Bài 3. Vẽ tranh - Đề tài Phong cảnh mùa hè

I - Tìm và chọn nội dung đề tài - Phong cảnh mùa hè ở thành phố, nông quê, ở vùng rừng núi, miền biển… - Có nhiều bức tranh nổi tiếng vè phong cảnh mùa hè của các loại họa sĩ trong và ngoài nước như: chiều vàng, tranh sơn mài của Dương Bích Liên, Mặt trời mọc ở Xanh Rê - mi, tranh sơn dầu cảu Van Gốc (Hà Lan)