Tiết 20, Bài 14: Định luật về công - Ngô Văn Hùng

a) Kiến thức:

 Biết : khi sử dụng máy cơ đơn giản có thể lợi về lực.

 Hiểu được định luật về công dưới dạng : lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

 Vận dụng định luật để giải các bài tập về mặt phẳng nghiêng và ròng rọc động.

b) Kĩ năng: Quan sát và đọc chính xác số liệu khi thí nghiệm.

c) Thái độ: Tích cực quan sát thí nghiệm, hợp tác khi hoạt động nhóm.

2) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

a) Chuẩn bị của học sinh: Xem và soạn nội dung bài ở nhà.

b) Chuẩn bị của giáo viên:

- Dự kiến phương pháp : Đặt và giải quyết vấn đề, quan sát, hoạt động nhóm, . . . .

-Biện pháp: GDHS HT nghiêm túc, ý thức nhận biết các loại công cơ học trong thực tế

-Phương tiện: Dụng cụ thí nghiệm gồm: 1 lực kế, 1 ròng rọc động, 1 quả nặng, 1 giá có thể kẹp vào mép bàn, 1 thước đo đặt thẳng đứng.

- Yêu cầu học sinh: Học bài 14 và làm câu hỏi SGK, bài tập SBT .

- Tài liệu tham khảo: + GV: Nghiên cứu SGK, SGV, các tài liệu tham khảo. + HS: SGK.

 

doc 79 trang Người đăng giaoan Lượt xem 908Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiết 20, Bài 14: Định luật về công - Ngô Văn Hùng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
động cơ nhiệt: (SGK)
* Động cơ đốt ngoài:
-Máy hơi nước.
-Tuabin hơi nước
* Đ. cơ đốt trong:
-Đ.cơ nổ 4 kì
-Đ.cơ điêzen
-Đ.cơ phản lực.
II- Động cơ nổ 4 kì:
1/ Cấu tạo:
Xilanh bên trong có pittông chuyển động.
Pittông nối với trục bằng biên và tay quay. Trên trục quay có gắn vôlăng.
Hai van (xupap) có thể tự đóng mở khi pittông chuyển động.
Bugi dùng để đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu trong xilanh.
2/ Chuyển vận:
Kì 1: hút nhiên liệu.
Kì 2: nén nhiên liệu.
Kì 3: đốt nhiên liệu.
Kì 4: thoát khí.
*Trong 4 kì chỉ có kì 3 là sinh công. Các kì khác chuyển động nhờ quán tính của vôlăng.
III-Hiệu suất của động cơ nhiệt:
-Hiệu suất của động cơ nhiệt được xác định bằng tỉ số giữa phần nhiệt lượng chuyển hóa thành công cơ học và nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra.
.100%
A:công động cơ thực hiện (J)
Q:nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra (J)
H:hiệu suất 
IV-Vận dụng:
C6: A = F.s = 70.106 J
Q = m.q = 184.106 J
H=A/Q.100% 
 =(70.106: 184.106).100%
 H = 38%
RÚT KINH NGHIỆM:
Ngày soạn:15/4/2010
Ngày dạy:
Tiết 34 - Bài29: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG II: NHIỆT HỌC
I-MỤC TIÊU:
Kiến thức:
- Ôn tập, hệ thống hoá các kiến thức cơ bản trong chương NHIỆT HỌC
- Trả lời được các câu hỏi ôn tập.
- Làm được các bài tập.
Kỹ năng làm các bài tập
Thái độ tích cực khi ôn các kiến thức cơ bản..
II-CHUẨN BỊ: Vẽ bảng 29.1. Hình 29.1 vẽ to ô chữ
HS chuẩn bị trả lời các câu hỏi trong phần ôn tập vào vở
III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG 
HĐ1: Ôn tập:
Tổ chưc cho HS thảo luận từng câu hỏi trong phần ôn tập.
Hướng dẫn HS tranh luận khi cần thiết.
GV rút ra kết luận chính xác cho HS sửa chữa và ghi vào vở.
HĐ2: Vận dụng:
Tổ chưc cho HS thảo luận từng câu hỏi trong phần ôn tập.
Hướng dẫn HS tranh luận khi cần thiết.
GV cho kết luận rõ ràng để HS ghi vào vở.
Nhắc HS chú ý các cụm từ : ”không phải” hoặc “không phải”
Gọi HS trả lời từng câu hỏi
Cho HS khác nhận xét
GV rút lại câu trả lời đúng
Cho HS thảo luận bài tập 1
Đại diện nhóm trình bày bài giải
Các nhóm khác nhận xét
HĐ3: Trò chơi ô chũ:
Giải thích cách chơi trò chơi ô chữ trên bảng kẻ sẳn.
Mỗi nhóm chọn một câu hỏi từ 1 đến 9 điền vào ô chữ hàng ngang.
Mỗi câu đúng 1 điểm, thời gian không quá 1 phút cho mỗi câu.
Đoán đúng ô chữ hàng dọc số điểm tăng gấp đôi (2 điểm), nếu sai sẽ loại khỏi cuộc chơi.
Xếp loại các tổ sau cuộc chơi
 HĐ4: Hướng dẫn về nhà
Ôn tập kiến thức đã học
Làm bài tập trong SBT
Thảo luận và trả lời.
Tham gia tranh luận các câu trả lời
Sửa câu đúng và ghi vào vở của mình
Thực hiện theo yêu cầu hướng dẫn của GV
HS trả lời các câu hỏi 
1.Có hiện tượng khuếch tán vì các nguyên tử, phân tử luôn chuyển động và giữa chúng có khoảng cách. Khi nhiệt độ giảm thì hiện tượng khuếch tán diễn ra chậm
2.Một vật lúc nào cũng có nhiệt năng vì các phân tử cấu tạo nên vật lúc nào cũng chuyển động,
3.Không. Vì đây là hình thức truyền nhiệt bằng thực hiện công.
4.Nước nóng dần lên là do có sự truyền nhiệt từ bếp sang ống nước ; nút bật lên là do nhiệt năng của hơi nước chuyển hóa thành cơ năng.
Tóm tắt đề bài1:
m1= 2kg
t1= 200C
t2= 1000C
c1 =4200J/kg.K
m2= 0.5kg
c1 = 880 J/kg.K
mdầu =?
q= 44.106J/kg
Thảo luận nhóm bài 1
Đại diện nhóm trình bày bài giải
Tóm tắt bài 2:
F = 1400N
s = 100km =105m
m = 8kg
q = 46.106
H =?
Các nhóm cử đại điện bốc thăm câu hỏi 
Đại diện nhóm trả lời từng câu hỏi.
Hs ghi yêu cầu về nhà vào vở
A- Ôn tập:
B- Vận dụng:
I-Khoanh tròn chữ cái ở câu trả lời đúng:
1.B ; 2B ; 3D ; 4C ; 5C
II- Trả lời câu hỏi:
III-Bài tập:
1) Nhiệt lượng cung cấp cho ấm và nước:
Q = Q1 +Q2
 = m1.c1. rt + m2.c2.rt
 = .4200.80+0.5.880.80
 = 707200 J
Theo đề bài ta có:
 Qdầu = Q
Qdầu = Q
 = .707200
 Qdầu = 2357 333 J
-Lượng dầu cần dùng:
m= = 
 = 0.05 kg
2) Công mà ôtô thực hiện được:
A=F.s=1400.100000
 =140.106 J
Nhiệt lượng do xăng bị đốt cháy tỏa ra:
Q=m.q=8.46.106=368.106 
Hiệu suất của ôtô:
.100%
 =100%= 38%
C- TRÒ CHƠI Ô CHỮ:
1
H
O
N
Đ
O
N
2
N
H
I
E
T
N
A
N
G
3
D
A
N
N
H
I
E
T
4
N
H
I
E
T
L
U
O
N
G
5
N
H
I
E
T
D
U
N
G
R
I
E
N
G
6
N
H
I
E
N
L
I
E
U
7
N
H
I
E
T
H
O
C
8
B
U
C
X
A
N
H
I
E
T
RÚT KINH NGHIỆM:
Ngaøy soaïn: 19/4/2010
Ngaøy daïy
Tieát 35: Kieåm tra 1 tieát
I.Muïc tieâu:
Kieåm tra khaû naêng naém baét kieán thöùc cuûa hoïc sinh 
Ñaùnh giaù hoïc sinh chính xaùc
Reøn kyõ naêng trình baày, vaän duïng kieán thöùc vaøo laøm caùc baøi taäp vaø giaûi thích caùc hieän töôïng lieân quan
II.Chuaån bò: 
 GV: Ra ñeà kieåm tra
 HS: OÂn taäp kieán thöùc
 III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
A.Ñeà kieåm tra:
Nhieät löôïng laø gì? Ñôn vò cuûa nhieät löôïng? Neâu nguyeân lyù truyeàn nhieät?
Coâng suaát laø gì? Vieát coâng thöùc tính coâng suaát?
Trong khi laøm thí nghieäm ñeå xaùc ñònh nhieät dung rieâng cuûa chì, moät hoïc sinh thaû moät mieáng chì khoái löôïng 310g ñöôïc nung noùng tôùi 1000C vaøo 0,25 lít nöôùc ôû 58,50C. Khi baét coù can baèng nhieät thì nhieät ñoä cuûa nöôùc vaø chì laø 600C.
Tính nhieät löôïng nöôùc thu ñöôïc
Tính nhieät dung rieâng cuûa chì
Taïi sao keát quaû tính ñöôïc chæ gaàn ñuùng vôùi giaù trò ghi ôû baûng nhieät dung rieâng?
 4. Mét ng­êi ®i xe ®¹p trong 1/4 ®o¹n ®­êng ®Çu.víi vËn tèc: 
 V1= 8 km /h. 1/4 ®o¹n ®­êng tiÕp theo víi vËn tèc V2= 10 km/h. §o¹n ®­êng cßn l¹i ng­êi Êy ®i víi vËn tèc 
 V3 = 12km/h. TÝnh vËn tèc trung b×nh cña ng­êi Êy trªn c¶ ®o¹n ®­êng. 
Bieåu ñieåm:
Traû lôøi ñuùng cho 1 ñ
Traû lôøi ñuùng cho 1 ñ
Traû lôøi ñuùng cho 5 ñ
Tính ñöôïc nhieät löôïng thu cuûa nöôùc cho 2 ñ
Tính ñöôïc nhieät dung rieâng cuûa chì cho 2 ñ
Giaûi thích ñuùng cho 1 ñ
Traû lôøi ñuùng cho 3 ñ
H­íng dÉn vÒ nhµ 
- NhËn xÐt ý thøc , th¸i ®é , tinh thÇn häc tËp, lµm bµi cña h/s.
- Ghi ®Ò bµi vÒ nhµ lµm l¹i
- ¤n tËp toµn bé kiÕn thøc m«n häc
 -------------------------@ ------------------ 
Ngaøy soaïn:29/4/2010
Ngaøy daïy:
Tieát 34 – OÂn taäp
I) Môc tiªu
1. KiÕn thøc
- Cñng cè c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña moân lyù 8 
- RÌn kü n¨ng gi¶i c¸c bµi tËp tr¾c nghiÖm, tù luËn.
2. Th¸i ®é- CÈn thËn , chÝnh x¸c .
II) ChuÈn bÞ:
+ ThÇy : Néi dung c¸c c©u hái vµ bµi tËp. 
+ Trß : ¤n tËp kieán thöùc
III) Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc:
HÑ 1 : OÂn taäp kieán thöùc
Gv hoûi – Hs traû lôøi
1. ChuyÓn ®éng c¬ häc:
- Khi vÞ trÝ cña mét vËt so víi vËt m«c thay ®æi theo thêi gian th× vËt chuyÓn ®éng so víi vËt mèc gäi lµ chuyÓn ®éng c¬ häc.
 - §é lín cña vËn tèc cho biÕt møc ®é nhanh hay chËm cña chuyÓn ®éng vµ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ®é dµi qu·ng ®­êng ®i trong mét ®¬n vÞ thêi gian. C«ng thøc : §¬n vÞ hîp ph¸p cña vËn tèc lµ m/s; km/h.
- ChuyÓn ®éng ®Òu lµ chuyÓn ®éng mµ vËn tèc cã ®é lín kh«ng thay ®æi theo thêi gian
-ChuyÓn ®éng kh«ng ®Òu lµ chuyÓn ®éng mµ vËn tèc cã ®é lín thay ®æi theo thêi gian.
2. Lùc ma s¸t - Lùc ma s¸t tr­ît sinh ra khi mét vËt tr­ît trªn bÒ mÆt cña vËt kh¸c.
- Lùc ma s¸t l¨n sinh ra khi mét vËt l¨n trªn bÒ mÆt cña vËt kh¸c.
- Lùc ma s¸t nghØ g÷ cho vËt kh«ng tr­ît khi vËt bÞ t¸c dông cña lùc kh¸c.
3. ¸p suÊt - ¸p lùc lµ lùc Ðp cã ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt bÞ Ðp
¸p suÊt lµ ¸p lùc trªn 1®¬n vÞ diÖn tÝch §¬n vÞ cña ¸p suÊt lµPaxcan (Pa):1Pa=1N/m2.
- ChÊt láng kh«ng chØ g©y ra ¸p suÊt lªn ®¸y b×nh mµ lªn c¶ thµnh b×nh vµ ®¸y b×nh. p = h.d
(d lµ träng l­îng riªng chÊt láng, h lµ chiÒu cao cét chÊt láng)
- Lùc ®Èy Acsimet: Mét vËt nhóng trong chÊt láng bÞ chÊt láng t¸c dông mét lùc ®¸y h­íng tõ d­íi lªn trªn. FA = d.V
4. C«ng c¬ häc- Khi cã mét lùc t¸c dông vµ mét vËt lµm cho vËt ®ã chuyÓn dêi ta nãi cã c«ng c¬ häc A = F.s
- §inh luËt vÒ c«ng: Kh«ng mét m¸y c¬ ®¬n gi¶n nµo cho ta lîi vÒ c«ng.§­îc lîi bao nhiªu lÇn vÒ lùc th× thiÖt bÊy nhiªu lÇn vÒ ®­êng ®i vµ ng­îc l¹i.
 HiÖu suÊt cña c¸c m¸y c¬ ®¬n gi¶n ®­îc tÝnh: 
5. C«ng suÊt: c«ng thùc hiÖn ®ùoc trong mét ®¬n vÞ thêi gian 
C¸c c«ng thøc c¬ b¶n.
*träng l­îng :P =10.m ( m lµ khèi l­îng tÝnh b»ng kg)
*khèi l­îng riªng :D = m.V Träng l­îng riªng : d = P/V
*VËn tèc : v=S/t
*C«ng c¬ häc A= F.S (F lµ lùc t¸c dông-S lµ ®é dÞch chuyÓn cña vËt) §¬n vÞ: 1 J= 1N.m
*C«ng suÊt P= A/t (A lµ c«ng - t lµ thêi gian thùc hiÖn c«ng) §¬n vÞ: 1W = 1J/s
*Lùc ®Èy Ac-si-met : F = d.V (d lµ träng l­îng riªng cña chÊt láng,V lµ thÓ tÝch chÊt láng bÞ vËt chiÕm chç)
*¸p suÊt chÊt r¾n : p = F/S (F lµ ¸p lùc- S lµ diÖn tÝch mÆt bÞ Ðp) §¬n vÞ: 1Pa = 1N/m2
*¸p suÊt chÊt láng: p = d.h(d lµ träng l­îng riªng cña chÊt láng, h lµ ®é cao cét chÊt láng)
*C«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng cña vËt thu vµo hay mÊt ®i: Q = m.C.t (J)
*C«ng thøc nhiÖt l­îng do nhiªn liÖu bÞ ®èt ch¸y táa ra: Q = m.q (q lµ n¨ng suÊt táa nhiÖt)
*Chú ý: lit = 0,001 m3	 Q = m.c (t2 – t1) = D. V. c. (t2 – t1)	 Dnước = 1000 kg/m3.
HÑ 2: Baøi taäp:
Baøi 1 : Moät oâtoâ ñi 5 phuùt treân con ñöôøng baèng phaúng vôùi vaän toác 60km/h, sau ñoù leân doác 3 phuùt vôùi vaän toác 40km/h. Coi oâtoâ chuyeån ñoäng ñeàu. Tính quaõng ñöôøng oâtoâ ñaõ ñi trong 2 giai ñoaïn.
Baøi2: Mét thái kim lo¹i cã khèi l­îng 600g, ch×m trong n­íc ®ang s«i. ng­êi ta vít nã lªn vµ th¶ vµo trong mét b×nh chøa 0,33 lÝt n­íc ë nhiÖt ®é 300C. NhiÖt ®é cuèi cïng cña n­íc vµ thái kim lo¹i lµ 400C. Thái ®ã lµ kim lo¹i g×?Cho biÕt nhiÖt dung riªng cña n­íc lµ 4200J/kg.K vµ nhiÖt l­îng do b×nh thu ®­îc lµ kh«ng ®¸ng kÓ. 
HÑ 3: Höôùng daãn veà nhaø:
OÂn taäp kieán thöùc chuaån bò tieát sau kieåm tra moät tieát
Laøm caùc baøi taäp coøn laïi
 Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
- Treo H.1.2 HD HS quan sát.
- Tổ chức cho HS suy nghĩ tìm phương án để hoàn thành C4, C5.
- Đứng tại chỗ đọc bài C7
- Thông báo: Tính tương đối của chuyển động và đứng yên.
- Kiểm tra sự hiểu bài của HS bằng bài C8
Mặt trời và trái đất chuyển động tương đối với nhau nếu lấy trái đất làm vật mốc thì mặt trời chuyển động.
- Thảo luận trên lớp, thống nhất C4, C5.
- Hs làm C6 và đọc kết quả.
- Cả lớp hoạt động nhận xét, đánh giá ® thống nhất các cụm từ thích hợp cho bài C6: đối với vật này / đứng yên.
- C7: Hành khách chuyển động so với nhà ga nhưng đứng yên so với toa tàu.
- Ghi nội dung 2 SGK vào vở.
- Làm việc cá nhân hoàn thành C8: Mặt trời thay đổi vị trí so với một điểm mốc gắn với trái đất, vì vậy có thể coi mặt trời chuyển động khi lấy mốc là trái đất.
II. TÝnh t­¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng vµ ®øng yªn.
C4: So víi nhµ ga th× hµnh kh¸ch ®ang chuyÓn ®éng, v× vÞ trÝ cña ng­êi nµy thay ®æi so víi nhµ ga.
C5: So víi toa tµu thi hµnh kh¸ch ®øng yªn v× vÞ trÝ cña hµnh kh¸ch ®èi víi toa tµu kh«ng ®æi.
C6:(1) chuyÓn ®éng ®èi víi vËt nµy.
(2) ®øng yªn.
C7: VÝ dô nh­ hµnh kh¸ch chuyÓn ®éng so víi nhµ ga nh­ng ®øng yªn so víi tµu.
* NhËn xÐt: Tr¹ng th¸i ®øng yªn hay chuyÓn ®éng cña vËt cã tÝnh chÊt t­¬ng ®èi.
 Hoạt động 3 (5p) : Một số chuyển động thường gặp 
 Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
- Lần lượt treo các hình 1.3a,b,c
- Nhấn mạnh:
	+ quỹ đạo của chuyển động
	+ các dạng của chuyển động
- Tổ chức Hs làm việc cá nhân để hoàn thành C9.
- Quan sát
- Ghi nội dung 3 SGK vào vở.
- C9: Hs tự tìm chuyển động cong, thẳng, tròn
III. Mét sè chuyÓn ®éng th­êng gÆp.
- Quü ®¹o chuyÓn ®éng lµ ®­êng mµ vËt chuyÓn ®éng v¹ch ra.
- Gåm: chuyÓn ®éng th¼ng, chuyÓn ®éng cong, chuyÓn ®éng trßn.
- C9: Häc sinh nªu c¸c vÝ dô (cã thÓ t×m tiÕp ë nhµ).
c) Củng cố - luyện tập (03p): Yêu cầu HS trả lời các câu sau:
 - Treo hình 1.4 SGK
 - Tổ chức cho HS hoạt động nhóm để hoàn thành C10, C11.
 - C10: + Ô tô: Đứng yên so với người lái xe, chuyển động so với cột điện.
 + Cột điện: Đứng yên so với người đứng bên đường, chuyển động so với ôtô.
 + Người lái xe: Đứng yên so với ô tô, chuyển động so với cột điện.
 - C11: Nói như vậy không phải lúc nào cũng đúng. Có trường hợp sai, ví dụ: chuyển động tròn quanh vật mốc.
- Lưu ý: Có sự thay đổi vị trí của vật so với vật mốc, vật chuyển động.
- Yêu cầu HS nêu lại nội dụng cơ bản của bài học.
d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2p): 
 - Đề nghị HS chép ghi nhớ vào vở
 - Dặn dò: Học bài - Làm BT 1.4 ® 1.6 SBT
 - Chuẩn bị bài số 2.
e) Bổ sung:
Tuần 2 Ngày soạn:21/8/2014
Tiết 2 Ngày dạy:25/8/2014
Bài 2: VẬN TỐC
1) Mục Tiêu:
a) Kiến thức: - Từ VD, so sánh quãng đường chuyển động trong 1 giây của mỗi chuyển động để rút ra cách nhận biết sự nhanh, chậm của chuyển động đó (gọi là vận tốc).
- Nắm vững công thức tính vận tốc: v = s / t và ý nghĩa của khái niệm vận tốc. Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s; km/h và cách đổi đơn vị vận tốc.
- Vận dụng công thức để tính quãng đường, thời gian trong chuyển động.
b) Kĩ năng: Biết đổi đơn vị và giải bài tập về v, s, t.
c) Thái độ: Phát huy tính chủ động, tích cực của HS.
2) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a) Chuẩn bị của học sinh: Xem và soạn nội dung bài ở nhà.
b) Chuẩn bị của giáo viên: 
- Dự kiến phương pháp : Đặt và giải quyết vấn đề, quan sát, hoạt động nhóm, . . . . 
-Biện pháp: GDHS HT nghiêm túc, ý thức nhận biết các loại chuyển động trong thực tế
-Phương tiện: Đồng hồ bấm giây. Tranh vẽ tốc kế.
- Yêu cầu học sinh: Học bài 2 và làm câu hỏi SGK, bài tập SBT . 
- Tài liệu tham khảo: + GV: Nghiên cứu SGK, SGV, các tài liệu tham khảo. + HS: SGK. 
 3) Tiến trình bài dạy :
a) Kiểm tra bài cũ (4p): Phát biểu ghi nhớ bài 1? Lấy VD về 1 vật đang CĐ, 1 vật đang đứng yên (chỉ rõ vật mốc)? Tại sao nói CĐ và đứng yên chỉ có tính tương đối, cho VD minh họa?
b) Dạy bài mới (36p):
 Lời vào bài (03p): Một người đi xe đạp và một người đang chạy bộ. Hỏi người nào chuyển động nhanh hơn? s
v =
 t
 Để trả lời chính xác ta nghiên cứu bài học hôm nay.
Hoạt động 1(10p) : VẬN TỐC LÀ GÌ?
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
- Treo bảng 2.1, HS làm C1.
- HS đọc kết quả. Tại sao có kết quả đó?
- Làm C2 và chọn nhóm đọc kết quả.
- Hãy so sánh độ lớn các giá trị tìm được ở cột 5 trong bảng 2.1
- Thông báo các giá trị đó là vận tốc.
- HS phát biểu khái niệm vận tốc.
-Dùng khái niệm vận tốc để đối chiếu với cột xếp hạng có sự quan hệ gì?
- Thông báo thêm một số đơn vị thơi gian: giờ, phút, giây.
- HS làm C3
- Thảo luận nhóm và ghi kết quả.
- cùng quãng đường, thời gian càng ít càng chạy nhanh.
- Tính toán và ghi kết quả vào bàng.
- Cá nhân làm việc và so sánh kết quả.
- Quãng đường đi được trong một giây.
- Vận tốc càng lớn chuyển động càng nhanh.
chuyển động / nhanh hay chậm / quãng đường đi được / trong một giây
I. VẬN TỐC LÀ GÌ?
- Độ lớn của vận tốc được tính bằng quãng đường trong một đơn vị thời gian.
- Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh chậm của chuyển động.
Hoạt động 2: Lập công thức tính vận tốc (8 phút)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
- Giới thiệu s, t, v và dựa vào bảng 2.1 để lập công thức.
- Suy ra công thức tính s, t
- Lấy cột 2 chia cho cột 3
- v = s / t
® s = v . t; t = s / v
II. CÔNG THỨC:
s: quãng đường (km, m); t: thời gian (h, ph, s);	 v: vận tốc (km/h, m/s)
	s = v.t hay t = s / v
Hoạt động 3: Tìm hiểu tốc kế (2 phút)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
- Muốn tính vận tốc ta phải biết gì?
- Dụng cụ đo quãng đường?
- Dụng cụ đo thời gian?
- Thực tế người ta đo vận tốc bằng dụng cụ gọi là tốc kế.
- Hình 2.2 ta thường thấy ở đâu?
- Biết quãng đường, thời gian
- đo bằng thước.
- đo bằng đồng hồ
- Thấy trên xe gắn máy, ô tô, máy bay...
III. ĐƠN VỊ VẬN TỐC:
- Dùng tốc kế để đo vận tốc.
- Đơn vị hợp pháp là km/h và m/s
Hoạt động 4: Tìm hiểu đơn vị vận tốc (5 phút)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
- Treo bảng 2.2 và gợi ý HS tìm các đơn vị khác.
- Chú ý: 1km = 100m; 1h = 60ph = 3600s
- Cá nhân làm và lên bảng điền.
Hoạt động 5: Vận dụng (8 phút)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
- HS làm C5 ® C8
GV: gọi hs đọc c.5
- Các em làm việc cá nhân.
- Gợi ý: muốn biết CĐ nào nhanh hay chậm hơn tà làm thế nào?
- Gọi hs lên bảng làm câu b.
GV: Để làm được C.6 ta vận dụng công thức nào?
- Gọi hs lên làm.
GV: Phân lớp thành 2 dãy bàn.
Dãy 1: Làm BT C.7
Dãy 2: Làm BT C.8
- Gọi hs đại diện hai dãy lên làm.
- Cho hs đọc phần có thể em chưa biết (nếu còn thời gian)
- Giao bài tập về nhà
- Làm việc cá nhân, so sánh kết quả của nhau.
C5: a. Mỗi giờ ô tô đi được 36km.
Mỗi giờ xe đạp đi được 10,8km.
Mỗi giây tàu hỏa đi được 10m.
b. Muốn biết chuyển động nhanh nhất, chậm nhất cần so sánh 3 vận tốc cùng một đơn vị:
v ô tô = 36km/h = 10m/s
v xe đạp=10,8km/h= 3m/s
v tàu hỏa = 10m/s
® Ô tô, tàu hỏa nhanh như nhau. Xe đạp chuyển động chậm nhất.
C6:Vận tốc của đoàn tàu;
v = s / t = 81 / 1,5 = 54(km/h)
54km/h = 15m/s
C7:Quãng đường đi được:
s = v.t = 12. 2/3 = 8 (km)
C8:Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc;
s = v.t = 4. ½ = 2 (km)
c) Củng cố - luyện tập (03p): 
 - Vận tốc là gì? Công thức tính? Dụng cụ đo
d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2p): 
 - Học bài 
- Làm BT 2.1, 2.2, 2.3 SBT
- Chuẩn bị bài số 3 “ Chuyển động đều, chuyển động không đều”
e) Bổ sung:
Tuần 3 Ngày soạn: 28/8/2014
Tiết 3 Ngày dạy: 1/9/2014
Bài 3: CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU – CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU
1) Mục Tiêu:
a) Kiến thức: 
-Phân biệt được chuyển động đều và chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ.
-Xác định được tốc độ trung bình bằng thí nghiệm.
-Tính được tốc độ trung bình của chuyển động không đều.
b) Kĩ năng: Nêu được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình.
 c) Thái độ: 	Tập trung nghiêm túc, hợp tác khi làm thí nghiệm.
2) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a) Chuẩn bị của học sinh: Xem và soạn nội dung bài ở nhà.
b) Chuẩn bị của giáo viên: 
- Dự kiến phương pháp : Đặt và giải quyết vấn đề, quan sát, hoạt động nhóm, . . . . 
-Biện pháp: GDHS HT nghiêm túc, ý thức nhận biết các loại chuyển động trong thực tế
-Phương tiện: Máng nghiêng, bánh xe, đồng hồ có kim giây hay đồng đồ điện tử.
- Yêu cầu học sinh: Học bài 3 và làm câu hỏi SGK, bài tập SBT . 
- Tài liệu tham khảo: + GV: Nghiên cứu SGK, SGV, các tài liệu tham khảo. + HS: SGK. 
 3) Tiến trình bài dạy :
a) Kiểm tra bài cũ (4p): Độ lớn của vận tốc cho biết gì? Viết công thức tính vận tốc Giải thích các kí hiệu và đơn vị của các đại lượng.
b) Dạy bài mới (36p):
 Lời vào bài (03p): Nêu nhận xét về độ lớn vận tốc của chuyển động đầu kim đồng hồ và chuyển động của xe đạp khi em đi từ nhà đến trường? Vậy: Chuyển động của đầu kim đồng hồ tự động là chuyển động đều. Chuyển động của xe đạp khi đi từ nhà đến trường là chuyển động không đều.
Hoạt động 1: Tìm hiểu về chuyển động đều và chuyển động không đều (11 phút)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
 - GV hướng dẫn HS lắp ráp thí nghiệm hình 3.1.
- Cần lưu ý vị trí đặt bánh xe tiếp xúc với trục thẳng đứng trên cùng của máng.
- 1 HS theo dõi đồng hồ, 1 HS dùng viết đánh dấu vị trí của trục bánh xe đi qua trong thời gian 3 giây, sau đó ghi kết quả thí nghiệm vào bảng (3.1)
- Cho HS trả lời C1, C2.
. Cho HS đọc định nghĩa ở SGK. Lấy ví dụ trong thực tế.
. Nhóm trưởng nhận dụng cụ thí nghiệm và bảng (3.1)
. Các nhóm tiến hành thí nghiệm ghi kết quả vào bảng (3.1).
. Các nhóm thảo luận trả lời 
C1: Chuyển động của trục bánh xe trên đoạn đường DE, EF là chuyển động đều, trên các đường AB, BC, CD là chuyển động không đều.
- C2: a- Chuyển động đều
b,c,d – Chuyển động không đều.
. Các nhóm tính đoạn đường đi được của trục bánh xe sau mỗi giây trên các đoạn đường AB, BC, CD.
I. Định nghĩa:
- CĐ đều là CĐ mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian.
Chuyển động không đều là CĐ mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về vận tốc trung bình của chuyển động không đều (12 phút)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
. Yêu cầu HS tính trung bình mỗi giây trục bánh xe lăn đựơc bao nhiêu mét trên các đoạn đường AB, BC, CD. GV yêu cầu HS đọc phần thu thập thông tin mục II. 
. GV giới thiệu công thức vtb: v = s / t
 - s: đoạn đường đi được.
- t: thời gian đi hết quãng đường đó.
. Lưu ý: Vận tốc trung bình trên các đoạn đường chuyển động không đều thường khác nhau. Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường thường khác trung bình cộng của các vận tốc trung bình trên các quãng đường liên tiếp của cả đoạn đường đó.
. - HS làm việc cá nhân với C3: Từ A đến D chuyển động của trục bánh xe nhanh dần.
II. Vận tốc trung bình của chuyển động không đều:
Công thức: v = s / t
s: QĐ đi được (m,km)
t: TG đi hết QĐ đó (s,h)
Vtb: Vận tốc bình thường trên QĐ (m/s, km/h)
Hoạt động 3: Vận dụng (10 phút) 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
 HS làm việc cá nhân với C4.
. HS làm việc cá nhân với C5.
. HS làm việc cá nhân với C6
. C4: Chuyển động của ô tô từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều. 50km/h là vận tốc trung bình của xe.
C5: Vận tốc của xe trên đoạn đường dốc là: v1 = s1 / t1 = 120m / 30s = 4 (m/s). 
Vận tốc của xe trên đoạn đường ngang: v2 = s2 / t2 = 60m / 24s = 2,5 (m/s). 
Vận tốc trung bình trên cả hai đoạn đường: vtb = s / t = (120 + 60) / (30 + 24) = 3,3 (m/s)
C6: Quãng đường tàu đi được:
v = s / t ® s = v.t = 30.5 = 150 (km)
c) Củng cố - luyện tập (03p): 
. Nhắc lại định nghĩa chuyển động đều và chuyển động không đều.
d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2p): 
. Về nhà làm câu 7 và bài tập ở SBT.
. Học phần ghi nhớ ở SGK.
. Xem phần có thể em chưa biết.
. Xem lại khái niệm lực ở lớp 6, soạn trước bài biểu diễn lực.
e) Bổ sung:
Tuần 4 Ngày soạn:4/9/2014
Tiết 4 Ngày dạy: 8/9/2014
Bài 4: BIỂU DIỄN LỰC
1) Mục Tiêu:
a) Kiến thức: Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật.
b) Kĩ năng: Nêu được lực là một đại lượng vectơ; Biểu diễn được lực bằng véc tơ.
 c) Thái độ: 	Phát huy tính chủ động, tích cực của HS.
2) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a) Chuẩn bị của học sinh: Xem và soạn nội dung bài ở nhà.
b) Chuẩn bị của giáo viên: 
- Dự kiến phương pháp : Đặt và giải quyết vấn đề, quan sát, hoạt động nhóm, . . . . 
-Biện pháp: GDHS HT nghiêm túc, ý thức nhận biết các loại chuyển động trong thực tế
-Phương tiện: Nhắc học sinh xem lại bài "Lực - Hai lực cân bằng" ở bài 6 SGK Vật lí 
- Yêu cầu học sinh: Học bài 4 và làm câu hỏi SGK, bài tập SBT . 
- Tài liệu tham khảo: + GV: Nghiên cứu SGK, SGV, các tài liệu tham khảo. + HS: SGK. 
 3) Tiến tr

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 14. Định luật về công - Ngô Văn Hùng - Trường TH - THCS Vĩnh Bình Bắc.doc