Giáo án Toán 5 - Học kì 2

To¸n

gi¶i to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m (TiÕp)

I. Môc tiªu: BiÕt:

- C¸ch t×m mét sè khi biÕt gi¸ trÞ mét sè phÇn tr¨m cña nã.

- VËn dông ®Ó gi¶i mét sè bµi to¸n d¹ng t×m mét sè khi biÕt gi¸ trÞ mét sè phÇn tr¨m cña nã. Bµi tËp 1.2

II. Ho¹t ®éng d¹y häc:

A. KiÓm tra: (4p)

 Mét tr­êng häc dù tr÷ 5000 kg g¹o. Mçi ngµy cÇn dïng 10% sè g¹o ®ã. H·y tÝnh nhÈm sè g¹o ®ñ dïng trong 2, 3, 4, 5 ngµy.

B. Bµi míi:

1) Giíi thiÖu bµi: (2p) GV nªu yªu cÇu nhiÖm vô giê häc

2,H­íng dÉn HS gi¶i to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m. : (26p)

a) Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸ch tÝnh mét sè biÕt 52,5% cña nã lµ 420.

 - GV ®äc vÝ dô, ghi tãm t¾t lªn b¶mg.

 52,5% sè HS toµn tr­êng lµ: 420 HS

 100% sè HS toµn tr­êng lµ: ? HS

 - HS thùc hiÖn c¸ch tÝnh:

 420 : 52,5 x 100 = 800 (HS)

 - Mét vµi HS ph¸t biÓu quy t¾c:

 Muèn t×m mét sè biÕt 52,5% cña nã lµ 420, ta cã thÓ lÊy 420 chia cho 52,5 råi nh©n víi 100 hoÆc lÊy 420 nh©n víi 100 råi chia cho 52,5.

 

doc 20 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 770Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 5 - Học kì 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 xaùc ñònh caùc yeáu toá cuûa hình troøn caàn veõ.
- Veõ hình troøn khi ñaõ bieát taâm caàn löu yù ñieàu gì?
- Khaåu ñoä com pa baèng bao nhieâu?
- Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû.
- Chấm chữa bài , nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS.
3/Cñng cè dÆn dß: (2 p)HÖ thèng bµi.
-NhËn xÐt giê häc
----------------------------------------------------------------------------------------------
TUÇN 20
Thø 5 ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 201...
To¸n 
luyÖn tËp chung.
I/ Môc tiªu:
	-BiÕt tÝnh chu vi,diÖn tÝch h×nh trßnvµ vËn dông ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn chu vi ,diÖn tÝch cña h×nh trßn.BTcÇn lµm:BT1;BT2;BT3.
II/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
Bµi cò: ( 4p) 
Nªu c«ng thøc tÝnh chu vi , diÖn tÝch h×nh trßn?
Gäi hs lªn lµm b¶ng líp bµi tËp 3 tiÕt tr­íc.
Bµi míi:
1.Ho¹t ®éng 1: GTB: (2p) Nªu yªu cÇu tiÕt häc
2. Ho¹t ®éng 2: (27p)GVh­íng dÉn hs lµm bµi tËp råi ch÷a bµi tËp.
Bµi 1:
	- NhËn xÐt ®é dµi cña sîi d©y thÐp chÝnh lµ tæng chu vi c¸c h×nh trßn cã b¸n kÝnh 7 cm vµ 10 cm. §é dµi cña sîi d©y thÐp lµ:
7 x 2 x 3,14 + 10 x 2 x 3,14 = 106,76 (cm)
15 cm
60 m
O
	- HS lµm vµ nªu kÕt qu¶.
Bµi 2: B¸n kÝnh cña h×nh trßn lín lµ:
	60 + 15 = 75 (cm)
Chu vi cña h×nh trßn lín lµ:
	75 x 2 x 3,14 = 471 (cm)
Chu vi cña h×nh trßn bÐ lµ:
	60 x 2 x 3,14 = 376,8 (cm)
Chu vi cña h×nh trßn lín dµi h¬n chu vi h×nh trßn bÐ lµ:
	471 - 376,8 = 94,2 (cm)
	§¸p sè: 94,2 cm.
Bµi 3: DiÖn tÝch h×nh ®· cho lµ tæng diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt vµ hai nöa h×nh trßn.
10 cm
ChiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt lµ:
	7 x 2 = 14 (cm)
7 cm
DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ:
	14 x 10 = 140 (cm2)
DiÖn tÝch cña hai nöa h×nh trßn lµ:
	7 x 7 x 3,14 = 153,86 (cm2)
DiÖn tÝch h×nh ®· cho lµ:
	140 + 153,86 = 293,86 (cm2)
Bµi 4(NÕu cßn thêi gian HDHS n¨ng khiÕu lµm)
8cm
A
B
C
D
DiÖn tÝch phÇn ®· t« mµu lµ hiÖu cña diÖn tÝch h×nh vu«ng vµ diÖn tÝch cña h×nh trßn cã ®­êng kÝnh lµ 8cm.
	- Khoanh vµo A.
3, Ho¹t ®éng 3: Cñng cè dÆn dß: ( 2 p) GVhÖ thèng bµi. GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng nh÷ng HS tiÕn bé.
------------------------------------------------------------------------- 
TUÇN 21
Thø 5 ngµy 18 th¸ng 02 n¨m 2016.
To¸n
H×nh hép ch÷ nhËt- H×nh lËp ph­¬ng.
I. Môc tiªu: Gióp HS:
- Cã biÓu t­îng vÒ h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph­¬ng.
- NhËn biÕt ®­îc c¸c ®å vËt trong thùc tÕ cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph­¬ng.
- BiÕt c¸c ®Æc ®iÓm cña c¸c yÕu tè cña h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph­¬ng. BT 1,3
II. §å dïng:
- Mét sè h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph­¬ng cã kÝch th­íc kh¸c nhau.
- B¶ng phô.
-VËt thËt cã d¹ng h×nh hép ch÷ nh¹t, h×nh lËp ph­¬ng.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 
A. KiÓm tra kiến thức : (3 p)
Goïi HS leân chữa baøi taäp 2/106
B. Bµi míi: 
1, GTB: GV nªu néi dung , yªu cÇu giê häc (2p) Hình thaønh ñaëc ñieåm cuûa hình hoäp chöõ nhaät, hình laäp phöông vaø moät soá ñaëc ñieåm cuûa chuùng.
 Ghi môc bµi lªn b¶ng
2, H­íng dÉn bµi: (28p) 
a) Ho¹t ®éng 1:H×nh thµnh mét sè ®Æc ®iÓm cña h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph­¬ng.
* H×nh hép ch÷ nhËt:
- Giôùi thieäu moät soá vaät thaät coù daïng hình hoäp chöõ nhaät : bao dieâm, vieân gaïch, . . .
- Giôùi thieäu moâ hình hình hoäp chöõ nhaät , chæ vaøo vaø giôùi thieäu: maët ñænh, caïnh cuûa hình hoäp chöõ nhaät.
+ Hình hoäp chöõ nhaät coù maáy maët?
- GV vöøa chæ ñeå caû lôùp ñeám vaø kieåm tra.
+ Caùc maët ñeàu laø hình gì?
Gaén hình leân baûng (hình ñaõ vieát soá vaøo caùc maët)
- Goïi HS leân baûng chæ caùc maët cuûa hình hoäp chöõ nhaät.
- Goïi HS môû hình hoäp chöõ nhaät thaønh hình khai trieån (nhö SGK)
- GV Vöøa chæ leân moâ hình, vöøa giôùi thieäu: Maët 1 vaø maët 2 laø 2 maët ñaùy, maët 3, 4, 5, 6 laø caùc maët beân.
- Haõy so saùnh caùc maët ñoái dieän?
- GV gaén moâ hình coù ghi teân caùc ñænh vaø caùc kích thöôùc (nhö SGK)
+ Hình hoäp chöõ nhaät goàm coù maáy ñænh vaø laø nhöõng ñænh naøo?
+ Hình hoäp chöõ nhaät goàm coù maáy caïnh vaø laø nhöõng caïnh naøo?
- GV giôùi thieäu hình hoäp chöõ nhaät coù 3 kích thöôùc: chieàu daøi, chieàu roäng vaø chieàu cao.
- GV keát luaän: Hình hoäp chöõ nhaät coù 6 maët ñeàu laø hình chöõ nhaät. Caùc maët ñoái dieän baèng nhau coù 3 kích thöôùc laø: chieàu daøi, chieàu roäng vaø chieàu cao.
- Goïi HS nhaéc laïi, 
- Cho HS neâu caùc ñoà vaät coù daïng hình hoäp chöõ nhaät.
*H×nh lËp ph­¬ng:
- GV ®­a ra m« h×nh h×nh lËp ph­¬ng
? H×nh lËp ph­¬ng gåm cã mÊy mÆt? Bao nhiªu ®Ønh vµ bao nhiªu c¹nh?
- C¸c nhãm quan s¸t h×nh lËp ph­¬ng, ®o kiÓm tra chiÒu dµi c¸c c¹nh.
- HS tr×nh bµy kÕt qu¶ ®o.
? VËy ta rót ra kÕt luËn g× vÒ ®é dµi c¸c c¹nh cña h×nh lËp ph­¬ng.
? H·y nªu nhËn xÐt vÒ 6 mÆt cña h×nh lËp ph­¬ng.
? Nªu ®Æc ®iÓm cña h×nh lËp ph­¬ng.
2. Ho¹t ®éng 2 : Thùc hµnh nhËn diÖn c¸c h×nh vµ c¸c yÕu tè cña h×nh
Baøi 1: Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi toaùn.
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi vaøo vôû.
- Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.
- GV nhaän xeùt .
+ Töø baøi taäp naøy em ruùt ra keát luaän gì?
+ Hình hoäp chöõ nhaät vaø hình laäp phöông ñeàu coù 6 maët, 12 caïnh vaø 8 ñænh, soá maët, soá caïnh vaø soá ñænh gioáng nhau.
Baøi 3: Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi toaùn.
- Yeâu caàu HS quan saùt nhaän xeùt vaø chæ ra hình hoäp chöõ nhaät vaø hình laäp phöông.
- Hình A laø hình hoäp chöõ nhaät.
 Hình C laø hình hoäp laäp phöông
- Yeâu caàu HS giaûi thích keát quaû (neâu ñaëc ñieåm cuûa moãi hình ñaõ xaùc ñònh).
- Hình A coù 6 maët ñeàu laø hình chöõ nhaät, 8 ñænh, 12 caïnh nhöng soá ño caùc kích thöôùc khaùc nhau.
- Hình C coù 6 maët ñeàu laø hình vuoâng, 8 ñænh, 12 caïnh caùc soá ño baèng nhau.
- Taïi sao hình B khoâng phaûi laø hình hoäp chöõ nhaät vaø hình laäp phöông. - Vì hình B coù nhieàu hôn 6 maët, 8 ñænh, 12 caïnh.
3. Cñng cè, dÆn dß:
- Ph©n biÖt h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph­¬ng.
- Nhí c¸c ®Æc ®iÓm cña h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph­¬ng.
------------------------------------------------------------- 
TUÇN 22
Thø 5 
To¸n
109: luyÖn tËp chung
I/ Môc tiªu:
-BiÕt tÝnh diÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph­¬ng .
-VËn dông ®Ó gi¶i mét sè bµi tËp cã yªu cÇu tæng hîp liªn quan ®Õn c¸c h×nh lËp ph­¬ng ,h×nh hép ch÷ nhËt.
(BT cÇn lµm: BT1,BT2)
 II/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
1/Cñng cè kiÕn thøc: 5'
 GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i quy t¾c tÝnh diÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph­¬ng.
2/GV tæ chøc cho HS lµm BT råi ch÷a bµi. 25'
Bµi 1: VËn dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh hép ch÷ nhËt cã c¸c ®¬n vÞ ®o kh«ng cïng nhau.
	- HS lµm BT vµ nªu kÕt qu¶.
	- GV cïng HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
Bµi 2: Còng cè c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh hép ch÷ nhËt vµ kÜ n¨ng tÝnh to¸n víi ph©n sè, sè thËp ph©n.
	- HS lµm BT vµ nªu kÕt qu¶.
	- GV cïng HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
Bµi 3: ( NÕu cßn thêi gian dµnh cho HS cã n¨ng khiÕu) Ph¸t huy kÜ n¨ng ph¸t hiÖn nhanh vµ tÝnh nhanh diÖn tÝch xung quanh, diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh lËp ph­¬ng.
	- HS lµm theo nhãm, GV ®¸nh gi¸, nhËn xÐt.
3/Cñng cè -dÆn dß: 5'
 HÖ thèng bµi -NhËn xÐt giê häc
TuÇn 23
Thø 5 ngµy 29 th¸ng 02 n¨m 2017
To¸n
thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt 
I. Môc tiªu:
	- Cã biÓu t­îng vÒ thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt.
	- BiÕt tÝnh thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt.
	- BiÕt vËn dông c«ng thøc tÝnh thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt ®Ó gi¶i mét sè bµi tËp cã liªn quan. Bµi tËp 1.
II. §å dïng d¹y häc:
	- Bé ®å dïng d¹y häc to¸n 5.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
A. KiÓm tra kiến thức: (4p)
- H×nh hép ch÷ nhËt cã bao nhiªu mÆt? Lµ nh÷ng mÆt nµo?
- H×nh hép ch÷ nhËt cã mÊy kÝch th­íc? Lµ nh÷ng kÝch th­íc nµo?
- H×nh hép ch÷ nhËt cã bao nhiªu ®Ønh? bao nhiªu c¹nh?
B. Bµi míi: 
1, GTB: (2p) Chuùng ta ñaõ laøm quen vôùi hình hoäp chöõ nhaät, tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu coâng thöùc vaø quy taéc tính theå tích hình hoäp chöõ nhaät.
 Ghi môc bµi lªn b¶ng.
2, H­íng dÉn bµi: ( 27p)
a) Ho¹t ®éng 1: H×nh thµnh biÓu t­îng vµ c«ng thøc tÝnh thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt.
Ví duï: Yeâu caàu HS ñoïc ví duï ôû SGK.
- GV laáy hình hoäp chöõ nhaät coù chieàu daøi 20 cm, chieàu roäng 16cm, chieàu cao 10 cm.
- Ñeå tính theå tích hình hoäp chöõ nhaät naøy baèng xaêng ti meùt khoái, ta caàn tìm soá hình laäp phöông 1cm3 xeáp ñaày trong hoäp.
- Yeâu caàu HS quan saùt hình hoäp chöõ nhaät ñaõ xeáp caùc hình laäp phöông 1 cm3 vaøo ñuû moät lôùp trong hoäp ( nhö moâ hình).
- Goïi 1 HS leân ñeám xem xeáp 1 lôùp coù bao nhieâu hình laäp phöông 1 cm3
1 lôùp goàm 16 haøng, moãi haøng 20 hình laäp phöông 1 cm3 vaäy moãi lôùp coù 20 16 = 320 (hình laäp phöông 1 cm3).
- GV ghi keát quaû :Moãi lôùp coù 20 16 = 320 (hình laäp phöông 1 cm3).
+ Muoán xeáp ñaày hoäp phaûi xeáp maáy lôùp?
+ Vaäy caàn bao nhieâu hình ñeå xeáp ñaày hoäp?
 GV ghi theo keát quaû traû lôøi
- Vaäy theå tích hình hoäp chöõ nhaät ñaõ cho laø:
20 16 10 = 3200 (cm3)
- Yeâu caàu HS nhaéc laïi.
Neâu quy taéc:
GV ghi leân baûng: 
 20 16 10 = 3200 
Chieàu daøi chieàu roäng chieàu cao = theå tích
Vaø giaûi thích: 20 laø chieàu daøi, 16 laø chieàu roäng, 10 laø chieàu cao, 3200 laø theå tích cuûa hình
- Yeâu caàu HS nhìn vaøo caùch laøm treân, neâu caùch tính theå tích cuûa hình hoäp chöõ nhaät khi ñaõ bieát caùc soá ño 3 kích thöôùc.
Muoán tính theå tích cuûa hình hoäp chöõ nhaät ta laáy chieàu daøi nhaân vôùi chieàu roäng roài nhaân vôùi chieàu cao (cuøng ñôn vò ño)
- Yeâu caàu HS ñoïc laïi quy taéc trong SGK/121.
- Goïi V laø theå tích, a, b, c laø 3 kích thöôùc cuûa hình hoäp chöõ nhaät ta coù coâng thöùc tính theå tích hình hoäp chöõ nhaät nhö theá naøo? - Lôùp vieát baûng con, 1 HS gioûi leân baûng vieát: V = a b c (a,b,c cuøng ñôn vò ño)
b) Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh.
Baøi 1 tính theå tích HHCN daïng cô baûn
- Goïi HS ñoïc ñoïc ñeà baøi.
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi.
- Yeâu caàu HS trình baøy keát quaû.
- Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. a/ 180cm3 ; b/ 0,825m3 ; c/ 0.1dm3
- GV nhaän xeùt chöõa baøi.
Bµi tËp 2: ( NÕu cßn TG cho HS lµm)GV yªu cÇu HS quan s¸t h×nh vÏ khèi gç, tù nhËn xÐt.
	- Muèn tÝnh ®­îc thÓ tÝch khèi gç ta cã thÓ lµm nh­ thÕ nµo? (Chia khèi gç thµnh 2 h×nh hép ch÷ nhËt; TÝnh tæng thÓ tÝch cña 2 h×nh hép ch÷ nhËt.
	- HS nªu kÕt qu¶, GV nhËn xÐt.
Bµi tËp 3: ( NÕu cßn TG cho HS lµm) VËn dông c«ng thøc tÝnh thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt ®Ó gi¶i to¸n.
	- GV yªu cÇu HS quan s¸t bÓ n­íc tr­íc vµ sau khi bá hßn ®¸ vµo vµ nhËn xÐt. (L­îng n­íc d©ng cao h¬n).
	- HS lµm bµi vµ nªu.
	Bµi gi¶i:
	ThÓ tÝch cña hßn ®¸ b»ng thÓ tÝch cña h×nh hép ch÷ nhËt (phÇn n­íc d©ng lªn) cã ®¸y lµ ®¸y cña bÓ c¸ vµ cã chiÒu cao lµ:
	7 - 5 = 2 (cm)
	ThÓ tÝch cña hßn ®¸ lµ:
	10 x 10 x 2 = 200 (cm3)
	§¸p sè: 200 cm3.
3. Còng cè, dÆn dß: (3 p) 
 - GV yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tính theå tích hình hoäp chöõ nhaät.
 - GV nhËn xÐt tiÕt häc.
----------------------------------------------------- 
TuÇn 24 
Thø 5
To¸n :
luyÖn tËp chung
I. Môc tiªu: BiÕt tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c, h×nh thang, h×nh b×nh hµnh, h×nh trßn. Bµi tËp 2 a, bµi 3.
II. Ho¹t ®éng d¹y häc:
A. Bµi cò: (4p) Nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c, h×nh thang, h×nh b×nh hµnh, h×nh trßn?
B. Bµi míi:
H
M
N
K
Q
P
12cm
6cm
1, Ho¹t ®éng 1:GTB: (2p) GV nªu môc tiªu , yªu cÇu giê häc
2, Ho¹t ®éng 2:Híng dÉn HS lµm bµi tËp: (27p) 
- HDHS tù lµm bµi råi ch÷a bµi.
Bµi 2: HS gi¶i bµi to¸n vµ nªu kÕt qu¶, GV kÕt luËn. 
Bµi gi¶i:
	DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh MNPQ lµ:
	12 x 6 = 72 (cm2)
	DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c KQP lµ:
	12 x 6 : 2 = 36 (cm2)
	Tæng diÖn tÝch cña h×nh tam gi¸c MKQ
	vµ h×nh tam gi¸c KNP lµ:
	72 - 36 = 36 (cm2).
	VËy diÖn tÝch h×nh tam gi¸c KQP b»ng tæng diÖn tÝch cña h×nh tam gi¸c MKQ vµ h×nh tam gi¸c KNP.
3cm
4cm
5cm
B
A
C
O
Bµi 3:GV cho HS ®äc ®Ò to¸n. Híng dÉn HS x¸c ®Þnh néi dung träng t©m bµi to¸n Cho HS ph©n tÝch bµi to¸n råi gi¶i.
	B¸n kÝnh h×nh trßn lµ:
	5 : 2 = 2,5 (cm)
	DiÖn tÝch h×nh trßn lµ:
	2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 (cm2)
	DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c vu«ng ABC lµ:
	3 x 4 : 2 = 6 (cm2)
	DiÖn tÝch phÇn h×nh trßn ®îc t« mµu lµ:
	19,625 - 6 = 13,625 (cm2)
	§¸p sè: 13,625 cm2. 
H
A
B
C
D
4cm
3cm
5cm
Bµi 1:	 ( NÕu cßn TG cho HS lµm)
	Bµi gi¶i:
a) 	DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ABD lµ: 
	4 x 3 : 2 = 6 (cm2)
	DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c BDC lµ:
	5 x 3 : 2 = 7,5 (cm2)
b) TØ sè phÇn tr¨m cña diÖn tÝch h×nh tam gi¸c ABD vµ diÖn tÝch h×nh tam gi¸c BDC lµ:6 : 7,5 = 0,8. 0,8 = 80%
	§¸p sè: 	a) 6 cm2; 7,5 cm2.
	b) 80%.
3. Ho¹t ®éng 3: Còng cè, dÆn dß: (3p) GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi häc.
	- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
------------------------------------------------- 
TUÇn 25
Thø 5 ngµy 6 th¸ng 3 n¨m 201.
To¸n 
trõ sè ®o thêi gian.
I. Môc tiªu:
BiÕt:	- Thùc hiÖn phÐp trõ sè ®o thêi gian.
	- VËn dông gi¶i c¸c bµi to¸n ®¬n gi¶n. Bµi tập 1,2
II. Ho¹t ®éng d¹y häc:
A. Bµi cò: (4p)
TÝnh
 7 ngµy 8 giê + 3 ngµy 19 giê 
 15 phót 35 gi©y + 45 phót 27 gi©y . HS làm con . 2 HS lªn ch÷a bµi. Líp vµ GV nhËn xÐt , bæ sung
B. Bµi míi: 
1, GTB: (2p) GV nªu môc tiªu , yªu cÇu giê häc
2, H­íng dÉn bµi: 
a) Ho¹t ®éng 1: Thùc hiÖn phÐp trõ sè ®o thêi gian:
* VÝ dô 1: GV nªu vÝ dô, HS nªu phÐp tÝnh t­¬ng øng.
	15 giê 55 phót - 13 giê 10 phót = ?
	- GV tæ chøc cho HS c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh:
15 giê 55 phót
13 giê 10 phót
2 giê 45 phót
-
VËy: 	15 giê 55 phót - 13 giê 10 phót = 2 giê 45 phót.
* VÝ dô 2: GV nªu vÝ dô, HS nªu phÐp tÝnh t­¬ng øng.
3 phót 20 gi©y phót
2 phót 45 gi©y
? phót ? gi©y
-
	- GV tæ chøc cho HS c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh:
	- GV cho HS nhËn xÐt 20 gi©y kh«ng trõ ®­îc cho 45 gi©y, v× vËy cÇn lÊy 1 phót ®æi ra gi©y. Ta cã: 3 phót 20 gi©y = 2 phót 80 gi©y.
2 phót 80 gi©y phót
2 phót 45 gi©y
0 phót 35 gi©y
-
VËy: 3 phót 20 gi©y - 2 phót 45 gi©y = 35 gi©y.
	- HS rót ra kÕt luËn: Khi trõ c¸c ®¬n vÞ ®o thêi gian cÇn trõ theo tõng lo¹i ®¬n vÞ. NÕu kh«ng trõ ®­îc th× ta m­în vµ chuyÓn ®æi 1 ®¬n vÞ hµng lín sang ®¬n vÞ nhá h¬n liÒn kÒ.
b) Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp:
Bµi 1: HS tù lµm bµi råi nªu kÕt qu¶.
Bµi 2: HS lµm bµi vµ lªn b¶ng lµm, chó ý c¸ch ®æi ®¬n vÞ ®o thêi gian.
GV chÊm ch÷a bµi
3. Còng cè, dÆn dß: (3 p) GV yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tröø soá ño thôøi gian .
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- DÆn «n luyÖn ë nhµ.
-------------------------------------------------
TuÇn 26 
Thø 5 ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2014 
To¸n :
luyÖn tËp chung
I. Môc tiªu:
 - BiÕt céng, trõ, nh©n vµ chia sè ®o thêi gian.
	- VËn dông ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã néi dung thùc tÕ.
 Bµi tËp cÇn lµm:1, 2a, 3, 4 (dßng 1,2)
II. Ho¹t ®éng d¹y häc:
A. Bµi cò: (4p)
- 2 HS lªn b¶ng ®Æt tÝnh råi tÝnh:
a) 7 ngµy 15 giê 6 ; 48 phót 36 gi©y : 4
b) 7, 25 phót 8 ; 38 giê 24 phót : 6
B. Bµi míi: 
1. Ho¹t ®éng 1: (2p) GTB: GV giíi thiÖu trùc tiÕp vµo bµi
2. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp: (27p)
Bµi 1: HS tù lµm bµi råi nªu kÕt qu¶.
22giê8phót
21ngµy6giê
37giê30phót
4phót15gi©y
Bµi 2: HS tù lµm bµi råi nªu kÕt qu¶.
17giê15phót
 12giê15phót
Bµi 3: 
 Gäi 2 HS ®äc bµi to¸n. HS th¶o luËn N 2 t×m c¸ch gi¶i ®Ò chän ra ®¸p ¸n ®óng. Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi , nhãm kh¸c bæ sung. GV chèt ý ®óng. KQ: b, 35 phót
Bµi 4: GV kÎ b¶ng. HS ®äc thoongb tin ë b¶ng. 1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp. GV h­íng dÉn gîi ý HS lµm bµi vµo vë, gióp ®ì HS lóng tóng ( Muèn tÝnh thêi gian tõ ga Hµ Néi ®Õn c¸c ga H¶i Phßng, Qu¸n TriÒu, §ång §¨ng , Lµo Cai chóng ta ph¶i lÊy TG tíi trõ ®i TG khëi hµnh)
HS gi¶i vµ ch÷a bµi.
Gi¶i:
	Thêi gian ®i tõ Hµ Néi ®Õn H¶i Phßng lµ:
	8 giê 10 phót - 6 giê 5 phót = 2 giê 5 phót.
	Thêi gian ®i tõ Hµ Néi ®Õn Qu¸n TriÒu lµ:
	17 giê 25 phót - 14 giê 20 phót = 3 giê 5 phót.
	Thêi gian ®i tõ Hµ Néi ®Õn §ång §¨ng lµ:
	11 giê 30 phót - 5 giê 45 phót = 5 giê 45 phót.
	Thêi gian ®i tõ Hµ Néi ®Õn Lµo Cai lµ:
	(24 giê - 22 giê) + 6 giê = 8 giê.
GV chÊm ch÷a bµi.
3. Ho¹t ®éng 3: Còng cè, dÆn dß: (3 p) GV cïng HS hÖ thèng l¹i néi dung bµi häc.
	- GV nhËn xÐt tiÕt häc. Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS cã ý thøc häc bµi , tiÕn bé
-------------------------------------------
TuÇn 27
Thø 5
To¸n
thêi gian.
I. Môc tiªu:
	- BiÕt c¸ch tÝnh thêi gian cña mét chuyÓn ®éng ®Òu. ( Bµi tËp: 1(cét 1,2) Bµi 2)
II. Ho¹t ®éng d¹y häc:
A, KiÓm tra bµi cò: (4p)
- HS nh¾c l¹i c«ng thøc tÝnh vËn tèc vµ qu¶ng ®­êng.
- Mét HS ghi c«ng thøc trªn b¶ng líp. Ch÷a BT 1. Líp vµ GV nhËn xÐt , ghi ®iÓm.
B. Bµi míi: 
1, Giôùi thieäu baøi: (2p)Caùc em ñaõ bieát caùch tính vaän toác, quaõng ñöôøng, tieát hoïc hoâm nay coâ seõ höôùng daãn caùch tính thôøi gian– GV neâu vaø vieát teân ñeà baøi leân baûng.
2, H­íng dÉn bµi: (27p)
a) Ho¹t ®«ng 1: H×nh thµnh c¸ch tÝnh thêi gian:
* Bµi to¸n 1: GV nªu bµi to¸n, HS nªu c¸ch lµm vµ tr×nh bµy.
	- GV cho SH rót ra quy t¾c tÝnh thêi gian cña chuyÓn ®éng.
	- GV cho SH ph¸t biÓu råi viÕt c«ng thøc tÝnh thêi gian.
* Bµi to¸n 2:
	- GV nªu bµi to¸n, HS suy nghÜ gi¶i bµi to¸n.
	- Gäi HS nªu c¸ch tÝnh thêi gian vµ tr×nh bµy lêi gi¶i.
	- GV gi¶i thÝch: Trong bµi to¸n nµy sè ®o thêi gian viÕt d­íi d¹ng hçn sè lµ thuËn tiÖn nhÊt.
	- GV gi¶i thÝch lÝ do ®æi sè ®o thêi gian thµnh 1 giê 10 phót cho phï hîp víi c¸ch nãi th«ng th­êng.
*Còng cè;
	- Gäi HS nh¾c l¹i c¸ch tÝnh thêi gian, nªu c«ng thøc.
v = s : t
t = s : v
t = s : v
s = v x t
	- GV viÕt s¬ ®å lªn b¶ng:
b) Ho¹t ®«ng 2: Thùc hµnh:
Bµi tËp 1:
- HS lµm bµi tËp vµ ch÷a bµi:
- L­u ý: HS cã thÓ lµm: 81 : 36 = (giê) = (giê) hoÆc: 81 : 36 = 2,25 (giê)
Bµi tËp 2: 
- Goïi HS ñoïc ñeà baøi.
- GV yeâu caàu laøm baøi vaøo vôû, löu yù HS ñoåi veà cuøng ñôn vò ño ñoä daøi.
- Goïi HS chöõa baøi cuûa baïn treân baûng lôùp, sau ñoù yeâu caàu HS ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau. 
- GV chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3. Còng cè, dÆn dß: (3 p)
- GV yeâu caàu nhaéc laïi caùch tính thôøi gian cuûa moät chuyeån ñoäng ñeàu.
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- DÆn luyÖn tËp ë nhµ.
------------------------------------------------------ 
TuÇn 28
Thø 5 ngµy 27 th¸ng 03 n¨m 201
To¸n :
«n tËp vÒ sè tù nhiªn.
I. Môc tiªu:
 - BiÕt ®äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè tù nhiªn vµ vÒ dÊu hiÖu chia hÕt cho: 2, 3, 5, 9. 
 - Bµi tËp : 1,2,3 (cét 1) ,5
II. Ho¹t ®éng d¹y häc:
A. Bµi cò: (4p)
- Gäi HS lªn lµm bµi tËp 2 tiÕt tr­íc.
- GV nhËn xÐt, 
B.Bµi míi: 
1, Ho¹t ®éng 1: (2p) GTB: Trong tieát hoïc hoâm nay caùc em seõ oân taäp cuûng coá caùch ñoïc, vieát, so saùnh caùc soá töï nhieân vaø daáu hieäu chia heát cho 2; 3; 5; 9.
2, Ho¹t ®éng 2: (28p) LuyÖn tËp : 
Bµi tËp 1: - Goïi HS ñoïc ñeà baøi caâu a.
+ Goïi HS ñoïc laàn löôït caùc soá.
+ Haõy neâu caùch ñoïc caùc soá töï nhieân.
+ Taùch lôùp tröôùc khi ñoïc: moãi lôùp ñoïc nhö ñoïc soá 1 ; 2 ; 3 chöõ soá keát thuùc moãi lôùp keøm theo teân lôùp.
- Caâu b yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
- Neâu caùch xaùc ñònh giaù trò cuûa chöõ soá trong caùch vieát.
Bµi tËp 2: 
- Goïi HS ñoïc ñeà baøi.
+ Hai soá töï nhieân lieân tieáp coù ñaëc ñieåm gì?
+ Hai soá töï nhieân lieân tieáp hôn keùm nhau 1 ñôn vò.
+ Hai soá soá chaün lieân tieáp coù ñaëc ñieåm gì?
+ Hai soá soá chaün lieân tieáp ñeàu laø soá chaün vaø hôn keùm nhau hai ñôn vò.
+ Hai soá soá leû lieân tieáp coù ñaëc ñieåm gì?
+ Hai soá soá leû lieân tieáp ñeàu laø soá leû vaø hôn keùm nhau hai ñôn vò.
- GV yeâu caàu HS laøm baøi.
- Goïi HS chöõa baøi cuûa baïn treân baûng lôùp, sau ñoù yeâu caàu HS ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau.
- GV chöõa baøi, nhaän xeùt .
Bµi tËp 3: 
 - Goïi HS ñoïc ñeà baøi.
- GV yeâu caàu HS trung bình laøm coät 1, HS khaù gioûi laøm heát baøi.
+ Muoán ñieàn ñuùng daáu > ; < ; = ta phaûi laøm gì?
+ Khi so saùnh caùc soá töï nhieân ta döïa vaøo quy taéc naøo?
- Goïi HS ñoïc keát quaû baøi laøm vaø giaûi thích caùch laøm
- Goïi HS chöõa baøi cuûa baïn treân baûng lôùp, sau ñoù yeâu caàu HS ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau.
- GV chöõa baøi, nhaän xeùt HS.
Bµi tËp 5: Yªu cÇu HS nªu dÊu hiÖu chia hÕt cho 2, 5, 3, 9; nªu ®Æc ®iÓm cña sè võa chia hÕt cho 2 vµ cho 5...
 Ñaùp soá: a/ 2 b/ 9 hoaëc 0 c/ 0 d/ 5
3. Còng cè, dÆn dß: (3 p)
 - GV yeâu caàu nhaéc laïi caùc daáu hieäu chia heát cho 2,3,5,9.
 - Nhaän xeùt tieát hoïc.
----------------------------------------------------- 
TuÇn 29 
Thø 5 ngµy 3 th¸ng 4 n¨m 2017. 
To¸n 
«n tËp vÒ ®o ®é dµi vµ khèi l­îng
I. Môc tiªu:BiÕt:
- Quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi, c¸c ®¬n vÞ ®o khèi l­îng.
- ViÕt ®­îc c¸c sè ®o ®é dµi vµ c¸c sè ®o khèi l­îng d­íi d¹ng sè thËp ph©n. 
BT: Baøi 1, Baøi 2(a), Baøi 3 (a,b,c; moãi caâu 1 doøng)
II. Ho¹t ®éng d¹y häc:
A. Bµi cò: (4p)
- 2 HS lªn b¶ng lµm l¹i c¸c bµi tËp1a,4a ë tiÕt tr­íc. Ch÷a bµi, nhËn xÐt. 
B, Bµi míi :
1, Ho¹t ®éng 1 : GTB : (2p) GV nªu môc tiªu , yªu cÇu nhiÖm vô giê häc
2, Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn tËp: (28p)
Bµi tËp 1: GV cho HS lµm bµi råi ch÷a bµi.
	- GV vÏ b¶ng c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi vµ b¶ng c¸c ®¬n vÞ ®o khèi l­îng lªn b¶ng cho HS ®iÒn.Trong quaù trình HS laøm baøi GV nªu gôïi yù:
+ Haõy neâu thöù töï caùc ñôn vò ño ñoä daøi töø lôùn ñeán beù? 
+ Haõy neâu thöù töï caùc ñôn vò ño khoái löôïng töø lôùn ñeán beù? 
+ Caû ñaïi löôïng ño ñoä daøi vaø khoái löôïng quan heä giöõa hai ñôn vò ño tieáp lieàn gaáp (keùm) nhau bao nhieâu laàn?
Bµi tËp 2 a: GV cho HS tù lµm råi ch÷a bµi
	- Gióp HS ghi nhí mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi vµ khèi l­îng.
Bµi tËp 3: GV cho HS tù lµm råi ch÷a bµi.
1827 m = 1km 827m = 1,827km;	
b) 34dm = 3m 4dm = 3,4m;	
c2065g = 2kg 65g = 2,065kg;	
(NÕu cßn TG choHS lµm:
 2063m =2km63m = 2,063km; 702m = 0km702m= 0,702km.
786cm = 7m 86cm = 7,86m;408cm = 4m 8cm = 4,08m.
 8047kg = 8 tÊn 47kg = 8,047 tÊn.
3. Ho¹t ®éng 3: Còng cè, dÆn dß: (3 p)
	- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
	- DÆn HS ghi nhí néi dung bµi häc.
------------------------------------------------------
TuÇn 30
Thø n¨m, ngµy 12 th¸ng 04 n¨m 2017.
To¸n
«n tËp vÒ ®o thêi gian.
I. Môc tiªu:
- Quan hÖ gi÷a mét sè ®¬n vÞ ®o thêi gian.
- ViÕt sè ®o thêi gian d­íi d¹ng sè thËp ph©n.
- ChuyÓn ®æi sè ®o thêi gian. - Xem ®ång hå, ...
II. Ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Giíi thiÖu bµi : (3 phót)
- GV nªu môc ®Ých, yªu giê häc
2. LuyÖn tËp: (30 phót)
Bµi 1: HS tù lµm bµi råi ch÷a bµi.
	- GV yªu cÇu HS nhí kÕt qu¶ cña BT1.
Bµi 2: HS tù lµm bµi råi ch÷a bµi.
a)	2 n¨m 6 th¸ng = 30 th¸ng	1 giê 5 phót = 65 phót
	3 phót 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an hoc ki 2_12260577.doc