Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - Lê Ngọc Nhung - Trường THCS Hưng Khánh Trung A

I. Mục tiêu

 Biết cách sử dụng một số hàm cơ bản như Sum, Average, Max, Min.

 Viết đúng cú pháp các hàm, sử dụng hàm để tính kết hợp các số và địa chỉ cũng như địa chỉ các khối trong công thức.

II. Phương pháp:

 Vấn đáp, thuyết trình.

III. Đồ dùng dạy học

 Máy tính.

IV. Tiến trình dạy học.

1. Ổn định lớp (2’)

2. Kiểm tra bài cũ

3. Dạy bài mới:

Giới thiệu bài mới: Tính toán trên trang tính đôi khi gặp những công thức phức tạp thì việc lập công thức rất khó khăn. Vậy có cách nào để thực hiện tính toán nhanh hơn mà không cần phải lập

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1720Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 7 - Phần I: Bảng tính điện tử - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - Lê Ngọc Nhung - Trường THCS Hưng Khánh Trung A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 9 Ngaøy soaïn: 10/10/2011
Tieát: 17	 	 Ngaøy daïy: 19/10/2011
Baøi 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
I. Mục tiêu
Biết cách sử dụng một số hàm cơ bản như Sum, Average, Max, Min.
Viết đúng cú pháp các hàm, sử dụng hàm để tính kết hợp các số và địa chỉ cũng như địa chỉ các khối trong công thức.
II. Phương pháp: 
Vấn đáp, thuyết trình.
III. Đồ dùng dạy học
Máy tính.
IV. Tiến trình dạy học.
Ổn định lớp (2’)
Kiểm tra bài cũ
Dạy bài mới:
Giới thiệu bài mới: Tính toán trên trang tính đôi khi gặp những công thức phức tạp thì việc lập công thức rất khó khăn. Vậy có cách nào để thực hiện tính toán nhanh hơn mà không cần phải lập công thức?
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu về hàm và cách sử dụng hàm trong chương trình bảng tính. (35’)
· Mục tiêu: Biết cách sử dụng hàm để tính toán.
· Cách tiến hành: 
* Tìm hiểu hàm là gì?
 - Cách nhập công thức vào ô tính?
- Nhập công thức tính tổng giá trị từ ô A1 đến A5?
- Nhập công thức tính tổng giá trị từ ô A1 đến ô A100 thì nhập như thế nào?
- Nhận xét gì về việc nhập công thức hai bài toán trên?
- Ngoài cách dùng công thức thì người ta có thể dùng hàm để tính toán trên trang tính. Vậy hàm là gì?
- Hãy lập công thức tính trung bình cộng của ba số 3,10, 2?
- Hàm Average giúp em tính công thức trên bằng cách: Average(3,10,2)
- Trong chương trình bảng tính những công thức đã được định nghĩa và sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị cụ thể được gọi là Hàm.
- Ta có thể sử dụng địa chỉ Hàm của chương trình bảng tính được không?
- Giống như trong công thức, ta có thể sử dụng địa chỉ của ô tính trong Hàm, khi đó địa chỉ của ô tính đóng vai trò là biến trong hàm.
- Ví dụ: Giả sử ô A1 chứa số 3, ô A2 chứa số 10, ô A3 chứa số 2. Khi đó, tính điểm trung bình cộng ba số như thế nào?
* Hoạt động cá nhân
- Trả lời.
=A1+A2+A3+A4+A5
- suy nghĩ, trả lời.
- sử dụng công thức tính toán trong chương trình bảng tính rất thuận lợi đối với những công thức đơn giản còn lập công thức phức tạp gây khó khăn cho việc nhập.
- Đọc SGK và suy nghĩ trả lời.
 + Hàm là một công thức được định nghĩa từ trước.
=(3+10+2)/3
- Ghi nhớ nội dung chính
- Chú ý lắng nghe
- có thể sử dụng địa chỉ ô tính trong Hàm.
- Lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính.
=Average(A1,A2,A3)
1. Hàm trong chương trình bảng tính. 
- Hàm là một công thức được định nghĩa từ trước.
- Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
Ví dụ 1: Hàm tính trung bình cộng của ba số 3,10,2 là:
=AVERAGE(3.10.2)
Ví dụ 2: Hàm tính trung bình cộng của ô tính A1, B1
=AVERAGE(A1,B1)
* Tìm hiểu cách sử dụng hàm.
- Tương tự như nhập công thức. Vậy nhập hàm vào ô tính như thế nào?
- Khi nhập hàm cũng như nhập công thức vào ô tính em cần chú ý điều gì?
- Cách nhập hàm vào ô tính.
 + Chọn ô cần nhập.
 + Gõ dấu =
 + Sau đó gõ hàm. 
 + Nhấn Enter kết thúc.
- Cần chú ý: dấu “=” là kí tự bắt đầu công thức hoặc hàm.
- Ghi nhớ nội dung chính.
2. Cách sử dụng hàm.
 - Khi nhập hàm vào ô tính, giống như nhập công thức, dấu “=” ở đầu là ký tự bắt buộc.
Ví dụ: Hàm tính trung bình cộng của ô tính A1, B1
Củng cố (5’)
- Cách nhập hàm vào ô tính.
- Trả lời câu hỏi 1 trong SGK trang 31.
- Giải bài tập 4.1; 4.2 trong SBT? 
Dặn dò (3’)
- Xem trước phần 3, 4 bài 2.
Rút kinh nghiệm:
Tuaàn: 9 Ngaøy soaïn: 10/10/2011
Tieát: 18 	 	 Ngaøy daïy: 20/10/2011
Baøi 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
I. Mục tiêu
Biết cách sử dụng một số hàm cơ bản như Sum, Average, Max, Min.
Viết đúng cú pháp các hàm, sử dụng hàm để tính kết hợp các số và địa chỉ cũng như địa chỉ các khối trong công thức.
II. Phương pháp: 
Vấn đáp, nêu vấn đề, thuyết trình.
III. Đồ dùng dạy học
Máy tính.
IV. Tiến trình dạy học.
Ổn định lớp (2’)
Kiểm tra bài cũ
Dạy bài mới:
Giới thiệu bài mới: Tiết học này, các em sẽ tìm hiểu về công dụng của một số hàm thông dụng trong chương trình bảng tính.
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Hoạt động 2: Tìm hiểu về một số hàm thông dụng trong chương trình bảng tính. (35’)
· Mục tiêu: 
 - Biết cách sử dụng một số hàm cơ bản như Sum, Average, Max, Min.
 - Viết đúng cú pháp các hàm, sử dụng hàm để tính kết hợp các số và địa chỉ cũng như địa chỉ các khối trong công thức.
· Cách tiến hành: 
- Giới thiệu một số hàm trong chương trình bảng tính : Sum, Average, Max, Min.
- Giới thiệu cú pháp của hàm tính tổng.
Ví dụ 1: tính tổng của 3, 5, 7.
Ví dụ 2: Giả sử ô A1 chứa số 6, ô A2 chứa số 8. Hãy nhập hàm tính tổng?
- Có thể tính tổng của các số hoặc tính theo địa chỉ ô hoặc có thể kết hợp cả số và địa chỉ ô. 
Cho ví dụ?
- Ngoài ra, có thể sử dụng các khối ô trong công thức. 
Cho ví dụ?
- Tương tự đối với hàm tính trung bình, hàm tính giá trị lớn nhất, hàm tính giá trị nhỏ nhất GV giới thiệu tên hàm.
- Trình bày cú pháp hàm tính trung bình và nêu một vài ví dụ?
- Trình bày cú pháp hàm tính giá trị lớn nhất và nêu một vài ví dụ?
- Trình bày cú pháp hàm tính giá trị nhỏ nhất và nêu ví dụ?
Ví dụ: Hãy cho biết kết quả khi nhập các hàm sau:
= Max (7,5,6) --> Kết quả:..
= Min (7,6,5) --> Kết quả: .
=Max(A1,B1,7) --> Kết quả: .
=Min(A1,B1,7,0) --> Kết quả: 
=sum(5,A1,B1) --> Kết quả: .
=Average(5,A1) --> Kết quả: 
- Khởi động Excel thực hành để kiểm tra kết quả?
* Hoạt động cá nhân
- Lắng nghe.
=sum(3,5,7)
=sum(A1,A2)
=sum(A1,7,A5)
=sum(C5:E7)
- cú pháp: Average (a,b,c,..)
- Hs tự cho ví dụ.
- cú pháp: Max (a,b,c,..)
- Hs tự cho ví dụ.
- cú pháp: Min (a,b,c,..)
- Hs tự cho ví dụ.
- Trả lời:
= Max (7,5,6) --> Kết quả: 7
= Min (7,6,5) --> Kết quả: 5
=Max(A1,B1,7 --> Kết quả: 20
=Min(A1,B1,7,0)--> Kết quả:0
=sum(5,A1,B1)--> Kết quả: 40
=Average(5,A1)-->Kết quả: 10
- Thực hành.
1. Hàm trong chương trình bảng tính. 
a) Hàm tính tổng: Sum
Cú pháp: SUM (a,b,c,..)
- Trong đó: các biến a, b, c,... đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. (Số lượng các biến là không hạn chế).
VD1: = Sum(2,3,5)
--> Cho kết quả 10
VD2:
= Sum (A1,B1,5)
--> Cho kết quả 40
b) Hàm tính trung bình cộng AVERAGE
Cú pháp:Average (a,b,c,..)
VD: 
= AVERAGE (7,5,6)
--> Kết quả: 6
=AVERAGE(A1,B1,7)
--> Kết quả: 14
c) Hàm xác định giá trị lớn nhất: MAX
Cú pháp:MAX(a,b,c,)
Ví dụ: =Max(220, 100, 0)
--> Kết quả: 220
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN
Cú pháp:MIN(a,b,c,)
Ví dụ: =Min(220, 100, 10)
--> Kết quả: 10
Củng cố (5’)
- Cách nhập hàm vào ô tính? 
- Sự khác nhau giữa hai cách nhập hàm Max, hàm Min?
- Giải câu hỏi 2, 3 trong SGK trang 31
Dặn dò (2’)
- Học bài và chuẩn bị bài thực hành 4.
- Về nhà lập công thức hoặc hàm thích hợp để tính toán các bài tập trong bài thực hành 4.
Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - Lê Ngọc Nhung - Trường THCS Hưng Khánh Trung A.doc