i chñ chiÕn d­íi sù chØ huy cña T«n ThÊt ThuyÕt chñ ®éng tÊn c«ng qu©n Ph¸p ë kinh thµnh HuÕ.
+ Tr­íc thÕ m¹nh cña giÆc, nghÜa qu©n ph¶i rót lui lªn vïng rõng nói Qu¶ng TrÞ.
- T¹i vïng c¨n cø vua Hµm Nghi ra ChiÕu CÇn v­¬ng kªu gäi nh©n d©n ®øng lªn ®¸nh Ph¸p.
- BiÕt tªn mét sè ng­êi l·nh ®¹o c¸c cuéc khëi nghÜa lín cña phong trµo CÇn V­¬ng: Ph¹m Bµnh, §inh C«ng Tr¸ng
- Nªu mét sè ®­êng phè, tr­êng häc, liªn ®éi thiÕu niªn tiÒn phong, ë ®Þa ph­¬ng mang tªn nh÷ng nh©n vËt nãi trªn.
II- §å dïng d¹y häc:
- B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam.
- H×nh sgk. PhiÕu häc tËp cho HS.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A- KiÓm tra bµi cò:
B - Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi:
Ho¹t ®éng 1: Ng­êi ®¹i diÖn phÝa chñ chiÕn.
- T×nh h×nh n­íc ta sau khi triÒu ®×nh nhµ NguyÔn kÝ víi Ph¸p hiÖp ­íc Pa-t¬-nèt (1884), c«ng nhËn quyÒn ®« hé cña thùc d©n Ph¸p trªn toµn ®Êt n­íc ta. Tuy nhiªn triÒu ®×nh ®Çu hµng nh­ng nh©n d©n kh«ng chÞu khuÊt phôc. Lóc nµy, c¸c quan l¹i, trÝ thøc nhµ NguyÔn ®· ph©n ho¸ thµnh 2 ph¸i: ph¸i chñ chiÕn, ph¸i chñ hoµ.
Ho¹t ®éng 2: Nguyyªn nh©n, diÔn biÕn vµ ý nghÜa cña cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ.
- Tæ chøc cho HS th¶o luËn theo c¸c c©u hái:
+ §iÓm kh¸c nhau vÒ chñ tr­¬ng cña ph¶i chñ chiÕn vµ ph¶i chñ hoµ trong triÒu ®×nh nhµ NguyÔn?
+ T«n ThÊt ThuyÕt ®· lµm g× ®Ó chuÈn bÞ chèng Ph¸p?
+ T­êng thuËt l¹i cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ.
+ ý nghÜa cña cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ.
Ho¹t ®éng 3: T«n ThÊt ThuyÕt, vua hµm nghi vµ phong trµo CÇn V­¬ng.
- Tæ chøc cho HS c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.
- NhËn xÐt, nhÊn m¹nh thªm:
+ T«n ThÊt ThuyÕt quyÕt ®Þnh ®­a vua Hµm Nghi vµ ®oµn tuú tïng lªn vïng rõng nói Qu¶ng TrÞ.
+ T¹i c¨n cø kh¸ng chiÕn, T«n ThÊt ThuyÕt lÊy danh nghÜa vua Hµm Nghi th¶o chiÕu CÇn V­¬ng, kªu gäi nh©n d©n c¶ n­íc ®øng lªn gióp vua ®¸nh Ph¸p.
+ Mét sè cuéc khëi nghÜa tiªu biÓu, giíi thiÖu h×nh ¶nh mét sè nh©n vËt lÞch sö.
- Em biÕt g× vÒ phong trµo CÇn V­¬ng?
- NhÊn m¹nh kiÕn thøc cña bµi.
- HS ®äc ghi nhí tiÕt tr­íc.
Lµm viÖc c¶ líp:
- HS chó ý nghe GV giíi thiÖu.
- HS trao ®æi trong nhãm c¸c c©u hái.
- Ph¸i chñ hoµ chñ tr­¬ng hoµ víi Ph¸p; ph¸i chñ chiÕn chñ tr­¬ng chèng Ph¸p.
- Cho lËp c¨n cø kh¸ng chiÕn.
- Mét sè HS t­êng thuËt l¹i
- Thêi gian, hµnh ®éng cña Ph¸p, tinh thÇn quyÕt t©m chèng Ph¸p cña ph¸i chñ chiÕn.
- ThÓ hiÖn lßng yªu n­íc cña mét bé phËn quan l¹i trong triÒu ®×nh NguyÔn, khÝch lÖ nh©n d©n ®Êu tranh chèng Ph¸p.
- HS c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.
- HS chó ý.
- Mét sè HS nªu.
C - Cñng cè, dÆn dß:
- NhËn xÐt tiÕt häc vµ giao bµi vÒ nhµ.
- ChuÈn bÞ bµi X· héi ViÖt Nam cuèi thÕ kØ XIX - ®Çu thÕ kØ XX.
*********************************************************************************************
§Þa lý
KhÝ hËu
I- Môc tiªu : 
- Nªu ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm chÝnh cña khÝ hËu ViÖt Nam:
+ KhÝ hËu nhiÖt ®íi Èm giã mïa.
+ Cã sù kh¸c nhau gi÷a hai miÒn: miÒn B¾c cã mïa ®«ng l¹nh, m­a phïn; miÒn Nam nãng quanh n¨m víi hai mïa m­a, kh« râ rÖt.
+ HSKG gi¶I thÝch ®­îc v× sao ViÖt Nam cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa.
+ ChØ biÕt c¸c h­íng giã ®«ng b¾c, t©y nam, ®«ng nam.
- NhËn biÕt ¶nh h­ëng cña khÝ hËu tíi ®êi sèng vµ s¶n xuÊt cña nh©n d©n ta, ¶nh h­ëng tÝch cùc: c©y cèi xanh tèt quanh n¨m, s¶n phÈm n«ng nghiÖp ®a d¹ng; ¶nh h­ëng tiªu cùc: thiªn tai, lò lôt, h¹n h¸n,...
- ChØ ranh giíi khÝ hËu B¾c - Nam ( d·y nói B¹ch M·) trªn b¶n ®å ( l­îc ®å).
- NhËn xÐt b¶ng sè liÖu khÝ hËu ë møc ®é ®¬n gi¶n. 
II- §å dïng d¹y – Häc : 
- B¶n ®å tù nhiªn VN, h×nh minh ho¹ SGK .
III- Ho¹t ®éng d¹y häc : 
A – KiÓm tra bµi cò : KÓ tªn mét sè lo¹i kho¸ng s¶n chÝnh ë n­íc ta?
B - Bµi míi : 1- Giíi thiÖu + ghi tªn bµi.
2. §Æc ®iÓm khÝ hËu n­íc ta:
- Yªu cÇu quan s¸t qu¶ ®Þa cÇu, trÝ cña VN.
- Yªu cÇu lµm phiÕu .
- NhËn xÐt, kÕt luËn ý ®óng.
- Trao ®æi c¶ líp ®iÒn ch÷ vµ mòi tªn ®Ó ®­îc s¬ ®å mèi quan hÖ gi÷a ®Þa h×nh vµ khÝ hËu.
* KÕt luËn: N­íc ta cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mµu: nhiÖt ®é cao, giã vµ m­a thay ®æi theo mïa.
3. KhÝ hËu c¸c miÒn cã sù kh¸c nhau:
- Yªu cÇu quan s¸t l­îc ®å:
- ChØ ranh giíi khÝ hËu gi÷a hai miÒn.
- NhËn xÐt sù chªnh lÖch nhiÖt ®é trung b×nh gi÷a th¸ng 1 vµ th¸ng 7 cña HN vµ thµnh phè HCM?
- C¸c h­íng giã chÝnh ë miÒn B¾c vµ miÒn Nam
* KÕt luËn: KhÝ hËu n­íc ta cã sù kh¸c nhau gi÷a miÒn B¾c vµ miÒn Nam. MiÒn b¾c cã mïa ®«ng l¹nh, m­a phïn; miÒn nam nãng quanh n¨m víi mïa m­a vµ mïa kh« râ rÖt.
4. ¶nh h­ëng cña khÝ hËu ®Õn ®êi sèng vµ s¶n xuÊt:
- T¹i sao n­íc ta cã thÓ trång ®­îc nhiÒu lo¹i c©y kh¸c nhau?
- Mïa m­a vµ mïa kh« g©y h¹i g× cho ®êi sèng vµ s¶n xuÊt?
* KÕt luËn: KhÝ hËu nãng Èm, m­a nhiÒu gióp c©y cèi ph¸t triÓn còng g©y ra nh÷ng trËn b·o lôt, h¹n h¸n lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn ®êi sèng cña nh©n d©n.
- Häc sinh tr¶ lêi.
- Quan s¸t vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV.
 - Th¶o luËn cÆp, ®¹i diÖn ph¸t biÓu ý kiÕn:
+ VN n»m trong ®íi khÝ hËu nhiÖt ®íi, gÇn biÓn, cã giã mïa ho¹t ®éng => cã m­a nhiÒu, giã vµ m­a thay ®æi theo mïa.
+ Th¸ng 1 cã giã ®«ng b¾c; th¸ng 7 cã giã t©y nam, ®«ng nam.
- Quan s¸t, th¶o luËn nhãm.
+ §¹i diÖn b¸o c¸o kÕt qu¶.
- ChØ trªn l­îc ®å d·y nói B¹ch M·.
- NhiÖt ®é trung b×nh vµo th¸ng 1 vµ th¸ng 7 ë HN thÊp h¬n nhiÒu so víi Thµnh phè HCM.
- MiÒn B¾c cã giã mïa ®«ng b¾c vµo kho¶ng th¸ng 1, trêi l¹nh, Ýt m­a. kho¶ng th¸ng 7 cã giã ®«ng nam, trêi nãng, m­a nhiÒu.
MiÒn Nam cã giã mïa t©y nam, khÝ hËu nãng quanh n¨m, cã hai mïa m­a vµ kh« râ rÖt.
- §äc SGK, tr¶ lêi c©u hái c¸ nh©n.
- Do khÝ hËu nãng Èm, m­a nhiÒu vµ cã khÝ hËu thay ®æi theo mïa.
- Mïa m­a th­êng cã b·o, lò lôt g©y thiÖt h¹i vÒ ng­êi vµ cña cho nh©n d©n; mïa kh« kÐo dµi g©y h¹n h¸n, thiÕu n­íc sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt.
C - Cñng cè - DÆn dß : NhËn xÐt giê häc , liªn hÖ.
- ChuÈn bÞ bµi : S«ng ngßi .
*********************************************************************************************
Khoa häc
CÇn lµm g× ®Ó c¶ mÑ vµ bÐ ®Òu khoÎ?
I, Môc tiªu:
Sau bµi häc, häc sinh biÕt:
- Nªu nh÷ng viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®èi víi phô n÷ cã thai ®Ó ®¶m b¶o mÑ khoÎ vµ
 thai nhi khoÎ.
 - X¸c ®Þnh nhiÖm vô cña ng­êi chång vµ c¸c thµnh viªn kh¸c trong gia ®×nh lµ ph¶i 
 ch¨m sãc, gióp ®ì phô n÷ cã thai.
 - Cã ý thøc gióp ®ì phô n÷ cã thai.
 II, §å dïng d¹y häc:
 - H×nh trang 12, 13 sgk.
 III, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1, Giíi thiÖu bµi:
2, D¹y häc bµi míi:
2.1, Lµm viÖc víi sgk:
MT: Nªu nh÷ng viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®èi víi phô n÷ cã thai ®Ó ®¶m b¶o mÑ khoÎ vµ thai nhi khoÎ.
- Quan s¸t h×nh sgk.
- Th¶o luËn theo cÆp, nªu: Phô n÷ cã thai nªn vµ kh«ng nªn lµm g×? T¹i sao?
* KÕt luËn: (sgk 12)
2.2, Th¶o luËn c¶ líp:
MT: X¸c ®Þnh nhiÖm vô cña ng­êi chång vµ c¸c thµnh viªn kh¸c trong gia ®×nh lµ ph¶i ch¨m sãc, gióp ®ì phô n÷ cã thai.
- H×nh 5,6,7 sgk.
- Nªu néi dung tõng h×nh.
- Mäi ng­êi trong gia ®×nh cÇn lµm g× ®Ó thÓ hiÖn sù quan t©m, ch¨m sãc ®èi víi phô n÷ cã thai?
* KÕt luËn: sgk (13)
2.3, §ãng vai:
MT: hs cã ý thøc gióp ®ì phô n÷ cã thai.
- Th¶o luËn c©u hái sgk -13.
- Tæ chøc cho hs lµm viÖc theo nhãm, ®ãng vai theo t×nh huèng ®ã.
- Tæ chøc cho hs c¸c nhãm ®ãng vai tr­íc líp.
- NhËn xÐt, khen ngîi hs.
3, Cñng cè, dÆn dß:HS ®äc ghi nhí.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
- Hs quan s¸t h×nh 1,2,3,4 sgk.
- Hs trao ®æi theo cÆp.
- Hs nªu l¹i kÕt luËn.
- Hs quan s¸t h×nh 5,6,7 sgk.
- Hs nªu néi dung tõng h×nh.
- Hs trao ®æi c¶ líp.
- Hs nªu l¹i kÕt luËn.
- Hs ®äc c©u hái sgk-13.
- Hs lµm viÖc theo nhãm 6, th¶o luËn ®ãng vai theo t×nh huèng.
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2010
 TËp lµm v¨n
LuyÖn tËp t¶ c¶nh.
I, Môc tiªu:
1, BiÕt hoµn chØnh c¸c ®o¹n v¨n dùa theo néi dung chÝnh cña mçi ®o¹n.
2, BiÕt chuyÓn mét phÇn trong dµn ý bµi v¨n t¶ c¬n m­a thµnh mét ®o¹n v¨n miªu t¶ ch©n thùc, tù nhiªn.
II, §å dïng d¹y häc:
- B¶ng phô viÕt néi dung chÝnh 4 ®o¹n v¨n t¶ c¬n m­a -bµi 1.
- Dµn ý bµi v¨n miªu t¶ c¬n m­a cña tõng hs.
III, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1, KiÓm tra bµi cò:
- KiÓm tra chÊm ®iÓm dµn ý bµi v¨n miªu t¶ mét c¬m m­a cña 2-3 hs.
2, D¹y häc bµi míi:
2.1, Giíi thiÖu bµi:
2.2, H­íng dÉn hs lµm bµi tËp:
Bµi 1: Nªu yªu cÇu.
- Chó ý yªu cÇu cña bµi: t¶ quang c¶nh sau c¬n m­a.
- Tæ chøc cho hs x¸c ®Þnh néi dung chÝnh cña mçi ®o¹n.
- Yªu cÇu hs chän hoµn chØnh 1,2 ®o¹n b»ng c¸ch viÕt thªm vµo nh÷ng chç chÊm.
- NhËn xÐt.
Bµi 2: Nªu yªu cÇu.
- Dùa vµo hiÓu biÕt vÒ ®o¹n v¨n trong bµi v¨n t¶ c¬n m­a cña b¹n hs, c¸c em sÏ tËp chuyÓn mét phÇn trong dµn ý bµi v¨n t¶ c¬n m­a thµnh mét ®o¹n v¨n miªu t¶ ch©n thùc, tù nhiªn.
- Tæ chøc cho hs viÕt bµi.
- NhËn xÐt.
3, Cñng cè, dÆn dß:
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
- Hs chó ý.
- Hs nªu yªu cÇu cña bµi.
- Hs x¸c ®Þnh néi dung tõng ®o¹n:
+ §o¹n 1: giíi thiÖu c¬n m­a rµo-µo ¹t tíi råi t¹nh ngay.
+ §o¹n 2: ¸nh n¾ng vµ c¸c con vËt sau c¬n m­a.
+ §o¹n 3: C©y cèi sau c¬n m­a.
+ §o¹n 4: §­êng phè vµ con ng­êi sau c¬n m­a.
- Hs chän 1-2 ®o¹n v¨n ®Ó hoµn chØnh.
- Hs nèi tiÕp ®äc ®o¹n v¨n cña m×nh.
- Hs nªu yªu cÇu cña bµi.
- Hs viÕt bµi.
- Hs nèi tiÕp ®äc ®o¹n viÕt.
 **********************************
 To¸n
¤n tËp vÒ gi¶i to¸n.
 I, Môc tiªu:
 - Gióp häc sinh «n tËp, cñng cè c¸ch gi¶i to¸n liªn quan ®Õn tØ sè ë líp 4 (bµi to¸n “ T×m
 hai sè khi biÕt tæng(hiÖu) vµ tØ sè cña hai sè ®ã”)
 II, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1, Giíi thiÖu bµi:
2, D¹y häc bµi míi:
2.1, H­íng dÉn «n l¹i c¸ch gi¶i d¹ng to¸n:
Bµi to¸n 1: 
- H­íng dÉn hs x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi.
- H­íng dÉn hs tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n.
- X¸c ®Þnh d¹ng to¸n.
Bµi to¸n 2: 
- H­íng dÉn hs x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi.
- H­íng dÉn hs tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n.
- X¸c ®Þnh d¹ng to¸n.
2.2, LuyÖn tËp:
Bµi 1: 
- H­íng dÉn hs x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi.
- Yªu cÇu hs lµm bµi.
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
Bµi 2: 
- H­íng dÉn hs x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi.
- Yªu cÇu hs lµm bµi.
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
Bµi 3:
- H­íng dÉn hs x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi.
- Yªu cÇu hs lµm bµi.
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
3, Cñng cè, dÆn dß:C¸ch gi¶i to¸n tØ lÖ.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
- Hs ®äc ®Ò bµi.
- Hs tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n.
- D¹ng to¸n t×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ sè cña hai sè.
- Hs ®äc ®Ò bµi.
- Hs tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n.
- D¹ng to¸n t×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè.
- Hs nªu kh¸i qu¸t c¸ch gi¶i d¹ng to¸n nµy.
- Hs ®äc ®Ò bµi, x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi.
a, Sè thø nhÊt lµ: 80 : (7+9) x 7 = 
b, Sè thø hai lµ: 
- Hs ®äc ®Ò bµi, x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi.
- Hs tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n.
 Bµi gi¶i:
 HiÖu sè phÇn b»ng nhau lµ:
 3 - 1 = 2 (phÇn)
 Sè lÝt n­íc m¾m lo¹i 1 lµ:
 12 : 2 x 3 = 18 (l)
 Sè lÝt n­íc m¾m lo¹i 2 lµ:
 18 - 12 = 6 (l)
 §¸p s«: 18 l; 6 l.
- Hs ®äc ®Ò bµi, x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi.
- Hs tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n.
 §¸p sè: a, 35 m vµ 25 m.
 b, 35 m2.
 *********************************
 **************************************
 ThÓ dôc
 §éi h×nh ®éi ngò. Trß ch¬i §ua ngùa.
I, Môc tiªu:
- ¤n ®Ó cñng cè vµ n©ng cao kÜ thuËt ®éng t¸c ®éi h×nh ®éi ngò: tËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè, ®i ®Òu vßng tr¸i vßng ph¶i. Yªu cÇu tËp hîp hµng nhanh, ®i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i ®óng h­íng, thµnh th¹o, ®Òu, ®Ñp, ®óng víi khÈu lÖnh.
- Trß ch¬i §ua ngùa.Yªu cÇu ch¬i ®óng luËt, trËt tù, nhanh nhÑn, hµo høng trong khi ch¬i.
II, §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn.
- S©n tr­êng s¹ch sÏ, ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn tËp luyÖn.
- ChuÈn bÞ 1 cßi.
III, Néi dung, ph­¬ng ph¸p.
Néi dung
§Þnh l­îng
Ph­¬ng ph¸p, tæ chøc
1, PhÇn më ®Çu:
- TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu tËp luyÖn, nh¾c l¹i néi quy tËp luyÖn, chÊn chØnh ®éi ngò, trang phôc tËp luyÖn.
- §øng t¹i chç vç tay h¸t.
2, PhÇn c¬ b¶n:
2.1, §éi h×nh ®éi ngò.
- ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè, ®i ®Òu vßng ph¶i, vßng tr¸i.
2.2, Trß ch¬i vËn ®éng:
- Ch¬i trß ch¬i: §ua ngùa
- Tæ chøc cho hs ch¬i.
3, PhÇn kÕt thóc.
- §i theo vßng trßn, thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng.
- HÖ thèng néi dung bµi.
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi häc.
6-10 phót
2-4 phót
2-3 phót
18-22 phót
10-12 phót
8-10 phót
4-6 phót
 * * * * * * * *
 * * * * * * * * |
 * * * * * * * *
- GV ®iÒu khiÓn, söa ®éng t¸c sai
- Hs tËp luyÖn theo tæ.
- Thi ®ua gi÷a c¸c tæ.
- Hs tËp hîp ®éi h×nh ch¬i.
- GV nªu tªn, gi¶i thÝch c¸ch ch¬i vµ quy ®Þnh ch¬i.
- Hs ch¬i.
 * * * * * * * *
 * * * * * * * * |
 * * * * * * * *
 *************************************************************************
Thø s¸u, ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2010
****************************************************************
TËp lµm v¨n 
LuyÖn tËp t¶ c¶nh 
I- Môc tiªu : Gióp HS : 
- N¾m ®­îc ý chÝnh cña 4 ®o¹n v¨n vµ chän mét ®o¹n ®Ó hoµn chØnh theo yªu cÇu cña BT1.
- Dùa vµo dµn ý bµi v¨n miªu t¶ c¬n m­a ®· lËp tiÕt tr­íc, viÕt ®­îc mét ®o¹n v¨n cã chi tiÕt vµ h×nh ¶nh hîp lÝ.
- HSKG biÕt hoµn chØnh c¸c ®o¹n v¨n ë bµi tËp 1 vµ chuyÓn mét phÇn dµn ý thµnh ®o¹n v¨n miªu t¶ kh¸ sinh ®éng. 
II- §å dïng d¹y - häc : B¶ng nhãm.
III - Ho¹t ®éng d¹y häc : 
A – KiÓm tra bµi cò : 
- §äc dµn ý bµi v¨n t¶ c¬n m­a ?
B - Bµi míi:1. Giíi thiÖu + ghi tªn bµi.
2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp .
Bµi 1: Yªu cÇu HS ®äc vµ ph©n tÝch bµi v¨n. 
- Gäi HS x¸c ®Þnh néi dung chÝnh cña mçi ®o¹n?
- NhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®óng.
- Em cã thÓ viÕt thªm g× vµo ®o¹n v¨n cña b¹n Quúnh Liªn?
- Khi lµm v¨n miªu t¶ em cÇn chó ý ®iÒu g× ?
- Yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi, 2 HS lµm b¶ng nhãm.
- NhËn xÐt söa ch÷a bµi cña HS.
- 2- 3 HS ®äc dµn ý tiÕt tr­íc.
- §äc nèi tiÕp tõng ®o¹n v¨n ch­a hoµn chØnh.
§o¹n 1: Giíi thiÖu c¬n m­a rµo, µo ¹t, tíi råi t¹nh ngay.
§o¹n 2: ¸nh n¾ng vµ c¸c con vËt sau c¬n m­a.
§o¹n 3: C©y cèi sau c¬n m­a.
§o¹n 4: §­êng phè vµ con ng­êi sau c¬n m­a.
+ §1: viÕt thªm c©u t¶ c¬n m­a.
§2: viÕt thªm c¸c chi tiÕt miªu t¶ chÞ gµ m¸i t¬, ®µn gµ con, chó mÌo khoang sau c¬n m­a.
§3: viÕt thªm c©u v¨n miªu t¶ mét sè c©y, hoa sau c¬n m­a.
§4: viÕt thªm c©u t¶ ho¹t ®éng cña con ng­êi trªn ®­êng phè. 
- ...sö dông tõ ng÷ gîi t¶...phÐp so s¸nh...
- Lµm vµ tr×nh bµy bµi.
- Líp nhËn xÐt bæ sung ý kiÕn .
Bµi 2: Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu
- Em chän ®o¹n v¨n nµo ®Ó viÕt?
- Yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi
- Gióp ®ì HS yÕu lµm bµi tËp.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ bµi cña HS .
- Nªu yªu cÇu cña bµi tËp
- Giíi thiÖu ®o¹n v¨n ®Þnh viÕt.
- Lµm vë BT, 3 HS lµm b¶ng nhãm.
- Tr×nh bµy, nhËn xÐt, söa ch÷a cho b¹n.
C- Cñng cè - DÆn dß :
- NhËn xÐt chung giê häc ; nh¾c l¹i cÊu t¹o chung cña bµi v¨n t¶ c¶nh .
- DÆn dß HS chuÈn bÞ bµi LuyÖn tËp t¶ c¶nh .
*********************************************************
To¸n
¤n tËp vÒ gi¶i to¸n 
I - Môc tiªu : 
- Lµm ®­îc bµi tËp d¹ng t×m hai sè biÕt tæng ( hiÖu) vµ tØ sè cña hai sè ®ã.
II- Ho¹t ®éng d¹y häc : 
A – KiÓm tra bµi cò: Ch÷a bµi tËp 4
B - Bµi míi: 1. Giíi thiÖu + Ghi tªn bµi.
2. H­íng dÉn «n tËp:
- §­a bµi to¸n 1 SGK, yªu cÇu ph©n tÝch, x¸c ®Þnh d¹ng to¸n. 
- H­íng dÉn HS tr×nh bµy tãm t¾t vµ bµi gi¶i theo c¸c b­íc ®· häc.
* NhÊn m¹nh c¸ch t×m hai sè biÕt tæng vµ tØ sè cña hai sè ®ã.
Bµi to¸n 2 : Yªu cÇu HS x¸c ®Þnh d¹ng to¸n vµ tù tr×nh bµy bµi gi¶i t­¬ng tù bµi to¸n 1.
* NhÊn m¹nh c¸ch t×m hai sè biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã.
3. LuyÖn tËp.
Bµi 1: Yªu cÇu tù lµm bµi.
- Gióp ®ì HS yÕu hoµn thµnh bµi tËp.
* NhÊn m¹nh c¸ch t×m hai sè biÕt tæng ( hiÖu) vµ tØ sè cña hai sè ®ã.
Bµi 2, 3 yªu cÇu tù lµm thªm ë nhµ.
- X¸c ®Þnh d¹ng to¸n: T×m hai sè biÕt tæng vµ tØ sè cña hai sè ®ã.
- Tr×nh bµy c¸c b­íc gi¶i nh­ SGK.
- Nªu c¸ch t×m sè lín, sè bÐ.
Bµi to¸n 2 : Thùc hiÖn c¸c b­íc gi¶i t­¬ng tù bµi to¸n 1.
- Nªu quy tr×nh thùc hiÖn gi¶i to¸n.
Bµi 1: Lµm vë, tr×nh bµy bµi.
a) Tæng sè phÇn b»ng nhau lµ:
 7 + 9 = 16 ( phÇn)
Sè bÐ lµ: 80 : 16 x 7 = 35
Sè lín lµ : 80 - 35 = 45
 §¸p sè : 35 vµ 45
b) HiÖu sè phÇn b»ng nhau lµ:
 9 - 4 = 5 ( phÇn)
Sè bÐ lµ: 55 : 5 x 4 = 20
Sè lín lµ: 55 -20 = 35
 §¸p sè: 20 vµ 35.
III- Cñng cè – DÆn dß :
- Nh¾c l¹i c¸c b­íc t×m hai sè biÕt tæng ( hiÖu ) vµ tØ sè cña hai sè .
- Lµm vë bµi tËp; chuÈn bÞ bµi ¤n tËp vµ bæ sung vÒ gi¶i to¸n .
LuyÖn to¸n
 TiÕt 10: LuyÖn tËp chung 
I/ Môc tiªu :
LuyÖn tËp c¸ch viÕt c¸c sè ®o ®é dµi d­íi d¹ng hçn sè.
VËn dông gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
II/ Ho¹t ®éng d¹y häc :
A / Bµi cò : Nªu cÊu t¹o cña hçn sè ? C¸ch chuyÓn mét hçn sè thµnh ph©n sè?
B / Bµi míi : 1 . Giíi thiÖu + ghi tªn bµi.
2 . H­íng dÉn HS lµm bµi tËp :HS lµm BT trang 10 . 
Giao bµi tËp : HS yÕu + HS trung b×nh ch÷a bµi tËp 1 vµ 2 . HS kh¸ giái ch÷a bµi sè 3.
+ Y/c HS tù lµm bµi; GV gióp ®ì HS yÕu hoµn thµnh bµi tËp.
+ Sau bµi 1, gäi HS nªu c¸ch viÕt c¸c sè ®o ®é dµi d­íi d¹ng ph©n sè.
+ Sau bµi 2 , Yªu cÇu HS gi¶i thÝch c¸ch lµm.
NhÊn m¹nh quan hÖ gi÷a c¸c sè ®o ®é dµi vµ quan hÖ gi÷a c¸c sè ®o thêi gian ®· häc .
- Gióp HS n¾m v÷ng y/c bµi tËp 3 :
+ T×m ®é dµi ®­êng chÐo BD .
+ T×m diÖn tÝch h×nh thoi.
Cñng cè c¸ch tÝnh diÖn tÝch cña h×nh thoi .
 * Lµm vµ ch÷a bµi. 
KQ : Bµi 1 : 
a) Sai ; b) §óng ; c) §óng ; d) Sai.
+ Nªu kÕt qu¶ ®óng cho c¸c phÐp tÝnh sai .
* Bµi 2 : 
a) 
b) 
c) 
d) 
Bµi 3 : Bµi gi¶i 
 §é ®ai ®­êng chÐo BD lµ :
 ( dm)
DiÖn tÝch h×nh thoi lµ :
( dm2)
 §¸p sè : 6 dm2.
 III/. Cñng cè – DÆn dß:- Nªu l¹i quy t¾c tÝnh diÖn tÝch h×nh thoi .	
DÆn HS chuÈn bÞ bµi : LuyÖn tËp chung .
TuÇn 4 Thø hai ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 2010
 TËp ®äc. 
Nh÷ng con sÕu b»ng giÊy
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
1. §äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t toµn-
- §äc ®óng c¸c tªn ng­êi, tªn ®Þa lÝ n­íc ngoµi(Xa-da-c«, Xa - xa-ki, Hi -r« ma, Na- ga- da-ki)
.- BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng trÇm, buån; nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ hËu qu¶ nÆng nÒ cña chiÕn tranh h¹t nh©n, kh¸t väng sèng cña c« bÐ Xa- da- c«, m¬ uíc hoµ b×nh cña thiÕu nhi.
 2. HiÓu ý chÝnh cña bµi: tè c¸o téi ¸c chiÕn tranh h¹t nh©n, nãi lªn kh¸t väng sèng, kh¸t väng hoµ b×nh cña trÎ em toµn thÕ giíi.
II. §å dïng d¹y häc:
- Tranh minh häa sgk
B¶ng phô viÕt s½n ®o¹n v¨n cÇn h­íng dÉn HS luyÖn ®äc diÔn c¶m.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc.
2. KiÓm tra bµi cò.
-Hai nhãm HS ph©n vai nhau ®äc vë kÞch : lßng d©n vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi.
 -GV nhËn xÐt,cho ®iÓm.
3. Bµi míi.
A. Giíi thiÖu bµi: Ghi ®Çu bµi.
B. H­íng ®Én HS luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi
a.H­íng dÉn HS ®äc theo quy tr×nh 
- H­íng dÉn HS ®äc phÇn chó gi¶i sgk
Chia ®o¹n:
§1:MÜ nÐm bom nguyªn tö xuèng NhËt B¶n.
§2:HËu qu¶ bom ®· g©y ra.
§3:Kh¸t väng sèng cña xa-da- c«. 
§4:Cßn l¹i.
b.T×m hiÓu bµi:
- Xa-da-c« bÞ nhiÔm phãng x¹ nguyªn tö khi nµo? 
- C« bÐ hi väng kÐo dµi cuéc sèng cña m×nh b»ng c¸ch nµo? 
- C¸c b¹n nhá ®· lµm g× ®Ó tá t×nh ®oµn kÕt víi xa- da- c«? 
C¸c b¹n nhá ®· lµm g× ®Ó bµy tá nguyÖn väng hoµ b×nh? 
NÕu ®­îc ®øng tr­íc ®µi, em sÏ nãi g× víi xa- da- c«? 
- C©u chuyÖn muèn nãi víi em ®iÒu g×?
c. H­íng dÉn HS ®äc diÔn c¶m:
- H­íng dÉn c¶ líp ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n cña bµi v¨n 
- GV ®äc diÔn c¶m 1®o¹n ®Ó lµm mÉu cho HS
- GV theo dâi uèn n¾n.
4. Cñng cè- DÆn dß 
Nªu ý nghÜa bµi. 
ChuÈn bÞ bµi sau.
- 1HS kh¸ ®äc bµi
-Líp ®äc tiÕp nèi
-HS luyÖn ®äc theo cÆp.
- Tõ khi MÜ nÐm hai qu¶ bom xu«ng NhËt B¶n.
- Xa- da -c« hi väng kÐo dµi cuéc sèng cña m×nh b»ng c¸ch ngµy ngµy gÊp sÕu, v× em tin vµo mét truyÒn thuyÕt nãi r»ng nÕu gÊp ®ñ mét ngh×n con sÕu b»ng giÊy treo quanh phßng em sÏ khái bÖnh.
- C¸c b¹n nhá trªn thÕ giíi ®· gÊp nh÷ng con sÕu b»ng giÊy göi tíi cho xa- da- c«.
- Khi xa- da- c« chÕt, c¸c b¹n ®· quyªn gãp tiÒn x©y t­îng ®µi t­ëng nhí nh÷ng n¹n nh©n ®· bÞ bom nguyªn tö s¸t h¹i. Ch©n t­îng ®µi kh¾c nh÷ng dßng ch÷ thÓ hiÖn nguyÖn väng

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan 3 Lop 5_12241049.doc