Giáo án Tin học 3 - Tuần 10 - Bài 2: Vẽ hình từ hình mẫu có sẵn chọn độ dày, màu nét vẽ

BÀI 2: VẼ HÌNH TỪ HÌNH MẪU CÓ SẴN

 CHỌN ĐỘ DÀY, MÀU NÉT VẼ

I. Mục tiêu:

- Vẽ được hình từ hình mẫu có sẵn

- Biết cách chọn độ dày, màu nét vẽ

II. Chuẩn bị:

- GV: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính

- HS: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

III. Hoạt động dạy học:

1. Ổn định lớp:

 Báo cáo sĩ số:

 Tên học sinh vắng mặt:

2. Kiểm tra bài cũ:

Câu hỏi:

1- Nêu cách vẽ bằng bỳt vẽ?

2- Nờu cỏch lưu bài vẽ?

3- Nờu cỏch mở bài vẽ đó cú sẵn?

GV nhận xột

3. Dạy bài mới:

Ngoài cách sử dụng bỳt vẽ để vẽ ta còn có cách nào vẽ hỡnh nữa. thầy cùng các em tìm hiểu bài 2.

GV: Giới thiệu bài mới

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 583Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 3 - Tuần 10 - Bài 2: Vẽ hình từ hình mẫu có sẵn chọn độ dày, màu nét vẽ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 10
( Từ ngày 23 /10/2017 đến ngày 27/10/2017)
 Ngày dạy: Lớp 3A: 23/10/2017
 Lớp 3B: 23/10/2017
BÀI 2: VẼ HÌNH TỪ HÌNH MẪU CÓ SẴN
 CHỌN ĐỘ DÀY, MÀU NÉT VẼ
I. Mục tiêu:
- Vẽ được hình từ hình mẫu có sẵn
- Biết cách chọn độ dày, màu nét vẽ
II. Chuẩn bị:
- GV: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính
- HS: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
1. Ổn ®Þnh líp:
 B¸o c¸o sÜ sè:
 Tªn häc sinh v¾ng mÆt:
2. KiÓm tra bµi cò:
C©u hái: 
1- Nªu c¸ch vẽ bằng bút vẽ?
2- Nêu cách lưu bài vẽ?
3- Nêu cách mở bài vẽ đã có sẵn?
GV nhận xét
3. D¹y bµi míi:
Ngoµi c¸ch sö dông bút vẽ để vẽ ta cßn cã c¸ch nµo vẽ hình n÷a. thÇy cïng c¸c em t×m hiÓu bµi 2.
GV: Giíi thiÖu bµi míi
Hoạt động cơ bản
1/ Chọn độ dày nét vẽ
Em hãy nêu cách chọn độ dày của nét vẽ.
GV nhận xét
GV nêu lại và nhấn mạnh cách chọn độ dày nét vẽ. 
2/ Chọn màu nét vẽ
Em hãy trình bày cách chọn màu cho nét vẽ.
GV nhận xét
GV nêu lại và nhấn mạnh cách chọn màu nét vẽ. 
IV. Cñng cè - dÆn dß:
-GV hệ thống lại bài.
-Gọi HS nhắc lại bài học.
- 1 HS tr¶ lêi
-1 HS trả lời
-1 HS trả lời
- HS lắng nghe
Häc sinh nghe giíi thiÖu
Đáp án 1: B1Chọn hình mẫu. B2 nháy chọn rồi chọn kích thước con nét vẽ.
Đáp án 2: B1 nháy chọn rồi chọn kích thước con nét vẽ. B2 Di chuyển chuột vào trang vẽ và nhấn giữ nút trái chuột rồi kéo một đoạn thẳng sau đó thả nút trái chuột ra.
Đáp án 3: B1Chọn hình mẫu. B2 nháy chọn rồi chọn kích thước con nét vẽ. B3 Di chuyển chuột vào trang vẽ và nhấn giữ nút trái chuột rồi kéo một đoạn thẳng sau đó thả nút trái chuột ra.
HS lắng nghe
HS lắng nghe
Đáp án 1: B1Chọn hình mẫu. B2 chọn màu color1.
Đáp án 2: B1 chọn màu color. B2 Vẽ hình.
Đáp án 3: B1Chọn hình mẫu. B2 chọn màu color1. B3 Di chuyển chuột vào trang vẽ, nhấn giữ nút trái chuột và kéo thả để vẽ hình.
HS lắng nghe
HS lắng nghe
 Ngày dạy: Lớp 3A: 23/10/2017
 Lớp 3B: 23/10/2017
BÀI 2: VẼ HÌNH TỪ HÌNH MẪU CÓ SẴN.
CHỌN ĐỘ DÀY, MÀU NÉT VẼ
I. Mục tiêu:
- Vẽ được hình từ hình mẫu có sẵn
- Biết cách chọn độ dày, màu nét vẽ
II. Chuẩn bị:
- GV: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính
- HS: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
1. Ổn ®Þnh líp:
 B¸o c¸o sÜ sè:
 Tªn häc sinh v¾ng mÆt:
2. KiÓm tra bµi cò:
3. D¹y bµi míi:
Hoạt động thực hành
GV hướng dẫn HS làm bài tập. Cho HS thực hành chọn đọ dày, màu nét vẽ và vẽ hình mà em muốn. GV theo dõi HS thực hành.
Hoạt động ứng dụng, mở rộng
Yêu cầu HS vẽ một số vật dụng trong gia đình.
- Gv gi¸m s¸t häc sinh thùc hµnh
- NhËn xÐt tiÕt thùc hµnh cña HS
- Rót kinh nghiÖm.
IV. Cñng cè - dÆn dß:
- Về nhà học lại bài và làm lại thực hành
- Làm bài tập trong SGK và SBT
HS lắng nghe
HS lắng nghe
HS lắng nghe và thực hành
Häc sinh thùc hµnh theo yªu cÇu
-HS lắng nghe 

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 3 t10..doc