Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 2: Phần mềm học tập - Bài 8: Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông

1.MỤC TIÊU

1.1 Kiến thức

- HS biết:

 + Hoạt động 1: Biết phần mềm Solar System 3D Simulator.

 + Hoạt động 2: Các lệnh điều khiển quan sát.

- HS hiểu:

 + Hoạt động 1: Biết sử dụng phần mềm để quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời.

 + Hoạt động 2: Biết các lệnh điều khiển và quan sát.

1.2 Kỷ năng

 - Học sinh thực hiện được: Các lệnh điều khiểu để quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời.

 - Học sinh thực hiện thành thạo được: Các lệnh điều khiểu để quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời.

1.3 Thái độ

- Thói quen: Học tập tích cực, hăng say.

- Tính cách: Chăm ngoan.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP

- Giới thiệu về phần mềm Solar System 3D Simulator

- Các lệnh điều khiển quan sát

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1171Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 2: Phần mềm học tập - Bài 8: Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 09– Tiết : 17
Ngày dạy: 15/10/2014
QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO
TRONG HỆ MẶT TRỜI.
1.MỤC TIÊU
1.1 Kiến thức
- HS biết:
	+ Hoạt động 1: Biết phần mềm Solar System 3D Simulator. 
	+ Hoạt động 2: Các lệnh điều khiển quan sát.
- HS hiểu:	
	+ Hoạt động 1: Biết sử dụng phần mềm để quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời. 
	+ Hoạt động 2: Biết các lệnh điều khiển và quan sát.
1.2 Kỷ năng
	- Học sinh thực hiện được: Các lệnh điều khiểu để quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời. 
	- Học sinh thực hiện thành thạo được: Các lệnh điều khiểu để quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời. 
1.3 Thái độ
- Thói quen: Học tập tích cực, hăng say.
- Tính cách: Chăm ngoan.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Giới thiệu về phần mềm Solar System 3D Simulator
- Các lệnh điều khiển quan sát
3. CHUẨN BỊ
3.1 Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính, máy chiếu.
3.2 Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện(1 phút)
Lớp 6A6:	
4.2 Kiểm tra miệng
Câu hỏi: Nêu cách tắt, mở máy và các thao tác chính trên chuột? (10đ)
Đáp án
* Cách mở máy:
- Nhấn vào nút to nhất trên màn hình và CPU
* Cách tắt máy :
- Nháy chuột vào start chọn turn off rồi chọn turn off một lần nữa
* Các thao tác chính trên chuột là:
- Di chuyển chuột
- Nháy chuột
- Nháy đúp chuột
- Nháy chuột phải
- Kéo, thả chuột
4.3 Tiến trình bài học
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG BÀI HỌC
 Hoạt động 1: Giới thiệu về phần mềm. (15p)
Gv: Giíi thiÖu vÒ phÇn mÒm và cách khởi động phần mềm.
Hs: Lắng nghe giáo viên giới thiệu.
Gv: Thông thường để khởi động một phần mềm ta làm như thế nào?
Hs: Suy nghĩ trả lời.
Gv: Tương tự như vậy, giới thiệu cách khởi động và thoát phần mềm.
Hs: Lắng nghe và ghi bài.
1. Giới thiệu về phần mềm.
- PhÇn mÒm m« pháng hÖ mÆt trêi, gi¶i thÝch mét sè hiÖn t­îng nh­ nhËt thùc, nguyÖt thùc.
- PhÇn mÒm cho biÕt mét sè c¸c hµnh tinh.
- Cách khởi động phần mềm: nháy đúp vào biểu tượng Solar system 3D Simulator
Hoạt động 2: Các lệnh điều khiển quan sát (20 phút)
Gv: Giới thiệu các nút lệnh trên Solar system 3D Simulator.
Hs: Quan sát và lắng nghe giáo viên giới thiệu
Gv: §Ó ®iÒu chØnh khung h×nh, c¸c em sö dông c¸c nót lÖnh trong cöa sæ cña phÇn mÒm.
Gv:C¸c nót lÖnh nµy gióp c¸c em ®iÒu chØnh vÞ trÝ quan s¸t, gãc nh×n tõng vÞ trÝ quan s¸t ®Õn hÖ mÆt trêi vµ tèc ®é chuyÓn ®éng cña c¸c hµnh tinh.
Gv: Giíi thiÖu chi tiÕt, lÇn l­ît c¸c nót: 
Hs: Chú ý nghe giảng và ghi bài
2. Các lệnh điều khiển quan sát:
1.1. Nót ORBITS à ®Ó hiÖn hoÆc Èn quü ®¹o chuyÓn ®éng cña hµnh tinh.
1.2. Nót View à VÞ trÝ quan s¸t tù ®éng chuyÓn ®éng trong kh«ng gian.
1.3. Thanh cuèn nganh (Zoom) ®Ó phãng to hoÆc thu nhá khung nh×n.
1.4. Thanh cuèn ngang trªn biÓu t­îng (Speed) ®Ó thay ®æi vËn tèc chuÓn ®éng cña c¸c hµnh tinh.
1.5. C¸c nót lÖnh Dïng ®Ó n©ng lªn ho½c h¹ xuèng vÞ trÝ quan s¸t .
1.6. C¸c phÝm mòi tªn lªn, xuèng, sang tr¸i, sang ph¶i dïng ®Ó dÞch chuyÓn toµn bé khung h×nh.
1.7. Nháy nút em có thể xem thông tin chi tiết của các vì sao.
4.4 Tổng kết
GV: Để khởi động một phần mềm ta làm như thế nào ?
HS: Cách khởi động phần mềm: nháy đúp vào biểu tượng Solar system 3D Simulator.
GV: §Ó ®iÒu chØnh khung h×nh, c¸c em sö dông c¸c nót lÖnh trong cöa sæ cña phÇn mÒm.
HS: Sử dụng thanh cuèn nganh (Zoom) ®Ó phãng to hoÆc thu nhá khung nh×n.
4.5 Hướng dẫn học bài
+ Đối với bài học ở tiết này:
	 	- Xem lại bài học, HTL ý nghĩa của các nút lệnh trên Solar system 3D Simulator
	- Tự thực hành ở nhà ( nếu có điều kiện)
+ Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
	- Đọc trước phần 3: Thực hành SGK trang 36
5.PHỤ LỤC	
- Sgk tin học quyển 1.
----------------------------------------------------------------
Tuần 09– Tiết : 18
Ngày dạy: 15/10/2014
QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO
TRONG HỆ MẶT TRỜI.(tt)
1.MỤC TIÊU
1.1 Kiến thức
- HS biết
	Hoạt động 1: Biết sử dụng phần mềm để quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời. 
-HS hiểu
	Hoạt động 1: Học sinh hiểu vì sao có các hiện tượng: Ngày và đêm, hiện tượng nhật thực, hiện tượng nguyệt thực. 
1.2 Kỷ năng
	- Học sinh thực hiện được: Các lệnh điều khiểu để quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời. 
	- Học sinh thực hiện thành thạo được: Các lệnh điều khiểu để quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời. 
1.3 Thái độ
- Thói quen: Học tập tích cực, hăng say.
- Tính cách: Chăm ngoan.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Thực hành
3. CHUẨN BỊ
3.1 Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính, máy chiếu.
3.2 Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện(1 phút)
Lớp 6A6:	
4.2 Kiểm tra miệng
4.3 Tiến trình bài học
Hoạt động 3: Thực hành (40 phút)
Gv: Yªu cÇu HS thao t¸c khëi ®éng phÇn mÒm.
Hs : Thực hiện khởi động chương trình.	
Gv: Em h·y nh¸y chuét vµo nót lÖnh View ®Ó ®iÒu chØnh khung h×nh.
Gv: Ta ®iÒu chØnh sao cho cã thÓ nh×n thÊy tÊt c¶ c¸c sao trong HÖ MÆt trêi.
Hs : Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
Gv: Quan s¸t vµ cho biÕt HÖ mÆt trêi bao gåm nh÷ng hµnh tinh nµo? Cã bao nhiªu hµnh tinh?
Gv: H·y m« t¶ sù chuyÓn ®éng cña tr¸i ®Êt vµ mÆt tr¨ng?
Hs : Mô tả
Gv:Gi¶i thÝch nguyªn nh©n cã ngµy vµ ®ªm.
Gv:Em hiÓu thÕ nµo lµ hiÖn t­îng nhËt thùc?
Gv: Yªu cÇu HS thao t¸c sao cho h×nh ¶nh nh­ trong SGK (hiÖn t­îng nhËt thùc).
Gv:T­¬ng tù, em h·y m« t¶ hiÖn t­îng nhËt thùc theo ý hiÓu cña m×nh.
Hs : Mô tả hiện tượng nhật thực.
Gv: M« t¶ hiÖn t­îng nguyÖt thùc vµ yªu cÇu HS thao t¸c vÒ hiÖn t­îng nµy trªn phÇn mÒm.
Hs : Thực hiện yêu cầu.
3. Thực hành
a) Khëi ®éng 
Nh¸y ®óp chuét vµo biÓu t­îng trªn mµn h×nhnÒn.
b) §iÒu chØnh khung nh×n 
 §iÒu chØnh khung nh×n cho thÝch hîp ®Ó quan s¸t hÖ mÆt trêi, vÞ trÝ sao Thuû, sao Kim, sao Ho¶.
c) HiÖn t­îng ngµy vµ ®ªm
- MÆt tr¨ng quay xung quanh tr¸i ®Êt vµ tù quay quanh nã nh­ng lu«n h­íng mét mÆt vÒ phÝa mÆt trêi, tr¸i ñaát quay xung quanh mÆt trêi do ®ã ta cã hiÖn t­îng ngµy vµ ®ªm.
d) HiÖn t­îng nhËt thùc
Tr¸i ®Êt, mÆt tr¨ng vµ mÆt trêi th¼ng hµng, mÆt tr¨ng n»m gi÷a mÆt trêi vµ tr¸i ®Êt.
e) HiÖn t­îng nguyÖt thùc
Tr¸i ®Êt, mÆt tr¨ng vµ mÆt trêi th¼ng hµng, tr¸i ®Êt n»m gi÷a mÆt tr¨ng mÆt trêi vµ
4.4 Tổng kết
- Gv cho Hs tự thực hành trên Solar system 3D Simulator và cho Hs nêu thắc mắc về phần mềm này.
4.5 Hướng dẫn học bài
+ Đối với bài học ở tiết này:
	 	- Xem lại bài học, HTL ý nghĩa của các nút lệnh trên Solar system 3D Simulator
	- Tự thực hành ở nhà ( nếu có điều kiện)
+ Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
	- Xem trước bài hệ điều hành và trả lời câu hỏi sau:
 + Cái gì điều khiển máy tính?
5.PHỤ LỤC	
- Sgk tin học quyển 1.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông.doc