Giáo án Vật lý 6 - Tiết 29, Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (Tiếp theo)

I. MỤC TIÊU:

1. Nhận biết được đông đặc là quá trình ngược của nóng chảy và những đặc điểm của quá trình này.

2. Vận dụng kiến thức trên để giải thích một số hiện tượng đơn giản.

II. CHUẨN BỊ:

a. Chuẩn bị cho học sinh: một tờ giấy kẻ ô vuông thông dụng khổ tập học sinh để vẽ đường biểu diễn.

b. Chuẩn bị cho giáo viên: một giá đỡ thí nghiệm, một kiềng đun và lưới đốt, hai kẹp vạn năng, một cốc đun, một nhiệt kế chia độ tới 100oC, đèn cồn, băng phiến tán nhỏ, khăn lau, một bảng treo có kẻ ô vuông.

 

docx 3 trang Người đăng giaoan Lượt xem 2145Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 6 - Tiết 29, Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Ngày soạn:
Ngày dạy : Tiết 29
Bài 25: SỰ NÓNG CHẢY – SỰ ĐÔNG ĐẶC (Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU:
Nhận biết được đông đặc là quá trình ngược của nóng chảy và những đặc điểm của quá trình này.
Vận dụng kiến thức trên để giải thích một số hiện tượng đơn giản.
II. CHUẨN BỊ:
a. Chuẩn bị cho học sinh: một tờ giấy kẻ ô vuông thông dụng khổ tập học sinh để vẽ đường biểu diễn.
b. Chuẩn bị cho giáo viên: một giá đỡ thí nghiệm, một kiềng đun và lưới đốt, hai kẹp vạn năng, một cốc đun, một nhiệt kế chia độ tới 100oC, đèn cồn, băng phiến tán nhỏ, khăn lau, một bảng treo có kẻ ô vuông.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Ổn định lớp: Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
Kiểm tra bài cũ: Sửa bài tập 24.25.1 (câu C).
Giảng bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: Tổ chứ tình huống học tập
Em có dự đoán gì sẽ xảy ra đối với băng phiến khi không đun nóng và để nguội dần.
Hoạt động 2: Giới thiệu thí nghiệm về sự đông đặc.
– Giáo viên lắp ráp thí nghiệm về sự nóng chảy của băng phiến.
– Giáo viên giới thiệu cách làm theo dõi nhiệt độ và trạng thái của băng phiến trong quá trình để băng phiến nguội đi
Hoạt động 3: 
Phân tích kết quả thí nghiệm.
Giáo viên hướng dẫn vẽ đường biểu diễn:
+ Trục nằm ngang là trục thời gian mỗi cạnh của một ô vuông nằm trên trục này biểu thị 1 phút.
+ Trục thẳng đứng là nhiệt độ, mỗi cạnh ô vuông nằm trên trục này biểu thị 1oC. góc của trục nhiệt độ ghi 60oC, gốc của trục thời gian là 0 phút.
Trả lời các câu hỏi sau:
C1:Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?
C2: Trong các khoảng thời gian sau dạng của đường biểu diễn có những đặc điểm gì:
– Từ phút 0 đến phút thứ 4?
– Từ phút 4 đến phút thứ 7?
– Từ phút 7 đến phút thứ 15?
C3: Trong các khoảng thời gian sau nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào?
– Từ phút 0 đến phút thứ 4?
– Từ phút 4 đến phút thứ 7?
– Từ phút 7 đến phút thứ 15?
Hoạt động 4: Rút ra kết luận
C4: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống. (Sách giáo khoa).
Hoạt động 5: Vận dụng
C5: Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào?
C6: Trong việc đúc đồng, có những quá trình chuuyển thể nào của đồng?
C7: Tại sao người ta dùng nhiệt độ cả nước đá đang tan để làm mốc đo nhiệt độ.
II. Sự đông đặc:
 1. Dự đoán: 
 Tuỳ học sinh trả lời và hướng dẫn sửa chữa.
 2. Phân tích kết quả thí nghiệm:
a. Đun băng phiến cho đến 90oC rồi tắt đèn cồn.
b. Lấy ống thí nghiệm đựng băng phiến ra khỏi nước nóng và để cho băng phiến nguội dần.
Khi nhiệt độ giảm đến 86oC thì bắt đầu ghi nhiệt độ và thể của băng phiến trong thời gian quan sát.
C1: Nhiệt độ 80oC.
C2: 
Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 4 là đoạn thẳng nằm nghiêng.
Đường biểu diễn từ phút 4 đến phút thứ 7 là đoạn thẳng nằm ngang.
Đường biểu diễn từ phút 7 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng.
C3:
– Giảm.
– Không thay đổi.
– Giảm.
 3. Rút ra kết luận:
 a. Băng phiến đông đặc ở 80oC, nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến.
 Nhiệt độ đông đặc của băng phiến bằng nhiệt độ nóng chảy.
 b. Trong suốt thời gian đông đặc, nhiệt độ băng phiến không thay đổi.
C5: Nước đá.
C6: Đồng nóng chảy, từ thể rắn sang thể lỏng khi nung trong lò đúc. Đồng lỏng đông đặc từ thể lỏng sang thể rắn khi nguội trong khuôn đúc.
C7:Vì nhiệt độ này là xác định và không đổi trong quá trình nước đá đang tan.
Củng cố bài: Cho học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ và ghi vào vở.
Ghi nhớ:
Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.
Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc
Phần lớn các chất nóng chảy hay đông đặc ở một nhiệt độ xác định, nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau.
Trong thời gian nóng chảy (đông đặc) nhiệt độ của vật không thay đổi.
Nóng chảy ở nhiệt độ xác định
Lỏng
Rắn
Đông đặc ở nhiệt độ xác định
Dặn dò: 
Học sinh học thuộc phần ghi nhớ.
Bài tập 24–25.6 sách bài tập.
 - Xem trước bài 26
 6. TÝch hîp m«i tr­êng:
 §Þa chØ 1: PhÇn lín c¸c chÊt nãng ch¶y hay ®«ng ®Æc ë mét nhiÖt ®é x¸c ®Þnh. c¸c chÊt láng kh¸c nhau në v× nhiÖt kh¸c nhau. 
 Néi dung: + do sù nãng lªn cña Tr¸i §Êt mµ b¨ng ë hai ®Þa cùc tan ra lµm mùc n­íc biÓn d©ng cao ( tèc ®é d©ng mùc n­íc biÓn trung b×nh hiÖn nay lµ 5 cm/10 n¨m). mùc n­íc biÓn d©ng cao cã nguy c¬ nhÊn ch×m nhiÒu khu vùc ®ång b»ng ven biÓn trong ®ã cã ®ång b»ng s«ng Hång vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long cña ViÖt Nam.
 + ®Ó gi¶m thiÓu t¸c h¹i cña viÖc mùc n­íc biÓn d©ng cao, c¸c n­íc trªn thÕ giíi ( ®Æc biÖt lµ c¸c n­íc ph¸t triÓn) cÇn cã kÕ ho¹ch c¾t gi¶m l­îng khÝ th¶i g©y hiÖu øng nhµ kÝnh (lµ nguyªn nh©n g©y ra t×nh tr¹ng Tr¸i §Êt nãng lªn).
 §Þa chØ 2: n­íc cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt: khèi l­îng riªng cña n­íc ®¸ (b¨ng) thÊp h¬n khèi l­îng riªng cña n­íc ë thÓ láng (ë 40C, n­íc cã träng l­îng riªng lín nhÊt).
 Néi dung: vµo mïa ®«ng, ë c¸c xø l¹nh khi líp n­íc phÝa trªn mÆt ®ãng b¨ng cã khèi l­îng riªng nhá h¬n khèi l­îng riªng cña líp n­íc ë phÝa d­íi, V× vËy.líp b¨ng ë phÝa trªn t¹o ra líp c¸ch nhiÖt, c¸ vµ c¸c sinh vËt kh¸c vÉn cã thÓ sèng ®­îc ë líp n­íc phÝa d­íi líp b¨ng.
*****************************************************
Ngày soạn:

Tài liệu đính kèm:

  • docxBài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo).docx