Bài 11 - Trật tự thế giới mới Chiến tranh thế giới thứ hai

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới đã được thiết lập: "Trật tự hai cục I-an-ta", do hai siêu cường Mĩ, Liên Xô đứng đầu mỗi cực. Sự phân chia thành hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa đã trở thành đặc trưng lớn nhất chi phối tình hình chính trị thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai