Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 19, 20

BÀI 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH?

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động 1: - Học sinh biết vì sao cần phải có các phương tiện điều khiển trong các hoạt động khác nhau.

 - Học sinh hiểu tầm quan trọng của các phương tiện điều khiển.

 * Hoạt động 2: - Học sinh biết cái gì điều khiển máy tính.

 - Học sinh hiểu được vì sao máy tính cần phải có hệ điều hành để điều khiển các hoạt động.

1.2 Kĩ năng:

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát học tập và dựa trên các hình ảnh, ý tưởng đã đưa ra ở hai quan sát trong sách giáo khoa, trình bày được ý tưởng trước tập thể lớp.

1.3 Thái độ:

- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học.

 

doc 5 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 434Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 19, 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 10 - Tiết 19
BÀI 9: VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH?
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động 1: - Học sinh biết vì sao cần phải có các phương tiện điều khiển trong các hoạt động khác nhau.
	 - Học sinh hiểu tầm quan trọng của các phương tiện điều khiển.
 * Hoạt động 2: - Học sinh biết cái gì điều khiển máy tính.
 - Học sinh hiểu được vì sao máy tính cần phải có hệ điều hành để điều khiển các hoạt động.
Kĩ năng: 
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát học tập và dựa trên các hình ảnh, ý tưởng đã đưa ra ở hai quan sát trong sách giáo khoa, trình bày được ý tưởng trước tập thể lớp. 
Thái độ:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Phân tích các quan sát sách giáo khoa.
- Cái gì điều khiển máy tính.?
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên : máy chiếu
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện: 3’
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra bài cũ: 2’
? Hệ điều hành có vai trò như thế nào đối với máy tính?
 Hệ điều hành của máy tính thực hiện những công việc gì?
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG BÀI HỌC
 Giới thiệu bài : 2’
Gv giới thiệu : Ở chương trước ta đã tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về tin học. Ở chương này ta sẽ tìm hiểu cách tổ chức, quản lý trên máy tính. Vậy những điều đó như thế nào? Hôm nay ta sẽ tìm hiểu về vấn đề thứ nhất đó là người quản lý của máy tính => Vào bài mới 
Hoạt động 1:C¸c quan s¸t: 13’
Gv: cho Hs xem hình Sgk và thảo luận: 
? Quan s¸t bøc tranh vµ cho biÕt bøc trang ®ang m« t¶ vÒ vÊn ®Ò g×?
? Cã nh÷ng ph­ong tiÖn nµo? (Sù ®a d¹ng? )
? Nh÷ng lóc giao th«ng ïn t¾c, em thÊy vai trß cña ng­êi c¶nh s¸t ®iÒu khiÓn giao th«ng nh­ thÕ nµo?
Gv: §­a t×nh huèng:
Trong tr­êng häc mÊt TKB à HiÖn t­îng g× sÏ x¶y ra?
? Tõ 2 quan s¸t trªn, em cã nhËn xÐt g× vÒ vai trß cña c¸c ph­¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn?
Hs : Nhận xét về vai trò của các phương tiện điều khiển.
Gv: Đưa ra nhận xét và gọi học sinh lặp lại.
1. C¸c quan s¸t
a) Quan s¸t 1
- T¹i nh÷ng ng· t­, vµo giê cao ®iÓm hay x¶y ra hiÖn t­îng ïn t¾c giao th«ng. Khi dã, ng­êi c¶nh s¸t ®iÒu khتn giao th«ng cã vai trß ph©n luång vµ ®iÒu khiÓn c¸c ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng mét c¸ch khoa häc, tr¸nh hiÖn t­îng t¾c ®­êng.
b) Quan s¸t 2
- Thêi kho¸ biÓu ®ãng vµi trß quan träng trong viÖc ®iÒu khiÓn c¸c ho¹t ®éng häc tËp trong nhµ tr­êng.
c) NhËn xÐt
Nh­ vËy vai trß cña c¸c ph­¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn lµ rÊt lín.
 Hoạt động 2:C¸i g× ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh? 20’
Gv: Khi máy tính hoạt động có nhiều đối tượng cùng hoạt động và tham gia vào quá trình xử lý thông tin. Các đối tượng này có thể là phần cứng hoặc phần mềm máy tính. Hoạt động của các đối tượng ddoscungr cần được điều khiển như trong các quan sát trên.
à C«ng viÖc nµy do hÖ ®iÒu hµnh m¸y tÝnh ®¶m nhËn.
? Vậy cái gì điều khiển máy tính ?
Hs: Trả lời.	
Gv: gọi Hs nhận xét và lặp lại
Gv: giới thiệu những công việc cù thể mà HĐH thực hiện
2. C¸i g× ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh?
HÖ ®iÒu hµnh m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh. Cụ thể là:
+ HĐH điều khiển các thiết bị
+ HĐH tổ chức việc thực hiện các chương trình ( phần mềm)
5. Tổng kết và hướng dẫn học tập : 
5.1 Tổng kết : ( 3 phút )
 Gv :Cho Hs nêu lại cái gì điều khiển máy tính 
 Hs: Hệ điều hành 
 Gv:Công việc cụ thể của HĐH
 Hs: Hệ điều hành điều khiển các thiết bị
 Hệ điều hành tổ chức việc thực hiện các chương trình ( phần mềm)
Hướng dẫn học tập: 2’
Đối với bài học ở tiết này:
 - Xem lại bài học, Học thuộc lòng phần 2.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
 - Tiết sau học bài hệ điều hành 
 - Xem trước bài “ Hệ điều hành làm những việc gì” và trả lời câu hỏi sau:
 + Hệ điều hành là gì?	 
6. PHỤ LỤC.
 Tuần 10 - Tiết 20
 Ngày dạy: 
 BÀI 10: HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? 	
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động 1: - Học sinh biết hệ điều hành là phần mềm máy tính.
	 - Học sinh hiểu tầm quan trọng của hệ điều hành trong máy tinh điện tử.
Kĩ năng: 
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát học tập, kĩ năng lắng nghe. 
Thái độ:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Phân tích các quan sát sách giáo khoa.
- Cái gì điều khiển máy tính.?
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: máy chiếu
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện.
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra bài cũ.
? Hệ điều hành có vai trò như thế nào đối với máy tính?
 Hệ điều hành của máy tính thực hiện những công việc gì?
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG BÀI HỌC
Gv giới thiệu : Ở tiết trước ta đã biết cái gì điều khiển máy tính và các công việc của hệ điều hành. Vậy HĐH là gì? Nhiệm vụ chính của nó là gì? => Vào bài mới 
Hoạt động 1: HÖ ®iÒu hµnh lµ g×?
? HĐH cã ph¶i lµ mét thiÕt bÞ l¾p ®Æt trong m¸y tÝnh?
Hs: Suy nghĩ trả lời
? H×nh thï cña nã ra sao?
Hs: Trả lời
? Vậy hệ điều hành là gì?
Hs:
Gv Gọi hs nhận xét và lặp lại
GV Giới thiệu : HiÖn nµy cã nhiÒu hÖ ®iÒu hµnh kh¸c nhau. 
VD: MS-DOS, LINUX, WINDOWS. Trong HÖ ®iÒu hµnh WINDOWS cã WINDOWS XP, WINDOWS NT...). 
GV: HÖ ®iÒu hµnh sö dông phæ biÕn vµ réng r·i hiÖn nay lµ HÖ ®iÒu hµnh WINDOWS cña Microsoft.
GV: Khi t¹o ra mét phÇn mÒm nµo ®ã, ng­êi thiÕt kÕ ph¶i x¸c ®Þnh tr­íc phÇn mÒm nµy sÏ ch¹y trªn nÒn cña hÖ ®iÒu hµnh nµo.
1. HÖ ®iÒu hµnh lµ g×?
- HÖ ®iÒu hµnh kh«ng ph¶i lµ mét thiÕt bÞ ®­îc l¾p r¸p trong m¸y tÝnh.
- HÖ ®iÒu hµnh lµ mét ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh. Vµ ®­îc cµi ®Æt ®Çu tiªn trong m¸y tÝnh. Bëi v×:
+ HÖ ®iÒu hµnh ®iÒu khiÓn tÊt c¶ c¸c tµi nguyªn vµ ch­¬ng tr×nh cã trong m¸y tÝnh.
+ C¸c phÇn mÒm kh¸c ph¶i cµi ®Æt trªn nÒn cu¶ mét hÖ ®iÒu hµnh ®· cã s½n trong m¸y tÝnh.
- M¸y tÝnh chØ cã thÓ ho¹t ®éng ®­îc khi cã hÖ ®iÒu hµnh.
5. Tổng kết và hướng dẫn học tập : 
5.1 Tổng kết : ( 5 phút )
 Gv :Cho Hs nêu lại Hệ điều hành là gì? 
 Hs: Hệ điều hành 
Hướng dẫn học tập.
Đối với bài học ở tiết này:
 - Xem lại bài học, Học thuộc lòng phần 1.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
 - Tiết sau học bài hệ điều hành 
 - Xem trước bài “ Hệ điều hành làm những việc gì” và trả lời câu hỏi sau:
 + Nhiệm vụ chính của hệ điều hành?	
Rút kinh nghiệm:
6. PHỤ LỤC

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_9_Vi_sao_can_co_he_dieu_hanh.doc