Giáo án Thủ công lớp 1 - Tuần 3 đến 14 - Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Chinh

Tiết 1: Thủ công

XÉ DÁN HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC (Tiết 2)

I. Mục tiêu:

- HS biết cách xé, dán hình tam giác.

- HS xé, dán được hình tam giác. Đường xé có thể chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.

- HS khéo tay: Xé, dán được hình tam giác. Đường xé ít răng cưa hình dán tương đối phẳng.

- HS thao tác chậm: Xé dán được một hình tam giác có thể chưa đẹp.

- RÌn tÝnh cÈn thËn khi xÐ, d¸n.

*TCTV: Nhắc lại các bước xé, dán.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: GiÊy mµu, vËt mÉu: h×nh tam gi¸c d¸n lªn tê giÊy kh¸c mµu. Quy tr×nh xÐ, d¸n h×nh tam gi¸c.

- HS: Vë Thñ c«ng, giÊy mµu, keo d¸n, th­íc kÎ, bót ch×.

III. Hoạt động dạy học:

 

doc 18 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 568Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công lớp 1 - Tuần 3 đến 14 - Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Chinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 nhËn xÐt
- GV cho HS xem bµi mÉu
Hái: C¸c em ph¸t hiÖn xem xung quanh m×nh ®å vËt nµo cã d¹ng h×nh tam gi¸c? 
- GV nhÊn m¹nh: C¸c em h·y ghi nhí ®Æc ®iÓm nh÷ng h×nh ®ã ®Ó xÐ, d¸n cho ®óng.
- Gv bæ sung vµ HD HS n¾m quy tr×nh trªn h×nh vÏ.
*B­íc 1: VÏ h×nh tam gi¸c
*B­íc 2: XÐ h×nh 
*B­íc 3: D¸n h×nh.
- GV chèt c¸ch lµm: Víi h×nh tam gi¸c th× ph¶i vÏ h×nh míi xÐ ®­îc.
- Cho HS quan s¸t mét vµi bµi xÐ, d¸n h×nh tam gi¸c ®Ó häc tËp.
b.Thùc hµnh 
- Tæ chøc cho Hs thùc hµnh xÐ, d¸n h×nh tam gi¸c.
- Gv quan sát, giúp đỡ HS thao tác chậm để các em xé, dán được bài vào vở. Động viên, khuyến khích các em khéo tay hoàn thành bài được tốt hơn.
c. Nhận xét sản phẩm.
- tæ chøc cho HS nhËn xÐt s¶n phÈm cña nhau.
C. Cñng cè, dÆn dß:
- Ban häc tËp lªn chia sÎ tiÕt häc
- Cho Hs thu dän vÖ sinh líp häc.
- Ban học tập 
- Nghe
- Quan s¸t, nhËn xÐt 
- HS trả lời
(chiếc khăn quàng đỏ, thước eke, ...)
- HS lắng nghe
- Theo dâi n¾m c¸ch lµm.
*2 HS nhắc lại
- Quan s¸t häc tËp.
- Thùc hµnh.
- NhËn xÐt theo nhãm
- HS cùng nhau chia sẻ
- Thu dän líp häc.
TUẦN 4
 Ngày soạn://...
 Ngày giảng: //.... 
Tiết 1: Thủ công
XÉ, DÁN HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
- HS biết cách xé, dán hình vuông.
- HS xé, dán được hình vuông. Đường xé có thể chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.
- HS khéo tay: Xé, dán được hình vuông. Đường xé ít răng cưa hình dán tương đối phẳng.
- HS thao tác chậm: Xé dán được một hình vuông có thể chưa đẹp.
- RÌn tÝnh cÈn thËn khi xÐ, d¸n.
*TCTV: Nhắc lại các bước xé, dán.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: GiÊy mµu, vËt mÉu: h×nh vu«ng d¸n lªn tê giÊy kh¸c mµu.
- HS: Vë Thñ c«ng, giÊy mµu, keo d¸n.
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của Giáo viên
 Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới:
1. Giới thiệu bài.	
2. Bài mới.
a.Quan s¸t, nhËn xÐt
- Cho Hs quan s¸t h×nh mÉu.
- Hỏi:H×nh vu«ng lµ h×nh nh­ thÕ nµo? 
b. C¸ch xÐ, d¸n h×nh
- GV HD HS nªu c¸ch xÐ, d¸n h×nh vu«ng
- GV bæ sung võa nªu c¸ch:
*B­íc 1: Vẽ hình vuông.
*B­íc 2: XÐ h×nh vu«ng
*B­íc 3: D¸n h×nh vu«ng.
- GV võa nªu c¸ch lµm võa HD mÉu. L­u ý c¸ch cÇm giÊy xÐ, c¸ch xÐ Ýt bÞ r¨ng c­a.
- Cho vµi HS nh¾c l¹i c¸c b­íc xÐ, d¸n h×nh vu«ng.
b.Thùc hµnh 
- Tæ chøc cho Hs thùc hµnh xÐ, d¸n h×nh tam gi¸c.
- Gv quan sát, giúp đỡ HS thao tác chậm để các em xé, dán được bài vào vở. Động viên, khuyến khích các em khéo tay hoàn thành bài được tốt hơn.
c. Nhận xét sản phẩm.
- tæ chøc cho HS nhËn xÐt s¶n phÈm cña nhau.
- tæ chøc cho HS nhËn xÐt s¶n phÈm cña nhau.
? Đường xé có đều không.
? Hình xé có cân đối không.
C. Cñng cè, dÆn dß:
- Ban häc tËp lªn chia sÎ tiÕt häc
- Cho Hs thu dän vÖ sinh líp häc.
- Ban văn nghệ
- Nghe
- Quan s¸t, nhËn xÐt 
- HS trả lời
(H×nh cã 4 c¹nh b»ng nhau)
- Theo dâi n¾m c¸ch lµm.
*Vµi em nh¾c.
- Thùc hµnh.
- NhËn xÐt theo nhãm
- HS cùng nhau chia sẻ
- Thu dän líp häc.
TUẦN 5
 Ngày soạn://...
 Ngày giảng: //.... 
Tiết 4: Thủ công
XÉ, DÁN HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
- HS biết cách xé, dán hình vuông.
- HS xé, dán được hình vuông. Đường xé có thể chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.
- HS khéo tay: Xé, dán được hình vuông. Đường xé ít răng cưa hình dán tương đối phẳng.
- HS thao tác chậm: Xé dán được một hình vuông có thể chưa đẹp.
- RÌn tÝnh cÈn thËn khi xÐ, d¸n.
*TCTV: Nhắc lại các bước xé, dán.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: GiÊy mµu, vËt mÉu: h×nh vu«ng d¸n lªn tê giÊy kh¸c mµu.
- HS: Vë Thñ c«ng, giÊy mµu, keo d¸n.
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của Giáo viên
 Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới:
1. Giới thiệu bài.	
2. Bài mới.
a. Quan s¸t, nhËn xÐt
- Cho Hs quan s¸t h×nh mÉu.
- HáØ; T­¬ng tù nh­ xÐ h×nh vu«ng, muèn xÐ h×nh trßn ta lµm nh­ thÕ nµo? 
b. C¸ch xÐ, d¸n h×nh trßn.
 - GV giíi thiÖu c¸c b­íc:
*B­íc 1: vÏ h×nh h×nh trßn
*B­íc 2: XÐ h×nh trßn
*B­íc 3: D¸n h×nh trßn.
- GV võa nªu c¸ch lµm võa HD mÉu. L­u ý c¸ch vÏ h×nh trßn tõ h×nh vu«ng.
- Cho vµi HS nh¾c l¹i c¸c b­íc xÐ, d¸n h×nh trßn.
c. Thùc hµnh.
- Tæ chøc cho Hs thùc hµnh xÐ, d¸n h×nh tròn
- Gv quan sát, giúp đỡ HS thao tác chậm để các em xé, dán được bài vào vở. Động viên, khuyến khích các em khéo tay hoàn thành bài được tốt hơn.
d. Nhận xét sản phẩm.
- tæ chøc cho HS nhËn xÐt s¶n phÈm cña nhau.
C. Cñng cè, dÆn dß:
- Ban häc tËp lªn chia sÎ tiÕt häc
- Cho Hs thu dän vÖ sinh líp häc.
- Ban văn nghệ
- Nghe
- Quan s¸t, nhËn xÐt 
- HS trả lời (vÏ h×nh trßn)
- Theo dâi n¾m c¸ch lµm.
*Vµi em nh¾c.
- Thùc hµnh.
- NhËn xÐt theo nhãm
- HS cùng nhau chia sẻ
- Thu dän líp häc.
TUẦN 6
 Ngày soạn://...
 Ngày giảng: //.... 
Tiết 4: Thủ công
XÉ, DÁN HÌNH QUẢ CAM (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
- HS biết cách xé, dán hình quả cam.
- HS xé, dán được hình quả cam. Đường xé có thể chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống, lá.
- HS khéo tay: Xé, dán được hình quả cam có cuống, lá. Đường xé ít răng cưa hình dán phẳng.
- HS thao tác chậm: Nắm được quy trình xé dán quả cam và tập xé quả cam.
- RÌn tÝnh cÈn thËn khi xÐ, d¸n.
*TCTV: Nhắc lại các bước xé, dán.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu về xé, dán hình quả cam; giấy màu; Hồ dán, giấy trắng; Khăn
lau tay
- HS: Vë Thñ c«ng, giÊy mµu, keo d¸n, th­íc kÎ, bót ch×.
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của Giáo viên
 Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới:
1. Giới thiệu bài.	
2. Bài mới.
a. Quan sát, nhận xét
_ Cho xem tranh mẫu, hỏi:
+ Đặc điểm hình dáng, màu sắc của quả cam như thế nào?
+ Những quả nào giống hình quả cam?
b. Cách xé, dán hình quả cam: 
- GV hướng dẫn mẫu:
* Xé hình quả cam:
- GV thực hiện và nói
*Xé hình lá:
- GV thực hiện trên giấy nháp.
*Xé hình cuống lá
 GV thực hiện vài lần.
*Dán hình:
- GV làm các thao tác bôi hồ, dán quả, cuống và lá lên giấy nền.
- GV yêu cầu HS nhắc lại quy trình
c. Thực hành: 
- Tổ chức cho Hs thực hành xé, dán hình quả cam ở giấy nháp.
- Gv quan sát, giúp đỡ HS thao tác còn chậm để các em xé được hình quả cam. Động viên những HS khéo tay để các em xé thêm được hình lá và cuống. 
d.Nhận xột sản phẩm 
- Tổ chức cho HS nhận xét sản phẩm của nhau.
C. Cñng cè, dÆn dß:
- Ban häc tËp lªn chia sÎ tiÕt häc
- Cho Hs thu dän vÖ sinh líp häc.
- Cho Hs thu dọn vệ sinh lớp học.
- Ban văn nghệ
- HS lắng nghe 
- Quan sát, nhận xét 
- Theo dõi nắm cách làm.
- HS quan sát.
*2 HS nhắc lại.
- Thực hành.
- Nhận xét theo nhóm
- HS cùng chia sẻ
- Thu dọn lớp học.
TUẦN 7
 Ngày soạn://...
 Ngày giảng: //.... 
Tiết 4: Thủ công
XÉ, DÁN HÌNH QUẢ CAM (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
- HS biết cách xé, dán hình quả cam.
- HS xé, dán được hình quả cam. Đường xé có thể chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống, lá.
- HS khéo tay: Xé, dán được hình quả cam có cuống, lá. Đường xé ít răng cưa hình dán phẳng.
- HS thao tác chậm: Nắm được quy trình xé dán quả cam và tập xé quả cam.
- RÌn tÝnh cÈn thËn khi xÐ, d¸n.
*TCTV: Nhắc lại các bước xé, dán.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu về xé, dán hình quả cam; giấy màu; Hồ dán, giấy trắng; Khăn
lau tay
- HS: Vë Thñ c«ng, giÊy mµu, keo d¸n, th­íc kÎ, bót ch×.
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của Giáo viên
 Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới:
1. Giới thiệu bài.	
2. Bài mới.
a. Cñng cè c¸ch xÐ, d¸n h×nh quả cam 
- GV yêu cầu HS nhắc lại quy trình xé dán hình quả cam.
- GV kl và củng cố lại quy trình
* Xé hình quả cam:
- GV thực hiện và nói
*Xé hình lá:
- GV thực hiện trên giấy thủ công.
*Xé hình cuống lá
 GV thực hiện vài lần.
b. Hướng dẫn HS dán quả cam:
*Dán hình:
- GV hướng dẫn HS dán hình quả cam
- Cách dán: 
 + Dán quả cam
 + Dán cuống lá
 + Dán lá và trang trí thêm.
c. Thực hành: 
- Tổ chức cho Hs thực hành xé, dán hình quả cam ở giấy nháp.
- Gv quan sát, giúp đỡ HS thao tác còn chậm để các em xé được hình quả cam. Động viên những HS khéo tay để các em xé thêm được hình lá và cuống. 
d.Nhận xột sản phẩm 
- Tæ chøc cho HS nhËn xÐt s¶n phÈm cña nhau theo các tiêu chí.
? Đường xé quả cam có đều không.
? Dán hình có phẳng không.
? Quả xé đã cân đối và đều không.
C. Cñng cè, dÆn dß:
- Ban häc tËp lªn chia sÎ tiÕt häc
- Cho Hs thu dän vÖ sinh líp häc.
- Ban văn nghệ
- HS lắng nghe 
- HS lắng nghe và nhắc lại
- HS quan sát.
- Theo dâi n¾m c¸ch lµm.
- HS quan sát.
- Thùc hµnh.
- Nhận xét theo nhóm
- HS cùng chia sẻ
- Thu dọn lớp học.
TUẦN 8
 Ngày soạn://...
 Ngày giảng: //.... 
Tiết 4: Thủ công
XÉ, DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GIẢN (TIẾT 1)
I.Mục tiêu:
	- Biết cách xé, dán hình cây đơn giản.
- Xé,dán được hình quả cam.Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dáng tương đối phẳng, có thể dùng bút màu để vẽ cuống và lá. 
- Xé, dán đợc hình tán lá cây. Đường xé có thể bị răng ca. Hình dán tơng đối phẳng, cân đối.
- HS yêu thích sản phẩm mình làm ra.
*TCTV : Hoạt động 2.
II. Đồ dùng dạy học.
- Bài mẫu,giấy thủ công,hồ dán,bút chì,vở thủ công.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới:
1. Giới thiệu bài.	
2. Bài mới.
a. Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- GV cho HS xem bài mẫu.
- GV đặt câu hỏi về hình dáng, đặc điểm, màu sắc của cây.
?cây có hình dạng giống nhau hay khác nhau?
?Cây có những bộ phận nào?
?Em nào biết thêm về đặc điểm của cây mà em đã nhìn thấy?
b. Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu.
B1: Xé hình tán lá cây.
- Xé tán lá cây tròn.
+ Lấy tờ giấy thủ công, đánh dấu, đếm ô, vẽ và xé hình vuông có cạnh 6 ô rời khỏi tờ giấy. 
+ Từ HV vẽ và xé 4 góc theo đường cong.
+ Xé chỉnh sửa cho giống tán lá cây
- Xé tán lá cây dài.
+ GV lấy tờ giấy màu xanh kẻ,vẽ,xé HCN cạnh dài 8 ô ,ngắn 5ô.
+ Từ HCN đó vẽ và xé 4 góc .
Tiếp tục xé chỉnh sửa cho giống hình tán lá cây.
B2: Xé hình thân cây.
- GV lấy tờ giấy màu nâu,đếm ô,đánh dấu, vẽ HCN dài 6 ô,cạnh ngắn 1ô và 1 HCN khác dài 4 ô, ngắn 1ô . Sau đó xé rời các hình đó ra khỏi tờ giấy màu.
- Yc học sinh nêu lại các bước thực hành.
+ Cho HS thực hành trên giấy nháp
- GV theo dõi, nhắc nhở và uốn nắn thêm cho những HS còn lúng túng.
HĐNGLL: Gv tổ chức cho học sinh hoạt động ngoài trời. Quan sát cây cối xung quanh trường.Vệ sinh nhổ cỏ cho cây.
- Gv hướng dẫn hs quan sát.
C. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét về thái độ, sự chuẩn bị và tinh thần học tập của HS.
-Tuyên dương những HS có sp đẹp.
- Liên hệ ,gd hs,cbị giấy, hồ dán.
- Hát.
- Nghe.
- HS quan sát.
- HS làm theo YC của GV
- HS theo dõi và trả lời.
- Khác nhau: cây to, nhỏ, cao, thấp
- Thân,lá,cành cây
- Tán lá cây có màu sắc khác nhau:
Màu xanh đậm,xanh nhạt
- HS theo dõi mẫu
- HS theo dõi.
* HS nêu lại các bước.
- HS làm trên giấy nháp.
- Thực hành ngoài trời.
- HS nghe và ghi nhớ
TUẦN 9
 Ngày soạn://...
 Ngày giảng: //.... 
Tiết 4: Thủ công
 XÉ, DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GIẢN (Tiết 2)
I. Mục tiêu: 
- Biết cách xé, dán hình cây đơn giản.
- Xé,dán được hình có thân cây, tán lá cây.Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng,cân đối.
- Yêu thích sản phẩm mình làm ra
* TCTV : Thực hành.
II. Đồ dùng dạy học. 
- Giáo viên: Mẫu, giấy trắng, giấy màu, hồ dán.
- Học sinh: Giấy màu, bút chì, hồ dán, vở.
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học Sinh
A. Khởi động.
B. Dạy – học bài mới :
1. Giới thiệu bài.
2. Nội dung bài
a. Hoạt động 3: Thực hành.
- Yêu cầu HS nêu lại các bước xé lá cây, thân cây.
- GV nhắc và HD lại một lần.
- Giao việc cho HS
- GV theo dõi và giúp những HS còn lúng túng
 Dán hình: 
- GV gắn tờ giấy trắng lên bảng hướng dẫn HS cách dán và làm mẫu luôn.
Bước 1: Bôi hồ (mỏng và đều)
Bước 2: - Dán tán lá.
- Dán thân cây.
- Y/c HS nhắc lại cách dán.
- GV giao việc.
- GV theo dõi và uốn nắn.
b. Hoạt động 4: Trưng bày và đánh giá sản phẩm:
- Yêu cầu HS trưng bày sản phẩm theo nhóm.
Gợi ý: Có thể trưng bày theo nhiều cách 
Vẽ thêm mặt trời, mây.
- Gọi đại diện các nhóm đánh giá sản phẩm và cách trưng bày sản phẩm của nhóm khác.
- GV đánh giá cá nhân, nhóm sau đó đánh giá chung..
HĐNGLL : Tổ chức cho hs tìm hiểu truyền thống nhà trường.
C. Củng cố, dặn dò.
- Lớp trưởng lên chia sẻ tiết học.
- Ban văn nghệ
- Nghe
* HS nêu lại.
- HS lắng nghe.
- HS thực hành xé
- HS quan sát
* 1 HS nhắc lại
- HS thực hành dán.
- Các nhóm trưng bày sản phẩm.
- Cử đại diện đánh giá.
- Học sinh nghe và ghi nhớ.
- Chia sẻ
TUẦN 10
 Ngày soạn://...
 Ngày giảng: //.... 
Tiết 4: Thủ công
XÉ, DÁN HÌNH CON GÀ CON ( Tiết 1 )
I. Mục tiêu: 
- Biết cách xé, dán hình con gà con.
- Xé được hình con gà con.Đường xé có thể bị răng cưa.Hình dán tương đối phẳng. Mỏ, mắt chân gà có thể dùng bút màu để vẽ.
- HS yêu thích môn học
* TCTV: Bước thực hiện xé dán con gà.
II. Đồ dùng dạy học :
- Bài mẫu về xé, dán hình con gà con, có trang trí cảnh vật.
- Hồ dán, giấy trắng làm nền.
- Giấy thủ công màu vàng. Bút chì, bút mầu, hồ dán.
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy – học bài mới :
1. Giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- GV cho HS xem bài mẫu y/c HS quan sát và nhận xét về đặc điểm, hình dáng màu sắc của con gà.
( Con gà có thân đầu hơi tròn; có các bộ phận mắt mỏ, cánh, chân, đuôi; toàn thân có màu vàng)
- GV nêu câu hỏi: Em nào biết gà con có gì khác so với gà lớn về đầu, thân, cánh, đuôi và màu lông.
- Khi xé, dán hình con gà con em có thể chọn màu mà em biết, em thích.
3. Giáo viên hướng dẫn mẫu
a. Xé hình thân gà.
+ Lấy tờ giấy thủ màu vàng( hoặc đỏ), đếm ô , đánh dấu, vẽ một hình chữ nhật có cạnh dài 10 ô cạnh nhắn 8 ô 
+Xé hình chữ ra khỏi tờ giấy màu.
+ Xé 4 góc của hình chữ nhật
+ Xé chỉnh sửa cho giống hình thân gà.
+ GV lật mặt màu cho HS quan sát
- Cho HS thực hành trên giấy nháp
- GV theo dõi, chỉnh sửa.
b. Xé hình đầu gà.
+ Lấy tờ giấy thủ màu vàng, đếm ô , đánh dấu, vẽ và xé một hình vuông có cạnh dài 5 ô ra khỏi tờ giấy màu.
+ Xé 4 góc của hình vuông.
+ Xé chỉnh sửa cho gần tròn giống hình đầu gà. 
+ GV lật mặt màu cho HS quan sát
- Cho HS thực hành trên giấy nháp
- GV theo dõi, chỉnh sửa.
c. Xé hình đuôi gà
+ Lấy tờ giấy thủ công màu vàng, đánh dấu, đếm ô vẽ và xé hình vuông có cạnh dài 4 ô ra khỏi tờ giấy màu.
+ Vẽ hình tam giác.
+ Xé thành hình tam giác.
d. Xé hình mỏ ,chân và mắt gà.
- Dùng giấy khác màu để xé hình mỏ chân và mắt gà.
- Cho HS thực hành trên giấy nháp: Xé hình đuôi mỏ ,chân và mắt gà
- GV theo dõi, chỉnh sửa.
e. Hướng dẫn dán hình.
- GV làm thao tác bôi hồ dán ghép hình 
Theo thứ tự: thân gà, đầu gà, mỏ gà, mắt và chân gà lên giấy nền.
- Cho HS quan sát hình con gà con gà con hoàn chỉnh.
* Gọi học sinh nhắc lại các bước thực hiện xé dán con gà.
HĐNGLL: Hướng dẫn HS thực hành vệ sinh lớp học.
C. Củng cố, dặn dò.
- Lớp trưởng lên chia sẻ tiết học.
- HS hát
- Nghe.
- HS quan sát và nhận xét về đặc điểm, hình dáng màu sắc của con gà.
- HS bổ xung.
- HS trả lời.
- HS theo dõi.
- HS quan sát
- HS thực hành trên giấy nháp
- HS theo dõi.
- HS thực hành trên giấy nháp
- HS quan sát
- HS thực hành trên giấy nháp
- HS dán theo hướng dẫn
- HS quan sát hình con gà con gà con hoàn chỉnh.
* 2 học sinh nhăc lại.
- HS theo dõi
TUẦN 11
 Ngày soạn://...
 Ngày giảng: //.... 
Tiết 4: Thủ công
XÉ, DÁN HÌNH CON GÀ CON ( Tiết 2 )
I. Mục tiêu: 
- Biết cách xé, dán hình con gà con.
- Xé được hình con gà con. Đường xé có thể bị răng cưa.Hình dán tương đối phẳng. Mỏ, mắt chân gà có thể dùng bút màu để vẽ.
- HS yêu thích môn học
* TCTV: Bước thực hiện xé dán con gà.
II. Đồ dùng dạy học :
- Bài mẫu về xé, dán hình con gà con, có trang trí cảnh vật.
- Hồ dán, giấy trắng làm nền.
- Giấy thủ công màu vàng. Bút chì, bút mầu, hồ dán.
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - Học bài mới:
1. Giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn HS thực hành.
- Yêu cầu HS nêu lại các bước xé hình thân gà, đầu gà, đuôi gà. 
- GV nhắc lại và hướng dẫn một lần.
- GV gắn tờ giấy trắng lên bảng hướng dẫn HS cách dán và làm mẫu.
+ Bôi hồ (mỏng và đều)
+ Dán tán lá, dán thân cây.
- Y/c HS nhắc lại cách dán.
- GV tổ chức cho HS thực hành theo nhóm 
- GV theo dõi và giúp đỡ những nhóm còn lúng túng.
- GV nhắc HS dán theo thứ tự, chú ý dán cho cân đối, phẳng, đều.
- Yêu cầu HS dán xong thu dọn giấy thừa và lau sạch tay.
3. Trưng bày và đánh giá sản phẩm:
- Yêu cầu HS trưng bày sản phẩm theo nhóm.
- Gọi đại diện các nhóm đánh giá sản phẩm và cách trưng bày sản phẩm của nhóm khác.
- GV nhận xét đánh giá chung.
HĐNGLL: HD HS vệ sinh răng miệng.
C. Củng cố, dặn dò
- Ban học tập lên chia sẻ nội dung bài.
- Nhận xét tiết học
- HS hát
- HS làm theo yêu cầu của giáo viên.
- Nghe.
* HS nêu lại các bước xé hình thân gà, đầu gà, đuôi gà. 
- HS theo dõi.
* HS nhắc lại cách dán
- HS thực hành theo nhóm.
- HS thực hiện 
- Các nhóm trưng bày sản phẩm.
- Đại diện các nhóm đánh giá sản phẩm và cách trưng bày sản phẩm của nhóm khác.
- Lắng nghe
- Lắng nghe và chia sẻ
TUẦN 12
 Ngày soạn://...
 Ngày giảng: //.... 
Tiết 4: Thủ công
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ: “XÉ, DÁN GIẤY”
I. Mục tiêu:
- Củng cố được kiến thức, kỹ năng xé, dán giấy.
- Xé, dán được ít nhất môt hình trong các hình đã học. Đường xé ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. 
- Biết chọn giấy mầu phù hợp, xé dán được các hình và biết cách ghép, dán.
- Khuyến khích xé dán thêm sản phẩm mới có tính sáng tạo.
* TCTV : Các bước xé dán .
II. Đồ dùng dạy học.
- Các hình mẫu.
- Giấy thủ công các màu. Giấy trắng, hồ dán, khăn lau tay.
II. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. Dạy - học bài mới
1.Giới thiệu bài.
2. Nội dung bài.
- Hát
- Nghe
a. Hoạt động 1: Ôn tập:
- Yêu cầu học sinh nêu các nội dung của chương.
- GV nhận xét.
- HS nêu
+ Xé, dán các hình vuông, hình, chữ nhật, hình tam giác, hình tròn.
+ Xé dán hình quả cam.
+ Xé dán hình cây, hình con gà con.
- Gọi hs nêu lại các bước xé dán của từng hình.
- GV nhận xét- chốt ý đúng.
- Hình vuông: Đếm đánh dấu các điểm, nối các điểm thành hình vuông có cạnh 8 ô và xé. 
* HS nêu lại các bước xé dán từng hình.
- Hình chữ nhật: đếm đánh dấu, nối các điểm để có hình chữ nhật có cạnh dài 12 ô, cạnh ngắn 8 ô.
- Hình tam giác: Xé từ hình chữ nhật có cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn 6 ô.
- Hình tròn: Xé từ hình tròn có cạnh 8 ô.
b. Hoạt động 2. Thực hành:
- Giáo viên cho học sinh lại các hình mẫu.
- Học sinh quan sát
- Yêu cầu học sinh chọn 1 hình mà em thích trong số hình đã học để thực hành 
- Học sinh thực hành.
- Học sinh thực hành.
Lưu ý: Nhắc học sinh xé cho đẹp mắt, xắp xếp hình cân và dán.
- Giáo viên theo dõi, uốn nắn những học sinh còn yếu kém.
c. Trưng bày sản phẩm.
- Yêu cầu học sinh ở các tổ lên bảng gắn các sản phẩm của mình. 
- Học sinh trưng bày theo tổ.
- Yêu cầu học sinh quan sát và đánh giá sản phẩm theo mức "Hoàn thành", "chưa hoàn thành".
- Học sinh đánh giá cá nhân, đánh giá theo tổ.
- Giáo viên nhận xét, thống nhất ý kiến.
HĐNGLL: Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về ngày nhà giáo Việt Nam 20 / 11
C. Củng cố, dặn dò:
- Lớp trưởng lên chia sẻ tiết học.
- Tuyên dương những học sinh đạt ở mức hoàn thành, nhắc nhở những học sinh chưa đạt ôn luyện thêm.
- Học sinh chia sẻ
- Lắng nghe và ghi nhớ.
TUẦN 13
 Ngày soạn://...
 Ngày giảng: //.... 
Tiết 4: Thủ công
C¸c quy ­íc c¬ b¶n vÒ gÊp giÊy vµ gÊp h×nh
I.Môc tiªu: 
- BiÕt c¸c kÝ hiÖu, quy ­íc vÒ gÊp giÊy.
- B­íc ®Çu gÊp ®­îc giÊy theo ký hiÖu quy ­íc.
- HS yªu thÝch s¶n phÈm m×nh lµm ra
II.§å dïng d¹y häc. 
- MÉu vÏ c¸c ký hiÖu quy ­íc vÒ gÊp h×nh.
- GiÊy nh¸p, bót ch×, vë thñ c«ng.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
Ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn 
Ho¹t ®éng cña Häc sinh
A. Khởi động.
B. D¹y - Häc bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi.
2. G V giíi thiÖu tõng mÉu kÝ hiÖu.
a. Ký hiÖu ®­êng gi÷a h×nh.
- §­êng dÊu gi÷a h×nh lµ ®­êng cã nÐt g¹ch chÊm. ( ) (H1)
- GV h­íng dÉn HS vÏ ký hiÖu trªn ®­êng kÎ ngang vµ kÎ däc ë vë thñ c«ng.
- GV theo dâi söa sai.
b. Ký hiÖu ®­êng dÊu gÊp.
- §­êng dÊu gÊp lµ ®­êng cã nÐt ®øt. 
- Cho HS vÏ ®­êng dÊu gÊp vµo vë.
c. Ký hiÖu ®­êng dÊu gÊp vµo.
- Trªn h×nh vÏ cã mòi tªn chØ h­íng gÊp vµo
- GV h­íng dÉn vµ vÏ mÉu.
- Cho HS thùc hµnh vÏ ký hiÖu ®­êng dÊu gÊp vµo.
d. Ký hiÖu dÊu gÊp ng­îc ra phÝa sau
- Ký hiÖu dÊu gÊp ng­îc ra phÝa sau lµ mòi tªn cong .
- Cho HS thùc hµnh theo h­íng dÉn.
 H§NGLL: Chñ ®iÓm kÝnh yªu thÇy c« gi¸o.
 - GV ®Æt c¸ c©u hái yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi:
+ Khi gÆp c¸c thÇy c« gi¸o c¸c em cã chµo thÇy c« kh«ng?
+ ThÇy c« gi¸o em tªn g× ?
- GV nhËn xÐt vµ khen ngîi.
C. Cñng cè, dÆn dß.
- Lớp trưởng lên chia sẻ tiết học.
- NhËn xÐt tiÕt häc
- HS h¸t
- Nghe
- HS theo dâi.
- HS thùc hµnh theo h­íng dÉn.
- HS theo dâi.
- HS thùc hµnh theo h­íng dÉn.
- HS theo dâi.
- HS thùc hµnh theo h­íng dÉn.
- HS theo dâi.
- HS thùc hµnh theo h­íng dÉn.
- HS tr¶ lêi
- Häc sinh nghe vµ ghi nhí.
TUẦN 14
 Ngày soạn://...
 Ngày giảng: //.... 
Tiết 4: Thủ công
gÊp c¸c ®o¹n th¼ng c¸ch ®Òu
I.Môc tiªu: 
- BiÕt c¸ch gÊp c¸c ®o¹n th¼ng c¸ch ®Òu.
- GÊp ®­îc c¸c ®o¹n th¼ng c¸ch ®Òu theo ®­êng kÎ. C¸c nÕp gÊp cã thÓ ch­a th¼ng, ph¼ng
- HS yªu thÝch s¶n phÈm m×nh lµm ra
* TCTV : Thùc hµnh.
II. §å dïng d¹y häc : 
 - MÉu gÊp c¸c nÕp gÊp c¸ch ®Òu
 - GiÊy mÇu kÎ « vµ giÊy « li.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
A. Khởi động.
B. D¹y - Häc bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi.
2. Bµi míi :
a. Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn HS quan s¸t vµ nhËn xÐt.
- Cho HS quan s¸t mÉu gÊp c¸c ®o¹n th¼ng c¸ch ®Òu vµ nhËn xÐt:
+Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c nÕp gÊp trong h×nh mÉu? 
(c¸c nÕp gÊp c¸nh ®Òu nhau, cã thÓ chång khÝt lªn nhau khi xÕp chóng l¹i)
b.Ho¹t ®éng 2. H­íng dÉn mÉu c¸ch gÊp.
+. GÊp nÕp thø nhÊt.
- GV ghim tê giÊy mµu lªn b¶ng, mÆt mµu ¸p s¸t vµo mÆt b¶ng.
- GVgÊp mÐp giÊy vµo mét « theo ®­êng dÊu.
+ GÊp nÕp thø hai.
- GV ghim l¹i tê giÊy, mÆt mµu ë phÝa ngoµi ®Î gÊp nÕp thø hai, c¸ch gÊp gièng nh­ nÕp gÊp thø nhÊt.
+ GÊp nÕp t

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Ki thuat lop 1 tuan 3 den tuan 14_12217257.doc