Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 11, 12: Luyện gõ phím nhanh bằng typing test

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

 - HS biết: Tự khởi động, mở được các bài và chơi trị chơi

 -HS hiểu: Cơng dụng v ý nghĩa của phần mềm

1.2 Kỹ năng:

 - HS thực hiện được: khởi động, mở được các bài và chơi trị chơi

- HS thực hiện thnh thạo: Thnh thạo thao tc g phím nhanh, thuộc bn phím.

1.3 Thái độ

- Thĩi quen: Nghim tc khi sử dụng phịng my

- Tính cch: Tự gic, ham học hỏi.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 670Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 11, 12: Luyện gõ phím nhanh bằng typing test", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:6 Tiết: 11-12 
LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST 
ND: 29/09/2015 
1. MỤC TIÊU: 
1.1. Kiến thức: 
 - HS biết: Tự khởi động, mở được các bài và chơi trị chơi
 -HS hiểu: Cơng dụng và ý nghĩa của phần mềm
1.2 Kỹ năng:
 - HS thực hiện được: khởi động, mở được các bài và chơi trị chơi
- HS thực hiện thành thạo: Thành thạo thao tác gõ phím nhanh, thuộc bàn phím.
1.3 Thái độ 
- Thĩi quen: Nghiêm túc khi sử dụng phịng máy
- Tính cách: Tự giác, ham học hỏi.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP: Các thao tác gõ phím bằng typingtest
3. CHUẨN BỊ :
3.1- Giáo viên: phòng máy 
3.2- Học Sinh: Chuẩn bị bài mới
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện
 - Kiểm diện học sinh
 	4.2. Kiểm tra miệng
Câu hỏi 1: Nêu cách chơi trị chơi Bubbles, trị chơi ABC?
Đáp án: + Trị chơi Bubbles
 - Gõ chính xác các chữ cái cĩ trong bong bĩng bọt khí nổi từ dưới lên.
 - Bọt khí chuyển động dần lên trên, gõ đúng thì mới được điểm.
 + Trị chơi ABC
Câu hỏi 2: Nêu cách vào trß ch¬i Clouds (®¸m m©y):
Đáp án: Trß ch¬i Clouds (®¸m m©y):
C¸ch vµo trß ch¬i Clouds.
- Nh¸y chuét vµo « Vocabulary ®Ĩ chän nhãm tõ:
- Nh¸y chuét vµo « Start clouds ®Ĩ vµo trß ch¬i.
.
4.3.Tiến trình bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
Hoạt động 1:Trß ch¬i abc (20’)
Mục tiêu: Tìm hiểu trß ch¬i abc (b¶ng ch÷ c¸i), trß ch¬i Clouds (®¸m m©y)
GV: Giíi thiƯu c¸ch vµo trß ch¬i abc.
- Giíi thiƯu c¸ch ch¬i: Ta gâ c¸c kÝ tù xuÊt hiƯn trong vßng cung, b¾t ®Çu tõ kÝ tù mµu s¸ng.
GV: Thùc hiƯn qua mét lÇn.
L­u ý cho hs chän lÇn l­ỵt tõ dƠ ®Õn khã: a - z; z - a; A - Z;
GV: giíi thiƯu c¸ch vµo trß ch¬i Clouds.
C¸ch ch¬i: Dïng phÝm Enter hoỈc phÝm Space ®Ĩ chuyĨn khung ®Õn c¸c ®¸m m©y cã ch÷ vµ gâ ®ĩng c¸c tõ nµy. TiÕp tơc nh­ vËy cho ®Õ khi kÕt thĩc.
GV: thùc hiƯn mét lÇn mÉu cho hs theo dâi.
Hoạt động 2: (15’)
Mục tiêu: Tìm hiểu kÕt thĩc phÇn mỊm.
KÕt thĩc phÇn mỊm.
GV: Cho hs thao t¸c l¹i tÊt c¶ nh÷ng g× gv võa tr×nh bµy.
HS: thao t¸c.
Hoạt động 3: Thực hành (40’)
Mục tiêu: Luyện gõ phím nhanh PM Typing Test
GV: Cho HS thùc hµnh lÇn l­ỵt c¸c phÇn võa tr×nh bµy ë trªn.
HS: Thùc hµnh trªn m¸y tÝnh cã sù h­íng dÉn cđa gi¸o viªn.
GV: Yªu cÇu hs trong khi thùc hµnh ph¶i tù t×m ra vµ kh¾c phơc ®iĨm yÕu cđa b¶n th©n khi luyƯn gâ.
Tiết: 11 
d) Trß ch¬i abc (b¶ng ch÷ c¸i):
- Nh¸y chuét vµo « With Keys ®Ĩ chän lo¹i ký tù.
- Nh¸y chuét vµo « Start ABC ®Ĩ vµo trß ch¬i.
e) Trß ch¬i Clouds (®¸m m©y):
C¸ch vµo trß ch¬i Clouds.
- Nh¸y chuét vµo « Vocabulary ®Ĩ chän nhãm tõ:
- Nh¸y chuét vµo « Start clouds ®Ĩ vµo trß ch¬i.
4. KÕt thĩc phÇn mỊm.
Muèn tho¸t khái ch­¬ng tr×nh ta nh¸y chuét vµo nĩt lƯnh Close trªn gãc ph¶i mµn h×nh.
Tiết: 12 
5. Thực hành
4.4.Tổng kết
- Nhắc lại các thao tác, cách vào và cách chơi hai trị chơi.
4.5. Hướng dẫn học tập.
 Đối với bài học ở tiết này:
 - Thùc hµnh l¹i c¸c thao t¸c nÕu cã ®iỊu kiƯn.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
 - Xem tr­íc bµi 3
5.Phục lục

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_doc_them_3_Luyen_go_phim_nhanh_bang_Typing_Test.doc