Giáo án Ngữ văn 8 - Tuần 9

TUẦN 9

Ngày soạn: 27/ 9/ 2017

Ngày dạy:.

Tiết 33, 34

 HAI CÂY PHONG

 (Trích “Người thầy đầu tiên”)

 Ai –ma –toâp

I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT :

 1.Kiến thức :

 - Vẻ đẹp và ý nghĩa hình ảnh hai cây phong trong đoạn trích .

 - Sự gắn bó của người họa sĩ với quê hương, với thiên nhiên và lòng biết ơn người thầy Đuy-sen .

 - Cách xây dựng mạch kể ; cách miêu tả giàu hình ảnh và lới văn giàu cảm xúc . 2.Kĩ năng :

 - Đọc – hiểu một văn bản có giá trị văn chương, phát hiện, phân tích những đặc sắc về nghệ thuật miêu tả, biểu cảm trong một đoạn văn trích tự sự .

 - Cảm thụ vẻ đẹp sinh động, giàu sức biểu cảm của các hình ảnh trong đoạn trích .

 3.Thái độ

 - Thể hiện tình yêu quê hương , đất nước

 - Lòng biết ơn với thầy, cô giáo đã dạy dỗ

 

doc 13 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 28/12/2020 Lượt xem 773Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 8 - Tuần 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 9
Ngày soạn: 27/ 9/ 2017
Ngày dạy:............................
Tiết 33, 34
 HAI CÂY PHONG
 (Trích “Ngöôøi thaày ñaàu tieân”) 
 Ai –ma –toâp 
I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT : 
 1.Kiến thức :
 - Vẻ đẹp và ý nghĩa hình ảnh hai cây phong trong đoạn trích .
 - Sự gắn bó của người họa sĩ với quê hương, với thiên nhiên và lòng biết ơn người thầy Đuy-sen .
 - Cách xây dựng mạch kể ; cách miêu tả giàu hình ảnh và lới văn giàu cảm xúc . 2.Kĩ năng :
 - Đọc – hiểu một văn bản có giá trị văn chương, phát hiện, phân tích những đặc sắc về nghệ thuật miêu tả, biểu cảm trong một đoạn văn trích tự sự .
 - Cảm thụ vẻ đẹp sinh động, giàu sức biểu cảm của các hình ảnh trong đoạn trích .
 3.Thái độ
 - Thể hiện tình yêu quê hương , đất nước
 - Lòng biết ơn với thầy, cô giáo đã dạy dỗ
 II. CHUAÅN BÒ :
 - GV: Sgk, tài liệu chuẩn
- HS: Ñoïc vaên baûn “Hai caây phong” tröôùc ôû nhaø, chuaån bò caâu hoûi phaàn ñoïc – hieåu vaên baûn.
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
	1. Ổn định lớp: 
 2. Kiểm tra bài cũ: 
 - Vì sao noùi böùc tranh “Chieác laù cuoái cuøng” laø kieät taùc?
 - Em hieåu nhö theá naøo veà tình huoáng “Ñaûo ngöôïc hai laàn?” chöùng minh.
 3. Bài mới:
Hoaït ñoäng cuûa GV-HS
Noäi dung
 Hoaït ñoäng 1 :Höôùng daãn HS tìm hieåu taùc giaû,taùc phaåm:
 -Yeâu caàu: HS ñoïc chuù thích (*) giôùi thieäu sô löôïc veà taùc giaû vaø taùc phaåm.
 - GV nhaän xeùt phaàn trình baøy cuûa hs
- GVcho hs giải thích từ khó
Yêu cầu học sinh đọc VB
Giọng chậm chãi, hơi buồn.
Nhận xét giọng đọc của HS
Yêu cầu HS đọc từ khó sgk
 Hoaït ñoäng 2 :Höôùng daãn HS tìm hieåu vaên baûn:
2.1 Tìm hieåu maïch keå cuûa truyeän
 -Yeâu caàu: Tìm ñaïi töø nhaân xöng trong vaên baûn.
 Xaùc ñònh maïch keå cuûa truyeän loàng vaøo nhau caên cöù vaøo ñaïi töø nhaân xöng ?
HS: mạch kể xưng Tôi, Chúng tôi.
 Xác định mạch kể
- GV nhaän xeùt phaàn trình baøy cuûa hs
 ? Em coù nhaän xeùt gì veà maïch keå cuûa chuyeän?
HS: Hai mạch kể lồng ghép
- GV nhaän xeùt phaàn trình baøy cuûa hs
TIẾT 2 ND
.2.2 Tìm hieåu hai caây phong vaø kí öùc tuoåi thô:
-Yeâu caàu: HS ñoïc laïi ñoaïn töø “vaøo naêm hoïc. . .bieâng bieác kia”
 ? Ñoaïn naøy coù theå chia laøm maáy ñoaïnnhoû? Noäi dung töøng ñoaïn?
HS:Hai đoạn nhỏ
- GV nhaän xeùt phaàn trình baøy cuûa hs
 ? Ñoaïn naøo em thaáy thuù vò hôn? Vì sao?
HS:suy nghĩ , trả lời
- GV nhaän xeùt phaàn trình baøy cuûa hs
? Hai cây phong được miêu tả như thế nào?
HS : Trả lời
? Kí ức tuổi thơ được nhắc đến trong đoạn này là gì?
HS: Trả lời
? Taïi sao coù theå noùi ngöôøi keå ñaõ mieâu taû 2 caây phong vaø quang caûnh nôi ñaây baèng ngoøi buùt ñaäm chaát hoäi hoïa? (GV cho Hs tìm hieåu ñoaïn 1)
HS phát biểu
- GV nhaän xeùt phaàn trình baøy cuûa hs
2.3 Tìm hieåu Hai caây phong vaø thaày Ñuy Sen:
 ? Hai caây phong treân ñænh ñoài ñaàu laøng coù gì ñaëc bieät ñoái vôùi nhaân vaät “toâi” – ngöôøi hoïa só.? Vì sao taùc giaû luoân nhôù chuùng?
HS: suy nghĩ, trả lời
- GV nhaän xeùt phaàn trình baøy cuûa hs
 ? Taïi sao coù theå noùi trong maïch keå xen laãn taû naøy, hai caây phong ñöôïc mieâu taû heát söùc soáng ñoäng?
HS: suy nghĩ, trả lời
- GV nhaän xeùt phaàn trình baøy cuûa hs
 ? Qua ñoaïn trích treân hai caây phong ñöôïc mieâu taû nhö theá naøo?
 ?Ngöôøi keå chuyeän muoán göûi gaém chuùng ta ñieàu gì?
Tích hợp KNS
 ? Em có suy nghĩ gì về tình yêu quê hương rút ra từ câu chuyện này?
HS: phát biẻu
Hoạt động 3 :Tìm hiểu nghệ thuật
 ? Nghệ thuật đặc sắc của câu chuyện ở chỗ nào?
GVnhận xét, chốt lại.
? Nêu ý nghĩa của câu chuyện?
 HS phát biểu
 GV nhận xét,bổ sung.
Yêu cầu hs đọc ghi nhớ( sgk)
I. Tìm hiểu chung
 1. Tác giả
 Ai-ma-tốp(1928- 2008) là nhà văn nước Cư-rơ-gư-xtan, trước đây là một nước thuộc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết.
 2.Tác phẩm
 Văn bản được trích từ phần đầu của tác phẩm “Người thầy đầu tiên”.
 3. Đọc vb- từ khó
 a. Đọc vb
 b.Từ khó(sgk)
II. Tìm hieåu vaên baûn:
1. Maïch keå cuûa truyeän:
-Maïch keå xöng “Toâi” ngöôøi keå töï giôùi thieäu laø hoïa só. ¶ ôû thôøi hieän taïi
- Maïch keå xöng “chuùng toâi” vaãn laø ngöôøi keå chuyeän treân nhöng laïi keå nhaân danh caû boïn con trai .¶ ôû thôøi quaù khöù
ð Hai maïch keå vöøa loàng gheùp vöøa phaân bieät laøm cho caâu chuyeän trôû neân soáng ñoäng ,thaân maät ,ñaùng tin caäy ñoái vôùi ngöôøi ñoïc.
 2.Hai caây phong vaø kí öùc tuoåi thô:
- Hai caây phong: khoång loà, treân ñoài cao, coù maét maáu .
- Kyù öùc tuoåi thô: phaù toå chim, ngoài treân caønh cao “ngaém theá giôùi ñeïp voâ ngaàn”.
àNgoøi buùt mieâu taû ñaäm chaát hoäi hoïa cuûa ngöôøi keå chuyeän khi nhôù laïi hai caây phong vaø phong caûnh queâ höông thôøi thô aáu .
 3. Hai caây phong vaø thaày Ñuy-sen:
 -Hai caây phong laø nhaân chöùng heát söùc quan troïng cuûa caâu chuyeän heát söùc xuùc ñoäng veà thaày Ñuy-sen, ngöôøi thaày ñaàu tieân vaø coâ hoïc troø An-tö-nai
- Keå xen laãn taû hai caây phong ñöôïc mieâu taû raát sinh ñoäng gaén vôùi tình yeâu queâ höông da dieát; gaén vôùi kæ nieäm xa xöa tuoåi hoïc troø .
- Hai caây phong ñöôïc nhaân caùch hoùa.
 III. Nghệ thuật
-Miêu tả bằng ngòi bút đậm chất hội họa,truyền sự rung cảm đến người đọc.
- Có nhiều liên tưởng,tưởng tượng hết sức phong phú.
- Hai mạch kể lồng ghép độc đáo
* Ý nghĩa của VB
Hai cây phong là biểu tượng của tình yêu quê hương sâu nặng gắn liền với những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ của người họa sĩ làng Ku-ku-rêu
*GHI NHỚ(sgk)
4. Cuûng cố 
 - Phaân tích maïch keå cuûa truyeän
 - ÔÛ maïch keå chuyeän ngöôøi keå xöng “toâi” hai caây phong ñöôïc mieâu taû nhö theá naøo?
 5.Hướng dẫn
 -Học bài . 
 -Chuẩn bị Lập dàn ý biểu cảm..
IV.RÚT KINH NGHIỆM
TUẦN 9
Ngày soạn:. 28/9 /2017
Ngày dạy:............................
Tiết 35
 LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ
KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM
I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT :
 1.Kiến thức :
Cách lập dàn ý cho văn bản tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm .
 2.Kĩ năng :
 - Xây dựng bố cục, sắp xếp các ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm .
 - Viết một bài văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm có độ dài khoảng 450 chữ .
 3. Thái độ
 Tích tực, sôi nổi tham gia xây dựng bài
II. CHUAÅN BÒ :
 -Gv: Sgk, tài liệu chuẩn
 - Hoïc sinh ñoïc vaên baûn “Moùn quaø sinh nhaät” vaø traû lôøi caâu hoûi tröôùc ôû nhaø.
 III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP
1. Ổn định lớp: 
 2. Kiểm tra bài cũ: 
 Moät baøi vaên töï söï thöôøng goàm maáy phaàn?Neâu noäi dung cuûa moãi phaàn ño.ù 
3. Bài mới: 
 Moät baøi vaên bao giôø cuõng coù boá cuïc ba phaàn.Vaäy ba phaàn cuûa vaên baûn töï söï keát hôïp vôùi mieâu taû vaø bieåu caûm nhö theá naøo.Hoâm nay chuùng ta cuøng ñi tìm hieåu. 
Hoaït ñoäng cuûa GV-HS
Noäi dung
Hoaït ñoäng 1 :Höôùng daãn HS tìm hieåu vaø nhaän xeùt daøn baøi cuûa moït baøi vaên töï söï:
 -Yeâu caàu: -HS ñoïc baøi: Moùn quaø sinh nhaät (ñoïc tröôùc ôû nhaø)
 -HS thaûo luaän theo höôùng daãn:
-Höoùng daãn:
 +Döaï vaøo caùc yù cuûa töøng ñoaïn chia boá cuïc MB,TB,KB 
 + Laàn löôït tìm vaø chæ ra caùc yeáu toá sau:
? Truyeän keå veà vieäc gì? ai laø ngöôøi keå chuyeän (ngoâi thöù maáy)?.
HS phát biểu
 ? Truyeän xaûy ra ôû ñaâu? Vaøo luùc naøo? Trong hoøan caûnh naøo?
HS phát biểu
? Chuyeän xaûy ra vôùi ai? Coù nhöõng nhaân vaät naøo? Ai laø nhaân vaät chính?
HS phát biểu
 ? Tính caùch cuûa moãi nhaân vaät ra sao?
HS phát biểu
? Caâu chuyeän dieãn ra nhö theá naøo?
HS phát biểu
? Yeáu toá mieâu taû, bieåu caûm ñöôïc keát hôïp vaø theå hieän nhö theá naøo trong truyeän? Taùc duïng cuûa noù?
HS phát biểu
? Nhöõng noäi dng treân ñöôïc keå theo thöù töï naøo? 
HS phát biểu
- GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa caùc nhoùm.Söûa baøi cho HS.
Hoaït ñoäng 2 :Höôùng daãn HS ruùt ra nhaän xeùt boá cuïc vaø daøn yù 
? Töø nhöõng tìm hieåu treân em haõy cho bieát caùc phaàn MB,TB,KB baøi vaên töï söï thöïc hieän nhieäm vuï gì?
- GV cho HS toång hôïp laïi caùc caâu hoûi vöûa tìm hieåu theo 3 phaàn Môû baøi – thaân baøn – keát baøi. Ñoái cieáu vôùi nhaän xeùt SGK.
 ? Daøn yù cuûa moät baøi vaên töï söï keát hôïp vôùi mieâu taû vaø bieåu caûm goàm maáy phaàn ? vaø trong töøng phaàn phaûi nhö theá naøo ?
I. Daøn yù cuûa baøi vaên töï sö ï
1. Tìm hieåu daøn yù cuûa baøi : 
Moùn quaø sinh nhaät
 *Boá cuïc: Goàm 3 phaàn
1. Môû baøi: töø ñaàu “la lieät treân baøn” º keå,taû quang caûnh buoåi sinh nhaät
 2.Thaân baøi: “Töø töø khoâng noùi”: 
ºKeå ,taû moùn quaø ñoäc ñaùo
 3. Keát baøi: Coøn laïi ºCaûm nghó veà moùn quaø
* Söï vieäc chính: Dieãn bieán buoåi sinh nhaät. Ngoâi keå thöù nhaát (toâi = Trang) 
* Thôøi gian: buoåi saùng, trong nhaø Trang.
* Hoaøn caûnh: sinh nhaät Trang .
*Mieâu taû: Suoát caû buoåi saùng nhaø toâi taáp naäp keû ra ngöôøi vaøo. . . 
*Taùc duïng: giuùp ngöôøi ñoïc hình dung khoâng khí cuûa noù vaø caûm nhaän ñöôïc tình baïn thaém thieát
2. Daøn yù moät baøi vaên töï söï:
- Daøn yù : (SGK.Tr: 95)
- Tuy vaäy, trong töøng phaàn caàn ñöa vaøo noäi dung yeáu toá mieâu taû vaø bieåu caûm
3. Ghi nhôù:(SGK.Tr:95)
Dàn ý của bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm chủ yếu vẫn là dàn ý của bài văn tự sự có bố cục ba phần (Mở bài, Thân bài và Kết bài) . Tuy vậy, trong từng phần, cần đưa vào các nội dung miêu tả và biểu cảm để dàn ý được hoàn chỉnh hơn .
Hoaït ñoäng 3 :Höôùng daãn HS luyeän taäp:
 Baøi 1:
 -Yeâu caàu: HS thaûo luaän nhoùm traû lôøi caùc caâu hoûi theo gôïi yù (SGK)
a/ Môû baøi: giôùi thieäu khoâng gian vaø thôøi gian ra sau ? Trong hoaøn caûnh naøo ?
b/ Thaân baøi: Neáu caùc söï vieäc chính xaûy ra vôùi nhaân vaät theo traät töï thôøi gian (luùc ñaàu, sau ñoù, tieáp theo) vaø keát quaû (maáy laàn queït dieâm ? Moãi laàn dieãn ra nhö theá naøo ? Vaø keát quaû ra sao ?)
 Trong khi neâu caùc söï vieäc chính chæ ra caùc yeáu toá mieâu taû vaø bieåu caûm ñöôïc söû duïng trong ñoù.
c/ Keát baøi: Keát cuïc soá phaän cuûa nhaân vaät theá naøo ? Vaø caûm nghó cuûa ngöôøi keå ra sao ?
- GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa caùc nhoùm.Söûa baøi cho HS.
II. Luyeän taäp:
a/ Môû baøi: Giôùi thieäu quang caûnh ñeâm giao thöøa vaø gia caûnh cuûa em beù baùn dieâm, nhaân vaät chính trong truyeän.
b/ Thaân baøi: 
-Luùc ñaàu do khoâng baùn ñöôïc dieâm neân em beù khoâng daùm veà nhaø vì sôï boá ñaùnh. Em tìm 1 goùc töôøng ngoài traùnh reùt. Keát quaû em vaãn bò gioù reùt haønh haï “ñoâi tay ñaõ cöùng ñôø ra”
 -Sau ñoù, em beù ñaùnh lieàu caùc que dieâm ñeå söôûi aám cho mình. Moãi laàn queït, em laïi thaáy hieän ra moät vieãn caûnh aám aùp vaø ñeïp ñeõ. 
-Lieät keâ caùc laàn queït dieâmº moäng töôûngºkeát thuùc moäng töôûng.
- Caùc yeáu toá mieâu taû vaø bieåu caûm ñan xen trong quaù trình keå chuyeän ñaëc bieät laø qua caùc laàn queït keøm theo laø suy nghó vaø taâm traïng cuûa nhaân vaät.
c/ Keát baøi: Em beù baùn dieâm ñaõ cheát vì giaù reùt trong ñeâm giao thöøa..
 4. Củng cố
 GV choát theo töøng phaàn theo boá cuïc ôû treân
 5. Hướng dẫn
 Hướng dẫn h/s lập dàn ý theo yêu cầu bài tập 2.
 a. Mở bài:
 Giới thiệu về người bạn, kỷ niệm khiến mình xúc động nhất là gì?
 b. Thân bài:
 * Tập trung kể: 
 - Thời gian, địa điểm, hoàn cảnh, nhân vật.
 - Diễn biến sự việc.
 - Điều gì gây cảm động cho em, xúc động như thế nào?
 c. Kết bài: 
 Nêu suy nghĩ về người bạn và kỷ niệm đối với trong hiện tại.
 -Hoïc kó phaàn lí thuyeát
 -Hoaøn thaønh baøi taäp 2 trang 95
 - Soaïn baøi: “Ôn tập truyện kí Việt Nam.”
 IV. RÚT KINH NGHIỆM
 -Thầy
 -Trò 
Ngày soạn: 28/9/2017
Ngày dạy:............................
Tiết 36
 ÔN TẬP TRUYỆN KÍ VIỆT NAM
 I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT :
 1.Kiến thức :
 -Sự giống nhau và khác nhau cơ bản của các truyện ký đã học về các phương diện thể loại, phương thức biểu đạt, nội dung, nghệ thuật .
 - Những nét độc đáo về nội dung và nghệ thuật của từng văn bản .
 - Đặc điểm của nhân vật trong các tác phẩm truyện .
 2.Kĩ năng :
 - Khái quát, hệ thống hóa và nhận xét về tác phẩm văn học trên một số phương diện cụ thể .
 - Cảm thụ nét riêng, độc đáo của tác phẩm đã học .
 II. CHUAÅN BÒ :
	- GV höôùng daãn cho HS chuaån bò kó traû lôøi caâu hoûi SGK tr 104 (caâu 2 traû lôøi roõ raøng, raønh maïch, cuõng caàn töï laäp baûng heä thoáng so saùnh; caâu 3 vieát thaønh ñoaïn vaên)
 III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP
1. Ổn định lớp: 
 2. Kiểm tra bài cũ: 
 - GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS veà baøi oân taäp truyeän kí VN
 3. Bài mới:
 (Vöøa qua chuùng ta ñaõ ñöôïc hoïc moät soá vaên baûn truyeän vaø kí Vieät Nam.Ñeå giuùp caùc em coù caùi nhìn khaùi quaùt hôn.Hoâm nay chuùng ta seõ oân laïi caùc vaên baûn ñaõ hoïc.
 Câu1.Baûng thoáng keâ nhöõng vaên baûn truyeän kí VN ñaõ hoïc töø ñaàu naêm theo maãu.:
Teân vaên baûn Taùc giaû
Theå loaïi
Phöông thöùc bieåu ñaït
Noäi dung chuû yeáu
Ñaëc saéc ngheä thuaät
Toâi ñi hoïc
Taùc giaû: Thanh Tònh (1911 –1988)
Naêm saùng
taùc(1941)
Truyeän ngaén
Töï söï (xen tröõ tình)
- Nhöõng kó nieäm trong saùng veà ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc
- Keå keát hôïp vôùi mieâu taû vaø bieåu caûm
Trong loøng meï (Trích tieåu thuyeát töï thuaät hoài kí “Nhöõng ngaøy thô aáu” Taùc giaû: Nguyeân Hoàng (1918 – 1982)
Saùng taùc naêm 1940
Hoài kí
Töï söï (xen tröõ tình)
Noãi ñaéng cay, tuûi cöïc vaø tình yeâu thöông meï maõnh lieät cuûa chuù beù Hoàng khi xa meï vaø ñöôïc ôû trong loøng meï
Keå keát hôïp vôùi mieâu taû vaø bieåu caûm. Vaên hoài kí chaân thöïc, tröõ tình thieát tha
Töùc nöôùc vôõ bôø (Trích tieåu thuyeát “Taét Ñeøn” 
Taùc giaû: Ngoâ Taát Toá (1893 – 1954)
Naêm saùng taùc 1939
Tieåu thuyeát
Töï söï
- Vaïch traàn boä maët taøn aùc baát nhaân cuûa cheá ñoä thöïc daân nöûa phong kieán.
- Ca ngôïi phaåm chaát cao ñeïp vaø söùcmaïnh tieàm taøng cuûa ngöôøi phuï nöõa noâng daân
-Xaây döïng nhaân vaät mieâu taû nhaân vaät chuø yeáu qua ngoân ngöõ vaø haønh ñoäng trong theá töông phaûn vôùi caùc nhaânvaät khaùc.
- Mieâu taû hieän thöïc, chaân thöïc, sinh ñoäng.
Laõo Haïc
Taùc giaû Nam Cao (1915 – 1951)
Naêm saùng taùc 1943
Truyeän ngaén (ñoaïn trích)
Töï söï (xen tröõ tình)
- Soá phaän bi thaûm cuûa ngöôøi noâng daân VN trong XH cuõ tröôùc CM8
- Phaåm chaát cao quí cuûa hoï, thaùi ñoä traân troïng cuûa taùc giaû ñoái vôùi hoï
- Khaéc hoïa nhaân vaät,mieâu taû dieãn bieán taâm lí nhaân vaät.
- Caùch keå chuyeän môùi meû, linh hoaït ngoân ngöõ giaûn dò, mieâu taû chaân thöïc ñaäm chaát trieát lí.
Câu 2.Tìm hieåu nhöõng ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa ND – NT cuûa 3 vaên baûn 2,3 vaø 4 :
GV :Neâu caâu hoûi SGK,hs traû lôøi,gv nhaän xeùt vaø ñöa ñaùp aùn
a/ Gioáng nhau :
 - Ñeàu laø vaên baûn töï söï, truyeän kí hieän ñaïi (saùng taùc 1930 –1945)
	- Ñeà taøi veà con ngöôøi vaø cuoäc soáng XH ñöông thôøi cuûa taùc giaû ñi saâu mieâu taû soá phaän cöïc khoå cuûa nhöõng ngöôøi bò duøi daäp .
	- Chan chöùa tinh thaàn nhaân ñaïo, yeâu thöông, traân troïng nhöõng tình caûm, phaåm chaát ñeïp ñeõ cuûa con ngöôøi, toá caùo nhöõng taøn aùc, xaáu xa.
 - Lối viết chân thực, sinh động, gần với đời sống thật.
b/ Khaùc nhau: (GV höôùng daãn HS xem phaàn caâu hoûi ñeå laøm baûng ñoái chieáu)
Vaên baûn
Theå loaïi
Phöông thöùc bieåu ñaït
Noäi dung chuû yeáu
Ñaëc saéc ngheä thuaät
Trong loøng meï
Hoài kí
(trích)
Töï söï (xen tröõ tình)
Noåi ñau cuûa chuù beù moà coâi vaø tình yeâu thöông meï cuûa chuù beù.
Vaên hoài kyù chaân thöïc, tröõ tình thieát tha .
Töùc nöôùc vôõ bôø
Tieåu thuyeát
(trích)
Töï söï
Pheâ phaùn cheá ñoä taøn aùc, baát nhaân vaø ca ngôïi veû ñeïp taâm hoàn, söùc soáng tieàm taøng cuûa ngöôøi phuï nöõ noâng thoân .
Khaéc hoïa nhaân vaät vaø mieâu taû hieän thöïc moät caùch chaân thöïc, sinh ñoäng .
Laõo Haïc
Truyeän ngaén (trích)
Töï söï (xen tröõ tình)
 Soá phaän bi thaûm cuûa ngöôøi noâng daân cuøng khoå vaø nhaân phaåm cao ñeïp cuûa hoï .
Nhaân vaät ñöôïc ñaøo saâu taâm lyù, caùch keå chuyeän töï nhieân, linh hoaït, vöøa chaân thöïc vöøa ñaäm chaát trieát lyù vaø tröõ tình .
Câu 3 - Ñoaïn vaên ( hoaëc nhaân vaät maø em yeâu thích nhaát trong 3 vaên baûn 2,3,4: 
	+ GV gôïi daãn ñeå HS phaùt bieåu -> sau ñoù vieát thaønh ñoaïn vaên
	- Ñoù laø ñoaïn vaên. . . ? trong vaên baûn . . . ? cuûa taùc giaû. . . ? - Lí do khaùc. . . ?
	 - Lí do yeâu thích. . . ?
	 - Noäi dung. . . ?
	 - Ngheä thuaät. . . ?
	4.Củng cố 
 Nêu những điểm giống nhau của truyện ký hiện đại Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945?
 5. Hướng dẫn
 - Veà hoïc baøi.
- Chuaån bò bài Thông tin về ngày trái đất năm 2000 
IV. RÚT KINH NGHIỆM 
-Thầy
- Trò
 Ngày 2 tháng 10 năm 2017
 Vũ Bạch Tuyết 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an NGU VAN 8 DAY LOP CHAT LUONG CAO_12257813.doc