Ngữ Văn 8 Bài 31

Kết quả cần đạt Nắm được hệ thống văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 8 với những nội dung cơ bản và đặc trưng thể loại của từng văn bản. Hiểu rõ giá trị tư tưởng và nghệ thuật của một số văn bản tiêu biểu. Củng cố những kiến thức Tiếng Việt đã học trong học kì II : các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định ; hành động nói ; lựa chọn trật tự từ trong câu. Nắm được đặc điểm của văn bản tường trình : mục đích, yêu cầu, nội dung và cách làm loại văn bản này. Thông qua luyện tập, biết ứng dụng cách làm văn bản tường trình vào các tình huống cụ thể.