Giáo án Tuần 18 - Khối 5

Tiết 2 : TẬP ĐỌC

ÔN TẬP TIẾT 1

I. Mục tiêu:

 -Đọc trôi chảy , lưu loát bài tập đọc đã học ; tốc độ khoảng 110 tiếng / phút ; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn ; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

 -Lập được bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm “Giữ lấy màu xanh” theo yêu cầu của BT2.

 -Biết nhận xét về nhân vật trong bài đọc theo yêu cầu của BT3.

 (HS khá đọc diễn cảm bài thơ, bài văn ; nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật trong bài).

 -Giáo dục tình yêu đối với thiên nhiên và con người qua nội dung chủ điểm.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Giaáy khoå to. Phiếu bốc thăm bài đọc.

 

doc 27 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 486Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 18 - Khối 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
øi
- Hoïc sinh neâu keát quaû.
HS ñoïc ñeà 
Hoïc sinh veõ hình thang
- HS ñoïc ñeà .
HS laøm baøi
HS neâu nh/xeùt veà hình thang vuoâng 
vHoaït ñoäng 3: Cuûng coá.
Neâu laïi ñaëc ñieåm cuûa hình thang.
Giáo dục thực tế về hình thang trong đời sống hằng ngày.
3p
Hoaït ñoäng caù nhaân.
HS nhaéc laïi ñaëc ñieåm cuûa hình thang.
Thi ñua veõ hình thang trong 4 phuùt. (hoïc sinh naøo veõ nhieàu nhaát. Veõ hình thang theo nhieàu höôùng khaùc nhau).
5. Toång keát - daën doø: 
Laøm baøi taäp: 3, 4/ 100.
Chuaån bò: “Dieän tích hình thang”.
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
1p
****************************************************
Thứ ba ngày 3 tháng 1 năm 2017
BUỔI SÁNG:
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I
( KHOA HỌC + LỊCH SỬ ĐỊA LÍ)
--------------------------------------------------------------------
BUỔI CHIỀU:
Tiết 1: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
ÔN TẬP TIẾT 5
I. Muïc tieâu: 
-Viết được lá thư gửi người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của bản thân trong học kì I, đủ 3 phần (phần đầu thư, phần chính và phần cuối thư), đủ nội dung cần thiết.
-Giáo dục tình yêu thương đối với những người thân trong gia đình và sự cần thiết của việc viết th33ư.
II. Chuẩn bị: 
+ GV: Baûng phuï ghi ñeà baøi Laøm vaên.
+ HS: Phieáu thoáng keâ caùc loãi trong baøi laøm cuûa mình.
III. Caùc hoaït ñoäng:
Hoạt động của Giáo viên
TG
Hoạt động của Học sinh
1. Khôûi ñoäng: 
1’
Haùt 
2. Baøi cuõ: Hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng moät soá 
ñoaïn vaên, khoå thô.
Giaùo vieân nhaän xeùt 
4’
Hoïc sinh ñoïc töøng ñoaïn.
Hoïc sinh töï ñoïc caâu hoûi – Hoïc sinh traû lôøi.
3. Giôùi thieäu baøi môùi: OÂn taäp tieát 5.
1’
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng lôùp
v	Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra taäp ñoïc lại những HS chưa đạt yêu cầu các tiết trước. 
-Choïn 1 soá ñoaïn vaên, thô thuoäc chuû ñieåm.
-Giaùo vieân nhaän xeùt 
8’
Đoïc tröôùc lôùp nhöõg ñoaïn vaên, thô khaùc nhau
v	Hoaït ñoäng 2: Giaùo vieân traû baøi laøm vaên.
-Treo baûng phuï vieát saün caùc ñeà baøi laøm vaên.
-GV nhaän xeùt keát quaû laøm baøi cuûa hoïc sinh.
+Ưu ñieåm: xaùc ñònh ñuùng ñeà baøi, boá cuïc, dieãn ñaït
+ Nhöõng thieáu soùt haïn cheá.
Giaùo vieân traû baøi cho töøng hoïc sinh.
GV höôùng daãn töøng hoïc sinh söûa loãi.
GV phaùt phieáu hoïc taäp cho hoïc sinh.
GV theo doõi nhaéc nhôû hoïc sinh laøm vieäc.
GV höôùng daãn hoïc sinh söûa loãi chung.
GV chæ caùc loãi caàn chöõa treân baûng phuï.
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh nhaän xeùt.
15’
Hoaït ñoäng caù nhaân.
Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân.
Hoïc sinh lôøi nhaän xeùt cuûa thaày coâ.
HS ñoïc nhöõng choã thaày coâ chæ loãi rong baøi.
Vieát vaøo phieáu nhöõng loãi trong baøi laøm theo töøng loaïi (loãi chính taû, töø, caâu, dieãn ñaït, yù).
- Hoïc sinh söûa loãi. HS ñoåi baøi, ñoåi phieáu vôùi baïn ñeå soaùt loãi.
Moät soá hs leân baûng chöõa laàn löôït loãi.
- Caû lôùp töï chöõa loãi treân nhaùp.
-Caû lôùp nhaän xeùt.HS cheùp baøi söûa loãi.
v	Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn hoïc sinh hoïc taäp nhöõng ñoaïn vaên hay.
GV ñoïc nhöõng ñoaïn vaên hay cuûa moät soá hs trong lôùp, hoaëc moät soá baøi vaên ôû ngoaøi.
-Höôùng daãnû hs nhaän xeùt ñoaïn vaên, baøi vaên.
Giaùo vieân nhaän xeùt.
10’
Hoaït ñoäng caù nhaân.
- Hoïc sinh chuù yù laéng nghe.
- HS trao ñoåi, thaûo luaän nhoùm ñeå tìm ra caùi hay, caùi ñaùng hoïc cuûa ñoaïn vaên, baøi vaên.
Caû lôùp nhaän xeùt.
5.Toång keát - daën doø: 
-GD tình yêu thương với những người thân trong gia đình và sự cần thiết của việc viết thư.
-Veà nhaø reøn ñoïc dieãn caûm. Chuaån bò tiết sau.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
1’
---------------------------------------------------
Tiết 2: TOÁN 
LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (TIẾT 1)
 I. Mục tiêu:
-Củng cố về quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác.
-Vậ3n dụng để giải bài toán liên quan đến tính diện tích hình tam giác.
-Giúp hs liên hệ thực tế qua các bài toán.
II. Đồ dùng dạy học: - Vở BT CC.
 - Nội dung các BT ghi lên bảng lớp hoặc bảng phụ để hướng dẫn.
 - Bảng học nhóm cho 4 nhóm làm BT3.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
Hát 
2. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
1p
-Chuẩn bị vở bài tập củng cố.
3. Ôn tập và củng cố:
Bài 1: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 24 cm, chiều cao là 6 cm.
-GV nêu bài toán, hướng dẫn tóm tắt.
-Giúp hs xác định phép tính cần lựa chọn là: 24 x 6 : 2 = 72 (cm2).
-Cho hs trình bày bài giải, GV giúp đỡ hs yếu hoàn thành BT.
-Hd nhận xét, sửa bài.
11p
-HS đọc bài toán 1.
-Nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác.
-HS làm bài cá nhân vào vở btcc.
-Nhận xét, sửa bài.
-Hs đọc lại bài giải.
Bài 2: Giải toán liên quan đến tính diện tích hình tam giác.
-H/dẫn tóm tắt: Mảnh đất hình tam giác có:
 Đáy : 45 m 
 Chiều cao: 2/3 đáy Diện tích ?
-Gợi ý để hs nêu được 2 bước giải.
-Cho hs làm bài rồi chữa bài, GV giúp đỡ hs yếu hoàn thành BT.
-Hd nhận xét, sửa bài.
10p
-HS đọc bài toán 2.
-Nêu lại quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác.
-HS nêu.
-HS làm bài cá nhân vào vở btcc.
-Nhận xét, sửa bài.
-Hs đọc lại bài giải.
Bài 3: Giải toán liên quan đến tính diện tích hình tam giác.
-Hướng dẫn tóm tắt: Hình tam giác có:
 Đáy : 12,4 cm 
 Chiều cao: 3/5 đáy Diện tích ?
-Gợi ý để hs nêu được 2 bước giải.
-Cho hs làm bài rồi chữa bài, GV giúp đỡ hs yếu hoàn thành BT.
-Hd nhận xét, sửa bài.
10p
-HS đọc bài toán 3.
-Nêu lại quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác.
-HS nêu.
-HS làm bài theo nhóm 4.
-Nhận xét, sửa bài.
-Hs đọc lại bài giải.
4. Nhận xét, dặn dò:
-GV chốt ý chung nội dung vừa luyện tập.
-Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của hs.
-Dặn dò chuẩn bị bài sau.
2p
-Lắng nghe.
-----------------------------------------------------
Tiết 3: MĨ THUẬT
 ( Thầy Pới dạy )
*************************************************
Thứ tư ngày 4 tháng 1 năm 2017
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I
( TOÁN + TIẾNG VIỆT )
***********************************************
Thứ năm ngày 5 tháng 1 năm 2017
Tiết 1 :	 TOAÙN 	
LUYEÄN TAÄP 
I. Muïc tieâu: Biết : 
 -Tính diện tích hình tam giác .
 -Tính diện tích hình tam giác vuông biết độ dài hai cạnh góc vuông. 
 -Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3.
 -Giáo dục nhận biết ý nghĩa của việc tính diện tích hình tam giác trong thực tế.
II. Chuaån bò: 
+ GV:	Baûng phuï, phaán maøu, tình huoáng
+ HS: VBT, SGK, Baûng con.
III. Caùc hoaït ñoäng:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. OÅn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: “Dieän tích hình tam giaùc “.
Giaùo vieân nhaän xeùt 
4p
-HS nêu quy taéc, coâng thöùc tính S tam giaùc
-Lôùp nhaän xeùt.
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: OÂn laïi kieán thöùc tính dieän tích tam giaùc.
Neâu quy taéc vaø coâng thöùc tính dieän tích tam giaùc.
Muoán tìm dieän tích tam giaùc ta caàn bieát gì?
10p
Hoaït ñoäng caù nhaân.
- Hoïc sinh nhaéc laïi noái tieáp.
- Hoïc sinh traû lôøi.
vHoaït ñoäng 2: Luyeän taäp.
*Baøi 1:
- Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà.
- Sửa bài, chốt ý.
* Baøi 2:
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà.
Tìm vaø chæ ra ñaùy vaø chieàu cao töông öùng.
* Baøi 3:
Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñoâi ñeå tìm caùch tính S tam giaùc vuoâng.
Giaùo vieân choát yù: Muoán tìm dieän tích hình tam giaùc vuoâng ta laáy 2 caïnh goùc vuoâng nhaân vôùi nhau roài chia 2.
18p
Hoaït ñoäng lôùp.
-HS ñoïc ñeà 
HS laøm baøi
Hoïc sinh ñoïc ñeà.
Hoïc sinh giaûi vaøo vôû.
Hoïc sinh söûa baøi mieäng.
- Hoïc sinh ñoïc ñeà.
- Hoïc sinh neâu nhaän xeùt.
Hoïc sinh neâu quy taéc?
5 hoïc sinh nhaéc laïi?
HS laøm baøi taäp 3 vaøo vôû.
Hoïc sinh söûa baøi baûng lôùp.
v	Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá.
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi quy taéc, coâng thöùc tính dieän tích hình tam giaùc vuoâng, tam giaùc khoâng vuoâng?
-Giáo dục nhận biết ý nghĩa của việc tính diện tích hình tam giác trong thực tế.
5p
Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi.
- Hoïc sinh nhaéc laïi 3 em.
Tính vaø so saùnh DT hai tam giaùc ABC vaø ADC.	 A
 10 cm
 B 15cm D 5cm C 
5. Toång keát - daën doø: 
Veà nhaø oân laïi kieán thöùc veà hình tam giaùc.
 Chuaån bò: “ Luyeän taäp chung”
Nhaän xeùt tieát hoïc.
1p
Tiết 2: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
ÔN TẬP TIẾT 5
I. Muïc tieâu: 
-Viết được lá thư gửi người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của bản thân trong học kì I, đủ 3 phần (phần đầu thư, phần chính và phần cuối thư), đủ nội dung cần thiết.
-Giáo dục tình yêu thương đối với những người thân trong gia đình và sự cần thiết của việc viết thư.
II. Chuẩn bị: 
+ GV: Baûng phuï ghi ñeà baøi Laøm vaên.
+ HS: Phieáu thoáng keâ caùc loãi trong baøi laøm cuûa mình.
III. Caùc hoaït ñoäng:
Hoạt động của Giáo viên
TG
Hoạt động của Học sinh
1. Khôûi ñoäng: 
1’
Haùt 
2. Baøi cuõ: Hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng moät soá 
ñoaïn vaên, khoå thô.
Giaùo vieân nhaän xeùt 
4’
Hoïc sinh ñoïc töøng ñoaïn.
Hoïc sinh töï ñoïc caâu hoûi – Hoïc sinh traû lôøi.
3. Giôùi thieäu baøi môùi: OÂn taäp tieát 5.
1’
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng lôùp
v	Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra taäp ñoïc lại những HS chưa đạt yêu cầu các tiết trước. 
-Choïn 1 soá ñoaïn vaên, thô thuoäc chuû ñieåm.
-Giaùo vieân nhaän xeùt 
8’
Đoïc tröôùc lôùp nhöõg ñoaïn vaên, thô khaùc nhau
v	Hoaït ñoäng 2: Giaùo vieân traû baøi laøm vaên.
-Treo baûng phuï vieát saün caùc ñeà baøi laøm vaên.
-GV nhaän xeùt keát quaû laøm baøi cuûa hoïc sinh.
+Ưu ñieåm: xaùc ñònh ñuùng ñeà baøi, boá cuïc, dieãn ñaït
+ Nhöõng thieáu soùt haïn cheá.
Giaùo vieân traû baøi cho töøng hoïc sinh.
GV höôùng daãn töøng hoïc sinh söûa loãi.
GV phaùt phieáu hoïc taäp cho hoïc sinh.
GV theo doõi nhaéc nhôû hoïc sinh laøm vieäc.
GV höôùng daãn hoïc sinh söûa loãi chung.
GV chæ caùc loãi caàn chöõa treân baûng phuï.
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh nhaän xeùt.
15’
Hoaït ñoäng caù nhaân.
Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân.
Hoïc sinh lôøi nhaän xeùt cuûa thaày coâ.
HS ñoïc nhöõng choã thaày coâ chæ loãi rong baøi.
Vieát vaøo phieáu nhöõng loãi trong baøi laøm theo töøng loaïi (loãi chính taû, töø, caâu, dieãn ñaït, yù).
- Hoïc sinh söûa loãi. HS ñoåi baøi, ñoåi phieáu vôùi baïn ñeå soaùt loãi.
Moät soá hs leân baûng chöõa laàn löôït loãi.
- Caû lôùp töï chöõa loãi treân nhaùp.
-Caû lôùp nhaän xeùt.HS cheùp baøi söûa loãi.
v	Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn hoïc sinh hoïc taäp nhöõng ñoaïn vaên hay.
GV ñoïc nhöõng ñoaïn vaên hay cuûa moät soá hs trong lôùp, hoaëc moät soá baøi vaên ôû ngoaøi.
-Höôùng daãnû hs nhaän xeùt ñoaïn vaên, baøi vaên.
Giaùo vieân nhaän xeùt.
10’
Hoaït ñoäng caù nhaân.
- Hoïc sinh chuù yù laéng nghe.
- HS trao ñoåi, thaûo luaän nhoùm ñeå tìm ra caùi hay, caùi ñaùng hoïc cuûa ñoaïn vaên, baøi vaên.
Caû lôùp nhaän xeùt.
5.Toång keát - daën doø: 
-GD tình yêu thương với những người thân trong gia đình và sự cần thiết của việc viết thư.
-Veà nhaø reøn ñoïc dieãn caûm. Chuaån bò tiết sau.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
1’
-------------------------------------------------
Tiết 3: ĐỊA LÍ 
 ( sửa bài thi )
I-TRẮC NGHIỆM:..
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Đất nước Việt Nam nằm ở đâu?
Nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Nam Á.
Nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Tây Á.
Nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Bắc Á.
Nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á.
Câu 2: Nước ta thuộc kiểu khí hậu nào và kiểu khí hậu đó có đặc điểm gì??
Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa: nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, gió và mưa thay đổi theo mùa.
 Khí hậu ôn đới: nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, gió và mưa thay đổi theo mùa.
 Khí hậu khô: nhiệt độ cao, độ ẩm thấp. 
Khí hậu lục địa: nhiệt độ thấp, gió và mưa không thay đổi theo mùa.
Câu 3: Sự phân bố dân cư ở nước ta có đặc điểm gì?
 A. Dân cư tập trung ở đồng bằng ven biển, thưa thớt ở vùng núi.
 B. Dân cư phân bố đồng đều.
 C. Dân cư tập trung ở vùng núi hải đảo.
 D. Dân cư thưa thớt ở đồng bằng.
II-TỰ LUẬN:
Câu 4: Vì sao trong những năm gần đây, tốc độ tăng dân số của nước ta đã giảm nhiều?
Câu 5: Nước ta có những điều kiên thuận lợi nào để phát triển du lịch?
B. ĐÁP ÁN
Câu 1: D
Câu 2: A
Câu 3: A
II-Phần tự luận:
Câu 4:Trong những năm gần đây, tốc độ tăng dân số của nước ta đã giảm nhiều là vì :
Trong những năm gần đây, tốc độ tăng dân số ở nước ta đã giảm dần do Nhà nước tích cực vận động nhân dân thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình; mặt khác, do người dân bước đầu đã ý thức được sự cần thiết phải sinh ít con để có điều kiện chăm sóc và nuôi dạy con cái tốt hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Câu 5: Nước ta có những điều kiên thuận lợi để phát triển du lịch:
- Nước ta có nhiều phong cảnh đẹp, bãi tắm tốt, vườn quốc gia, các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống,  Trong đó, các địa điểm được công nhận là di sản thế giới như: vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình), cố đô Huế, phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam),  	là những nơi thu hút khách du lịch
 -----------------------------------------------
Tiết 4: TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (TIẾT 2)
 LUYỆN VIẾT
I. Mục tiêu:
-Viết được đoạn văn tả hoạt động của một em bé tập đi hoặc một người nông dân đang làm ruộng hoặc một người đang chăm sóc cây.
-Viết được đoạn văn tả một người thân đang làm việc.
-Bồi dưỡng tình cảm với người được tả trong bài.
II. Đồ dùng dạy học:
- Vở BTCC của học sinh.
- Một vài đoạn văn mẫu để giới thiệu.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
Hát 
2. KTBC: Kiểm tra HS nêu: Cấu tạo của bài văn tả người?
3p
-1,2HS nêu, lớp bổ sung.
3. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
1p
-Chuẩn bị vở bài tập củng cố.
4. Hướng dẫn các hoạt động
Hoạt động 1: Viết đoạn văn tả hoạt động của một em bé tập đi hoặc một người nông dân đang làm ruộng hoặc một người đang chăm sóc cây.
-Giáo viên hướng dẫn cách viết.
-Cho hs nêu các hoạt động cần tả.
-Theo dõi, giúp đỡ hs hoàn thành đoạn văn.
-Chấm điểm 1 số bài làm của HS.
-Nhận xét, đọc đoạn văn mẫu cho hs nghe.
13p
-Đọc yêu cầu bài tập.
-Nêu các hoạt động cần tả.
-Viết đoạn văn.
-Một số hs đọc đoạn văn.
Hoạt động 2: Viết đoạn văn tả một người thân đang làm việc.
-Giáo viên hướng dẫn cách viết, gợi ý các công việc: nấu cơm, giặt quần áo, làm vườn, dọn cỏ
-Cho hs nêu các hoạt động cần tả.
-Theo dõi, giúp đỡ hs hoàn thành đoạn văn.
-Chấm điểm 1 số bài làm của HS.
-Nhận xét, đọc đoạn văn mẫu cho hs nghe.
15p
-Đọc yêu cầu bài tập.
-Nêu các hoạt động cần tả.
-Viết đoạn văn.
-Một số hs đọc đoạn văn.
5. Nhận xét, dặn dò:
- Chốt lại các nội dung đã ôn tập.
- Bồi dưỡng tình cảm với người được tả trong bài.
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn hs chuẩn bị bài cho ngày mai.
2p
-------------------------------------------------------------------------
BUỔI CHIỀU:
Tiết 1: KHOA HỌC
HỖN HỢP
I. Mục tiêu
- Nêu được một số ví dụ về hỗn hợp
- Thực hành tách các chất ra khỏi một số hỗn hợp (tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng)
II. Chuẩn bị
- Hình vẽ trong SGK trang 75 
- Muối tinh, mì chính, hạt tiêu bột, bát nhỏ
III. Các hoạt động
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định 
2. Bài cũ: Sự chuyển thể của chất
-Câu hỏi:
+Kể tên các chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí
+Thi kể tên các chất có thể chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại
-GV nhận xét, 
3.Bài mới
v	Hoạt động 1: Thực hành”Trộn gia vị”.
Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại.
-GV chia nhóm, giao nhiệm vụ: 
a) Tạo ra một hỗn hợp gia vị gồm muối tinh, mì chính và hạt tiêu bột.
b) Thảo luận các câu hỏi:
+Để tạo ra hỗn hợp gia vị cần co những chất nào?
+Hỗn hợp là gì?
-GV nhận xét, kết luận: Hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau tạo thành hỗn hợp. Trong hỗn hợp, mỗi chất giữ nguyên tính chất của nó
v Hoạt động 2: Quan sát, thảo luận.
Phương pháp: Thảo luận, quan sát, đàm thoại.
-Yêu cầu HS quan sát các hình 1, 2, 3 trang 75 SGK thảo luân nhóm đôi và trả lời câu hỏi:
+Tìm phương pháp tách các chất ra khỏi hỗn hợp từ các hình.
+Không khí là một chất hay là một hỗn hợp?
* Nhận xét, kết luận: Trong thực tế ta thường gặp một số hỗn hợp như: gạo lẫn trấu, cám lẫn gạo. Đường lẫn cát, muối lẫn cát, không khí, nước và các chất rắn không tan,
v Hoạt động 3: Thực hành tách các chất trong hỗn hợp.
Phương pháp: Luyện tập.
-GV chia nhóm giao nhiệm vụ cho các nhóm:
+Nhóm 1, 2: Bài thực hành số 1
+Nhóm 3, 4: Bài thực hành số 2
+Nhóm 5, 6: Bài thực hành số 3
*Bài thực hành 1: Tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng .
*Bài thực hành2: Tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước
*Bài thực hành 3: Tách gạo ra khỏi hỗn hợp gạo lẫn với sạn .
-GV theo dõi, hướng dẫn các nhóm thực hành
-GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm
4: Củng cố - dặn dò
-Xem lại bài và học ghi nhớ.
-Chuẩn bị: “Dung dịch”.
-Nhận xét tiết học.
1p
3p
10p
10p
10p
2p
-3 HS kể tên
-Lớp nhận xét
-Các nhóm thực hành
-Quan sát và nếm hỗn hợp gia vị tạo thành. Nêu nhận xét
-Đại diện các nhóm nêu nhận xét và công thức trộn gia vị.
-HS quan sát, thảo luận 
-Đại diện HS trình bày
-Lớp nhận xét, bổ sung
+Hình 1: làm lắng
+Hình 2: Sàng, sảy
+Hình 3: Lọc
+HS nêu thành phần của không khí và kết luận
-HS kể thêm một số hỗn hợp các em được biết
- Các nhóm thực hành theo yêu cầu
+Đổ hỗn hợp chứa chất rắn không bị hoà tan trong nước qua phễu lọc.
+Đổ hỗn hợp dầu ăn và nước vào trong cốc rồi để yên một lúc lâu. Nước lắng xuống, dầu ăn nổi lên thành một lớp ở trên nước. Dùng thìa hớt lớp dầu ăn nổi trên mặt nước 
+Đổ hỗn hợp gạo lẫn sạn vào rá. Đãi gạo trong chậu nước sao cho các hạt sạn lắng dưới đáy rá, bốc gạo ở phía trên ra, còn lại sạn ở dưới
HS đọc lại nội dung bài học.
-----------------------------------------
Tiết 2: TOÁN 
LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (TIẾT 2) 
I. Mục tiêu:
- Củng cố về giá trị của các chữ số trong số thập phân theo vị trí của nó (BT1), so sánh các đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích (BT3), thực hiện các phép tính với số thập phân (BT4).
-Giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm (BT2), vẽ để xác định hình dạng của hình thang (BT5).
-Có ý thức học tập toán, không nản khi gặp bài toán khó.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng lớp viết nội dung bài tập 1, 2, 3, 4, 5.
- Vở bài tập củng cố môn Toán.
- Phiếu học nhóm cho bt 2 (4 nhóm).
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 
1p
Hát 
2.KTBC: Kiểm tra hs nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác.
3p
-2 hs đọc.
-Lớp nhận xét.
3. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
1p
-Chuẩn bị vở bài tập củng cố.
4. Ôn tập và củng cố:
Bài 1: Tìm giá trị của mỗi chữ số theo vị trí của nó trong số thập phân.
-Giúp hs xác định đúng.
-Nêu 1 vài ví dụ khác minh họa.
-Nhận xét chung.
6p
-HS đọc yêu cầu bt.
-HS phát biểu.
Bài 2: Giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
-Hướng dẫn tóm tắt, phân tích bài toán, tìm ra 2 bước giải: Tìm diện tích đất trồng rau, tìm diện tích phần đất còn lại.
6p
-HS đọc yêu cầu bt.
-Làm bài theo nhóm 4.
-Đọc bài giải, nhận xét.
Bài 3: Đổi các đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích.
-Hướng dẫn cách làm: đúng ghi Đ, sai ghi S.
-Cho hs làm bài rồi sửa bài, kết quả đúng:
 a) Đ b) S c) S
6p
-HS đọc yêu cầu bt.
-HS nêu kết quả mỗi ý.
-Lớp nhận xét, bổ sung.
Bài 4: Thực hiện các phép tính với số th/phân.
-Gọi lần lượt hs lên bảng làm bài.
-Hướng dân nhận xét, sửa bài.
-Nhấn mạnh một số lưu ý khi thực hành tính.
5p
-HS đọc yêu cầu bt.
-HS làm bài cá nhân.
Bài 5: Tập vẽ hình thang.
-Hướng dẫn cách vẽ thêm 2 đoạn thẳng.
-Tổ chức bằng trò chơi.
5p
-3 hs ở 3 tổ thi vẽ trên bảng lớp.
5. Nhận xét, dặn dò:
-GV nhận xét tinh thần và thái độ học tập, tuyên dương hs làm tốt các bt.
-G/dục hs sau bài học. Dặn chuẩn bị bài sau.
2p
-----------------------------------------
Tiết 3: KĨ THUẬT
 ( Thầy Pới dạy )
 *******************************************************
Thứ sáu ngày 6 tháng 1 năm 2017 
TiÕt 1: TOÁN 
HÌNH THANG
I.Mục tiêu: 
 -Có biểu tượng về hình thang. 
 -Nhận biết được một số đặc điểm của hình thang, phân biệt được hình thang với các hình đã học. 
 -Nhận biết hình thang vuông . 
 -Bài tập cần làm : Bài 1, Bài2, Bài 4.
 -Giáo dục thực tế về hình thang trong đời sống hằng ngày.
II.Chuẩn bị : + GV:Baûng phuï veõ cn, hình vuoâng, hình bình haønh, hình thoi. + HS:2 tôø giaáy thuû coâng, keùo
III. Caùc hoaït ñoäng:
Hoạt động của giáo viên
TG
Hoạt động của học sinh
1. OÅn ñònh: 
1p
- Haùt 
2. Baøi cuõ: Kiểm tra kết quả ở vở bài tập.
Giaùo vieân nhaän xeùt baøi làm ở nhà.
4p
-Sửa bài làm ở nhà trong VBT
3.Giới thiệu bài mới: Nêu tên bài, mục đích-YC
1p
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh hình thaønh bieåu töôïng veà hình thang.
Giaùo vieân veõ hình thang ABCD.
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh nhaän bieát moät soá ñaëc ñieåm cuûa hình thang.
Giaùo vieân ñaët caâu hoûi.
+ Hình thang coù nhöõng caïnh naøo?
+ Hai caïnh naøo song song?
-Giaùo vieân choát ý.
10p
Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.
-Hoïc sinh quan saùt hình veõ trong SGK sau ñoù duøng keùo caét hình tam giaùc.
Hoïc sinh quan saùt caùch veõ.
HS laép gheùp vôùi moâ hình hình thang.
Veõ bieåu dieãn hình thang.
Laàn löôït töøng nhoùm leân veõ vaø neâu ñaëc ñieåm hình thang. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt.
Laàn löôït hs leân baûngø trình baøy.
vHoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hs phaân bieät hình thang vôùi moät soá hình ñaõ hoïc, reøn kyõ naêng nhaän daïng hình thang vaø theå hieän moät soá ñaëc ñieåm cuûa hình thang.
* Baøi 1:
Giaùo vieân chöõa baøi – keát luaän.
*Baøi 2:
Giaùo vieân choát: Hình thang coù 2 caïnh ñoái dieän song song.
* Baøi 4:
 - Giôùi thieäu hình thang vuoâng 
20p
Ñaùy bé 
Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm ñoâi.
- Hoïc sinh ñoïc ñeà.
- Hs baøi 
-Hs ñoåi vôû ñeå kieåm tra cheùo.
- HS ñoïc ñeà 
Ñaùy lớn
Hoïc sinh laøm baøi
- Hoïc sinh neâu keát quaû.
HS ñoïc ñeà 
Hoïc sinh veõ hình thang
- HS ñoïc ñeà .
HS laøm baøi
HS neâu

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 18 A.doc